Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-04-07 Midsona RÄTTELSE: Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 7 Apr 2021 | Midsona

RÄTTELSE: Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

Deltagande och anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman genom poströstning ska

  • vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 april 2021, och
  • anmäla sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 4 maj 2021. Observera att anmälan till stämman endast kan göras genom poströstning.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 27 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner, i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen 29 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Midsonas webbplats, www.midsona.com.

Aktieägarna kan poströsta på följande sätt. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 4 maj 2021 och ska skickas till Midsona AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller inges genom e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com(ange ”Midsona AB – poströstning” i ämnesraden). Aktieägare som är fysisk person kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vps.se/EuroclearProxy/ . Sådan elektronisk röst ska avges senast tisdagen den 4 maj 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Fullmakt

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Midsonas webbplats, www.midsona.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av två justerare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdagar för utdelning
9. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Beslut om antalet styrelseledamöter
12. Val av styrelseledamöter

a)       Ola Erici (omval)

b)       Johan Wester (omval)

c)       Peter Wahlberg (omval)

d)       Henrik Stenqvist (omval)

e)       Heli Arantola (omval)

f)       Sandra Kottenauer (omval)

13. Val av styrelsens ordförande
14. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter
15. Val av revisor
16. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorn
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

a)       med företrädesrätt för aktieägarna

b)       med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

i.        Huvudsakligt förslag

ii.       Alternativt förslag

18. Beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner
19. Beslut om bemyndigande för VD att vidta de mindre ändringar i besluten som kan krävas i samband med verkställande och registrering därav
20. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutsförslag

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen styrelsens ordförande Ola Erici, eller vid dennes förhinder, den valberedningen anvisar. 

Punkt 2 – Val av två justerare

Styrelsen föreslår att Henrik Munthe (Stena Adactum AB) och Ulrik Grönvall (Swedbank Robur Fonder) väljs till justeringspersoner, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som anvisas av Midsonas styrelse. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i protokollet.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

Punkt 8 – Utdelning och avstämningsdagar

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,25 kr per aktie fördelat på två utbetalningstillfällen, varav 0,65 kr per aktie med avstämningsdag fredagen den 7 maj 2021 och 0,60 kr per aktie med avstämningsdag den 26 oktober 2021. Den första utbetalningen beräknas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 12 maj 2021 och den andra utbetalningen den 29 oktober 2021.

Punkt 9 – Godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 11 – Beslut om antalet styrelseledamöter

Valberedningen som bestått av Henrik Munthe, ordförande, utsedd av Stena Adactum AB, Ulrik Grönvall, utsedd av Swedbank Robur Fonder, Claes Murander, utsedd av Lannebo Fonder, och Ola Erici, styrelseordförande i Midsona, föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att omval ska ske av styrelseledamöterna Ola Erici, Johan Wester, Peter Wahlberg, Henrik Stenqvist, Heli Arantola och Sandra Kottenauer.

Punkt 13 – Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av Ola Erici till styrelsens ordförande.

Punkt 14 – Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att välja ett registrerat revisionsbolag till revisor och inga revisorssuppleanter.

Punkt 15 – Val av revisor

Valberedningen föreslår att Deloitte AB omväljs till revisor (Deloitte har upplyst att auktoriserade revisorn Jeanette Roosberg utses som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget).

Punkt 16 – Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorn

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 600 000 kr  till ordförande (tidigare 550 000 kr), 260 000 kr vardera till övriga ledamöter (tidigare 235 000 kr) samt 75 000 kr till revisionsutskottets ordförande (tidigare 50 000 kr), 40 000 kr till varje övrig styrelseledamot som ingår i revisionsutskottet (tidigare 30 000 kr), 45 000 kr till ersättningsutskottets ordförande (tidigare 30 000 kr) och 25 000 kr till varje övrig styrelseledamot som ingår i ersättningsutskottet (tidigare 20 000 kr). Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier 

a)   med företrädesrätt för aktieägarna

b)   med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Midsona har en uttalad förvärvsstrategi som syftar till att bolaget aktivt ska kunna delta i konsolideringen av industrin för hälsa och välbefinnande i Europa. Marknaden är i snabb förändring och Midsona ser ett flertal goda möjligheter till värdeskapande förvärv den närmaste tiden. För att fullfölja vår etablerade strategi med potentiella förvärvsmöjligheter har bolaget behov av att kunna anskaffa kapital enligt en accelererad tidplan. Styrelsen föreslår därför precis som föregående år att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av aktier enligt nedan.

