Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-09-06 Ziccum Ziccum AB: BioStock: Ziccum siktar mot licensavtal Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-11 Ziccum Ziccum AB: BioStock: Ziccums vd om kommande milstolpar Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-31 Ziccum Ziccum AB: BioStock: Ziccum tar en aktiv roll i debatten om vaccintillgången Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-18 Ziccum Ziccum AB: BioStock: Ziccum om samarbetet med Janssen Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-11 Ziccum Ziccum AB carries out list change to Nasdaq First North Growth Market and releases company description Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-11 Ziccum Ziccum AB genomför listbyte till Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-09 Ziccum Ziccum AB: Penser Access: Ziccum - Ett intensivt 2020, präglat av pandemin ur flera perspektiv Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-06 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 6 Nov 2020 | Ziccum

Ziccum AB: ZICCUM AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2020

Jul-sep 2020

Nettoomsättning 0 tkr (0)

Rörelseresultat -5 317 tkr (-1 380)

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,56 SEK (-0,23)

Jan-sep 2020

Nettoomsättning 0 tkr (0)

Rörelseresultat -14 006 tkr (-5 378)

Resultat per aktie före och efter utspädning -1,75 SEK (-0,90)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020

  • Bolaget har genomfört en riktad nyemission om totalt 2 216 815 aktier till ett begränsat antal kvalificerade privata investerare. Bolaget tillfördes 38,8 MSEK före emissionskostnader och cirka 36,6 Mkr efter emissionskostnader varav cirka 32,3 Mkr tillfördes under det andra kvartalet och resterande cirka 6,5 Mkr tillfördes under juli månad 2020
  • Patentansökan har inlämnats avseende termostabila formuleringar av VLP (Virus Like Particles) baserade vacciner samt två patentansökningar avseende förbättrad funktion av LaminarPace systemet för kommersiell vaccinproduktion

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-sep) 2020

  • Emissionslikvid avseende teckningsoptioner uppgick till cirka 13,9 MSEK som tillfördes bolaget under januari månad 2020. Emissionen registrerades av Bolagsverket 2020-01-14
  • Den 26 mars 2020 meddelade vi att Ziccum tecknade en avsiktsförklaring att undersöka integration av Ziccums teknologi i en innovativ vaccintillverkningsprocess med ett företag som har en ny innovativ produktionsteknologi för vacciner. Avtalet omfattar utvärdering av integrering av Ziccums formuleringsteknologi för mässling och röda hund (rubella) vacciner. Målsättningen är att betydligt sänka kostnaderna av barnvaccin samt att öka tillgängligheten av vaccin till världens alla barn genom att tillverka temperaturstabila formuleringar
  • Den 20 maj meddelade vi att Ziccum tar nästa steg i ett av sina industriella samarbeten med fortsatt utvecklingsarbete med att formulera temperaturstabila vacciner efter att första steget fallit väl ut
  • Vi meddelade den 24 juni att Ziccum med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 juni, genomfört en riktad nyemission om totalt 2 216 815 aktier till ett begränsat antal kvalificerade privata investerare. Bolaget tillfördes 38,8 MSEK före emissionskostnader och cirka 36,4 Mkr efter emissionskostnader (varav cirka 32,3 Mkr tillfördes under det andra kvartalet och resterande cirka 6,5 Mkr tillfördes under juli månad 2020)
  • Mot bakgrund av utbrottet av coronaviruset och COVID-19 följer Ziccum händelseutvecklingen noga och vidtar åtgärder för att minimera eller eliminera påverkan på bolagets verksamhet. Ziccum följer riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, WHO och ECDC (Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar). Ziccum har kunnat fortsätta sin interna verksamhet utan betydande påverkan av COVID-19. Det finns dock risk för förseningar i Bolagets externa samarbetsprojekt med aktörer i andra europeiska länder

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Ziccum har genomfört en pilotstudie på storskalig produktion av temperaturstabila vacciner i partnerskap med KeyPlants
  • Ziccum har publicerat en White Paper som beskriver världens första anläggning för storskalig produktion av temperaturstabila vacciner
  • Den 26 oktober meddelade vi att Frida Hjelmberg utsetts till CFO. Frida tillträder den 1 januari 2020

