Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-02-19 Eolus Vind Eolus Vind AB bokslutskommuniké 1 september 2019 – 31 december 2020 Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 19 Feb 2021 | Eolus Vind

Eolus Vind AB bokslutskommuniké 1 september 2019 – 31 december 2020

Hässleholm den 19 februari 2021

Verksamhetsårets femte period 1 september 2020 – 31 december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 077,5 (465,9) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 59,8 (210,9) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 36,2 (180,9) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 30,1 (185,0) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,21 (7,43) SEK.
 • Under perioden togs 0 (43) nya vindkraftverk med en total effekt om 0 (163,4) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 0 (43) vindkraftverk med en total effekt om 0 (163,4) MW till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 903 (687) MW.
 • Den extra bolagsstämman, den 27 augusti, beslutade om ändrat räkenskapsår till kalenderår, 1 januari till 31 december, istället för 1 september till 31 augusti. Innevarande räkenskapsår har förlängts till 31 december 2020 och omfattar perioden1 september 2019 till 31 december 2020. Detta har medfört att fem delårsrapporter har avlämnats där den femte omfattar fyra månader, 1 september – 31 december 2020. Jämförelsetalen för den femte perioden omfattar fyra månader 1 september – 31 december 2019. Totalt omfattar räkenskapsåret 16 månader.
 • I september tecknades avtal med Commerz Real om försäljning av vindparkerna Boarp (24 MW), Dållebo (26 MW) samt Rosenskog (18 MW) omfattande totalt 68 MW för en preliminär köpesumma om 82,5 MEUR. Avtal har tecknats med Siemens Gamesa Renewables om leverans av 11 vindkraftverk. Parkerna beräknas vara färdigställda under hösten 2023. Eolus kommer att sköta drift och förvaltning åt kunden.
 • I oktober tecknades avtal med Cubico Sustainable Investments om försäljning av den nyckelfärdiga vindparken Wind Wall 1 belägen nära Tehachapi i Kalifornien i USA med en installerad effekt om 46,5 MW. Etablering pågår.
 • För verksamhetsåret 2019/2020 föreslår styrelsen en utdelning på 2,00 (1,50) SEK per aktie.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I januari 2021 tecknade Eolus individuella elförsäljningsavtal med ett stort internationellt energiföretag för de tre vindparkerna Boarp, Dållebo samt Rosenskog som totalt omfattar 68 MW. Avtalen omfattar 100 % av den el som kommer att produceras i vindparkerna som är sålda till Commerz Real.

Utdelning, årsredovisning och årsstämma

 • Årsredovisning kommer att offentliggöras under vecka 12 2021. Årsstämma kommer att hållas 19 maj 2021. Styrelsen avser att föreslå att årsstämman beslutar om en utdelning på 2,00 (1,50) SEK.
Koncernens resultat i korthet 4 månader 4 månader 16 månader 12 månader
  2020-09-01 2019-09-01 2019-09-01 2018-09-01
  -2020-12-31 -2019-12-31 -2020-12-31 -2019-08-31
Nettoomsättning, MSEK 1 077,5 465,9 2 468,6 2 031,9
Rörelseresultat, MSEK 59,8 210,9 280,0 118,3
Resultat före skatt, MSEK 36,2 180,9 182,6 116,0
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK 19,2 30,9 69,6 -24,9
Periodens resultat, MSEK 30,1 185,0 198,3 132,8
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK 1,21 7,43 7,96 5,33
Eget kapital per aktie, SEK 41,63 35,65 41,63 15,61
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -113,0 -230,8 -483,7 566,6
Balansomslutning, MSEK 1 808,2 2 000,4 1 808,2 2 057,8
Nettoskuld – /nettokassa +, MSEK 304,2 563,4 304,2 800,1
Orderstock per balansdagen, MSEK 5 130,9 5 138,9 5 130,9 1 348,9
Under perioden drifttagna verk, antal 0,0 43,0 81,0 31,0
Verk överlämnade till kund, antal 0,0 43,0 83,0 34,0
Under perioden drifttagna verk, MW 0,0 163,4 323,7 115,2
Verk överlämnade till kund, MW 0,0 163,4 325,3 120,0
Förvaltade verk, MW 903 687 903 524
Soliditet, % 57,3 53,8 57,3 43,2
Avkastning på eget kapital efter skatt, % 20,6 33,9 20,6 15,6

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Catharina Persson, CFO, +46 (0)70 932 97 77
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 19 februari 2021 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 653 vindkraftverk med en effekt om nära 1 370 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 400 MW åt kunder varav cirka 905 MW är i drift.