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med villkoren i punkterna 17a) samt 17b)(i) eller 17b)(ii) nedan. Besluten i 17a) och 17b) ska fattas som två separata beslut.

Punkt 17a)

Styrelsen förslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet i denna punkt a) tillsammans med bemyndigandet i punkt b(i) eller b(ii) nedan ska vara begränsat till 20 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier av respektive aktieslag.

Punkt 17b) (uppdelat i ett Huvudsakligt (i) resp. ett Alternativt förslag (ii))

Punkt 17 b)(i) Huvudsakligt förslag

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet i denna punkt 17b)(i) tillsammans med bemyndigandet i punkt 17a) ovan ska vara begränsat till 20 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier av respektive aktieslag. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas) och ska ske som ett led i finansiering av företagsförvärv.

Punkt 17b)(ii) Alternativt förslag

Om det huvudsakliga förslaget enligt punkt 17b)(i) ovan inte erhåller tillräckligt många röster för att antas, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ett bemyndigande som ska vara begränsat på så sätt att det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 10 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier av respektive aktieslag. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet i denna punkt 17b)(ii) tillsammans med bemyndigandet i punkt 17a) ovan ska vidare vara begränsat till 20 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier av respektive aktieslag. I övrigt föreslås samma villkor som framgår av det huvudsakliga förslaget ovan gälla för bemyndigandet.

Giltigt beslut enligt punkt 17b) förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Vid årsstämman 2020, föregående år, beslutades i ovanstående punkt enligt 17b(i).

Punkt 18 – Beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner

Bolaget vill kunna erbjuda ledande befattningshavare i koncernen möjlighet att ta del av bolagets framtida värdeutveckling. Ett långsiktigt ekonomiskt intresse i bolaget kommer att stimulera berörda befattningshavares intresse för koncernens verksamhet, öka motivationen samt stärka engagemanget i koncernen. Av den anledningen föreslås följande treåriga incitamentsprogram fördelat på tre olika serier i enlighet med nedan.

Styrelsen föreslår stämman besluta att bolaget ska ge ut högst 780 000 teckningsoptioner fördelade på serierna 2021/2024, 2022/2025 samt 2023/2026 till lika delar, envar berättigande till teckning av en aktie av serie B i bolaget. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ett av bolaget helägt dotterbolag äga rätt att senast en vecka efter stämmobeslutet vederlagsfritt teckna samtliga 780 000 utgivna teckningsoptioner. Dotterbolaget ska sedermera, vid tre tillfällen över tre års tid, överlåta teckningsoptioner mot marknadsmässigt vederlag till nuvarande och framtida ledande befattningshavare i bolagets koncern enligt följande:

  • Serie 2021/2024, om 260 000 teckningsoptioner, ska överlåtas av dotterbolaget senast den 30 juni 2021,
  • serie 2022/2025, om 260 000 teckningsoptioner, ska överlåtas av dotterbolaget under perioden från och med den 1 juni 2022 till och med den 30 juni 2022, och
  • serie 2023/2026, om 260 000 teckningsoptioner, ska överlåtas av dotterbolaget under perioden från och med den 1 juni 2023 till och med den 30 juni 2023.

Om någon överlåtelse enligt ovan inte kan ske under den angivna perioden till följd av att förvärvaren har tillgång till insiderinformation, ska överlåtelse i stället ske så snart som möjligt efter att tillgången till insiderinformation har upphört.

Vid varje tillfälle teckningsoptionerna ska överlåtas av dotterbolaget till de ledande befattningshavarna inom bolaget och bolagets koncern ska fördelningen av erbjudande om förvärv ske enligt följande, varvid fördelningen ska vara lika för alla inom respektive kategori, justerat för tjänstgöringsgrad, anställningstid och andra objektivt godtagbara omständigheter:

Verkställande direktör i bolaget: 40 000 teckningsoptioner,

Medlemmar i koncernledningen exklusive verkställande direktör: 100 000 teckningsoptioner, dock högst 20 000 teckningsoptioner per person,

Övriga nyckelmedarbetare i ledande ställning i koncernen: 120 000 teckningsoptioner, dock högst 10 000 teckningsoptioner per person samt högst sammanlagt 20 000 teckningsoptioner får överlåtas till framtida nyckelmedarbetare i ledande ställning i koncernen.

