Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-08-24 Immunovia Immunovia AB: Immunovia publicerar Delårsrapport januari-juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 24 Aug 2022 | Immunovia

Immunovia AB: Immunovia publicerar Delårsrapport januari-juni 2022

April-juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 103 TSEK (38) fördelat på försäljning av tester 45 TSEK och royalty 58 TSEK
 • Nettoresultatet uppgick till −33 MSEK (−49) och resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till −1,49 SEK (−2,18)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till −41 MSEK (−34)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 197 MSEK (382)
 • I april lämnade Immunovia in ansökan om CPT PLA-kod för IMMray® PanCan-d-testet
 • Årsstämman den 7 april valdes Eric Krafft och Philipp von Hugo som nya styrelseledamöter. Ann-Christine Sundell, Mimmi Ekberg och Christofer Sjögren avböjde omval. Övriga styrelseledamöter omvaldes.
 • Den 16 maj utnämndes Natalie Carfora till Head of Market Access US
 • I maj erhöll Immunovia, Inc. licensrättigheter för kliniska laboratorier för testet IMMray® PanCan-d från Rhode Islands hälsodepartement
 • I maj erhöll Immunovia, Inc. licensrättigheter för kliniska laboratorier för testet IMMray® PanCan-d från Pennsylvanias och Marylands hälsodepartement
 • Den 2 juni utnämndes Philipp Mathieu till verkställande direktör och koncernchef, efter att innehaft position som tillförordnad vd och koncernchef sedan januari
 • I juni meddelades de delvis ofullständiga resultaten från PanFAM-1-studien
 • I juni meddelades att PanDIA-1-studien för tidig upptäckt av bukspottskörtelcancer vid typ 2-diabetes går vidare till nästa fas

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • I juli erhöll Immunovia, Inc. godkännande för CPT PLA kod för testet IMMray® PanCan-d
 • I augusti erhöll Immunovia, Inc. licensrättigheter från hälsodepartementet i Kalifornien för testet IMMray® PanCan-d

[Table

Description automatically generated]

VD kommenterar

Under andra kvartalet byggde Immunovia på sin ledande position inom tidig detektion av bukspottkörtelcancer och för att säkerställa genomförandet av en framgångsrik kommersiell lansering i USA har det amerikanska teamet förstärkts signifikant genom rekrytering av mycket erfarna medarbetare. Marknadstillgången i USA för IMMray® PanCan-d breddades till patienter i flera delstater och på vägen mot försäkringsersättning erhöll bolaget en unik CPT PLA-kod för sitt test.

Under andra kvartalet har Immunovia fortsatt att genomföra de strategiska prioriteringar för 2022 som tidigare kommunicerats.

Bolaget håller för närvarande på att expandera marknads-och säljorganisationen i USA för att stöd­ja en framgångsrik lansering av IMMray® PanCan-d. Vårt team i USA har fått en viktig förstärkning i form av Jeff Borcherding, tidigare Chief Marketing Officer på Myriad Genetics, som började hos oss i april som chef för verksamheten i USA och ansvarig för kommersialiseringsprocessen där, liksom rekryteringen av Natalie Carfora som Head of Market Access USA. Att ha Jeff och Natalie med oss, med deras samlade branscherfarenhet gör att jag känner mig trygg, att vi har en stabil grund att stå på för att stärka vårt varumärke och utöka vår diagnostiska verksamhet i USA.

I vår strävan efter ytterligare klinisk validering av IMMray® PanCan-d har vi publicerat resultaten från PanFAM-1 och en uppdatering gällande PanDIA-1. Under PanFAM-1-studien uppnådde IMMray® PanCan-d sitt primära effektmått i form av en testspecificitet som var jämförbar med bilddiagnostik. Dock kunde känsligheten inte utvärderas på grund av det låga antalet PDAC-patienter bland studiedeltagarna, vilket innebär att studieresul­taten är delvis ofullständiga. Vi hade givetvis hoppats på mer påtagliga resultat från studien, men har trots detta fått med oss viktiga lärdomar från PanFAM-1 som, tillsammans med våra pågående diskussioner med försäkringsbolagen, kommer att ligga till grund för vårt fortsatta arbete med att fastställa ytterligare klinisk validering inom denna riskgrupp.

