Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-20 ALM Equity ALM Equity initierar förändring av Svenska Nyttobostäders kapitalstruktur och finansieringsmodell Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 20 Jan 2023 | Alm Equity

ALM Equity initierar förändring av Svenska Nyttobostäders kapitalstruktur och finansieringsmodell

Bakgrund
Nyttobostäders nuvarande kapitalstruktur är ett resultat av den finansieringsmodell som var grunden till bolagets uppbyggnad där utvecklingen av och projektrisken för fastigheterna har legat utanför bolaget. Modellen innebar att fastigheterna överläts till ett på förhand avtalat fast pris till Nyttobostäder och att ALM Equity tillsammans med investerare stod för utvecklingsrisken samtidigt som de åtog sig att erhålla delar av betalningen för levererade fastigheter genom nyemitterade preferensaktier. Vid börsnoteringen av Nyttobostäder i november 2020 hade bolaget tillträtt sex fastigheter. Fram till idag har den ursprungliga finansieringsmodellen fungerat väl och möjliggjort att Nyttobostäder kunnat tillträda ytterligare sex fastigheter. Mot bakgrund av den förändring som skett på ränte- och kapitalmarknaden behöver denna modell omarbetas för att säkerställa en långsiktigt hållbar kapitalstruktur för Nyttobostäder. I egenskap av huvudägare och leverantör till Nyttobostäder har ALM Equity därför initierat diskussion med övriga investerare och presenterat ett förslag till Nyttobostäders styrelse. 
Förslaget i korthet
Utestående preferensaktier föreslås konverteras till stamaktier där en preferensaktie ger rätt till två stamaktier. De sju fastigheter som är under pågående produktion kommer att färdigställas enligt tidigare upplägg med skillnaden att det omgående emitteras stamaktier om 1,0 mdkr, motsvarande 35 procent av det sedan tidigare överenskomna överförsäljningsvärdet som ett förskott till säljarna. De resterande elva byggrätter som ännu inte produktionsstartats samt ytterligare tre byggrätter föreslås omgående säljas in till Nyttobostäder till ett marknadsmässigt värde. Betalning sker i form av nyemitterade stamaktier i Nyttobostäder till ett värde om cirka 1,3 mdkr. 
Vid en anslutningsgrad om 100 procent omvandlas 1,1 mdkr i preferenskapital till stamkapital. Därutöver tillförs nytt stamkapital om 2,3 mdkr, vilket innebär att eget kapital i Nyttobostäder skulle uppgå till cirka 4,0 mdkr.
Förslaget har nu lämnats över till styrelsen i Nyttobostäder som skyndsamt förväntas bearbeta och gå igenom upplägget. Om styrelsen ställer sig positiva till förslaget så behöver de kalla till en extra bolagsstämma för beslut gällande genomförande. 
Effekter för ALM Equity
Med en anslutningsgrad om 100 procent kommer ALM Equitys ägande i Nyttobostäder minska från cirka 43,5 procent till 37,5 procent. För de byggrätter som ännu inte produktionsstartats och föreslås övergå till Nyttobostäder i ett tidigare skede kommer även projektutvecklingsrisken övergå. Samtidigt möjliggör det för Nyttobostäder att styra utveckling och utformning av fastigheterna. ALM Equity kommer att tillhandahålla tjänster på marknadsmässiga villkor för att Nyttobostäder ska kunna genomföra kommande projektutveckling av de byggrätter som föreslås övergå.
”När vi la grunden till Nyttobostäder var denna finansieringsmodell ett effektivt sätt att säkerställa finansiering för uppbyggnaden av bolaget. Vi har idag en kapitalmarknad som är fullständigt djupfryst och ett helt annat ränteläge. Som huvudägare har vi därför tagit ansvar genom att, tillsammans med övriga investerare, hitta en kapitalstruktur bättre anpassad till dagens förutsättningar för Nyttobostäder. Avvecklingen av preferensaktiestrukturen ger bättre långsiktiga förutsättningar för samtliga aktieägarna i Nyttobostäder.”, säger Joakim Alm, VD ALM Equity. 
 

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel +73 396 97 27

Offentliggörande:
Informationen är sådan som ALM Equity är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2023 kl 20:00

2022-12-15 Carlsquare Carlsquare: Initieringsanalys ALM Equity: Från bostadsbyggare till bolagsbyggare Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 Penser Access Penser Access: Vi betraktar numera ALM Equity som ett investmentbolag - ALM Equity Analyser Visa Stäng
2022-11-23 Penser Access Penser Access: Intervju med ALM Equity - Erik Penser Bank - 23 nov 2022 Analyser Visa Stäng
2022-11-17 ALM Equity ALM Equity AB(publ): Delårsrapport januari-september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 ALM Equity ALM Equity blir storägare i Aros Bostad efter frånträde av byggrättsportfölj Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-21 ALM Equity Ökning av aktiekapitalet och antalet aktier i ALM Equity AB genom aktieteckning med stöd av teckningsoptioner Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-17 ALM Equity ALM Equitys dotterbolag Bomodul i Bodafors AB varslar 25 anställda Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-25 Penser Access Penser Access: Strukturaffär med Corem klar och fler strukturaffärer att vänta - ALM Equity Analyser Visa Stäng
2022-08-24 Penser Access Penser Access: Intervju med ALM Equity - Erik Penser Bank - 23 augusti 2022 Analyser Visa Stäng
2022-08-23 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-19 ALM Equity ALM Equity avyttrar 20 procent av 2xA Entreprenad till verkställande direktör för bolaget Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-15 ALM Equity ALM Equity blir storägare i Aros Bostad efter strukturaffär Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-13 ALM Equity ALM Equity: Nedjusterade ingångsvärden minskar resultateffekten till 1,4 mdkr i andra kvartalet Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-09 Carlsquare Carlsquare: Carlsquare investerardag, 2 juni 2022: Presentation ALM Equity Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-25 ALM Equity ALM Equity AB: Kommuniké från årsstämma i ALM Equity AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-23 Penser Access Penser Access: Fortsätter leverera värde - ALM Equity Analyser Visa Stäng
2022-05-19 ALM Equity ALM Equity AB(publ): Delårsrapport januari-mars 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-16 ALM Equity ALM Equity säljer byggrättsportfölj och blir storägare i Aros Bostad Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-25 ALM Equity ALM Equity: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-25 ALM Equity ALM Equity AB(publ): Årsredovisning 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
11 May 2023 | Årsstämma 2022
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
24 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023