AFFÄRSIDÉ

ALM Equity ska investera och utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen i Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa högst riskjusterad avkastning på eget kapital för varje enskild verksamhet och i nästa led skapar maximal riskjusterad avkastning på eget kapital för aktieägare.

Bransch: Fastigheter
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: ALM

WEBBPLATS
PENSER PLAY

 

Senaste analysen | 30 Apr 2024 | Alm Equity

Analyskommentar - Stärker kassan genom…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Apr 2024 | Alm Equity

Analyskommentar - Går samman med…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Feb 2024 | Alm Equity

En utmanade marknad skapar fortsatt osä…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Nov 2023 | Alm Equity

NAV pressas av osäker fastighetsmarknad…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Jul 2023 | Alm Equity

Tungt kvartal med lite ljus i tunneln,…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 May 2023 | Alm Equity

Förändringsarbete med fokus på lå…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Apr 2023 | Alm Equity

Analyskommentar - Avsiktsförklaring om…

Läs analysen
Pressreleaser | 16 May 2024 | Alm Equity

ALM Equity AB (publ) offentliggör ett…

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur associerad med kända och okända risker, osäkerhetsmoment, antaganden och andra faktorer, eftersom den avser förhållanden och är beroende av…

Läs mer
Pressreleaser | 7 May 2024 | Alm Equity

ALM Equity AB (publ) offentliggör…

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur associerad med kända och okända risker, osäkerhetsmoment, antaganden och andra faktorer, eftersom den avser förhållanden och är beroende av…

Läs mer
Pressreleaser | 7 May 2024 | Alm Equity

Kallelse till årsstämma i ALM Equity…

Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman måste dels: i. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 30 maj 2024; samtii. senast den…

Läs mer
Pressreleaser | 29 Apr 2024 | Alm Equity

ALM Equity har genomfört en riktad…

ALM Equity AB (publ) (”ALM Equity” eller ”Bolaget”) har i enlighet med vad som offentliggjordes i pressmeddelandet den 29 april 2024 genomfört en nyemission av 682 000 nya stamaktier (den…

Läs mer
Pressreleaser | 29 Apr 2024 | Alm Equity

ALM Equity utreder förutsättningarna f…

ALM Equity AB (publ) (”ALM Equity” eller ”Bolaget”) meddelar härmed sin avsikt att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genomföra en riktad nyemission av stamaktier motsvarande en bruttolikvid om cirka 100-150 miljoner…

Läs mer
Pressreleaser | 18 Apr 2024 | Alm Equity

ALM Equity AB (publ) får…

Den 28 mars 2024 meddelade Bolaget genom pressmeddelande att Bolaget föreslås gå samman med Svenska Nyttobostäder AB (publ) (”Svenska Nyttobostäder”) (”Fusionen”) och att Bolaget med anledning av Fusionen initierat de…

Läs mer
Rapporter | 18 Apr 2024 | Alm Equity

ALM Equity AB (publ): Årsredovisning…

ALM Equitys årsredovisning för 2023 är publicerad på bolagets hemsida: https://www.almequity.se/ir/rapporter-och-presentationer/ För mer information kontakta:Joakim Alm, Vd, tel +46 73 396 97 27 Offentliggörande:Informationen är sådan som ALM Equity är…

Läs mer
Pressreleaser | 28 Mar 2024 | Alm Equity

ALM Equity kommenterar förslaget om…

ALM Equity publicerar genom detta pressmeddelande sammanfattande kommentarer till förslaget om fusion. För fullständig information om förslaget hänvisas till det pressmeddelande som publicerades tidigare idag och det fusionsdokument som avses…

Läs mer
Pressreleaser | 28 Mar 2024 | Alm Equity

ALM Equity och Svenska Nyttobostäder f…

PRESSMEDDELANDE 2024-03-28 I informationen nedan syftar ”detta pressmeddelande” på detta dokument, dess innehåll eller del därav, muntliga presentationer, frågestunder och skriftligt eller muntligt material som diskuteras eller distribueras i anslutning…

Läs mer
Pressreleaser | 26 Feb 2024 | Alm Equity

Penser Access by Carnegie: Intervju med…

ALM Equitys CFO John Sjölund presenterar bolagets fjärde kvartal och svarar på frågor ställda av aktieanalytiker Rikard Engberg. Se intervjun på Penser Play: https://youtu.be/QYphQt3JjBM?si=PzSs0KcZqpMtKStb Detta är ett pressmeddelande från Carnegie…

Läs mer

Kommande händelser

30 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
18 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
25 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
20 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024