Vi har också publicerat en uppdatering om PanDIA-1, en av de största studierna på tidig detektion av bukspottkörtelcancer hos patienter med nydebuterad diabetes typ 2. Studien syftar till att ge ännu en betydande riskgrupp för bukspottkörtelcancer tillgång till tidig detektion. Förekomsten av diabetes ökar kraftigt över hela världen, och diabetiker som nyligen fått sin diagnos löper upp till 8 gånger högre risk att få diagnosen bukspottkörtelcancer. PanDIA-1 går nu in i en avgörande fas, och vi kommer att påbörja analyser av prover under andra halvan av 2022.

Som en del av vårt fortsatta arbete med att göra IMMray® PanCan-d brett tillgängligt på den ame­rikanska marknaden har vi inrättat erfarenhetsprogram för läkare i USA, och vi är nu nästan färdiga med att rekrytera läkare från utvalda monitoreringscenter för patienter med hög risk för bukspott­körtelcancer. Programmet startade i maj och omfattar över 20 etablerade monitoreringscenter. Syftet är att öka kännedomen och upptaget bland läkarna, som tillsammans med andra key opinion leaders kan spela en avgörande roll genom att förespråka vårt test gentemot försäkringsbolagen.

I april lämnade vi in en ansökan om CPT-PLA-kod för IMMray® PanCan-d-testet till American Med­ical Association, och vi fick godkännandet i början av juli. Programmet för läkarerfarenheter, vårt kontinuerliga samarbete med key opinion leaders och den beviljade PLA-koden är allihop viktiga steg i att genomföra vår plan för att uppnå kostnadsersättning i USA.

Under kvartalet har Immunovia enträget fortsatt resan att etablera Immunovia på den amerikanska marknaden och att generera betydande tillväxt. Vi har en tydlig väg framåt och ett branschledande team med fullt fokus på vårt mål att möjliggöra bred tillgång till tidig detektion. Att öka överlevnadsfrekvensen vid bukspottkörtelcancer är ytterst motiverande och driver oss hela tiden framåt.

Augusti 24, 2022
Philipp Mathieu, vd och koncernchef
Immunovia AB

För mer information, vänligen kontakta:
Philipp Mathieu
Vd och koncernchef
Email: philipp.mathieu@immunovia.com

Karin Almqvist Liwendahl
CFO
Email: karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com

Denna information är sådan som Immunovia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 24 augusti 2022 klockan 8.30 CET.

Telefonkonferens

Immunovia håller en webbsänd telefonkonferens klockan 13:00 CET den 24 augusti med Philipp Ma­thieu, vd och koncernchef, och Karin Almqvist Liwendahl, CFO.

För att ta del av presentationen, vänligen ring in på något av nedan nummer eller följ konferensen via länken nedan.

Sverige +46 8 5051 0031

Storbritannien: +44 207 107 06 13

USA: +1 631 570 56 13

Länk till webbsändningen: https://link.edgepilot.com/s/9134565d/n4saifQXgEG99MipSw3ORw?u=http://creo-live.creomediamanager.com/6074dc43-43a2-4f11-9bff-9647548664fd

Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnaden för patienter med cancer.

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com.

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer.

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgänglig, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med ett uppskattat värde på mer än 4 miljarder USD årligen.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.

