Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-07-06 Redsense Redsense announces CEO succession date Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-11 Redsense Redsense to exhibit on the 59[th] ERA-EDTA congress Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-02 Redsense Kommuniké från årsstämma i Redsense Medical AB (publ) den 2 maj 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-02 Redsense Redsense announces new CEO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-02 Redsense Interim Report Q1 - January - March, 2022 Redsense Medical AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-06 Redsense Redsense Medical AB (publ) årsredovisning 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 6 Apr 2022 | Redsense Medical

Redsense Medical AB (publ) årsredovisning 2021

Helåret

1 januari – 31 december 2021

Koncernen

 • Intäkter under räkenskapsåret uppgick till 16 901 kSEK (17 151).

 • Nettoomsättningen under räkenskapsåret uppgick till 9 362 kSEK (14 442).

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -11 991 kSEK (-8 124).

 • Summa eget kapital uppgick till 65 227 kSEK vid periodens utgång (73 199).

 • Likvida medel uppgick till 4 983 kSEK vid periodens utgång (29 007).

Moderbolaget

 • Intäkter under räkenskapsåret uppgick till 14 877 kSEK (15 433).

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -14 400 kSEK (-5 957).

 • Summa eget kapital uppgick till 75 533 kSEK vid periodens utgång (116 032).

 • Likvida medel uppgick till 2 116 kSEK vid periodens utgång (24 691).

Resultat och ställning

Koncernens resultat för räkenskapsåret 2021 uppgick före skatt till -7 972 kSEK eller -0,57 kr per aktie. Antalet utestående aktier per den 31 december 2020 var 14 040 810 stycken. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 4 983 kSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I mars vinner Redsense en upphandling från Västra Götalandsregionen tillsammans med dialysmaskintillverkaren Physidia och distributören Nordic Medcom. Upphandlingskraven specificerar att blodflödet ska kunna stoppas automatiskt när ett blodläckage detekteras.

 • Redsense deltar i en genomgång om vennålsutdragning (VND) inför USA:s kongress tillsammans med ett antal njurvårds- och patientförespråkarorganisationer.

 • Det brittiska läkemedelsverket MHRA publicerar en ny dialysvägledning där vennålssutdragning (VND) specifikt tas upp som ett viktig patientrisk som behöver hanteras.

VD HAR ORDET

Vassare, starkare och väl positionerat för 2022

I likhet med år 2020 var 2021 ett undantagsår, ett år som från det första kvartalet till det sista fortsatte präglas av pandemin. Icke desto mindre blev det också, när vaccinerna fått genomslag, ett år av återhämtning.

Ser vi på vår omsättningsutveckling under året så får vi på samma gång en god översiktsbild av hur hemodialysmarknadens återhämtningsprocess tett sig: vi noterade 0,7 MSEK i första kvartalet, 1,5 MSEK i andra kvartalet, 3,1 MSEK i tredje kvartalet, och 4,1 MSEK i det fjärde. Vi rörde oss från det svaga första halvåret, då nyförsäljning och nyutbildning på systemet i stort sett uteblev medan våra motparter i huvudsak var uppbundna av sin pandemihantering, till ett tredje kvartal där vi såg de första tecknen på normalisering och åter började få tillgång till kliniker och patienter i USA. Med ökande orderintag och högre omsättning kom så avslutningen i form av det bästa fjärdekvartalet någonsin i bolagets historia. Ett styrkebesked för bolaget.

Ett vassare Redsense

För Redsense i synnerhet har 2021 också varit ett år när vi vässat formen strukturellt, organisatoriskt och strategiskt, och även vunnit en allt gynnsammare position på huvudmarknaden USA.