Vidareöverlåtelse från dotterbolaget till respektive befattningshavare ska ske på marknadsmässiga villkor baserat på en beräkning enligt den s.k. Black & Scholes-modellen utförd av sakkunnig, oberoende rådgivare.

Tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara från och med den 1 augusti 2024 till och med den 20 december 2024 såvitt avser serie 2021/2024, från och med den 1 augusti 2025 till och med den 20 december 2025 såvitt avser serie 2022/2025 och från och med den 1 augusti 2026 till och med den 20 december 2026 såvitt avser serie 2023/2026.

Aktier som tecknas med utnyttjande av optionsrätt ska betalas med ett belopp per aktie motsvarande 110 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktie enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista under den period på 14 handelsdagar som avslutas dagen innan respektive överlåtelsedag. Teckningskursen ska dock inte understiga aktiens kvotvärde.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökas aktiekapitalet med totalt 3 900 000 kronor (1 300 000 kronor per år) genom utgivande av högst 780 000 aktier (260 000 aktier per år), var och en med ett kvotvärde om 5 kronor. Omräkning kan dock komma att ske på sätt som framgår av de fullständiga villkoren för optionsprogrammet. Vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer utspädningseffekten att motsvara cirka 1,18 procent av antalet aktier respektive 1,07 procent av antalet röster. Med beaktande även av aktier som kan emitteras enligt tidigare beslutade incitamentsprogram i bolaget uppgår den maximala utspädningseffekten, vid fullt utnyttjande, till cirka 1,40 procent av antalet aktier respektive 1,27 procent av antalet röster. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande i förhållande till summan av nuvarande antal aktier respektive röster och antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande. Överteckning eller underteckning i emissionen kan inte förekomma.

För en beskrivning av bolagets övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till Midsonas årsredovisning för 2019, not 10, samt till bolagets webbplats www.midsona.com.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vill kunna erbjuda ledande befattningshavare i koncernen möjlighet att ta del av bolagets framtida värdeutveckling. Ett långsiktigt ekonomiskt intresse i bolaget antas stimulera berörda befattningshavares intresse för koncernens verksamhet, öka motivationen samt stärka engagemanget i koncernen. Således anser styrelsen det vara till fördel för bolaget och aktieägarna att berörda befattningshavare på detta sätt erbjuds att förvärva teckningsoptioner i bolaget.

Överlåtelse av optionerna till befattningshavarna ska ske till marknadsvärde, innebärande att dotterbolaget inte drabbas av kostnader med anledning av programmet utöver kostnader för rådgivning i samband med programmets införande. Kostnaden för programmet bedöms därför inte föranleda något behov av säkringsåtgärder.

Detta förslag har beretts av styrelsen och ersättningsutskottet i samråd med ekonomiska rådgivare. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier av samtliga slag i bolaget som är företrädda på stämman.

Punkt 19 – Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Punkt 20 – Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att ändra bolagsordningen nedan i syfte att anpassa bolagsordningens lydelse till lagändringar som gjorts sedan bolagets senaste version av bolagsordning antogs.

§ 1 Firma

Begreppet ”firma” har ersatts med begreppet ”företagsnamn” i den nya lagen om företagsnamn. Styrelsen föreslår därför att bolagsordningens lydelse i § 1 ändras så att ”firma” ersätts med ”företagsnamn”.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 1 FirmaBolagets firma är § 1 Företagsnamn Bolagets företagsnamn
Midsona AB. Bolaget är publikt är Midsona AB. Bolaget är publikt
(publ). (publ).

§ 9 Föranmälan till bolagsstämma

Nuvarande bestämmelse om föranmälan i bolagsordningen överensstämmer inte med vad som följer av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen föreslår därför att § 9 i bolagsordningen ändras på så sätt att hänvisningen till avstämningsdag tas bort. Den nya lydelsen framgår nedan.     

