Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-11-13 Ascelia Pharma Kommuniké från extra bolagsstämma den 13 november 2023 i Ascelia Pharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 13 Nov 2023 | Ascelia Pharma

Kommuniké från extra bolagsstämma den 13 november 2023 i Ascelia Pharma AB

Idag, den 13 november 2023, hölls extra bolagsstämma i Ascelia Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om (A) personaloptionsprogram; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett personaloptionsprogram för samtliga anställda i bolaget. Syftet med personaloptionsprogrammet är att säkerställa ett kortsiktigt engagemang för anställda i bolaget genom ett ersättningssystem som är kopplat till bolagets framtida värdetillväxt.
 
Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 1 880 000 personaloptioner. Tilldelade personaloptioner tjänas in i sin helhet den 31 oktober 2024. Intjäning förutsätter, med förbehåll för vissa good leaver-undantag, att deltagaren är fortsatt anställd inom koncernen och inte har sagt upp anställningen per intjäningsdagen. Tilldelade och intjänade personaloptioner kan utnyttjas under perioden från och med den 1 november 2024 till och med den 31 december 2024. Anledningen till att intjänande- och lösenperioden är kortare än tre år är att bolaget i närtid står inför en period med för bolaget viktiga milstolpar som är avgörande för bolagets kort- och långsiktiga utveckling. Styrelsen anser därför att det är viktigt och nödvändigt att öka aktieägarintresset hos de anställda för att kunna stimulera och uppmuntra de anställda att genomföra bolagets kortsiktiga plan att leverera headline-data från den nya utläsningen av fas 3-studien SPARKLE med särläkemedelskandidaten Orviglance inom förväntade tidsramar.
 
Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny stamaktie i bolaget mot kontant betalning till ett lösenpris uppgående till 3,60 kronor, motsvarande 125 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under 10 handelsdagar omedelbart före den extra bolagsstämman den 13 november 2023. Personaloptionsprogrammet innehåller en maximal vinstnivå som innebär att om, vid anmälan om utnyttjande av personaloption, kursen senast betald för bolagets aktie vid den börs eller handelsplats där aktien då är noterad vid stängning den handelsdag som närmast föregår anmälan om utnyttjande skulle överstiga 25 kronor per aktie så ska antalet aktier som respektive personaloption ger rätt att teckna reduceras i sådan mån att deltagaren inte kan tillgodogöra sig sådan eventuell vinst som annars skulle överstiga ovan nämnda stängningskurs. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt och ska inte utgöra värdepapper. De ska inte heller kunna överlåtas eller pantsättas.
 
För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet beslutade stämman vidare om riktad emission av högst 1 880 000 teckningsoptioner till bolaget eller ett dotterbolag i bolagets koncern.
 
Därtill beslutade stämman att godkänna att bolaget eller ett dotterbolag i bolagets koncern får överlåta teckningsoptioner till deltagarna i personaloptionsprogrammet (eller till en finansiell mellanhand som assisterar med leverans av aktier till deltagarna) utan vederlag i samband med att personaloptionerna utnyttjas eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa bolagets åtaganden och kostnader i anledning av personaloptionsprogrammet. Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till personaloptionsprogrammet utnyttjas för teckning av nya stamaktier kommer totalt 1 880 000 nya stamaktier att utges.