Strukturellt, då vi i en process som pågick under stora delar av första halvåret slutligen och framgångsrikt flyttat över sårvårdsområdet till ett separat bolag som sedermera delats ut till aktieägarna och särnoterats under namnet Odinwell. Det lämnar Redsense med en smalare och mer väldefinierad struktur och ett tydligare fokus. Organisatoriskt, då vi har utvecklat en digital kompetens och vana som gör att vi numer genomför utbildningar och kundmöten på distans med hög effektivitet. Det är ett friktionsfritt arbetssätt som blivit till stor nytta för både oss och kunderna och samtidigt ökat vår flexibilitet och tillgänglighet påtagligt. Det tar vi med oss in i framtiden. Samtidigt har vi också formaliserat vårt hållbarhetsarbete.

Strategiskt, då vi systematiskt under året arbetat med förberedelserna för att öppna upp nya marknader inför vår kommande produktlansering. Det började i första kvartalet med tecknandet av ett nytt distributörsavtal för Oceanien. Fortsatte med ett marknadsgodkännande i Australien och Nya Zeeland under andra kvartalet – och därefter ett distributörsavtal även för Kanada i tredje kvartalet. I det fjärde kvartalet utmynnade det i en första order.

Stark position med unik lösning på väg att lanseras

Positionen i USA har stärkts under 2021, inte minst eftersom pandemin satt de många fördelarna med hemdialys i blixtbelysning. Förutom ett bättre medicinskt utfall, högre bekvämlighet, ekonomiska incitament och en tryggare miljö har det nu också framgått för många att de patienter som fått hemodialys i hemmet varit mer skyddade från riskerna med covid-19. Kompletteras dessutom behandlingen med Redsense undanröjs även risken för oupptäckt vennålsutdragning – så när hemodialysen allt mer tar steget in i hemmen, där det finns färre sköterskeögon som kan säkra tillsynen av patienterna, är det naturligt att Redsense flyttar med.

Detta understryks ytterligare av vårt nya tillbehör Redsense Clamp, som kontinuerligt har utvecklats vidare under året och planenligt avancerat till det kliniska valideringssteg som föregår marknadsintroduktionen. Valideringen genomförs i såväl Nordamerika som Europa och Australien, och vi betraktar den nya produkten som en murbräcka förl att öppna upp de nya marknader vi förberett under året.

Redsense Clamp kompletterar blodläckagelarmet med förmågan att automatiskt ingripa och avstyra potentiellt farliga situationer för patienten. Det åstadkommer vi genom att en blåtandsdriven klämma nyper åt blodslangen och tvingar dialysmaskinen till ett omedelbart stopp av pumpen så fort det optiska larmet löser ut. Det är en funktionalitet som är unik för Redsense, och innebär en betydande ökning av patientsäkerheten. Dessutom ger den oss ett tungt försäljnings-argument där vi blir först ut på marknaden med en lösning som redan från början är brett efterfrågad -det vet vi.

Under det gångna året 2021 har vi även tagit tillfället i akt att se över och effektivisera våra försörjningskedjor. I ljuset av det oroliga världsläget är det en källa till tillförsikt. I övrigt ser vi ingen direkt påverkan av de säkerhetspolitiska låsningarna på vår verksamhet, utan vi ser med gott förtroende fram emot ett 2022 i tillväxttangentens riktning och med den förestående lanseringen av Clamp som en av de stora milstolparna.

Avslutningsvis riktar jag mitt tack till medarbetarna för ert engagerade arbete och stora insats under året.