Nuvarande Föreslagen lydelse
lydelse
§ 9 Föranmälan § 9 Föranmälan till bolagsstämmaFör att få delta i
till bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast
bolagsstämmaFör den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får
att få deltaga inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
i bolagsstämman midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla
ska aktieägare tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte
dels vara anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för
upptagen i att delta i bolagsstämman. Aktieägare får vid stämman medföra
utskrift av ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till
hela aktieboken bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i
avseende föregående stycke.
förhållanden
fem vardagar
före stämman,
dels anmäla sig
hos bolaget
före kl. 16.00
senast den dag
som anges i
kallelsen till
stämman, varvid
antalet
biträden (högst
två) ska
uppges.
Sistnämnda dag
får inte vara
söndag, annan
allmän helgdag,
lördag,
midsommarafton,
julafton eller
nyårsafton och
inte infalla
tidigare än
femte vardagen
före stämman.

§ 11 Fullmaktsinsamling och poströstning

Av 7 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) framgår att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma om det anges i bolagsordningen. Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen även får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. I syfte att kunna utnyttja de alternativ som aktiebolagslagen anger att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning föreslår styrelsen att en ny § 11, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen.

Föreslagen lydelse
§ 11 Fullmaktsinsamling och poströstningStyrelsen får samla in fullmakter
enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen
(2005:551).Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall
kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i
7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 12 Avstämningsförbehåll

Då namnet på den lag som § 12 i bolagsordningen hänvisar till har ändrats föreslår styrelsen en ändring av lydelsen i enlighet med nedan samt att numreringen i bolagsordningen ändras så att nuvarande § 11 blir § 12, nuvarande § 12 blir § 13 och nuvarande § 13 blir § 14:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 12 § 13 AvstämningsförbehållBolagets aktier ska
AvstämningsförbehållBolagets vara registrerade i ett avstämningsregister
aktier ska vara registrerade enligt lagen (1998:1479) om
i ett avstämningsregister värdepapperscentraler och kontoföring av
enligt lagen (1998:1479) om finansiella instrument.
kontoföring av finansiella
instrument.

Beslutet förutsätter att det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Antal aktier

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 65 217 788, varav 755 820 aktier av serie A och 64 461 968 aktier av serie B, med ett sammanlagt antal röster om 72 020 168. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse, revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats minst tre veckor före stämman. Handlingarna framläggs genom att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Frågor

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Midsona senast tio dagar före årsstämman, dvs senast söndagen den 25 april 2021, till adress Midsona AB (publ), ”Årsstämma”, Box 21009, 200 21 Malmö eller via e-post till arsstamma@midsona.com.Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på Midsonas webbplats, www.midsona.com, senast fredagen den 30 april 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgett sin postadress eller e-post.  

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Malmö i mars 2021

Midsona AB (publ)