###

2022-08-24 Immunovia Immunovia AB: Immunovia Publishes Interim Report Jan-June 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 Immunovia Immunovia AB: Immunovia to present at Gilmartin Group's Emerging Growth Company Showcase Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 Immunovia Immunovia AB: Immunovia kommer att presentera på Gilmartin Group's Emerging Growth Company Showcase Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 Immunovia Immunovia AB: Inbjudan till Immunovias presentation av Q2 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 Immunovia Immunovia AB: Invitation to Immunovia's Q2 presentation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-11 Immunovia Immunovia AB: Immunovia, Inc. erhåller licencsrättigheter från hälsodepartementet i Kalifornien för IMMray® PanCan-d-test Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-11 Immunovia Immunovia AB: Immunovia, Inc. Issued Clinical and Public Health Laboratory License from California Dept of Public Health for IMMray™ PanCan-d test Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-05 Immunovia Immunovia AB: CPT PLA-kod för testet IMMray® PanCan-d godkänt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-05 Immunovia Immunovia AB: CPT PLA Code for the IMMray™ PanCan-d test approved Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Immunovia Immunovia AB: The PanDIA-1 study, for early detection of pancreatic cancer in newly onset type 2 diabetics, moves into next phase Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Immunovia Immunovia AB: PanDIA-1-studien för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer vid typ 2-diabetes går vidare till nästa fas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-27 Immunovia Immunovia AB: Inbjudan till Immunovias presentation av resultat för PanFAM-1 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-27 Immunovia Immunovia AB: Invitation to Immunovia's Presentation of PanFAM-1 Results Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-27 Immunovia Immunovia AB: PanFAM-1 Results Partly Inconclusive Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-27 Immunovia Immunovia AB: Resultat för PanFAM-1 delvis ofullständigt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-02 Immunovia Philipp Mathieu utnämnd till vd för Immunovia AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-02 Immunovia Philipp Mathieu appointed CEO of Immunovia AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-23 Immunovia Immunovia AB: Ökad marknadstillgång när Immunovia, Inc. erhåller licensrättigheter för kliniska laboratorier från Pennsylvanias och Marylands hälsodepartement Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-23 Immunovia Immunovia AB: Immunovia, Inc. market access increases when achieving Clinical Laboratory Permits from Pennsylvania and Maryland Departments of Health making IMMray™ PanCan-d test available in 48 US states Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-17 Immunovia Immunovia AB: Immunovia, Inc. achieves Clinical Laboratory Licensure from Rhode Island Dept of Health making IMMray™ PanCan-d test available in 46 US states Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-17 Immunovia Immunovia AB: Immunovia, Inc. erhåller licensrättigheter för kliniska laboratorier från Rhode Islands hälsodepartement vilket gör testet IMMray® PanCan-d tillgängligt i 46 amerikanska delstater Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-16 Immunovia Immunovia AB: Immunovia strengthens its US team through the appointment of Natalie Carfora as Head of Market Access US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-16 Immunovia Immunovia AB: Immunovia stärker sitt amerikanska team genom utnämningen av Natalie Carfora till Head of Market Access US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Immunovia Immunovia AB: Immunovia Publishes Interim Report January-March 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Immunovia Immunovia AB: Immunovia publicerar Delårsarapport januari-mars 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-21 Immunovia Immunovia AB: Inbjudan till Immunovias presentation av Q1 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-21 Immunovia Immunovia AB: Invitation to Immunovia's Q1 presentation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-14 Immunovia Immunovia AB: Immunovias ansökan om CPT® PLA-kod för testet IMMray™ PanCan-d på agendan hos American Medical Association Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-14 Immunovia Immunovia AB: Immunovia CPT PLA Code submission for the IMMray™ PanCan-d test is on the agenda of American Medical Association Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-07 Immunovia Communiqué from the Annual General Meeting in Immunovia AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-07 Immunovia Kommuniké från årsstämma i Immunovia AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Immunovia Immunovia AB: Immunovia appoints Jeff Borcherding, previously Chief Marketing Officer at Myriad Genetics, to lead Immunovia's US business Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Immunovia Immunovia AB: Immunovia utser Jeff Borcherding, tidigare marknadschef på Myriad Genetics, till att leda Immunovias USA-verksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-10 