2022-03-31 Redsense Redsense: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REDSENSE MEDICAL AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-23 Redsense Redsense: New MHRA Guidance acknowledges the need to monitor for VND Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-16 Redsense Redsense participates in US congress briefing on VND Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-15 Redsense Redsense Medical and partners winner in standard setting procurement contract in Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-28 Redsense Year-end Report 2021 Redsense Medical AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-18 Redsense Redsense: Senarelagd publicering av delårsraport Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-30 Redsense Redsense registered with the MHRA for continued access to the Great Britain market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-07 Redsense Patrik Byhmer, nuvarande VD, föreslås som ny styrelseordförande i Redsense Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-18 Redsense Redsense receives order from Christus Spohn Hospital in the United States Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-09 Redsense Medical Redsense Medical: Analysguiden: Ljuset i tunneln? Pressreleaser Visa Stäng
2021-11-09 Redsense Interim Report Q3 - July - September, 2021 Redsense Medical AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-18 Redsense Valberedning utsedd inför årsstämman 2022 i Redsense Medical AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-13 Redsense Redsense receives first order from Canada Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-13 Redsense Medical Redsense Medical: Analysguiden: Vi ser starkt andra halvår Pressreleaser Visa Stäng
2021-09-03 Redsense Medical BioStock: Redsense Medical ser ljust på framtiden Pressreleaser Visa Stäng
2021-08-26 Redsense Medical BioStock Studio: Redsense Medicals vd ser återhämtning i USA Pressreleaser Visa Stäng
2021-08-24 Redsense Interim Report Q2 - April - June, 2021 Redsense Medical AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-16 Redsense Redsense signs new distributor agreement for Canada and Bermuda with CardioMed Supplies Inc. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-15 Redsense Medical BioStock: Redsense Medicals vd sammanfattar första halvåret och blickar framåt Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-29 Redsense Redsense publishes Sustainability Report for 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-29 Redsense Redsense publicerar hållbarhetsrapport för 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-24 Redsense Redsense erhåller brevsvar från Skatteverket avseende fördelningen av anskaffningsutgiften efter utdelningen av Odinwell Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-22 Redsense Redsense receives TGA approval and market authorization for Australia and New Zealand Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-08 Redsense Företrädesemission i Redsense Medicals tidigare dotterbolag Odinwell övertecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-12 Redsense Kommuniké från årsstämma i Redsense Medical AB (publ) den 12 maj 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-11 Redsense Redsense Medicals medverkar på Aktiedagen Göteborg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-11 Redsense Redsense Medicals tidigare dotterbolag Odinwell har godkänts för notering på Spotlight Stock Market och beslutar om företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-07 Redsense Medical Redsense Medical: Analysguiden: Pandemityngt första kvartal - långsiktiga caset intakt Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-03 Redsense Interim Report Q1 - January - March, 2021 Redsense Medical AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-21 Redsense Redsense: Uppdatering: Ny fastställd avstämningsdag för utdelning av dotterbolaget Odinwell AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-21 Redsense Redsense Medical AB (publ) årsredovisning 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-19 Redsense Redsense Medical: Flaggningsmeddelande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-19 Redsense Redsense: Fastställd avstämningsdag för utdelning av dotterbolaget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-19 Redsense Kommuniké från extra bolagsstämma i Redsense Medical AB (publ) den 19 april 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-16 Redsense Redsense Medical: Flagging notification Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-09 Redsense Kallelse till årsstämma i Redsense Medical AB ( publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-01 Redsense Medical BioStock: Redsense Medical om avtalet i Australien Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-30 Redsense Redsense Medical senarelägger årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-26 Redsense Redsense erhåller positivt besked från Skatteverket avseende Lex Asea-utdelning av dotterbolaget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-26 Redsense Kallelse till extra bolagsstämma i Redsense Medical AB ( publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-26 Redsense Redsense kallar till extra bolagsstämma för att besluta om utdelning av Odinwell, samt meddelar kapitaliserings- och noteringsplaner för dotterbolaget Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-25 Redsense Medical Redsense Medical: BioStock: Redsense vd om trenden mot hemdialys Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-25 Redsense Redsense signs new distributor agreement with Regional Health Care Group in Australia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-25 Redsense Medical Redsense Medical: Analysguiden: Tillväxt och renodling Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-22 Redsense Year-end Report 2020 Redsense Medical AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-02 Redsense Redsense: Klas Arildsson utses till VD för nytt dotterbolag - ska utveckla lovande sårvårdssatsning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-18 Redsense Redsense Medical receives Notice of Allowance from U.S. Patent and Trademark Office for patent application f or the catheter sensor solution. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-21 Redsense Medical BioStock: Redsense Medical delar ut sårvårdsprojektet Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-18 Redsense Medical BioStock Studio: Redsense Medical lägger smart sårvårdsteknologi i dotterbolag Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-18 Redsense Kommuniké från extra bolagsstämma i Redsense Medical AB (publ) den 18 december 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-10 Redsense Virginia-based dialysis provider Somatus Kidney Care partners with Redsense Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-01 Redsense Redsense: KORRIGERAD: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REDSENSE MEDICAL AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-01 Redsense Redsense: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REDSENSE MEDICAL AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-30 Redsense Redsense lägger sårvård i eget affärsområde som föreslås för utdelning av styrelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-16 Redsense Medical Redsense Medical: Analysguiden: Kortsiktiga utmaningar - bibehållen potential Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-11 Redsense Medical Penser Access: Redsense Medical - Backlash i Q3'20 efter starkt första halvår Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-09 Redsense Interim Report Q3 - July - September, 2020 Redsense Medical AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-05 Redsense Valberedning utsedd inför årsstämman 2021 i Redsense Medical AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-09 Redsense Medical Redsense Medical: Analysguiden:  "Institutioner tar plats inför Redsense tillväxtresa" Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-08 Redsense Redsense: Correction: Danske Invest was unintentionally left out in the previous press release as one among seven new investors in the directed new share issue announced on 8 October 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-08 Redsense Redsense: Rättelse: Danske Invest var oavsiktligt utelämnad i det tidigare pressmeddelandet som en av sju nya investerare i den riktade nyemissionen som annonserades den 8 oktober 2020. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-08 Redsense Redsense Medical completes a directed new share issue of 1,500,000 shares, raising approximately SEK 73 million and the company's largest shareholder has sold shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-08 Redsense Redsense Medical genomför en riktad nyemission om 1 500 000 aktier och tillförs härigenom cirka 73 MSEK och bolagets största aktieägare har avyttrat aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-06 Redsense Redsense presents at Aktiespararnas Kvinnokvällen, October 12 Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-22 Redsense Redsense presents on Erik Penser Banks Bolagsdag, September 24 Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-21 Redsense All top five U.S. dialysis care providers and three of the top five U.S. nephrology hospitals now use the Redsense Alarm Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-18 Redsense Medical BioStock: Redsense Medicals resa har inletts Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-18 Redsense Redsense presents on Aktiedagen Digitalt Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-17 Redsense Redsense concludes development project related to AI-driven wound monitoring software Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-08 Redsense Redsense Medical AB receives order from a new US customer Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-31 Redsense Medical Redsense Medical: Analysguiden: "Potentiellt uppköpsobjekt" Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-25 Redsense Medical Penser Access: Redsense Medical - 92% tillväxt och fortsatt svarta siffror Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-24 Redsense Interim Report Q2 - April - June, 2020 Redsense Medical AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-10 Redsense Redsense Medical AB announces approval by University Health Network in Toronto, Canada , to conduct a follow up study of the Redsense Clamp prototype Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-04 Redsense Redsense Medical comments on new proposed CMS rule for raising bundled reimbursement to increase access to home dialysis Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-15 Redsense Senior sales management invest in Redsense Medical AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-24 Redsense Medical Redsense Medical: Analysguiden: Lönsam tillväxt och potentiellt uppköpsobjekt Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-22 Redsense Redsense: Kommuniké från årsstämma 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-16 Redsense Redsense begins testing of novel nurse call function in cooperation with Dirinco Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-09 Redsense Redsense receives largest order to date - sales growth trend continues Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-08 Redsense Munson Healthcare becomes the next US home dialysis provider to adopt Redsense's solution Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-02 Redsense Sanderling Renal Services joins the rank of US dialysis providers selecting Redsense Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-01 Redsense Redsense Medical AB (publ) annual report 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-01 Redsense Redsense Medical AB (publ) årsredovisning 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-27 Redsense Redsense obtains MDR registration on what would have been the regulation's first day of application Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-26 Redsense Redsense included in NHS Oxford University Hospitals' patient safety guidelines Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-18 Redsense