Styrelsen

2021-04-07 Midsona Midsona AB: Midsonas årsredovisning 2020 med hållbarhetsrapport publicerad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-30 Midsona Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-02 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Midsona AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-19 Midsona Midsona AB: Midsonas Kung Markatta är Sveriges Grönaste Varumärke Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-08 Midsona Midsona AB: Penser Access: Midsona - Organisk tillväxt på 10% Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-05 Midsona Midsona AB: Midsona - Bokslutskommuniké 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-05 Midsona Midsona AB: Midsona - YEAR-END REPORT 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-29 Midsona Midsona AB: Förändring av antalet aktier och röster i Midsona Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-15 Midsona Midsona AB: Invitation to presentation of Midsona's year-end result on 5 February 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-15 Midsona Midsona AB: Midsona bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2020 den 5 februari 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-21 Midsona Midsona AB: Midsonas VD och ledande befattningshavare utnyttjar teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-01 Midsona Midsona AB: Midsona expanderar inom växtbaserade köttalternativ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-03 Midsona Midsona AB: Midsonas hållbarhetsarbete prisas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-23 Midsona Midsona AB: Penser Access: Midsona - Ett annorlunda kvartal Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-22 Midsona Midsona AB: Midsona - Interim Report January-September 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-22 Midsona Midsona AB: Midsona - Delårsrapport januari-september 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-08 Midsona Midsona AB: Penser Access: Midsona - Förvärvar System Frugt Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-07 Midsona Midsona AB: Midsona förvärvar danskt bolag inom växtbaserade livsmedel med 562 miljoner kronor i omsättning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-07 Midsona Midsona AB: Midsona acquires Danish plant-based foods company with sales of SEK 562 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-02 Midsona Midsona AB: Invitation to Midsona's Q3 presentation on 22 October Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-02 Midsona Midsona AB: Midsona bjuder in till Q3-presentation den 22 oktober Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-01 Midsona Midsona AB: Midsonas valberedning inför årsstämma 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-06 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Midsona AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-22 Midsona Midsona AB: Penser Access: Midsona - Levererar igen Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-21 Midsona Midsona AB: MIDSONA - HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-21 Midsona Midsona AB: MIDSONA - INTERIM REPORT JANUARY-JUNE 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-14 Midsona Midsona AB: Midsona utser Max Bokander till CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-13 Midsona Midsona AB: Invitation to Midsona's Q2 presentation on 21 July Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-13 Midsona Midsona AB: Midsona bjuder in till Q2-presentation den 21 juli Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-26 Midsona Midsona AB: Midsona förvärvar varumärket Gainomax Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-25 Midsona Midsona AB: Kommuniké från Midsonas årsstämma den 25 juni 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-25 Midsona Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-29 Midsona Midsona AB: Penser Access: Midsona - God start på 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-28 Midsona Midsona AB: Midsona - kvartalsrapport januari-mars 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-28 Midsona Midsona AB: Midsona - Interim report Jan-March 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-21 Midsona Midsona AB: Midsona bjuder in till Q1-presentation den 28 april Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-21 Midsona Midsona AB: Invitation to Midsona's Q1-presentation on 28 April Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 Midsona Midsona AB: Penser Access: Midsona - Bunkringseffekt drar upp försäljningen Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-08 Midsona Midsona AB: Midsona meddelar nytt datum för årsstämma 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-07 Midsona Midsona AB: Midsonas CFO Lennart Svensson har beslutat att lämna Midsona 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-07 Midsona Midsona AB: Midsonas årsredovisning 2019 publicerad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-02 Midsona Midsona AB: Midsona senarelägger årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-30 Midsona Midsona AB: Midsona stärker positionen - fokus på fler prioriterade varumärken Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-17 Midsona Midsona AB: Midsona ser ökad efterfrågan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-16 Finansinspektionen Finansinspektionen: Korrigering flaggningsmeddelande i Midsona AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-13 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Midsona AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-11 Midsona Midsona AB: Midsona fastställer nya ambitiösa hållbarhetsmål Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-10 Midsona Midsona AB: Midsona - Rättelse av igår kommunicerat pressmeddelande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-09 Midsona Midsona AB: Valberedningen i Midsona föreslår nya styrelseledamöter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-10 Midsona Midsona AB: Penser Access: Midsona - Strejk i Frankrike drar ned försäljningen Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-06 Midsona Midsona AB: Midsona - Bokslutskommuniké 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-06 Midsona Midsona AB: Midsona - Year-end Report 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-09 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Midsona AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-03 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Midsona AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-30 Midsona Midsona AB: Förändring av antalet aktier och röster i Midsona Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-29 Midsona Midsona AB: Midsona ändrar i koncernledningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-29 Midsona Midsona AB: Förändring av antalet aktier och röster i Midsona Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-25 Midsona Midsona AB: Final result of Midsona's rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-25 Midsona Midsona AB: Slutligt resultat av Midsonas företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-22 Midsona Midsona AB: Preliminary result of Midsona's rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-22 Midsona Midsona AB: Preliminärt resultat av Midsonas företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-05 Midsona Midsona AB: Midsona offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-05 Midsona Midsona AB: Midsona publishes prospectus relating to the rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-31 Midsona Midsona AB: Resolutions at the Extraordinary General Meeting in Midsona on 31 October 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-31 Midsona Midsona AB: Kommuniké från Midsonas extra bolagsstämma den 31 oktober 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-31 Midsona Midsona AB: Ändrat antal aktier och röster i Midsona Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-28 