Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-03-14 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Stor framgång för Corepart, en del av Nordic LEVEL Group, genom säkerhetstjänster för obemannade butiker Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group växer lönsamt inom området bevakningstjänster Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Bokslutskommuniké 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-26 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB och IP Security Scandinavia AB:s ägare har beslutat att avbryta pågående förvärvsprocess Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-04 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group meddelar utfall i optionsinlösen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Jörgen Lundgren tar över som koncernchef i Nordic LEVEL Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Penser Access Penser Access: Analyst Presentation of Nordic LEVEL Group - Erik Penser Bank - December 21st 2022 Analyser Visa Stäng
2022-12-12 Penser Access Penser Access: Fortsatt förbättrad marginaltrend - Nordic LEVEL Group Analyser Visa Stäng
2022-11-30 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Den fjärde och sista teckningsperioden för teckningsoptioner i Nordic LEVEL Group inleds den 1 december Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group följer viktig kund till Berlin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Groups förvärv av Corepart överträffar förväntningarna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från extra bolagsstämma 2022-11-18 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Kvartalsrapport tredje kvartalet 2022, Nordic LEVEL Group Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 17 Nov 2022 | Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group AB: Kvartalsrapport tredje kvartalet 2022, Nordic LEVEL Group

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG JULI – SEPTEMBER 2022

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 113,0 (66,9) MSEK, en tillväxt på 68,7 procent jämfört med motsvarande period förra året. Den organiska tillväxten för jämförbara enheter blev 9,2 procent.
 • Justerat rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till 1,1 (-3,8) MSEK och rapporterat rörelseresultat (EBITDA) uppgick till -2,6 (-6,5) MSEK. Justerat rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -2,8 (-5,5) MSEK och rapporterat rörelseresultat (EBIT) uppgick till -6,3 (-8,2) MSEK. Justeringen av rörelseresultaten under perioden avser engångskostnader uppgående till 3,7 MSEK för reservering av förlustkontrakt i Division Operations som genomförts under perioden. Under motsvarande period förra året bokfördes engångskostnader uppgående till 2,7 MSEK avseende kostnader för integration av tidigare under året förvärvade enheter.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,0 (-8,7) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till -0,08 (-0,15) SEK före och efter utspädning.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -2,9 (-7,0) MSEK och kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till -12,7 (-6,3) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -2,1 (0,0) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 11,7 (-3,2) MSEK. Periodens kassaflöde blev -3,1 (-9,5) MSEK.
 • Periodens orderingång blev 57,8 (24,5) MSEK. Total offertstock uppgår vid periodens utgång till 208,5 (148,0) MSEK. 
 • I början av juli meddelades att Koncernen tillförts 0,6 MSEK i kapitaltillskott genom de tecknings-optioner av serierna TO3 Och TO4 som under juni 2022 inlösts för teckning nya aktier. 
 • I augusti meddelades att Koncernen startar ett nytt bolag inom området Cyber Security. Det nya bolaget som kommer att ingå i Koncernens division Advisory ska positioneras som den föredragna partnern till nordiska SMB och Large Enterprises. Verksamheten fokuserar på att minimera organisationers exponering för cyberhot och att stärka sina skydd inom cybersäkerhet.
 • I september fattade ledningen beslut att redovisa en förlustreserv i periodbokslutet för Q3 avseende pågående förlustkontrakt i Division Operations. Reserven bygger på ledningens bästa uppfattning om sannolikt utfall av kvarvarande utförandetid på kontraktet och uppgår till totalt 3,7 MSEK, vilket tas som en engångskostnad i bokslutet för Q3.
 • Efter periodens utgång meddelades att Koncernen tecknat en avsiktsförklaring att förvärva IP Security Scandinavia AB, som räkenskapsåret 2021 omsatte ca 46 MSEK med en EBITDA-marginal på ca 12 procent. Köpeskillingen för förvärvet utgörs av ca 15 MSEK vid tillträdet, varav 10 MSEK i kontanter och resterande ca 5 MSEK i nyemitterade aktier till kursen 2,80 SEK, samt två tilläggsköpeskillingar om vardera ca 7,5 MSEK att utbetalas under 2023 och 2024, villkorade av att Bolaget uppnår överenskomna resultatmål.