Eolus Vind AB har nära 41 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Bilaga


2021-02-19 Eolus Vind Eolus Vind AB Year End Report September 1, 2019 – December 31, 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-13 Eolus Vind Eolus tecknar elförsäljningsavtal med ett stort internationellt energiföretag för tre vindparker i Sverige Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-13 Eolus Vind Eolus tecknar elförsäljningsavtal med ett stort internationellt energiföretag för tre vindparker i Sverige Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-13 Eolus Vind Eolus signs PPA with a major global energy company for three wind farms in Sweden Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-28 Eolus Vind Eolus Vind AB: Penser Access: Eolus Vind - En pionjär inom svensk vindkraft Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-21 Eolus Vind Eolus Vind AB delårsrapport 1 juni 2020 - 31 augusti 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-10-21 Eolus Vind Eolus Vind AB interim report June 1 2020 – August 31 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-21 Eolus Vind Eolus Vind AB delårsrapport 1 juni 2020 – 31 augusti 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-06 Eolus Vind Eolus säljer det amerikanska projektet Wind Wall 1 omfattande 46,5 MW till Cubico Sustainable Investments Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-06 Eolus Vind Eolus to sell the 46.5 MW Wind Wall 1 project to Cubico Sustainable Investments Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-06 Eolus Vind Eolus säljer det amerikanska projektet Wind Wall 1 omfattande 46,5 MW till Cubico Sustainable Investments Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-30 Eolus Vind Eolus lägger order på 11 vindkraftverk med en effekt på 68 MW hos Siemens Gamesa Renewables Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-30 Eolus Vind Eolus lägger order på 11 vindkraftverk med en effekt på 68 MW hos Siemens Gamesa Renewables Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-30 Eolus Vind Eolus places order for 11 wind turbines, 68 MW with Siemens Gamesa Renewables Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-29 Eolus Vind Eolus säljer 68 MW vindkraft till Commerz Real AG Group Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-29 Eolus Vind Eolus announces the sale of 68 MW wind power to Commerz Real AG Group Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-29 Eolus Vind Eolus säljer 68 MW vindkraft till Commerz Real AG Group Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-01 Eolus Vind Vindpark Bäckhammar uppförd och överlämnad till KGAL Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-01 Eolus Vind Vindpark Stigafjellet uppförd och överlämnad till ewz Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-31 Eolus Vind Wind farm Bäckhammar successfully completed and delivered to KGAL Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-31 Eolus Vind Vindpark Bäckhammar uppförd och överlämnad till KGAL Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-31 Eolus Vind Wind farm Stigafjellet successfully completed and delivered to ewz Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-31 Eolus Vind Vindpark Stigafjellet uppförd och överlämnad till ewz Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-27 Eolus Vind Beslut vid extra bolagsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 27 augusti 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-27 Eolus Vind Resolutions at the Extraordinary General Meeting in Eolus Vind AB (publ) on August 27, 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-27 Eolus Vind Beslut vid extra bolagsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 27 augusti 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-21 Eolus Vind Kallelse till extra bolagsstämma i Eolus Vind AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-21 Eolus Vind Notice of Extraordinary General Meeting in Eolus Vind AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-16 Eolus Vind Valberedning för Eolus Vind AB utsedd Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-16 Eolus Vind Election Committee for Eolus Vind AB appointed Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-16 Eolus Vind Valberedning för Eolus Vind AB utsedd Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-10 Eolus Vind Eolus förvärvar sju vindkraftsprojekt i tidig utvecklingsfas Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-10 Eolus Vind Eolus förvärvar sju vindkraftsprojekt i tidig utvecklingsfas Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-10 Eolus Vind Eolus acquires seven wind power projects in early development Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-09 Eolus Vind Eolus Vind AB: Penser Access: Eolus Vind - Ytterligare stöd till redan stabil projektpipeline Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-08 Eolus Vind Eolus Vind AB delårsrapport 1 mars 2020 - 31 maj 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-07-08 Eolus Vind Eolus Vind AB interim report March 1 2020 – May 31 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-08 Eolus Vind Eolus Vind AB delårsrapport 1 mars 2020 – 31 maj 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-07 Eolus Vind Eolus och SCA inleder nytt samarbete Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-07 Eolus Vind Eolus och SCA inleder nytt samarbete Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-07 Eolus Vind Eolus and SCA starting a new cooperation regarding development of wind power projects Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-24 Eolus Vind Eolus Vind AB: Penser Access: Eolus Vind - God visibilitet trots kortsiktig påverkan Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-23 Eolus Vind Eolus Vind AB delårsrapport 1 december 2019 - 29 februari 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-04-23 Eolus Vind Eolus Vind AB interim report December 1 2019 – February 29 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-04-23 Eolus Vind Eolus Vind AB delårsrapport 1 december 2019 – 29 februari 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-03-24 Eolus Vind Nordex levererar vindkraftverk till Øyfjellet Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-24 Eolus Vind Nordex to deliver wind turbines to Øyfjellet Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-24 Eolus Vind Nordex levererar vindkraftverk till Øyfjellet Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-23 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Eolus Vind Aktiebolag (publ). Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-27 Eolus Vind Beslut vid årsstämman i Eolus Vind AB den 25 januari 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-25 Eolus Vind Beslut vid årsstämman i Eolus Vind AB den 25 januari 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-25 Eolus Vind Resolutions at the Annual General Meeting in Eolus Vind AB on January 25th, 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-24 Eolus Vind Eolus Vind AB: Penser Access: Eolus Vind - Förlängning av projektportföljen lyfter potentialen Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-23 Eolus Vind Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2019 - 30 november 2019 Rapporter Visa Stäng
2020-01-23 Eolus Vind Eolus Vind AB interim report September 1 2019 – November 30 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-23 Eolus Vind Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2019 – 30 november 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-23 Eolus Vind Aquila Capital har tillträtt aktierna i Øyfjellet Wind AS Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-20 Eolus Vind Aquila Capital has acquired the shares in Øyfjellet Wind AS Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-20 Eolus Vind Aquila Capital har tillträtt aktierna i Øyfjellet Wind AS Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-17 Eolus Vind Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-17 Eolus Vind Notice of Annual General Meeting in Eolus Vind AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-17 Eolus Vind Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-02 Eolus Vind Vindpark Kråktorpet uppförd och överlämnad till Aquila Capital Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-29 Eolus Vind Wind farm Kråktorpet established and handed over to Aquila Capital Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-29 Eolus Vind Vindpark Kråktorpet uppförd och överlämnad till Aquila Capital Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-29 Eolus Vind Eolus Vind AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret september 2018 - augusti 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-11-29 Eolus Vind Eolus makes annual report for the fiscal year September 2018 – August 2019 public Rapporter Visa Stäng
2019-11-29 Eolus Vind Eolus Vind AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret september 2018 – augusti 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-11-05 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Eolus Vind Aktiebolag (publ). Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-31 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Eolus Vind Aktiebolag (publ). Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-30 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Eolus Vind Aktiebolag (publ). Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-29 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Eolus Vind Aktiebolag (publ). Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-24 Eolus Vind Eolus Vind AB: Penser Access: Eolus Vind - Tilltagande dis 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-23 Eolus Vind Eolus Vind AB bokslutskommuniké 1 september 2018 - 31 augusti 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-10-23 Eolus Vind Eolus Vind AB Year End Report September 1, 2018 – August 31, 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-23 Eolus Vind Eolus Vind AB bokslutskommuniké 1 september 2018 – 31 augusti 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-30 Eolus Vind Vindpark Nylandsbergen färdigställd och överlämnad till Aquila Capital Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-30 Eolus Vind Vindpark Nylandsbergen färdigställd och överlämnad till Aquila Capital Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-30 Eolus Vind Swedish wind farm Nylandsbergen completed and handed over to Aquila Capital Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-28 Eolus Vind Vindpark Sötterfällan färdigställd och överlämnad till KGAL Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-28 Eolus Vind Vindpark Sötterfällan färdigställd och överlämnad till KGAL Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-28 Eolus Vind Swedish wind farm Sötterfällan completed and handed over to KGAL Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-17 Eolus Vind Valberedning för Eolus Vind AB utsedd Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-17 Eolus Vind Election Committee for Eolus Vind AB appointed Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-17 Eolus Vind Valberedning för Eolus Vind AB utsedd Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-15 Eolus Vind Eolus Vind AB: Penser Access: Eolus Vind - Øyfjellet möjlig trigger för extrautdelning Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-12 Eolus Vind Eolus tecknar avtal med Aquila Capital avseende försäljning av vindpark Øyfjellet omfattande 400 MW Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-12 Eolus Vind Eolus tecknar avtal med Aquila Capital avseende försäljning av vindpark Øyfjellet omfattande 400 MW Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-12 Eolus Vind Eolus signs agreement with Aquila Capital for the sale of the 400 MW Norwegian wind farm Oyfjellet Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-05 Eolus Vind Eolus Vind AB: Penser Access: Eolus Vind - Klara utsikter till 2021, disigare därefter Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-04 Eolus Vind Correction / Eolus Vind AB interim report March 1 2019 – May 31 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-04 Eolus Vind Eolus Vind AB delårsrapport 1 mars 2019 - 31 maj 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-07-04 Eolus Vind Eolus Vind AB delårsrapport 1 mars 2019 – 31 maj 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-04 Eolus Vind Eolus Vind AB interim report March 1 2019 – May 31 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-20 Eolus Vind Eolus tecknar avtal med Vestas avseende köp av upp till 13 vindkraftverk till Wind Wall 1 projektet i Kalifornien Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-20 Eolus Vind Eolus signs an agreement with Vestas for delivery of up to 13 wind turbines for Wind Wall 1 Project covered by a PPA with Amazon Web Services, Inc. Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-20 Eolus Vind Eolus tecknar avtal med Vestas avseende köp av upp till 13 vindkraftverk till Wind Wall 1 projektet i Kalifornien Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-26 Eolus Vind Eolus Vind AB: Penser Access: Eolus Vind - Fortsätter beta av sin dignande pipeline Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-25 Eolus Vind Eolus Vind AB delårsrapport 1 december 2018 - 28 februari 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-04-25 Eolus Vind Eolus Vind AB delårsrapport 1 december 2018 – 28 februari 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-04-25 Eolus Vind Eolus Vind AB interim report December 1 2018 – February 28 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-01-28 Eolus Vind Kommuniké från årsstämma med Eolus Vind AB (publ) den 26 januari 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-26 Eolus Vind Kommuniké från årsstämma med Eolus Vind AB (publ) den 26 januari 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-26 Eolus Vind Annual General Meeting of Eolus Vind AB (publ) on January 26th 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-25 Eolus Vind Penser Access: Eolus Vind - Omsättning på 9 miljarder i pipeline Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-24 Eolus Vind Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2018 - 30 november 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-01-24 Eolus Vind Eolus Vind AB interim report September 1 2018 - November 30 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-24 Eolus Vind Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2018 - 30 november 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-29 Eolus Vind Eolus Vind AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret september 2017 - augusti 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-11-29 Eolus Vind Eolus makes annual report for the fiscal year September 2017 – August 2018 public Rapporter Visa Stäng
2018-11-29 Eolus Vind Eolus Vind AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret september 2017 – augusti 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-10-29 Eolus Vind Penser Access: Eolus Vind - Starkt kvartal ett led i resan mot en ny nivå Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-26 Eolus Vind Eolus Vind AB bokslutskommuniké 1 september 2017 – 31 augusti 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-26 Eolus Vind Eolus Vind AB Year End Report September 1 2017 – August 31 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-17 Eolus Vind Eolus announces the sale of 130 MW wind power to KGAL and turbine order with Vestas Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-17 Eolus Vind Eolus säljer 130 MW vindkraft till KGAL och lägger turbinorder hos Vestas Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-26 Eolus Vind Eolus säkerställer finansiering om totalt 1 050 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-26 Eolus Vind Eolus secures financing totaling SEK 1 050 million Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-26 Eolus Vind Eolus säkerställer finansiering om totalt 1 050 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-25 Eolus Vind Eolus tecknar avtal med Siemens Gamesa om leverans av sju vindkraftverk till projekt Stigafjellet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-25 Eolus Vind Eolus signs an agreement with Siemens Gamesa for delivery of seven wind turbines for project Stigafjellet Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-25 Eolus Vind Eolus tecknar avtal med Siemens Gamesa om leverans av sju vindkraftverk till projekt Stigafjellet Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-10 Eolus Vind Eolus förvärvar amerikanskt sol- och batterilagringsprojekt i tidig utvecklingsfas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-10 Eolus Vind Eolus förvärvar amerikanskt sol- och batterilagringsprojekt i tidig utvecklingsfas Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-10 Eolus Vind Eolus continues expansion in the U.S. with acquisition of a solar plus battery storage project in early development phase Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-31 Eolus Vind Utökning av ledningsgruppen i Eolus Vind Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-31 Eolus Vind Utökning av ledningsgruppen i Eolus Vind Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-31 Eolus Vind Richard Larsson joins the management group of Eolus Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-30 Eolus Vind Vindpark Jenåsen färdigställd och överlämnad till Munich Re Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Eolus Vind Swedish wind farm Jenåsen completed and handed over to Munich Re Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-30 Eolus Vind Vindpark Jenåsen färdigställd och överlämnad till Munich Re Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-10 Eolus Vind Eolus säljer 30 MW norsk vindkraft till ewz Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-10 Eolus Vind Eolus announces the sale of 30 MW Norwegian wind power to ewz Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-10 Eolus Vind Eolus säljer 30 MW norsk