Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-05-30 Penser Access Penser Access: Fortsatt stor osäkerhet, men kraftigt förbättrad bruttomarginal - STRAX Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-26 Redeye Redeye: Strax Q1’23 - Reshaping the future Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 STRAX Kommuniké från STRAX AB årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 25 May 2023 | STRAX

Kommuniké från STRAX AB årsstämma

Vid dagens årsstämma i Strax AB (publ) beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2022. Vidare beslutades att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedel ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter för tiden intill nästa årsstämma. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Gudmundur Palmason, Pia Anderberg och Ingvi Tyr Tomasson till ordinarie styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade därtill att Bertil Villard skulle omväljas till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare omvaldes Mazars AB, med auktoriserade revisorn Samuel Bjälkemo som huvudansvarig revisor, och den auktoriserade revisorn Andreas Brodström, också verksam vid Mazars AB, som bolagets revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut fattades om att styrelsearvodet förblir oförändrat i förhållande till föregående år och fastställs till 150 000 kronor vardera till styrelseledamöter som anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt fastställs till 225 000 kronor till styrelseordförande. Arvode ska därmed utgå utgå till Bertil Villard, Anders Lönnqvist och Pia Anderberg, varför styrelsearvode ska utgå med totalt 525 000 kronor. Beslutades även att revisorsarvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande av bolaget godkänd räkning.

Vidare godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Det tidigare, vid förra årets årsstämma, beslutade bemyndigandet avseende nyemission, gällde fram till årets årsstämma och har således upphört.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv och överlåtelse får ske enligt följande:

  1. Förvärv och överlåtelse av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm.
  2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2024.
  3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som förvärvats med stöd av detta bemyndigande.
  4. Förvärv och överlåtelse får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.

Mer information om årsstämmans beslut återfinns i de fullständiga förslag som har upprättats och som återfinns på bolagets webbplats.

2023-05-25 STRAX Bulletin from STRAX AB’s Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 STRAX Interim report Q1 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 STRAX Delårsrapport nr 1 för räkenskapsåret 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 STRAX Annual Report 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 STRAX Årsredovisning 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 STRAX Kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 STRAX Notice to the Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-03 STRAX STRAX: ÖVERENSKOMMELSE MED LÅNGIVARE OCH IMPLEMENTERING AV PLAN FÖR ATT STÄRKA BALANSRÄKNINGEN OCH LIKVIDITETEN Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-03 STRAX STRAX: AGREEMENT WITH LENDERS AND IMPLEMENTATION OF PLAN TO STRENGTHEN THE BALANCE SHEET AND LIQUIDITY Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-08 Penser Access Penser Access: Vägen framåt är bestämd - STRAX Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-27 Redeye Redeye: Strax - Execution the on strategic plan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 STRAX Year-end report 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 STRAX Bokslutskommuniké 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-12 STRAX Urbanista Phoenix wins two awards at the influential tech event CES 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-12 STRAX Urbanista Phoenix vinner två utmärkelser på det inflytelserika tech-eventet CES 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-16 STRAX Kommuniké från extra bolagsstämma i STRAX AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-16 STRAX Bulletin from Extraordinary General Meeting in STRAX AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-05 Penser Access Penser Access: Strategiskifte - STRAX Analyser Visa Stäng
2022-11-28 Redeye Redeye: Strax Q3 2022 - Steps in the right direction Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-24 STRAX Delårsrapport nr 3 för räkenskapsåret 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-24 STRAX Interim report Q3 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 STRAX Strax AB (publ) Kallelse till extrabolagsstämma Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 STRAX Strax AB (publ) Notice to the Extraordinary General Meeting Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Strax AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-26 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Strax AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-15 Penser Access Penser Access: Fortsatta globala störningar - STRAX Analyser Visa Stäng
2022-09-07 STRAX Urbanista Phoenix wins three awards at IFA 2022 trade show Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-07 STRAX Urbanista Phoenix vinner tre utmärkelser på IFA-mässan 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 STRAX Delårsrapport nr 2 för räkenskapsåret 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 STRAX Interim report nr. 2 for the financial year 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 STRAX Urbanista lanserar Phoenix – världens första solcells laddade trådlösa in-ear hörlurar med Powerfoyle™ Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 STRAX The world’s first true wireless earphones powered by light with Powerfoyle™ technology – Urbanista introduces Phoenix Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2