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

HELA PERIODEN I SAMMANDRAG JANUARI – SEPTEMBER 2022

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 285,9 (154,2) MSEK, en tillväxt på 85,4 procent jämfört med motsvarande period förra året. Den organiska tillväxten för jämförbara enheter blev 12,9 procent.
 • Justerat rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till -4,7 (-3,1) MSEK och rapporterat rörelseresultat (EBITDA) uppgick till -10,6 (-4,6) MSEK. Justerat rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -13,7 (-7,4) MSEK och rapporterat rörelseresultat (EBIT) uppgick till -19,5 
 • (-8,9) MSEK. De justerade rörelseresultaten är justerade för under perioden reserverade engångskostnader uppgående till 3,7 MSEK för avveckling av förlustkontrakt samt upplupna engångskostnader på 2,1 MSEK hänförliga till kostnader relaterade till koncernens varumärkesbyte. Under motsvarande period förra året bokfördes engångskostnader uppgående till totalt 5,8 MSEK avseende kostnader för integration av enheter som förvärvades i maj 2021.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -21,6 (-10,2) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till -0,23 (-0,18) SEK före och efter utspädning.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -13,0 (-6,1) MSEK och kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till -45,2 (-60,2) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -18,2 (23,7) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 63,5 (48,8) MSEK. Periodens kassaflöde blev 0,1 (12,3) MSEK.
 • Periodens orderingång blev 179,9 (130,1) MSEK. Total offertstock uppgår vid periodens utgång till 208,5 (148,0) MSEK. 

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.
 

Komplett kvartalsrapport bifogas som PDF.

Denna information är sådan information som Nordic LEVEL Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2022 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information:

Thomas Lundin, VD och koncernchef 

Tel: 08-620 82 00
E-post: Thomas.lundin@nordiclevelgroup.com (thomas.lundin@nordiclevelgroup.com?subject=Kontakt%20avs.%20Q3%202022)

Ann-Sofie Björklund, CFO 

Tel: 08-620 82 00
E-post: Ann-Sofie.björklund@nordiclevelgroup.com (ann-sofie.bjorklund@nordiclevelgroup.com?subject=Kontakt%20avs.%20Q3%202022)
 

2022-11-15 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group tidigarelägger publicering av rapport för tredje kvartalet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Stockholm Vatten och Avfall tilldelar Nordic LEVEL Technology del av nytt ramavtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-24 Nordic LEVEL Group Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 Penser Access Penser Access: Halvvägs till målet efter förvärvet av IP Security - Nordic LEVEL Group Analyser Visa Stäng
2022-10-14 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group tecknar avtal om att förvärva IP Security Scandinavia AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-03 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Åtgärd för förbättrad lönsamhet i bevakningsverksamheten i Nordic LEVEL Security Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-12 Penser Access Penser Access: Intervju med Nordic LEVEL Group - Erik Penser Bank - 12 september 2022 Analyser Visa Stäng
2022-09-01 Penser Access Penser Access: Vi räknar med att marginalen fortsätter stärkas i H2 - Nordic LEVEL Group Analyser Visa Stäng
2022-08-31 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: VDs kommentar till andra kvartalet 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-31 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Kvartalsrapport andra kvartalet 2022, Nordic LEVEL Group Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-29 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group startar bolag med fokus på Cyber Security Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group förstärker ledningsgruppen med erfaren branschprofil - Per Geijer ansluter till Team LEVEL Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-07 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group meddelar utfall i optionsinlösen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-06 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från extra bolagsstämma 2022-07-06 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-13 Nordic LEVEL Group Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-13 Penser Access Penser Access: Analytikerpresentation av Nordic LEVEL Group - Erik Penser Bank - 9 juni 2022 Analyser Visa Stäng
2022-06-09 Penser Access Penser Access: Återhämtning av resultatet kommande kvartal - Nordic LEVEL Group Analyser Visa Stäng
2022-05-31 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Den tredje teckningsperioden för teckningsoptioner i Nordic LEVEL Group inleds den 1 juni Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-20 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group (publ.), noterat på Nasdaq First North Growth Market, rapporterar från årsstämma 2022-05-20 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-20 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Kvartalsrapport första kvartalet 2022, Nordic LEVEL Group Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-13 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nu är Corepart en del av Nordic LEVEL Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-10 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från bolagsstämma 2022-05-10 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-29 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB (publ,) - Årsredovisning 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-18 Nordic LEVEL Group Kallelse till årsstämma i Nordic LEVEL Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-14 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Rättelse: Nordic LEVEL Group senarelägger publicering av årsredovisningen för 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-12 Nordic LEVEL Group Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-12 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group senarelägger publicering av årsredovisningen för 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-12 Penser Access Penser Access: Redan nu 450 mkr i omsättning i årstakt - Nordic LEVEL Group Analyser Visa Stäng
2022-04-08 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group slutför förvärvet av Corepart - en ledande innovatör i säkerhetsbranschen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Rättelse: Nordic LEVEL Group avtalar om säkerhetstjänster för Svenska Röda Korset Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group avtalar om säkerhetstjänster för Röda Korset Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-01 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group fortsätter tillväxtresan och fullbordar förvärvet av SES med etablering i Stockholm och Västerås Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

16 May 2023 | Årsstämma 2022
17 May 2023 | Årligutdelning
26 May 2023 | Årsstämma 2022
26 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
22 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023