Redsense: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REDSENSE MEDICAL AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 Redsense Redsense Medical AB sees continued order intake in Europe despite the corona crisis Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-07 Redsense Medical BioStock Studio: Redsense Medical kommenterar veckans kvartalsrapport Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-05 Redsense Medical Penser Access: Redsense Medical - Svarta siffror i Q1'20 Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-05 Redsense Medical BioStock: Redsense Medical aces Q1 Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-05 Redsense Medical BioStock: Full pott i Q1 för Redsense Medical Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-04 Redsense Interim Report Q1 - January - March, 2020 Redsense Medical AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-27 Redsense Redsense Medical AB postpones the Annual General Meeting in an effort to contribute to social distancing and reduce the impact of the COVID-19 outbreak Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-13 Redsense Redsense's operations continue unabatedly; no immediate operational risks from COVID-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-09 Redsense Redsense receives positive Final Notice regarding novel optical monitoring - will obtain patent approval in Sweden Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-09 Redsense Redsense Medical's international PCT application for the Smart Bandage is now published Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-28 Redsense Redsense holds presentations on Life science-dagen March 4 and Bolagsdagen March 12 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-28 Redsense Medical Redsense Medical: BioStock: Redsense blodläckagealarm vinner mark i USA Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-26 Redsense Medical Redsense Medical: Penser Access: Redsense - stark avslutning på 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-25 Redsense Year-end Report 2019 Redsense Medical AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-10 Redsense Redsense Medical AB enters 2020 with new orders, total order book value now MSEK 2 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-30 Redsense Redsense offsets loan raised in connection with directed share issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-11 Redsense Redsense Medical AB optimizes to increase production capacity in view of higher-than-projected orders Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-19 Redsense Medical Penser Access: Redsense Medical - Full fart i USA Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Redsense Interim Report - January - September, 2019 Redsense Medical AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-18 Redsense Kvartalsredogörelse Q3- Januari - September, 2019 Redsense Medical AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-12 Redsense Redsense Medical reinforces the team with a new Chief Technology Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-31 Redsense Redsense genomför kvittning av lån som upptogs i samband med riktad emission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-31 Redsense Redsense offsets loan raised in connection with directed share issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-21 Redsense Redsense Medical receives international patent opinion regarding the Company's first smart wound care invention Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-18 Redsense Redsense Medical announces a strong start of Q4 with incoming order valued over 2 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-07 Redsense Redsense receives SEK 500,000 in funding from Vinnova to develop AI-driven wound monitoring software Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-25 Redsense Redsense Medical announces new project with European Nurses Association Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-13 Redsense Increased use of the Redsense device at top US dialysis providers Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-13 Redsense Redsense Medical ska öka försäljningen i USA samt lansera ny produkt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-06 Redsense Redsense Medical submits patent application for novel optical monitoring Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-05 Redsense Redsense Medical received more than MSEK 4 worth of orders from the US in July and August 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-27 Redsense Medical Penser Access: Redsense Medical - PFortsatt tillväxt drivet av starkt USA Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-27 Redsense Redsense Medical submitted a PCT application for the Smart Bandage Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-26 Redsense Interim Report - January - June, 2019 Redsense Medical AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-26 Redsense Halvårsrapport första halvåret 2019 Redsense Medical AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-21 Redsense Redsense Medical kommer att starta rapportering på engelska Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-11 Redsense Redsense Medical comments on the Trump initiative - potential impact on Redsense's business Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-05 Redsense Redsense Medical announces a large incoming order of blood leakage alarms first days in Q3. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-25 Redsense Redsense signs collaboration agreement with home hemodialysis expert Physidia to increase patient safety Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-25 Redsense Samtliga i Redsense Medical AB (publ) styrelse tecknar sig för teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-24 Redsense Redsense announces that a large international dialysis provider will install its blood leakage alarm at selected hospitals Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-10 Redsense Redsense Medical AB (publ) årsredovisning 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-09 Redsense Redsense Medical AB (publ) presenterar kort informationsmemorandum i samband med listbyte till Spotlight Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-07 Redsense Medical Penser Access: Redsense Medical - Åter sekventiell tillväxt i Q1 Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-06 Redsense Redsense: Kommuniké från årsstämma 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-06 Redsense Kvartalsredogörelse  Redsense Medical AB (publ), första kvartalet 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 Redsense Redsense Medical erhåller besked om patentgodkännande i Kanada Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 Redsense Maria Alquist föreslås som ny styrelseledamot i Redsense Medical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-18 Redsense Redsense Medical avser byta handelsplats Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-04 Redsense Redsense Medical AB (publ) kallar till årsstämma med bl.a. förslag till incitamentsprogram Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-22 Redsense Redsense receives patent approval in Sweden for its smart wound care technology for optical measuring of blood and exudate Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-22 Redsense Redsense erhåller svenskt patent för bolagets smarta sårvårdsteknologi för optisk mätning av blod och sårvätskor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-27 Redsense Medical Penser Access: Redsense Medical - Positiva tongångar in i 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-26 Redsense Rättelse: Bokslutskommuniké 2018 Redsense Medical AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-26 Redsense Bokslutskommuniké 2018 Redsense Medical AB publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-12 Redsense Redsense blodläckagealarm levererar patientsäkerhet enligt amerikansk pilotstudie hos ledande dialyskedja Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-28 Redsense Redsense develops prototype based on its innovative smart wound care technology for optical measuring of blood and exudate Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-28 Redsense Redsense utvecklar prototyp av innovativ smart sårvårdprodukt för optisk mätning av blod och sårvätskor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-03 Redsense Redsense bildar separat dotterbolag för innovativ smart sårvårdteknologi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-28 Redsense Medical Analyst Group: Aktieanalys på Redsense Medical - Försäljningen förväntas fortsätta stiga under kommande kvartal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-27 Redsense Medical Penser Access: Redsense Medical - First Blood - Från 0 till 100 Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-20 Redsense Kvartalsredogörelse Q3 Redsense Medical AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-15 Redsense Redsense receives follow-up order from its distributor in the Netherlands after successful evaluation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-15 Redsense Redsense erhåller uppföljningsorder från bolagets distributör i Nederländerna efter framgångsrik utvärdering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-13 Redsense Redsense expands its operations into a new market with innovative new technology for smart bandages and plasters Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-13 Redsense Redsense breddar verksamheten med nytt marknadsområde med innovativ teknologi för smarta bandage och plåster Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-29 Redsense Redsense meddelar om framgångsrikt genomförd Redsense Clamp-studie i Kanada Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-29 Redsense Redsense announces successful completion of Redsense Clamp study in Canada Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-16 Redsense Redsense receives first order based on the Consip tender in Italy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-16 Redsense Redsense erhåller första beställning baserad på Consip-upphandlingen i Italien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-12 Redsense Redsense Medicals Styrelseordförande Bo Unéus och VD Patrik Byhmer har köpt ytterligare aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-12 Redsense Redsense genomför kvittning av lån som upptogs vid den riktade emissionen i 30:e september 2018 genom en riktad nyemission -kompletterad version med information om investerare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-12 Redsense Redsense genomför kvittning av lån som upptogs vid den riktade emissionen i 30:e september 2018 genom en riktad nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-09 Redsense Redsense receives first order from distribution partner in the Netherlands Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-09 Redsense Redsense erhåller första order från distributionspartner i Nederländerna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-04 Redsense Redsense Medicals vd Patrik Byhmer har köpt 12.500 aktier på marknaden till ett genomsnittspris om 12,00 kr per aktie. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-01 Redsense Redsense genomför en riktad nyemission om 2,5 MSEK - kompletterad version med information om investerare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-01 Redsense Redsense genomför en riktad nyemission om 2,5 MSEK i syfte att möta den ökade efterfrågan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-28 Redsense Redsense tecknar distributionsavtal för Nederländerna med Dirinco BV Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-28 Redsense Redsense signs distribution agreement for the Netherlands with Dirinco BV Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-26 Redsense Redsense Medicals och EDTNA/ERCAs app för utbildning om vennålsutdragning finns nu tillgänglig på engelska, tyska och spanska Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-04 Redsense Medical Analyst Group: Aktieanalys på Redsense Medical - Under hösten 2018 förväntas försäljningen skalas upp Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-28 