Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-05-29 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef secures extension of framework agreement with Norwegian Defense Material Agency (NDMA) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-29 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef förlänger ramavtal med norska försvarets materielverk Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-26 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef rekryterar ny CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-26 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef recruits a new CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 MilDef Group Annual General Meeting of MilDef Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 MilDef Group Årsstämma i MilDef Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 25 May 2023 | MilDef Group

Årsstämma i MilDef Group AB (publ)

Framläggande och fastställande av räkenskapshandlingar samt ansvarsfrihet
Årsstämman konstaterade att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 behörigen framlagts, och fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Vinstutdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag att utdelning inte ska lämnas för räkenskapsåret 2022.

Styrelse och revisorer samt arvoden
Antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju stycken utan suppleanter. Omval av styrelseledamöterna Jan Andersson, Charlotte Darth, Christian Hammenborn, Lennart Pihl och Marianne Trolle samt nyval av Björn Karlsson och Bengt-Arne Molin. Berndt Grundevik har avböjt omval. Nyval av Björn Karlsson som styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 1 850 000 kronor (inkl. ersättning för utskottsarbete).

Nyval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för en mandatperiod om ett år med Eric Salander som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Björn Karlsson (ordförande) och Jan Andersson till ledamöter i ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. För samma tid valdes Lennart Pihl (ordförande), Charlotte Darth och Christian Hammenborn till ledamöter i revisionsutskottet.
Ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2022.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet innefattar även rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittningsrätt eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst tio (10) procent av utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen. Syftet med bemyndigandet och skälen för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa finansiering av förvärv av företag eller verksamheter eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen bemyndigas även att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 maj 2023 kl. 18:35 CET. 