Immunovia Immunovia AB: Immunovia publicerar årsredovisningen för 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-10 Immunovia Immunovia AB: Immunovia publishes the annual report for 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-08 Immunovia Immunovia AB: Immunovia, Inc. Laboratory Receives Accreditation from College of American Pathologists - a major step in the nationwide US roll-out of IMMray™ PanCan-d Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-08 Immunovia Immunovia AB: Immunovia, Inc:s laboratorium erhåller ackreditering från College of American Pathologists - ett betydande steg i den rikstäckande utrullningen av IMMray® PanCan-d i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-07 Immunovia Immunovia AB: Immunovia stärker IP-portföljen ytterligare för IMMray® PanCan-d-signaturen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-07 Immunovia Immunovia AB: Immunovia further strengthens IP portfolio for its IMMray™ PanCan-d signature Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-04 Immunovia Notice to the Annual General Meeting of Immunovia AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-04 Immunovia Kallelse till årsstämma i Immunovia AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-22 Immunovia Immunovia AB: Immunovia bjuds in till Cowens 42:a årliga hälso- och sjukvårdskonferens Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-22 Immunovia Immunovia AB: Immunovia invited to the 42nd Annual Cowen Health Care Conference Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-17 Immunovia Immunovia AB: Immunovia Publishes Full Year Report 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-17 Immunovia Immunovia AB: Immunovia publicerar Bokslutskommuniké 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-17 Immunovia Immunovia AB: IMMray® PanCan-d - referensgranskad, blinda valideringsstudien publicerad i Clinical and Translational Gastroenterology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-17 Immunovia Immunovia AB: IMMray™ PanCan-d - peer-reviewed, blinded validation study now published in Clinical and Translational Gastroenterology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-04 Immunovia Immunovia AB: Inbjudan till Immunovias presentation av Q4 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-04 Immunovia Immunovia AB: Invitation to Immunovia's Q4 presentation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-03 Immunovia Immunovia AB: Immunovia postpones Annual General Meeting pending the Temporary Meetings Act Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-03 Immunovia Immunovia AB: Immunovia flyttar fram årsstämman beroende på den tillfälliga stämmolagen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-20 Immunovia Immunovia AB: Immunovia appoints Philipp Mathieu as Acting CEO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-20 Immunovia Immunovia AB: Immunovia utser Philipp Mathieu som tillförordnad vd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-30 Immunovia Immunovia AB: Immunovia's CEO to step down during 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-26 Immunovia Immunovia AB: Immunovia appoints new Senior Director Investor Relations and Corporate Communications Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-26 Immunovia Immunovia AB: Immunovia utser ny Senior Director Investor Relations and Corporate Communications Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-23 Immunovia Immunovia AB: Immunovia högtidliggjorde World Pancreatic Cancer Day genom att fira invigningen av det amerikanska dotterbolaget Immunovia, Inc. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-23 Immunovia Immunovia AB: Immunovia Honored World Pancreatic Cancer Day by a Grand Opening Celebration of the US Subsidiary Immunovia, Inc. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-11 Immunovia Immunovia AB: Immunovia publicerar rapport för tredje kvartalet 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-11 Immunovia Immunovia AB: Immunovia Publishes Report for the Third Quarter 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-05 Immunovia Immunovia AB: Immunovia to Present at Jefferies London Healthcare Conference Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-05 Immunovia Immunovia AB: Immunovia presenterar på Jefferies London Healthcare Conference Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-29 Immunovia Immunovia AB: Immunovia, Inc.'s Medical Director Dr. Thomas King Invited as Keynote Speaker by US National Cancer Institute Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-29 Immunovia Immunovia AB: Immunovia, Inc.'s Medical Director Dr. Thomas King inbjuden som huvudtalare av US National Cancer Institute Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-29 Immunovia Immunovia AB: Inbjudan till presentation av Immunovias delårsrapport januari - september 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-29 Immunovia Immunovia AB: Invitation to Presentation of Immunovia's Interim Report January - September 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-28 Immunovia Immunovia AB: Immunovia receives Presidential Poster Award at the American College of Gastroenterology Annual Scientific Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-28 Immunovia Immunovia AB: Immunovia tilldelas utmärkelsen Presidential Poster Award vid American College of Gastroenterology's årliga vetenskapskonferens Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-25 Immunovia Valberedning utsedd inför årsstämma 2022 i Immunovia AB (Publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-25 Immunovia Nomination Committee appointed for the 2022 Annual General Meeting of Immunovia AB (Publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-15 Immunovia Immunovia AB: Immunovia utser ny Chief Financial Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-15 Immunovia Immunovia AB: Immunovia Appoints New Chief Financial Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-24 Immunovia Immunovia AB: Vator Securities: Unleashing a paradigm shift in early detection of pancreatic cancer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-14 Immunovia Immunovia AB: USA-baserade Pancreatic Cancer Action Network informerar sina medlemmar om Immunovias blodtest IMMray® PanCan-d Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-14 Immunovia Immunovia AB: The US based Pancreatic Cancer Action Network informs their members about Immunovia's blood test IMMray™ PanCan-d Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-13 Immunovia Immunovia AB: Immunovia enters licensing agreement with JW BioScience for pancreatic cancer biomarkers Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-13 Immunovia Immunovia AB: Immunovia ingår licensavtal med JW BioScience avseende biomarkörer för bukspottkörtelcancer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-03 Immunovia Immunovia AB: Styrelseledamot i Immunovia köper aktier i bolaget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-03 Immunovia Immunovia AB: Board member of Immunovia purchases shares in the company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-19 Immunovia Immunovia AB: Immunovia Publishes Report for the Second Quarter 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-19 Immunovia Immunovia AB: Immunovia publicerar rapport för andra kvartalet 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-11 Immunovia Immunovia AB: Invitation to Presentation of Immunovia's Interim Report January - June 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-11 Immunovia Immunovia AB: Inbjudan till presentation av Immunovias delårsrapport januari - juni 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-10 Immunovia Immunovia AB: Immunovia presenterar listpris för IMMray® PanCan-d i USA och förbättrad prestanda i den familjära/ärftliga riskgruppen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-10 Immunovia Immunovia AB: Immunovia Provides Updates on the Price for the IMMray[TM] PanCan-d Test in the US and Improved Test Performance in the Familial/Hereditary Risk Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-04 Immunovia Immunovia AB: Immunovia Inc. får godkänt att använda testet IMMray® PanCan-d för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-04 Immunovia Immunovia AB: Immunovia, Inc. Receives Approval to Begin Testing Patients for Pancreatic Cancer with the IMMray™ PanCan-d Test Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-30 Immunovia Immunovia AB: Immunovia, Inc. erhåller lagstadgat registreringsbevis - licensieringen av laboratoriet pågår fortfarande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-30 Immunovia Immunovia AB: Immunovia, Inc. Receives Certificate of Registration - Clinical Laboratory Licensure Still Pending Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-28 Immunovia Immunovia AB: Verkställande direktör Patrik Dahlen köper aktier i Immunovia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-28 Immunovia Immunovia AB: CEO Patrik Dahlen purchases Immunovia shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-27 Immunovia Immunovia AB: Immunovia to Host a Key Opinion Leader Event on the Clinical Use of IMMray™ PanCan-d Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-27 Immunovia Immunovia AB: Immunovia bjuder in till key opinion leader event om den kliniska användningen av IMMray® PanCan-d Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-20 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Immunovia AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-12 Immunovia Immunovia AB: Styrelseledamot i Immunovia köper aktier i bolaget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-12 Immunovia Immunovia AB: Member of Immunovia's Board of Directors purchases shares in the company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Immunovia Kommuniké från årsstämma i Immunovia AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Immunovia Annual General Meeting - Immunovia AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-04 Immunovia Immunovia AB: Members of Immunovia's Board of Directors purchase shares in the company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-04 Immunovia Immunovia AB: Styrelseledamöter i Immunovia köper aktier i bolaget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Immunovia AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-28 Immunovia Immunovia AB: Immunovia publicerar delårsrapport januari - mars 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 Immunovia Immunovia AB: Immunovia Reports Interim Report January - March 