Utvalda finansiella data i sammandrag

2020 2019 2020 2019 2019
Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Jan-dec
Nettoomsättning – – – – –
Övriga intäkter 2 251 2 655 654
Rörelseresultat, tkr -5 317 -1 380 -14 006 -5 378 -8 721
Resultat efter skatt, tkr -5 346 -1 380 -14 035 -5 378 -8 723
Balansomslutning, tkr 42 720 7 249 42 720 7 249 18 395
Periodens kassaflöde, tkr -165 -1 718 37 497 -5 297 -8 473
Periodens kassaflöde per -0,02 -0,29 4,68 -0,88 -1,41
aktie (SEK)
Likvida medel, tkr 39 561 5 239 39 561 5 239 2 064
Resultat per aktie före -0,56 -0,23 -1,75 -0,90 -1,45
och efter utspädning
(SEK)
Eget kapital per aktie 4,13 1,10 4,13 1,10 2,86
(SEK)
Soliditet, % 93% 91% 93% 91% 93%

VD kommenterar

Vaccinationer är och har varit ett av de bästa sätten att förebygga pandemier och epidemier. Behovet har aldrig varit större än i dessa dagar. Nya resvanor, befolkningstillväxt, klimatförändringar och trångboddhet är alla potentiella risker för epidemier och pandemier. Det är barnen som är mest utsatta; ett barn av fem får fortfarande inte fullgott vaccinationsskydd. Cirka 1,5 miljoner barn dör varje år i sjukdomar som det finns vacciner för.

Ziccum har en världsunik och patenterad teknologi – LaminarPace™ – som gör det möjligt för oss att framställa vacciner i torr pulverform vilket inte är praktiskt eller ekonomiskt möjligt med konventionella tekniker. Samtidigt är fördelarna många. Det ökar stabiliteten och därmed livslängden på vaccinet, det underlättar hela transportkedjan från fabrik till patient och det möjliggör distribution av vacciner till nya platser där exempelvis kyl- och frysförvaring är en stor utmaning. Vaccination till fler och till lägre kostnad alltså.

Ziccums fokus beskrivs i tre huvudområden. Utveckling av termostabila formuleringar av vacciner, förberedelser för produktion i kommersiell skala och externa samarbeten med industriella aktörer som utvecklar vacciner och dessutom, för branschen, mycket viktiga ”non-governmental organizations”.

Trots Covid-19 fortsätter vårt interna arbete med att utveckla termostabila formuleringar av vacciner. I samarbete med vår akademiska partner, det inom virus och vacciner världsledande universitetet i Marseille pågår nu flera intressanta och viktiga projekt. Resultaten är mycket lovande och stämmer väl överens med det vi sett tidigare, vi kommer dessutom att stärka vår patentportfölj ytterligare med dessa resultat. En stark IP portfölj är grunden till att kunna ingå kommersiella samarbeten och skapa värden för våra aktieägare.

En annan hörnsten för att göra vår teknologi kommersiellt attraktiv är att förbereda för produktion i kommersiell skala. Vi har i samarbete med svenska KeyPlants AB, tagit fram en så kallad Conceptual Design av en anläggning för fyllning och förpackning av torra vacciner baserad på vår teknologi. Vi ser stora kostnadsbesparingar i produktionen när man jämför med frystorkning, som är ett mycket vanligt, men dyrt, sätt att stabilisera vacciner. Dels sparar man stora kapitalkostnader, men framförallt minskas energibehovet med cirka 80%, som stämmer väl överens med FNs sjunde utvecklingsmål: Hållbar energi för alla. Anläggningen kan producera upp till 300 miljoner doser per år. Vacciner är en lågkostnadsprodukt i stora delar av världen, därför är dessa resultat så viktiga. Nu när vi kan beskriva en produktionsanläggning, har vi utvidgat vår affärsmodell och lagt till ytterligare möjligheter till intäkter. Vi kan nu föra en annan typ av diskussion med både leverantörer av bulkvacciner och Internationella organisationer verksamma inom vacciner. Vi har publicerat på vår hemsida ett s.k. White Paper som sammanfattar fördelarna och de stora kostnadsbesparingarna som kan göras med vår teknologi.