2023-05-24 MilDef Group MilDef Group AB: CEO sells shares, remains as long-term shareholder Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 MilDef Group MilDef Group AB: VD avyttrar aktier, kvarstår som långsiktig ägare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-08 Penser Access Penser Access: Dubblerad orderingång och omsättning - MilDef Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-08 Penser Access Penser Access: Intervju med MilDef - Erik Penser Bank - 5 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-05 Penser Access Penser Access: Växer snabbare och lönsammare än vi räknat med - MilDef Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-05 MilDef Group MilDef Group AB: Interim Report January - March 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 MilDef Group MilDef Group AB: Delårsrapport januari - mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef's Annual and Sustainability Report for 2022 is published Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 MilDef Group MilDef Group AB: MilDefs årsredovisning och hållbarhetsrapport 2022 är publicerad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 MilDef Group MilDef Group AB: Invitation to presentation of MilDef's Q1 report 2023, on May 5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 MilDef Group MilDef Group AB: Inbjudan till presentation om MilDefs kvartalsrapport för Q1 2023, den 5 maj Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 MilDef Group Kallelse till årsstämma i MilDef Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 MilDef Group Notice to the Annual General Meeting of MilDef Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-03 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef vinner order värd 69 MSEK för leverans av taktisk IT till svensk kund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-03 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef wins order worth SEK 69 million for delivery of tactical IT to Swedish customer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-15 MilDef Group MilDef Group AB: RBSL tilldelar MilDef ett kontrakt på 32 MSEK för uppgradering av Challenger 3 Main Battle Tank Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-15 MilDef Group MilDef Group AB: RBSL awards £2.5m Challenger 3 supplier contract to MilDef Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-01 MilDef Group Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i MilDef Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-01 MilDef Group The Nomination Committee's proposal for the Board of Directors and Chair of MilDef Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 MilDef Group MilDef Group AB: MilDefs styrelse ger Daniel Ljunggren uppdraget som nästa VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef's Board of Directors appoints Daniel Ljunggren as next CEO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 Penser Access Penser Access: Intervju med MilDef Group - Erik Penser Bank - 15 februari 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-10 Penser Access Penser Access: Intervju med MilDef Group - Erik Penser Bank - 10 februari 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-10 Penser Access Penser Access: Fortsatt goda utsikter - MilDef Group Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-09 Penser Access Penser Access: En stark orderbok borgar för ett bra 2023 - MilDef Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-09 MilDef Group MilDef Group AB: Bokslutskommuniké januari - december 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-09 MilDef Group MilDef Group AB: Year-End Report January - December 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-01 MilDef Group MilDef Group AB: Invitation to presentation of MilDef's year-end and fourth quarter report 2022, on February 9 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-01 MilDef Group MilDef Group AB: Inbjudan till presentation om MilDefs bokslutskommuniké och rapport för Q4 2022, den 9 februari Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-27 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef wins SEK 50 million order for prototypes to digitalize an army Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-27 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef får beställning värd 50 MSEK för prototyper till digitalisering av en armé Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-09 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef opens subsidiary in Denmark for accelerated expansion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-09 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef startar dotterbolag i Danmark för accelererad expansion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-13 Penser Access Penser Access: Leveransförseningar förskjuter intäkterna - MilDef Analyser Visa Stäng
2022-12-12 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef aviserar leveransförseningar under fjärde kvartalet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-12 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef announces delivery delays in the fourth quarter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-07 Penser Access Penser Access: Var med på totalförsvarets digitaliseringsresa - MilDef Group Analyser Visa Stäng
2022-12-01 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef tar ytterligare order till den brittiska arméns MIV program, värt 70 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-01 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef signs additional order for British Army MIV programme, worth 70 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef etablerar sin första produktionsanläggning utanför Sverige, på historisk RAF-flygbas i Wales Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef establishes its first production facility outside Sweden, at historic RAF air base in Wales Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef vinner order från BAE Systems Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef wins orders from BAE Systems Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-08 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i MilDef Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-07 MilDef Group MilDef Group AB: Björn Karlsson lämnar sin roll som VD vid nästa årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-07 MilDef Group MilDef Group AB: Björn Karlsson leaves his role as CEO at the next AGM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-04 MilDef Group MilDef Group AB: Valberedning inför årsstämman 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-04 MilDef Group MilDef Group AB: Nomination Committee for the 2023 Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 MilDef Group MilDef Group AB: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 MilDef Group MilDef Group AB: Interim report for January - September 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-20 MilDef Group MilDef Group AB: Inbjudan till presentation av MilDefs Q3 kvartalsrapport 2022, den 27 oktober Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-20 MilDef Group MilDef Group AB: Invitation to presentation of MilDef's Q3 interim report 2022, on October 27 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-03 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef medverkar på AUSA 2022, den största armé och försvarsmässan i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-03 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef to exhibit at AUSA 2022, the largest army and defense exhibition in the U.S. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-30 MilDef Group Change of number of shares and votes in MilDef Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-30 MilDef Group Förändring av antal aktier och röster i MilDef Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-27 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i MilDef Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-27 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i MilDef Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-27 MilDef Group MilDef Group AB: Ledande befattningshavare säljer aktier i syfte att finansiera förvärv av aktier genom optioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-27 MilDef Group MilDef Group AB: Senior executives sell shares to finance the acquisition of shares through call options Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-21 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef successfully completes the acquisition of Handheld Group and resolves on an issue in kind Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-21 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef slutför framgångsrikt förvärvet av Handheld Group och beslutar om apportemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-14 MilDef Group MilDef Group AB: Två ledande befattningshavare i MilDef ökar sina innehav i bolaget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-14 MilDef Group MilDef Group AB: Two senior executives in MilDef increase their holdings in the company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-13 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef completes a directed share issue of 2,343,750 shares, raising proceeds of MSEK 150 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-13 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef genomför en riktad nyemission av 2 343 750 aktier och tillförs 150 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-13 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef avser att genomföra en riktad nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-13 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef intends to carry out a directed new share issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-12 MilDef Group MilDef Group AB: Invitation to investor presentation regarding MilDef's acquisition of Handheld Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-12 MilDef Group MilDef Group AB: Inbjudan till investerarpresentation gällande MilDefs förvärv av Handheld Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-12 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef acquires Handheld Group and accelerates the pace in the strategy for profitable growth Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-12 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef förvärvar Handheld Group och ökar tempot i strategin för lönsam tillväxt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef upgrades its financial growth target Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef uppgraderar sitt finansiella tillväxtmål Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef signs 20-year framework agreement with a NATO nation worth SEK 2.8 billion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef tecknar 20-årigt ramavtal med en Nato-nation värt 2,8 miljarder kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-28 MilDef Group MilDef Group AB: Interim report for January - June 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-28 MilDef Group MilDef Group AB: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-20 MilDef Group MilDef Group AB: Invitation to presentation of MilDef's Q2 interim report 2022, on July 28 Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-20 MilDef Group MilDef Group AB: Inbjudan till presentation av MilDefs Q2 kvartalsrapport 2022, den 28 juli Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-20 MilDef Group MilDef Group AB: MilDefs VD ökar sitt innehav i bolaget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-20 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef's CEO increases his holding in the company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-20 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i MilDef Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-04 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef wins 82 MSEK order in Norway Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-04 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef vinner order värd 82 MSEK i Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i MilDef Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-17 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef vinner ny order för uppgradering av stridsbåtar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-17 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef wins new order for upgrade of combat boats Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-13 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef awarded contract in USA worth more than 50 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-13 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef vinner kontrakt i USA värt drygt 50 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
8 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023