Redsense Redsense byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-27 Redsense Halvårsrapport första halvåret 2018, Redsense Medical AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-25 Redsense Redsense Medical tecknar distributionsavtal för Italien med Spindial Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-25 Redsense Redsense Medical signs distribution agreement for Italy with Spindial Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-29 Redsense Redsense signs distribution agreement for Spain with Palex Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-29 Redsense Redsense Medical tecknar distributionsavtal för Spanien med Palex Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-29 Redsense Redsense Medical receives market approval in Singapore Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-29 Redsense Redsense Medical erhåller marknadsgodkännande i Singapore Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-25 Redsense Medical Analyst Group: Aktieanalys på Redsense Medical - Erbjuder konkurrenskraftig produkt som räddar liv Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-23 Redsense Redsense Medical utser Erik Penser Bank till likvidgarant Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-08 Redsense Kommuniké från årsstämman Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-07 Redsense Kvartalsredogörelse Redsense Medical AB (publ), första kvartalet 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-24 Redsense Redsense Medical Årsredovisning för räkenskapsåret 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-24 Redsense Redsense tecknar leveransavtal med amerikanskt bolag för utvärdering vid 26 medicinska center Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-12 Redsense Redsense Medical signs collaboration agreement with University Health Network in Toronto, Canada, for study with Redsense Clamp Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-12 Redsense Redsense Medical tecknar samarbetsavtal med University Health Network i Toronto, Kanada för studie med Redsense Clamp Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-09 Redsense Redsense genomför riktad nyemission om ca 3,7 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 Redsense KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REDSENSE MEDICAL AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-21 Redsense Redsense blood leakage alarm in use at three of the five largest dialysis care providers in the USA, and three of the top five-ranked hospitals Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-21 Redsense Redsense blodläckagealarm används av tre av de fem största leverantörerna av dialysvård i USA, samt tre av de fem främsta sjukhusen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-08 Redsense Medical Aktieanalys på Redsense Medical- Erbjuder konkurrenskraftig produkt som räddar liv Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-27 Redsense Bokslutskommuniké 2017 Redsense Medical AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-08 Redsense Redsense signs distribution agreement for Singapore with initial evaluation at Singapore General Hospital Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-08 Redsense Redsense Medical tecknar distributionsavtal i Singapore med initial utvärdering vid Singapore General Hospital Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-02 Redsense Redsense Medical: Hospital in Scotland first in the world to install Redsense blood leakage alarm that shuts off the blood flow automatically Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-02 Redsense Redsense Medical: skotskt sjukhus först i världen att införa Redsense blodläckage-alarm som stänger av blodflödet automatiskt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-16 Redsense Redsense Medical erhåller marknadsgodkännande i Europa och Kanada för automatisk avstängning av blodflödet som fungerar med alla dialysmaskiner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-05 Redsense Redsense Medical erhåller besked om patentgodkännande i Brasilien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-22 Redsense Redsense signs distribution agreement for Estonia, Latvia and Lithuania Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-22 Redsense Redsense Medical tecknar distributionsavtal för Estland, Lettland och Litauen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-21 Redsense Redsense Medical erhåller besked om patentgodkännande i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-21 Redsense Redsense Medical erhåller besked om patentgodkännande i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-20 Redsense Redsense Medical's partner Spindial remains winner of procurement contract in Italy after the appeal process Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-20 Redsense Redsense Medical's partner Spindial remains winner of procurement contract in Italy after the appeal process Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-20 Redsense Redsense Medicals samarbetspartner Spindial kvarstår som vinnare i italiensk upphandling efter överklagandeprocess Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-20 Redsense Redsense Medicals samarbetspartner Spindial kvarstår som vinnare i italiensk upphandling efter överklagandeprocess Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-14 Redsense Redsense tecknar distributionsavtal för Belgien, första order väntas i närtid Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-14 Redsense Redsense tecknar distributionsavtal för Belgien, första order väntas i närtid Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-14 Redsense Redsense signs distribution agreement for Belgium, first order expected soon Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-14 Redsense Redsense signs distribution agreement for Belgium, first order expected soon Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

29 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
9 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
27 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022