vindkraft till ewz Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-10 Eolus Vind Eolus selger 30 MW norsk vindkraft til ewz Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-09 Eolus Vind Valberedning för Eolus Vind AB utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-09 Eolus Vind Valberedning för Eolus Vind AB utsedd Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-09 Eolus Vind Election Committee for Eolus Vind AB appointed Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-06 Eolus Vind Penser Access: Eolus Vind - Fortsatt ljust trots stark utveckling i ryggen Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-05 Eolus Vind Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2017 - 31 maj 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-05 Eolus Vind Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2017 – 31 maj 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-05 Eolus Vind Eolus Vind AB interim report September 1 2017 – May 31 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-20 Eolus Vind Penser Access: Eolus Vind - Potentiell fördubbling av redan fyrdubblad orderstock Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-19 Eolus Vind Kundkontrakt för 279 MW tecknade Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-19 Eolus Vind Eolus Vind AB interim report September 1 2017 – February 28 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-04-19 Eolus Vind Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2017 – 28 februari 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-03-07 Eolus Vind Eolus tecknar elhandelsavtal om 330 MW med Alcoa för vindpark Øyfjellet i Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-07 Eolus Vind Eolus tecknar elhandelsavtal om 330 MW med Alcoa för vindpark Øyfjellet i Norge Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-07 Eolus Vind Eolus signs 330 MW Power Purchase Agreement with Alcoa for wind farm Øyfjellet in Norway Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-29 Eolus Vind Kommuniké från årsstämma med Eolus Vind den 27 januari 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-27 Eolus Vind Annual General Meeting of Eolus Vind AB (publ) on January 27th 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-27 Eolus Vind Kommuniké från årsstämma med Eolus Vind AB (publ) den 27 januari 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-26 Eolus Vind Penser Access: Eolus Vind - Väl rustad inför kommande expansionsfas Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-25 Eolus Vind Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2017 - 30 november 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-25 Eolus Vind Eolus Vind AB interim report September 1 2017 – November 30 2017 Rapporter Visa Stäng
2018-01-25 Eolus Vind Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2017 – 30 november 2017 Rapporter Visa Stäng
2018-01-09 Eolus Vind Eolus tecknar avtal med E.ON om elnätsanslutning för vindparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-09 Eolus Vind Eolus signs agreement with E.ON regarding grid connection for the wind farms Kråktorpet and Nylandsbergen Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-05 Eolus Vind Eolus tecknar avtal med Veidekke om entreprenadarbeten för Kråktorpet och Nylandsbergen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-05 Eolus Vind Eolus tecknar avtal med Veidekke om entreprenadarbeten för Kråktorpet och Nylandsbergen Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-05 Eolus Vind Eolus appoints Veidekke as balance of plant contractor for wind farms Kråktorpet and Nylandsbergen Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-29 Eolus Vind Eolus lägger order på 74 vindkraftverk med effekt på 279 MW hos Vestas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-29 Eolus Vind Eolus lägger order på 74 vindkraftverk med effekt på 279 MW hos Vestas Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-29 Eolus Vind Eolus places order for 74 wind turbines, 279 MW with Vestas Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-22 Eolus Vind Eolus säljer 47 MW vindkraft till KGAL Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-22 Eolus Vind Eolus säljer 47 MW vindkraft till KGAL Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-22 Eolus Vind Eolus announces the sale of 47 MW wind power to KGAL Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-19 Eolus Vind Kallelse till årsstämma i Eolus Vind Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-19 Eolus Vind Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-05 Eolus Vind Eolus Vind offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret september 2016 - augusti 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-05 Eolus Vind Eolus Vind AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret september 2016 – augusti 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-10-27 Eolus Vind Penser Access: Eolus Vind - Ökad visibilitet och volatilitet i verksamheten Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-26 Eolus Vind Bokslutskommuniké 2016 / 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-26 Eolus Vind Eolus Vind AB Year End Report September 1 2016 – August 31 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-10-26 Eolus Vind Eolus Vind AB bokslutskommuniké 1 september 2016 – 31 augusti 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-08-31 Eolus Vind Vindparkerna Gunillaberg och Lunna har överlämnats till KGAL Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Eolus Vind Swedish wind farms Gunillaberg and Lunna has been handed over to KGAL Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-31 Eolus Vind Vindparkerna Gunillaberg och Lunna har överlämnats till KGAL Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-11 Eolus Vind Valberedning för Eolus Vind AB utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-11 Eolus Vind Election Committee for Eolus Vind AB appointed Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-11 Eolus Vind Valberedning för Eolus Vind AB utsedd Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-06 Eolus Vind Penser Access: Eolus Vind - Minskad potential för stor extrautdelning framöver Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-05 Eolus Vind Eolus Vind delårsrapport 1 september 2016 - 31 maj 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-05 Eolus Vind Eolus interim report September 1 2016 – May 31 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-07-05 Eolus Vind Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2016 – 31 maj 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-05-31 Eolus Vind Eolus säljer vindpark Jenåsen till Munich Re Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-31 Eolus Vind Eolus sells wind farm Jenåsen to Munich Re Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-31 Eolus Vind Eolus säljer vindpark Jenåsen till Munich Re Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-21 Eolus Vind Penser Access: Eolus Vind - Tydlig återhämtning trots pressat elcertifikatspris Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-20 Eolus Vind Eolus har passerat 500 etablerade verk Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-20 Eolus Vind Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2016 – 28 februari 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-18 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Eolus Vind Aktiebolag (publ). Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-13 Eolus Vind Samtliga villkor uppfyllda för Eolus förvärv av majoritetsandel i amerikanskt vindkraftsprojekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-10 Eolus Vind Samtliga villkor uppfyllda för Eolus förvärv av majoritetsandel i amerikanskt vindkraftsprojekt Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-10 Eolus Vind All conditions fulfilled regarding Eolus acquisition of majority share in an American wind power project Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-30 Eolus Vind Kommuniké från årsstämma med Eolus Vind den 28 januari 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-28 Eolus Vind Kommuniké från årsstämma med Eolus Vind AB (publ) den 28 januari 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-28 Eolus Vind Kommuniké från årsstämma med Eolus Vind AB (publ) den 28 januari 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-27 Eolus Vind EP Access: Eolus Vind - Ökad projektaktivitet 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-26 Eolus Vind CORRECTION: Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2016 – 30 november 2016 Rapporter Visa Stäng
2017-01-26 Eolus Vind CORRECTION: Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2016 – 30 november 2016 Rapporter Visa Stäng
2017-01-26 Eolus Vind Eolus Vind delårsrapport 1 september 2016 - 30 november 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-26 Eolus Vind Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2016 – 30 november 2016 Rapporter Visa Stäng
2017-01-26 Eolus Vind Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2016 – 30 november 2016 Rapporter Visa Stäng
2017-01-25 Eolus Vind Vindpark Iglasjön har överlämnats till Munich Re Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-25 Eolus Vind Swedish wind farm Iglasjön has been handed over to Munich Re Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-25 Eolus Vind Vindpark Iglasjön har överlämnats till Munich Re Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-25 Eolus Vind Vindpark Iglasjön har överlämnats till Munich Re Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-25 Eolus Vind Swedish wind farm Iglasjön has been handed over to Munich Re Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-02 Eolus Vind Eolus förvärvar majoritetsandel i vindkraftsprojekt i Kalifornien och säkrar leverans av vindkraftskomponenter från Vestas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-31 Eolus Vind Eolus acquires majority stake in Californian wind project and places order with Vestas for wind turbine components Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-31 Eolus Vind Eolus förvärvar majoritetsandel i vindkraftsprojekt i Kalifornien och säkrar leverans av vindkraftskomponenter från Vestas Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-31 Eolus Vind Eolus förvärvar majoritetsandel i vindkraftsprojekt i Kalifornien och säkrar leverans av vindkraftskomponenter från Vestas Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-31 Eolus Vind Eolus acquires majority stake in Californian wind project and places order with Vestas for wind turbine components Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-23 Eolus Vind Eolus säljer sju vindkraftverk till KGAL Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-23 Eolus Vind Eolus säljer sju vindkraftverk till KGAL Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-23 Eolus Vind Eolus säljer sju vindkraftverk till KGAL Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-23 Eolus Vind Eolus announces the sale of seven wind turbines to KGAL Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-23 Eolus Vind Eolus announces the sale of seven wind turbines to KGAL Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-20 Eolus Vind Regeringen säger nej till det havsbaserade vindkraftsprojektet Blekinge Offshore Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-20 Eolus Vind Regeringen säger nej till det havsbaserade vindkraftsprojektet Blekinge Offshore Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-20 Eolus Vind Regeringen säger nej till det havsbaserade vindkraftsprojektet Blekinge Offshore Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-20 Eolus Vind Kallelse till årsstämma i Eolus Vind Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-20 Eolus Vind Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-20 Eolus Vind Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-20 Eolus Vind Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-20 Eolus Vind Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-13 Eolus Vind Vindpark Hästhalla har överlämnats till kund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-13 Eolus Vind Wind farm Hästhalla has been handed over to customer Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-13 Eolus Vind Wind farm Hästhalla has been handed over to customer Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-13 Eolus Vind Vindpark Hästhalla har överlämnats till kund Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-13 Eolus Vind Vindpark Hästhalla har överlämnats till kund Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-07 Eolus Vind Eolus säljer vindpark Hästhalla Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-07 Eolus Vind Eolus säljer vindpark Hästhalla Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-07 Eolus Vind Eolus announces the sale of wind farm Hästhalla Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-07 Eolus Vind Eolus announces the sale of wind farm Hästhalla Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-07 Eolus Vind Eolus säljer vindpark Hästhalla Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-07 Eolus Vind Eolus Vind offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret september 2015 - augusti 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-07 Eolus Vind Eolus Vind AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret september 2015 – augusti 2016 Rapporter Visa Stäng
2016-12-07 Eolus Vind Eolus Vind AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret september 2015 – augusti 2016 Rapporter Visa Stäng
2016-12-07 Eolus Vind Eolus köper elva vindkraftverk från Vestas till projekt i södra Sverige Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-07 Eolus Vind Eolus köper elva vindkraftverk från Vestas till projekt i södra Sverige Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-07 Eolus Vind Eolus köper elva vindkraftverk från Vestas till projekt i södra Sverige Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-16 Eolus Vind Eolus har erhållit slutligt tillstånd för norska projektet Öyfjellet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-16 Eolus Vind Eolus har erhållit slutligt tillstånd för norska projektet Öyfjellet Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-16 Eolus Vind Eolus har fått endelig konsesjon på det norske prosjektet Øyfjellet Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-16 Eolus Vind Eolus har erhållit slutligt tillstånd för norska projektet Öyfjellet Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-16 Eolus Vind Eolus har fått endelig konsesjon på det norske prosjektet Øyfjellet Pressreleaser Visa Stäng
2016-10-27 Eolus Vind Penser Access: Eolus Vind - Väl rustat för 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2016-10-25 Eolus Vind Bokslutskommuniké 2015/2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-25 Eolus Vind Eolus Vind AB bokslutskommuniké 1 september 2015 – 31 augusti 2016 Rapporter Visa Stäng
2016-10-25 Eolus Vind Eolus Vind AB bokslutskommuniké 1 september 2015 – 31 augusti 2016 Rapporter Visa Stäng
2016-10-24 Eolus Vind Eolus tecknar avtal med Vestas om leverans av 23 vindkraftverk till vindpark Jenåsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-24 Eolus Vind Eolus tecknar avtal med Vestas om leverans av 23 vindkraftverk till vindpark Jenåsen Pressreleaser Visa Stäng
2016-10-24 Eolus Vind Eolus tecknar avtal med Vestas om leverans av 23 vindkraftverk till vindpark Jenåsen Pressreleaser Visa Stäng
2016-10-06 Eolus Vind Eolus tecknar avtal om elnätsanslutning för vindpark Jenåsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-06 Eolus Vind Eolus tecknar avtal om elnätsanslutning för vindpark Jenåsen Pressreleaser Visa Stäng
2016-10-06 Eolus Vind Eolus tecknar avtal om elnätsanslutning för vindpark Jenåsen Pressreleaser Visa Stäng
2016-07-20 Eolus Vind Valberedning för Eolus Vind utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-20 Eolus Vind Valberedning för Eolus Vind AB utsedd Pressreleaser Visa Stäng
2016-07-12 Eolus Vind Eolus säkerställer finansiering om totalt 930 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-12 Eolus Vind Eolus säkerställer finansiering om totalt 930 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2016-07-07 Eolus Vind EP Access: Eolus Vind - Fortsatt svagt inför återhämtningen 2016/17 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-06 Eolus Vind Eolus Vind Delårsrapport 1 september 2015 - 31 maj 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-06 Eolus Vind Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2015 – 31 maj 2016 Rapporter Visa Stäng
2016-04-22 Eolus Vind EP Access: Eolus Vind - Ljusa utsikter trots mellanår Pressreleaser Visa Stäng
2016-04-21 Eolus Vind Eolus Vind delårsrapport 1 september 2015 - 29 februari 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-21 Eolus Vind Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2015 – 29 februari 2016 Pressreleaser Visa Stäng
2016-04-15 Eolus Vind Eolus och Malmö Stad fullföljer avtal angående vindkraftverk Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-15 Eolus Vind Eolus och Malmö Stad fullföljer avtal angående vindkraftverk Pressreleaser Visa Stäng
2016-03-21 Eolus Vind Eolus satsar mer på drift- och förvaltningstjänster och anställer driftchef Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-21 Eolus Vind Eolus satsar mer på drift- och förvaltningstjänster och anställer driftchef Pressreleaser Visa Stäng
2016-03-04 Eolus Vind Eolus har fullföljt förvärv av två vindkraftsprojekt i Nevada, USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-04 Eolus Vind Eolus har fullföljt förvärv av två vindkraftsprojekt i Nevada\, USA Pressreleaser Visa Stäng
2016-03-02 Eolus Vind Eolus säljer sex vindkraftverk till Mirova Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-02 Eolus Vind Eolus säljer sex vindkraftverk till Mirova Pressreleaser Visa Stäng
2016-02-01 Eolus Vind Kommuniké från årsstämma med Eolus Vind den 30 januari 2016 i Hässleholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-29 Eolus Vind EP Access: Eolus Vind - Mellanår innan potentiell ny homerun med Google Pressreleaser Visa Stäng
2016-01-28 Eolus Vind Eolus Vind delårsrapport 1 september 2015 - 30 november 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-28 Eolus Vind Eolus köper åtta vindkraftverk från Vestas till projekt Långmarken Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-28 Eolus Vind Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2015 – 30 november 2015 Rapporter Visa Stäng
2016-01-28 Eolus Vind Eolus köper åtta vindkraftverk från Vestas till projekt Långmarken Pressreleaser Visa Stäng
2016-01-20 Eolus Vind Vindpark Fröreda har överlämnats till Region Skåne och Sundbybergs stad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-20 Eolus Vind Vindpark Fröreda har överlämnats till Region Skåne och Sundbybergs stad Pressreleaser Visa Stäng
2016-01-12 Eolus Vind Vindpark Jung-Åsa har överlämnats till Munich Re Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-12 Eolus Vind Vindpark Jung-Åsa har överlämnats till Munich Re Pressreleaser Visa Stäng
2016-01-12 Eolus Vind Swedish wind farm Jung-Åsa has been handed over to Munich Re Pressreleaser Visa Stäng
2015-12-22 Eolus Vind Kallelse till årsstämma i Eolus Vind Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-22 Eolus Vind Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2015-12-21 Eolus Vind Eolus förvärvar två vindkraftsprojekt i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-21 Eolus Vind Eolus förvärvar två vindkraftsprojekt i USA Pressreleaser Visa Stäng
2015-12-21 Eolus Vind Eolus acquires two wind power projects in the United States Pressreleaser Visa Stäng
2015-12-07 Eolus Vind Munich Re förvärvar 38,4 MW vindkraft från Eolus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-07 Eolus Vind Munich Re acquires 38.4 MW of wind power from Eolus Pressreleaser Visa Stäng
2015-12-07 Eolus Vind Munich Re förvärvar 38\,4 MW vindkraft av Eolus Pressreleaser Visa Stäng
2015-12-03 Eolus Vind Eolus bygger ny vindpark som ska försörja Googles finska datacenter med förnybar el Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-03 Eolus Vind Eolus to build new wind farm that will supply Google´s Finnish data center with renewable electricity Pressreleaser Visa Stäng
2015-12-03 Eolus Vind Eolus bygger ny vindpark som ska försörja Googles finska datacenter med förnybar el Pressreleaser Visa Stäng
2015-12-03 Eolus Vind Eolus Vind offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret september 2014 - augusti 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-03 Eolus Vind Eolus Vind AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret september 2014 – augusti 2015 Rapporter Visa Stäng
2015-12-01 Eolus Vind Marcus Landelin har tillträtt som ny vice VD i Eolus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-01 Eolus Vind Marcus Landelin har tillträtt som ny vice VD i Eolus Pressreleaser Visa Stäng
2015-11-11 Eolus Vind Eolus lämnade vinnande anbud i Malmö Stads vindkraftsupphandling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-11 Eolus Vind Eolus lämnade vinnande anbud i Malmö Stads vindkraftsupphandling Pressreleaser Visa Stäng
2015-10-28 Eolus Vind Eolus Vind: EP Access - Hög potential i både verksamhet och värdering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-27 Eolus Vind Bokslutskommuniké 2014/2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-27 Eolus Vind Eolus köper åtta vindkraftverk av Vestas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-27 Eolus Vind Eolus Vind AB bokslutskommuniké 1 september 2014 – 31 augusti 2015 Rapporter Visa Stäng
2015-10-27 Eolus Vind Eolus köper åtta vindkraftverk av Vestas Pressreleaser Visa Stäng
2015-10-16 Eolus Vind Eolus gör nedskrivning av vindkraftsanläggningar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-16 Eolus Vind Eolus gör nedskrivning av vindkraftsanläggningar Pressreleaser Visa Stäng
2015-10-12 Eolus Vind Eolus styrelseledamot Tord Johansson har avlidit Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-12 Eolus Vind Eolus styrelseledamot Tord Johansson har avlidit Pressreleaser Visa Stäng
2015-08-26 Eolus Vind Eolus har utsett ny vice VD samt undersöker möjligheterna att utveckla vindkraftsprojekt i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-26 Eolus Vind Eolus har utsett ny vice VD samt undersöker möjligheterna att utveckla vindkraftsprojekt i USA Pressreleaser Visa Stäng
2015-07-31 Eolus Vind Minskat antal aktier i Eolus Vind Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-31 Eolus Vind Minskat antal aktier i Eolus Vind AB Pressreleaser Visa Stäng
2015-06-02 Eolus Vind Kommuniké från extra bolagsstämma med Eolus Vind den 2 juni 2015 i Hässleholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-02 Eolus Vind Kommuniké från extra bolagsstämma med Eolus Vind AB (publ) den 2 juni 2015 i Hässleholm Pressreleaser Visa Stäng
2015-05-07 Eolus Vind Kallelse till extra bolagsstämma i Eolus Vind Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-07 Eolus Vind Kallelse till extra bolagsstämma i Eolus Vind AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2015-05-06 Eolus Vind Eolus förvärvar tillståndsgivet norskt vindkraftsprojekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-06 Eolus Vind Eolus förvärvar tillståndsgivet norskt vindkraftsprojekt Pressreleaser Visa Stäng
2015-04-28 Eolus Vind Eolus Vind delårsrapport 1 september 2014 - 28 februari 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-28 Eolus Vind Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2014 – 28 februari 2015 Rapporter Visa Stäng
2015-04-10 Eolus Vind Eolus förvärvar ytterligare projekt i Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-09 Eolus Vind Eolus förvärvar ytterligare projekt i Finland Pressreleaser Visa Stäng
2015-04-09 Eolus Vind Eolus acquires wind power project in Finland Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

30 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
17 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022