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 Immunovia Immunovia AB: Immunovias process för att uppnå kostnadsersättning för IMMray[®] PanCan-d Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 Immunovia Immunovia AB: Immunovia reiterates its road to reimbursement for the IMMray™ PanCan-d test Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-21 Immunovia Immunovia AB: Immunovia presenterar uppdatering av marknadens storlek i USA för IMMray® PanCan-d i den familjära/ärftliga riskgruppen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-21 Immunovia Immunovia AB: Immunovia presents update on US market size for IMMray™ PanCan-d in the familial/hereditary risk group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-21 Immunovia Immunovia AB: Inbjudan till presentation av Immunovias delårsrapport januari - mars 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-21 Immunovia Immunovia AB: Invitation to Presentation of Immunovia's Interim Report January - March 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-16 Immunovia Immunovia AB: IMMray™ PanCan-d highlighted in meeting arranged by Pancreatic Cancer Action Network Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-16 Immunovia Immunovia AB: IMMray[®] PanCan-d uppmärksammades i möte arrangerat av Pancreatic Cancer Action Network Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-31 Immunovia Immunovia AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNOVIA AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-29 Immunovia Immunovia AB: Immunovia rapporterar positiva resultat för IMMray ® PanCan-d blodbaserade test i blindad klinisk valideringsstudie utförd i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-29 Immunovia Immunovia AB: Immunovia rapporterar förbättrad testprestanda för IMMray ® PanCan-d för upptäckt av bukspottkörtelcancer i tidigt stadium hos högriskpatienter med symptom Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-29 Immunovia Immunovia AB: Immunovia reports positive results of the blinded clinical validation of IMMray[TM] PanCan-d blood test in USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-29 Immunovia Immunovia AB: Immunovia reports improved test performance of IMMray[TM] PanCan-d in detecting early stage pancreatic cancer in high risk symptomatic patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-29 Immunovia Immunovia AB: Vator Securities: Thou shall reimburse the one who finds the silent killer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-12 Immunovia Immunovia AB: Immunovia publicerar årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-12 Immunovia Immunovia AB: Immunovia publishes the annual report for the financial year 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-26 Immunovia Immunovia AB: Immunovia publishes data sets on the Optimization Study and Commercial Test Model Study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-26 Immunovia Immunovia AB: Immunovia publicerar datan från Optimeringsstudien och Commercial Test Model Study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-17 Immunovia Immunovia AB: Immunovia Full Year Report 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-17 Immunovia Immunovia AB: Immunovia Bokslutskommuniké 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-15 Immunovia Immunovia AB: Immunovias PanFAM-1 prospektiva studie samlar över 3000 prover från patienter med risk för familjär/ärftlig bukspottkörtelcancer för analys under andra halvåret 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-15 Immunovia Immunovia AB: Immunovia's PanFAM-1 Prospective Study Gathers Over 3000 Familial Hereditary Pancreatic Cancer Risk Samples And Will Be Analysed In The Second Half Of 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-15 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Immunovia AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-11 Immunovia Immunovia AB: Inbjudan till presentation av Immunovia's bokslutskommuniké 2020 den 17 februari 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-11 Immunovia Immunovia AB: Invitation to presentation of Immunovia's Full Year Report 2020 on February 17, 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-10 Immunovia Immunovia AB: Immunovia på väg mot försäljningsstart av IMMray ® PanCan-d under första kvartalet, 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-10 Immunovia Immunovia AB: Immunovia On Track For IMMray™ PanCan-d Sales Start In Q1 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-19 Immunovia Immunovia AB: Verkställande direktör Patrik Dahlen köper Immunovia teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-19 Immunovia Immunovia AB: Chief Executive Officer, Patrik Dahlen Buys Immunovia Warrants Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-07 Immunovia Immunovia AB: Proteomdata baserade på Immunovias IMMray® -plattform möjliggör differentialdiagnos av svårbedömda autoimmuna sjukdomar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-07 Immunovia Immunovia AB: Proteomic data derived from Immunovia's IMMray™-platform allows differential diagnosis of difficult to distinguish autoimmune diseases Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

10 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
9 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner