Datum Titel Alternativ
2024-04-26 Produktionsstörningar tyngde Q1-resultatet Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-02 Tufft avslut på 2023, men lovande utsikter för 2024 Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-27 Motståndskraftig lönsamhet trots tuffa marknadsförhållanden Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-24 Starka finanser ger stöd i en tuff massamarknad Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Stabil start på 2023, men med tydliga utmaningar framöver Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Analyskommentar - Stabil start på 2023 trots en tydlig konjunkturavmattning Visa Stäng
2023-02-07 Väl rustad för potentiella utmaningar Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Tecken på att den heta massmarknaden svalnar Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 28 Oct 2022 | Rottneros

Tecken på att den heta massmarknaden svalnar

 

Rekordresultat i tredje kvartalet

Nettoomsättningen ökade med 41 procent till 806 mkr och EBIT ökade med 145 procent till 247 mkr, exklusive avvecklingskostnader om 62 mkr för slipmassalinjen i Rottneros Bruk. Den starka utvecklingen drevs av ett stigande massapris, +11 procent i USD och +35 procent i SEK, samtidigt som leveranserna steg med 4 procent. Högre kostnader för vedråvara och framför allt högre kemikaliepriser påverkade lönsamheten negativt. De höga elpriserna har lett till produktionsbegränsningar i Rottneros Bruk och ett planerat underhållstopp påverkade resultatet negativt.

Hög risk för att massacykeln vänder ner

Massamarknaden visade fortsatt styrka och NBSK-massapriset nådde en rekordnivå på 1 500 USD i slutet av Q3. Den europeiska massamarknaden gynnas av begränsade fraktmöjligheter från Asien, men situationen börjar lätta gradvis. Samtidigt så börjar inbromsningen av den globala konjunkturen ge effekt på massapriset, som tappat 20 USD i början av Q4. De höga elpriserna påverkar också vissa massaköpares efterfrågan i negativ riktning. Vår bedömning är att massapriset kommer fortsätta att vara under press, och därmed ökar osäkerheten för Rottneros framtida lönsamhet.

 

Starka finanser, investeringsplaner och kostnadseffektivisering ger stöd

Rottneros har en soliditet på 68 procent och en nettokassa på 311 mkr, vilket är betryggande när marknadsläget försämras. Planerade investeringar om 160-200 mkr kommer att öka Rottneros produktionskapacitet för CTMP-massa under den kommande treårsperioden, vilket vi bedömer kommer ge en långsiktig positiv avkastningseffekt. Kostnadseffektiviseringar genom avvecklingen av slipmassalinjen i Rottneros Bruk ser vi som positiv från ett lönsamhetsperspektiv. Vi sänker vårt motiverade värde till 12-13 kr (14-15 kr); vi höjer våra estimat för innevarande år men tar höjd för en potentiell avmattning i massacykeln för de kommande två åren.

 

2022-07-25 Kapitaliserar på en stark massamarknad Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-22 Analyskommentar - Rekordresultat i Q2 Visa Stäng
2022-04-29 Stark start på 2022 Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-14 Investering i formpressade fibertråg Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-07 Låga multiplar men hög cyklisk risk Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-25 Priserna slår igenom i resultatet Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-23 Starkt resultat i spåren av stigande priser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-08 Rätt i cykeln Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3