Det innebär också att vi nu kan arbeta på ett annat sätt att säkerställa att vår teknologi kan leverera en slutprodukt som är anpassad till industrins och inte minst slutanvändarnas önskemål och krav. Vår ambition är att ligga ett steg före och kunna erbjuda en unik helhetslösning för hur ett torrformulerat vaccin skall produceras, hanteras och administreras. Det kapital som vi reste under sommaren kommer till stor del användas till detta verksamhetsområde och därmed för att accelerera kommersialiseringen av vår teknologi.

Våra externa kontakter utökas hela tiden och vi får allt större respons från branschens olika aktörer. Inte minst på vårt nya White Paper som har uppskattats mycket från viktig nyckelspelare. Vi har sedan tidigare annonserat tre industriella samarbetsavtal med syfte att utvärdera vår teknologi i deras respektive projekt. Den pågående pandemin har orsakat förseningar, bland annat på grund av nedstängningar i de länder våra partners verkar. Detta gör att vår målsättning som var att under året fördjupa minst ett av dessa samarbeten genom ett licensavtal, kan komma att skjutas in på 2021. Samtidigt, pekar Covid-19 pandemin på ett tydligt behov av att lösa kylkedjeproblematiken.

Vi fortsätter också att utveckla vårt kommersiella arbete genom att samarbeta med olika företag och grupper som verkar för ett bättre upptag av vaccinationer världen över, för att på så sätt öka kunskapen om betydelsen av vår metod. Vi kommer allt djupare in i dessa organisationer och vi har stora förhoppningar om att kunna formalisera samarbetet med någon av dessa aktörer under det kommande året.

Sammanfattningsvis är vi är på god väg att leverera på våra mål för innevarande år och för att positionera Ziccum för en mycket spännande framtid i en bransch som kommer att ha ett mycket stort fokus under lång tid framöver – slutligen vill jag välkomna alla nya aktieägare som tillkommit under kvartalet samt tacka för förtroendet.

Lund, den 6 november 2020

Göran Conradson VD

2020-11-06 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB interim report January 1-September 30, 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-04 Ziccum Ziccum AB: BioStock: Ziccum - Nu är det dags för handling Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-02 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB releases blueprint of world's first industrial plant producing air-dried vaccines requiring no Cold Chain Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-26 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB har utsett Frida Hjelmgren till ny CFO fr.o.m 1 januari 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-19 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM publicerar White Paper som beskriver världens första anläggning för storskalig produktion av temperaturstabila vacciner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-19 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM to publish White Paper on world's first industrial air-drying of vaccines using its LaminarPace technology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-16 Ziccum Ziccum AB: BioStock: Ziccum kommenterar det framgångsrika vaccinprojektet Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-15 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM takes lead on new pilot study of vaccine plant producing cost-effective thermostable vaccines at volume with KeyPlants as engineering partner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-15 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM har genomfört en pilotstudie på storskalig produktion av temperaturstabila vacciner i partnerskap med KeyPlants Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-29 Ziccum Ziccum AB: BioStock: Ziccum eliminerar vacciners akilleshäl Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-18 Ziccum Ziccum AB: BioStock: Ziccum kan bli nyckelspelare inom vaccintillverkning Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-15 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB: global vaccine cold chain moves to top of news agenda as world calls for action Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-15 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB: global vaccine cold chain moves to top of news agenda as world calls for action Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-04 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB submits patent applications for improved operation of the LaminarPace system for commercial vaccine production Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-04 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB lämnar in patentansökningar avseende förbättrad funktion av LaminarPace systemet för kommersiell vaccinproduktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Ziccum Ziccum AB: Penser Access: Ziccum - En teknologi på en marknad med hela världens fokus Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-20 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB Delårsrapport 1 januari-30 juni 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-20 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB interim report January 1-June 30, 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-10 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB submits patent application for thermostable dry-powder formulations of VLP-based vaccines (Virus-Like Particles) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-10 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB lämnar in patentansökan avseende termostabila formuleringar av VLP baserade vacciner (Virus Like Particles). Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-24 Ziccum Ziccum AB (publ) genomför riktad nyemission om 38,8 MSEK för att accelerera utvecklingen av temperaturstabila vacciner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-24 Ziccum Ziccum AB (publ) completes directed share issue of SEK 38.8 million to accelerate development of temperature-stable vaccines Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-23 Ziccum Ziccum AB (publ) utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-16 Ziccum Ziccum AB: Ziccum: Beslut vid årsstämman den 16 juni 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-05 Ziccum Ziccum AB (publ): Beslutsförslag till årsstämman avseende styrelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-20 Ziccum Ziccum AB (publik) tar nästa steg i ett av sina industriella utvecklingssamarbeten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 Ziccum Ziccum AB (publ): KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i ZICCUM AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-30 Ziccum Ziccum AB tar upp Företagslån om 2 MSEK från ALMI Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-23 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB (publ) Flagging message (regulatory) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-23 Ziccum Ziccum AB (publ) Flaggningsmeddelande (Regulatorisk) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-20 Ziccum Ziccum AB: Penser Access: Ziccum - Stort steg framåt med nytt samarbete Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-17 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB First Quarter Report, Q1 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-17 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB Delårsrapport Q1 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 Ziccum Ziccum AB publicerar årsredovisning för 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-08 Ziccum Ziccum AB (publ): Corfind intervjuar VD Göran Conradson om pågående verksamhet och vägen framåt för bolaget i Coronatider Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-26 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM signs Letter of Intent to explore integrating Ziccum technology into innovative vaccine biomanufacturing line Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-26 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM tecknar avsiktsförklaring att undersöka integration av Ziccums teknologi in i en innovativ vaccintillverkningsprocess Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-14 Ziccum Ziccum AB: Penser Access: Ziccum - Nyheter kring samarbeten att vänta 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-13 Ziccum Ziccum AB (publ): Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-13 Ziccum Ziccum AB (publ) Year-end report January 1 - December 31, 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB (publ) Flaggningsmeddelande (Regulatorisk) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-07 Ziccum Ziccum AB: Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Ziccum: Nyttjandegraden uppgick till 92,6 procent Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-20 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB submits patent application for new temperature-stable, dry-powder formulation of virus belonging to same family as Measles Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-19 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB engages Emerging Viral Diseases unit of Aix-Marseille University to develop dry viruses and vaccines, strengthening Ziccum's future IP portfolio Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-19 Ziccum Ziccum AB: Ziccums styrelse och VD tecknar aktier med stöd av teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-10 Ziccum Ziccum AB (publ): Corfind intervjuar VD Göran Conradson om pågående lösen av teckningsoptioner,  målsättningar för 2020 och vägen framåt för bolaget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-11 Ziccum Ziccum AB: Penser Access: Ziccum - Eliminera kylkedjan för vaccin Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-21 Ziccum Ziccum AB: Penser Access: Ziccum - Dags att eliminera kylkedjan för vaccin Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-21 Ziccum Ziccum AB: Erik Penser Bank publicerar analys av Ziccum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-03 Ziccum Ziccum AB: Ziccum ingår ett avtal för utvärdering med ett globalt läkemedels- och vaccinbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-03 Ziccum Ziccum AB: Ziccum enters into evaluation agreement with global pharmaceutical and vaccine company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-21 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB Half Year Report Q2 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-21 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB Delårsrapport Q2 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-02 Ziccum Ziccum AB (publ) ska genomföra förstudie åt vaccinutvecklingsbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-02 Ziccum Ziccum AB (publ) to carry out Proof-of-Concept feasibility study for pharma formulation company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-28 Ziccum Ziccum AB: Ziccum erhåller forskningsanslag från Vinnovaccum AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-28 Ziccum Ziccum AB: Ziccum receives research grant from Vinnova AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-29 Ziccum Ziccum AB (publ) Flagging message (regulatory) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-29 Ziccum Ziccum AB (publ) Flaggningsmeddelande (Regulatorisk) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-20 Ziccum Report from Ziccum AB (publ) Annual General Meeting, May 20, 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-20 Ziccum Kommuniké från Ziccum AB (publ) årsstämma den 20 maj 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-09 Ziccum Ziccum AB: senior Astra Zeneca vaccine & biopharmaceutical strategist to be new Board member Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-09 Ziccum Ziccum AB: Ziccum Q1 Report 2019 released Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-09 Ziccum Ziccum AB publicerar Delårsrapport Q1 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-16 Ziccum Ziccum AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-16 Ziccum Ziccum AB: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-15 Ziccum Ziccum AB: Ziccum Annual Report for 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-15 Ziccum Ziccum AB: Ziccum publicerar årsredovisning för 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-21 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB (publ) Bokslutskommuniké 2018 (Correction) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-21 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB (publ) Q4 and Year-End Report 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-21 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB (publ) Bokslutskommuniké 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3