2023-11-13 Ascelia Pharma Bulletin from the Extraordinary General Meeting in Ascelia Pharma AB on 13 November 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-09 Ascelia Pharma Ascelia Pharma beslutar om omvandling av C-aktier till stamaktier för leverans till deltagare i incitaments-program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-09 Ascelia Pharma Ascelia Pharma resolves on conversion of series C shares into ordinary shares for delivery to participants in incentive program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-09 Penser Access Penser Access: Blickarna mot maj - Ascelia Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-09 Redeye Redeye: Ascelia Q3 update - On track for a SPARKLE result in May 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-08 Ascelia Pharma KVARTALSRAPPORT Q3 2022: Den ny utläsning av bilderna från fas 3-studien SPARKLE fortskrider enligt planen Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-08 Ascelia Pharma QUARTERLY REPORT Q3 2023: Re-evaluation of SPARKLE Phase 3 Study Images Progresses According to Plan Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-19 Ascelia Pharma NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN ASCELIA PHARMA AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-19 Ascelia Pharma KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ASCELIA PHARMA AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-04 Ascelia Pharma Ascelia Pharma får översiktsartikel om Orviglance accepterad för publicering i Investigative Radiology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-04 Ascelia Pharma Ascelia Pharma Gets Acceptance for Publication of Orviglance Review Article in Investigative Radiology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-18 Redeye Redeye: Ascelia Pharma - All attention on the top priority Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-13 Ascelia Pharma Ascelia Pharma når headline-resultat från SPARKLE-utläsningen i maj 2024 med nuvarande finansiering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-13 Ascelia Pharma Ascelia Pharma to Reach Headline Results from SPARKLE Re-Evaluation by May 2024 with Current Funding Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-31 Ascelia Pharma Ascelia Pharma gör omfattande neddragning av organisationen för att nå headline-resultat med SPARKLE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-31 Ascelia Pharma Ascelia Pharma significantly reduces organization to reach SPARKLE headline results Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-21 Penser Access Penser Access: I väntan på nästa milstolpe - Ascelia Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-18 Ascelia Pharma Halvårsrapport 2023: Ny utläsning krävs efter intraläsarinkonsistens rörande poängsättning av bilder av läsare från fas 3-studien SPARKLE Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Ascelia Pharma Half-Year report 2023: Re-evaluation required after intra-reader inconsistency in scoring of images from phase 3 study SPARKLE Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-09 Ascelia Pharma Ascelia Pharma provides clarifications around the intra-reader variability in read-out of images in the SPARKLE study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-09 Ascelia Pharma Ascelia Pharma ger förtydliganden kring intraläsarvariabilitet vid utläsningen av bilder i SPARKLE-studien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-09 Penser Access Penser Access: Oväntat utfall - Ascelia Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-09 Redeye Redeye: Ascelia Pharma - SPARKLE is blurred Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-07 Ascelia Pharma Re-Evaluation Required After Intra-Reader Inconsistency in Scoring of Images from Phase 3 Study SPARKLE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-07 Ascelia Pharma Ny utläsning krävs efter intraläsarinkonsistens rörande poängsättning av bilder av läsare från fas 3-studien SPARKLE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-20 Penser Access Penser Access: Sanningens ögonblick - Ascelia Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-16 Ascelia Pharma Ascelia Pharma presented Orviglance Hepatic Impairment Data and hosted a Q&A with liver imaging experts at the 2023 ESGAR Annual Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-16 Ascelia Pharma Vid ESGARs årsmöte 2023 presenterade Ascelia Pharma Orviglance-data från studien med nedsatt leverfunktion samt var värd för en Q&A med experter inom leveravbildning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-15 Redeye Redeye: Ascelia Pharma - SPARKLE is about to sparkle Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 Penser Access Penser Access: Nyckelhändelse stundar - Ascelia Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-11 Ascelia Pharma QUARTERLY REPORT Q1 2023: Orviglance phase 3 study, SPARKLE, Last Patient Last Visit (LPLV) has been completed Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Ascelia Pharma KVARTALSRAPPORT Q1 2023: Fas 3 studien för Orviglance, SPARKLE, sista patientens sista besök (Last Patient Last Visit, LPLV) har avslutats Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Ascelia Pharma Kommuniké från årsstämma den 4 maj 2023 i Ascelia Pharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Ascelia Pharma Bulletin from the Annual General Meeting in Ascelia Pharma AB on 4 May 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Ascelia Pharma Hepatic Impairment Study Accepted for Presentation at Major Radiology and Liver Conferences Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Ascelia Pharma Studie av nedsatt leverfunktion (Hepatic Impairment Study) accepterad för presentation vid större radiologi- och leverkonferenser Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 Ascelia Pharma Rättelse: Ascelia Pharma publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 Ascelia Pharma Correction: Ascelia Pharma publishes annual report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 Ascelia Pharma Ascelia Pharma publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 Ascelia Pharma Ascelia Pharma publishes annual report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-03 Ascelia Pharma NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN ASCELIA PHARMA AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-03 Ascelia Pharma KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ASCELIA PHARMA AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-14 Ascelia Pharma Välkommen till Ascelia Pharma Investor Update: Att ta Orviglance till marknaden – nästa steg mot lansering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-14 Ascelia Pharma Welcome to Ascelia Pharma Investor Update: Bringing Orviglance to Market – Next Steps Towards Launch Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Ascelia Pharma Ascelia Pharma sörjer styrelseledamot René Spogárds bortgång Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Ascelia Pharma Ascelia Pharma Mourns the Passing of Board Member René Spogárd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Ascelia Pharma Ett tredje amerikanskt patentet stärker patentskyddet för Ascelia Pharmas Oncoral (Daglig tablett irinotekan) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Ascelia Pharma Third US patent strengthens patent protection for Ascelia Pharma's Oncoral (daily tablet irinotecan) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Ascelia Pharma INVITATION TO ASCELIA PHARMA INVESTOR UPDATE: BRINGING ORVIGLANCE TO MARKET – NEXT STEPS TOWARDS LAUNCH Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Ascelia Pharma INBJUDAN TILL ASCELIA PHARMAS INVESTERARUPPDATERING: ATT TA ORVIGLANCE TILL MARKNADEN – NÄSTA STEG MOT LANSERING Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 Ascelia Pharma Ascelia Pharma rapporterar att den sista patientens sista besök (LPLV) har genomförts i fas 3-studien SPARKLE med Orviglance vilken nu inkluderar 85 patienter som slutfört studien. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 Ascelia Pharma Ascelia Pharma achieves Last Patient Last Visit (LPLV) in the Orviglance Phase 3 SPARKLE Study which now includes 85 completed patients. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-28 Ascelia Pharma Ändring av antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-28 Ascelia Pharma Change in number of shares and votes in Ascelia Pharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Ascelia Pharma Ascelia Pharma meets major milestone with patient enrollment completion for Orviglance Phase 3 Study, SPARKLE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Ascelia Pharma Ascelia Pharma når viktig milstolpe - slutför patientrekryteringen till Orviglance fas 3-studie, SPARKLE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Ascelia Pharma Ascelia Pharma resolves on conversion of series C shares into ordinary shares for delivery to participants in incentive program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Ascelia Pharma Ascelia Pharma beslutar om omvandling av C-aktier till stamaktier för leverans till deltagare i incitamentsprogram Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-13 Penser Access Penser Access: Q4 – fullt fokus på patientrekrytering - Ascelia Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-10 Ascelia Pharma QUARTERLY REPORT Q4 2022: Orviglance phase 3 study, SPARKLE, expected to be completed in Q1 2023. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-10 Ascelia Pharma KVARTALSRAPPORT Q4 2022: Fas 3 studien för Orviglance, SPARKLE, förväntas avslutas i första kvartalet 2023. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-27 Ascelia Pharma 71 patienter har slutfört SPARKLE-studien Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-27 Ascelia Pharma 71 patients have completed the SPARKLE study Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-29 Ascelia Pharma 65 patienter har slutfört SPARKLE-studien Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-29 Ascelia Pharma 65 patients have completed the SPARKLE study Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-12 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ascelia Pharma AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-12 Penser Access Penser Access: Nytt rekryteringsmål - Ascelia Pharma Analyser Visa Stäng
2022-12-08 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Ascelia Pharma: Trög rekrytering i fas 3 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-07 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ascelia Pharma AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-06 Ascelia Pharma Nya starka Orviglance-data stöder framgångsrik avslutning av SPARKLE-studien med betydligt färre patienter Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-06 Ascelia Pharma New Strong Orviglance Data Support Successful SPARKLE Completion with Substantially Fewer Patients Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-02 Ascelia Pharma Nomination Committee appointed for AGM 2023 in Ascelia Pharma AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-02 Ascelia Pharma Valberedningen utsedd i Ascelia Pharma AB inför årsstämman 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Ascelia Pharma ASCELIA PHARMA PRESENTERAR RESULTAT FRÅN ORVIGLANCE FOOD EFFECT-STUDIE VID RSNA 2022 SOM VISAR STARK FÖRBÄTTRING AV VISUALISERING AV LEVERN BÅDE MED LÄTT MÅLTID OCH I FASTANDE TILLSTÅND Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Ascelia Pharma ASCELIA PHARMA PRESENTS RESULTS OF ORVIGLANCE FOOD EFFECT STUDY AT RSNA 2022 SHOWING STRONG LIVER ENHANCEMENT BOTH WITH LIGHT MEAL AND IN FASTING CONDITION Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023