Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-10-06 Strax Strax: STRAX: STRAX launches online only brand grell with true wireless headphones by sound engineer Axel Grell Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-06 Strax Strax: STRAX: STRAX lanserar varumärket grell med en ny serie true wireless-hörlurar av ljudingenjören Axel Grell Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-24 Strax Strax: STRAX: STRAX launches online only brand Dóttir with new line of sports-focused true wireless headphones Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-24 Strax Strax: STRAX: STRAX lanserar varumärket Dóttir med en ny serie av true wireless-sporthörlurar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-25 Strax Strax: STRAX: Delårsrapport nr 2 för räkenskapsåret 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-25 Strax Strax: STRAX: Interim Report No 2 for the financial year 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 Strax Strax: STRAX: Bulletin from STRAX AB's Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 Strax Strax: STRAX: Kommuniké från STRAX AB årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 26 May 2021 | STRAX

Strax: STRAX: Kommuniké från STRAX AB årsstämma

Beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Gudmundur Palmason, Pia Anderberg och Ingvi T. Tomasson till ordinarie styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade därtill att Bertil Villard skulle omväljas till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutades att antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag för tiden intill nästa årsstämma. I enlighet med styrelsens rekommendation omvaldes PwC AB, med huvudansvarig revisor Niklas Renström, till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut fattades om att styrelsearvodet skulle förbli oförändrat i förhållande till föregående år och utgå med 150 000 kronor vardera till styrelseledamöter som anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt utgå med 225 000 kronor till styrelsens ordförande. Arvode ska därmed utgå till Bertil Villard, Anders Lönnqvist och Pia Anderberg, varvid styrelsearvode ska utgå med totalt 525 000 kronor. Beslutades även att revisorsarvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt av bolaget godkänd löpande räkning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport.

Vidare godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Det tidigare, vid förra årets årsstämma, beslutade bemyndigandet avseende nyemission, gällde fram till årets årsstämma och har således upphört.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv och överlåtelse får ske enligt följande:

1. Förvärv och överlåtelse av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm.
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2022.
3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som förvärvats med stöd av detta bemyndigande.
4. Förvärv och överlåtelse får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.

Mer information om årsstämmans beslut återfinns i de fullständiga förslag som har upprättats och som återfinns på bolagets webbplats.

För ytterligare information, vänligen kontakta Gudmundur Palmason, VD, Strax AB, tel. +46 8 545 017 50.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2021 kl.17:00 CEST.

 

Om STRAX
STRAX är en marknadsledande global specialist inom tillbehör för en mobil livsstil. Vår varumärkesportfölj för mobila tillbehör riktar sig mot en bred försäljningskanal och olika kundgrupper och omfattar alla större produkt­kategorier: Protection, Power, Personal Audio och Connectivity. Som ett svar på den pågå­ende pandemin har vi utökat vår verksamhet med ett nytt produktsegment: personlig skydds-utrustning, där vi inledningsvis fokuserar på personlig skyddsutrustning som ansiktsmasker, handskar och desinfektionsmedel. Hemligheten bakom våra framgångar är ett starkt distribu­tionsnät – både offline och online – och marknadens bästa kundservice.
Vi utvecklar och marknadsför varumärken genom en ”omni-channel strategi” och har två kompletterande verksamheter: Egna varumärken – Urbanista, Clckr, Richmond & Finch, Planet Buddies, xqisit, AVO+ och licensierade varumärken som adidas, Bugatti, Diesel, Superdry och WeSC – samt Distribution (traditionell butiksförsäljning, företags- och nätmarknadsplatser). Förutom egna och licensierade varumärken distribuerar STRAX mer än 40 större varumärken för mobiltillbehör samt ett flertal varumärken för personlig skydds-utrustning. Försäljningen sker i alla nyckelförsälj­ningskanaler som telekomoperatörer, konsu­mentelektronik, lifestyle retailers och direkt till konsument online.
STRAX grundades i Miami och Hongkong 1995 och har sedan dess vuxit världen över. I dag har STRAX cirka 200 anställda i 13 länder, med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland. STRAX är noterat på Nasdaq Stockholm.

2021-05-26 Strax Strax: STRAX: Interim Report No 1 for the financial year 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 Strax Strax: STRAX: Delårsrapport nr 1 för räkenskapsåret 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-05 Strax Strax: STRAX: Annual Report 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-05 Strax Strax: STRAX: Årsredovisning 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-26 Strax Strax: STRAX: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-26 Strax Strax: STRAX: NOTICE TO THE AGM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-15 Strax Strax: STRAX: Urbanista introduces Los Angeles - Solar powered headphones with virtually infinite playtime Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-15 Strax Strax: STRAX: Urbanista introducerar Los Angeles - solcellsdrivna hörlurar med oändlig speltid Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-25 Strax Strax: STRAX: Year-end report for the financial year 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-25 Strax Strax: STRAX: Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

25 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2