AFFÄRSIDÉ

ALM Equity ska investera och utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen i Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa högst riskjusterad avkastning på eget kapital för varje enskild verksamhet och i nästa led skapar maximal riskjusterad avkastning på eget kapital för aktieägare.

Bransch: Fastigheter
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: ALM

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 15 May 2023 | Alm Equity

Förändringsarbete med fokus på lå…

  Intensivt första kvartal 2023 ALM rapporterade ett Q1’23 där fokus har legat på att anpassa bolaget efter rådande marknadssituation och stärka portföljbolagen både finansiellt och operationellt. Bolaget initierade en…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Apr 2023 | Alm Equity

Analyskommentar - Avsiktsförklaring om…

  Ny delägare i portföljbolaget Klövern ALM, Corem Property Group och Broskeppet har ingått en avsiktsförklaring med en internationell investerare avseende förvärv av 25% av aktierna i Klövern, till ett…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Feb 2023 | Alm Equity

Befinner sig i en ny fas – vä…

  Kraftig minskning av NAV per aktie och marknadsvärde För att tydliggöra utvecklingen i ALM:s portfölj har bolaget frångått affärsområdesstrukturen och redovisar marknadsvärde per bolag. De största innehaven Klövern, Svenska…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Nov 2022 | Alm Equity

Vi betraktar numera ALM Equity som ett…

  Bolagsbyggare nischad mot bostadsfastigheter För att ge en mer rättvisande bild, har vi valt att övergå till att analysera ALM Equity som ett investmentbolag snarare än ett bostadsutvecklingsbolag. Detta…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Aug 2022 | Alm Equity

Strukturaffär med Corem klar och fler…

  Affär med Corem slutförd Omsättningen i Q2’22 uppgick till 4,4 mdkr. Den höga omsättningen är en följd att bolaget frånträtt 11000 byggrätter till det nybildade bolaget Klövern som ägs…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 May 2022 | Alm Equity

Fortsätter leverera värde

  Leveranser till Nyttobostäder Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till 895 mkr (173 mkr i Q1’21), drivet av levererade lägenheter till Svenska Nyttobostäder. Periodens resultat uppgick till 274 mkr (56 mkr),…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 May 2022 | Alm Equity

Analyskommentar - Blir ny storägare i…

  Blir ny storägare i Aros Aros och ALM Equity har tecknat en avsiktsförklaring för att förvärva en projektportfölj om 1 600 byggrätter från ALM Equity. Affären avses att finansieras…

Läs analysen
Pressreleaser | 23 May 2023 | Alm Equity

Kommuniké från årsstämma i ALM…

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret 2022 samt styrelsens förslag om utdelning. Utdelning ska ske till preferensaktieägarna med åtta kronor och fyrtio öre (8,40) per preferensaktie fördelat på kvartalsvis…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 May 2023 | Alm Equity

Penser Access: Förändringsarbete med…

Intensivt första kvartal 2023 ALM rapporterade ett Q1’23 där fokus har legat på att anpassa bolaget efter rådande marknadssituation och stärka portföljbolagen både finansiellt och operationellt. Bolaget initierade en förändring…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 May 2023 | Alm Equity

Carlsquare: Analysuppdatering Alm Equity…

Carlsquare Equity Research har gjort en analysuppdatering på Alm Equity efter kv1 2023-rapporten. Läs hela analysuppdateringen här Om Carlsquare Carlsquare is a Pan-European research firm and financial advisor focusing on…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2023 | Alm Equity

Penser Access: Intervju med ALM Equity…

John Sjölund, CFO för ALM Equity, sammanfattar första kvartalet, hur ALM tacklas rådande utmaningar på fastighetsmarknaden och beskriver bolagets utveckling samt utveckling och pågående arbete med innehaven. John intervjuas av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2023 | Alm Equity

Carlsquare: Första Intrycket Alm Equity…

Carlsquare Equity Research presenterar sina första intryck av Alm Equitys kv1 2023-rapport som presenterades nu på morgonen. Läs hela kommentaren här Om Carlsquare Carlsquare is a Pan-European research firm and…

Läs hela nyheten
Rapporter | 11 May 2023 | Alm Equity

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport…

Händelser under kvartalet Extra bolagsstämma i Svenska Nyttobostäder beslutade om förändring av bolagets kapitalstruktur och finansieringsmodell, innebärande ett erbjudande till samtliga preferensaktieägare att omvandla varje preferensaktie till två stamaktier. Vidare…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2023 | Alm Equity

ALM Equity AB (publ) fastställer avstä…

Sakutdelningen kommer ske med en (1) stamaktie i Aros Bostad för varje fullt antal av tio (10) innehavda stamaktier i ALM Equity. Utöver att vara registrerad som stamaktieägare i ALM…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2023 | Alm Equity

ALM Equity AB (publ): Kommuniké från…

Bolagsstämman beslutade om utdelning i form av sakutdelning om 1 071 499 stamaktier i Aros Bostadsutveckling AB (publ), org.nr. 556699-1088 (”Aros Bostad”). Sakutdelningen kommer ske med en (1) stamaktie i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 May 2023 | Alm Equity

ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad…

Idag har 13 byggrättsprojekt övergått till Svenska Nyttobostäder till ett värde om 1 270 mkr där betalningen sker i form av nyemitterade stamaktier i Svenska Nyttobostäder. I samband med transaktionen har…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Apr 2023 | Alm Equity

Kallelse till extra bolagsstämma i ALM…

Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska, dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 2…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023