Midsona Midsona AB: Midsona offentliggör villkoren för företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-28 Midsona Midsona AB: Midsona announces terms of its rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-24 Midsona Midsona AB: Penser Access: Midsona - Besparingsprogrammet börjar ge resultat Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-23 Midsona Midsona AB: MIDSONA - DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-23 Midsona Midsona AB: MIDSONA - INTERIM REPORT JANUARY-SEPTEMBER 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-08 Midsona Midsona AB: Midsona har ingått nytt långsiktigt finansieringsavtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-01 Midsona Midsona AB: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN MIDSONA AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-01 Midsona Kallelse till extra bolagsstämma i Midsona AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-01 Midsona Midsona AB: Midsona har beslutat om tidigare kommunicerad företrädesemission om cirka 600 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-01 Midsona Midsona AB: Midsona has resolved on previously announced rights issue of approximately SEK 600 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-01 Midsona Midsona AB: Midsona slutför förvärvet av Alimentation Santé Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-01 Midsona Midsona AB: Midsona completes acquisition of Alimentation Santé Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-11 Midsona Midsona AB: Midsonas valberedning inför årsstämma 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-02 Midsona Midsona AB: Midsonas VD och ledande befattningshavare tecknar aktier i incitamentsprogram Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-30 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Midsona AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-24 Midsona Midsona AB: Penser Access: Midsona - Köper bolag för 694 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-24 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Midsona AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-23 Midsona Midsona AB: Midsona avser förvärva fransk/spanska Alimentation Santé Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-23 Midsona Midsona AB: Midsona to acquire French/Spanish Alimentation Santé Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-19 Midsona Midsona AB: Midsona - Interim Report January-June 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-19 Midsona Midsona AB: Midsona - halvårsrapport januari-juni 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-12 Midsona Midsona AB: Midsona förvärvar Ekko Gourmet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-04 Midsona Midsona AB: Midsona förvärvar tyska Eisblümerl Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-26 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Midsona AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-14 Midsona Midsona AB: Midsona och Paradiset lanserar nytt varumärke "Everyday by Paradiset" - för enklare hållbara val Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-06 Midsona Midsona AB: Penser Access: Midsona - Höjer de finansiella målen Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-03 Midsona Midsona AB: Kommuniké från Midsonas årsstämma den 3 maj 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-03 Midsona Midsona AB: INTERIM REPORT, JANUARY-MARCH 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-03 Midsona Midsona AB: Midsona DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-03 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Midsona AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-02 Midsona Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-29 Midsona Midsona AB: Midsonas årsredovisning 2018 publicerad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-19 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Midsona AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-11 Midsona Midsona AB: Penser Access: Midsona - Svag krona drar ned resultatet Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-08 Midsona Midsona AB: Midsona - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-08 Midsona Midsona AB: Midsona - YEAR END REPORT 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-26 Midsona Penser Access: Midsona - Väder, vind och valuta sätter käppar i hjulet Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-25 Midsona Midsona - Interim Report, January-September 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-25 Midsona Midsona - delårsrapport januari-september 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-19 Midsona Ulrika Palm ny chef för Midsonas nordiska division Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-17 Midsona Midsonas valberedning inför årsstämma 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-23 Midsona Penser Access: Midsona - Fortsatt stark organisk tillväxt Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-20 Midsona Organic and acquisition-driven sales growth and significantly improved EBITDA Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-20 Midsona Organisk samt förvärvsdriven försäljningstillväxt och väsentligt förbättrad EBITDA Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-28 Midsona Ändringar i Midsonas koncernledning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-04 Midsona Penser Access: Midsona - Ett stort kliv ut i Europa Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-03 Midsona Midsona acquires Davert, a leader in the German organic food market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Midsona Midsona förvärvar Davert, en ledande tysk aktör inom ekologiska livsmedel Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-30 Midsona Penser Access: Midsona - Växlar upp trots motvind från Påsk Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-27 Midsona Midsona avlutar samarbetet med Alpro från och med 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-25 Midsona Kommuniké från Midsonas årsstämma den 25 april 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-25 Midsona Delårsrapport januari-mars 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-25 Midsona Interim report January-March 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 Midsona Offentliggörande av Midsonas årsredovisning Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-23 Midsona Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-12 Midsona Valberedningens förslag till styrelse i Midsona Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-12 Midsona Penser Access: Midsona - Lever upp till höga förväntningar Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-09 Midsona MIDSONAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-09 Midsona MIDSONA'S YEAR-END REPORT 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-05 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Midsona AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-30 Midsona Midsonas sluter avtal om att representera ett urval av varumärken såsom Compeed® för HRA Pharma i Norden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-19 Midsona Midsona har slutit intentionsavtal om att representera ett urval av varumärken inkluderande Compeed® för HRA Pharma i Norden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-15 Midsona Midsona erhåller förhandstillträde till minoritetsaktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-08 Midsona Peter Overgaard ny chef för Midsonas affärsområde Danmark Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-01 Midsona Kommuniké från Midsonas extra bolagsstämma den 1 december 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-22 Midsona Christoffer Mørck ny chef för Midsonas affärsområde Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-01 Midsona KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i MIDSONA AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-23 Midsona Penser Access: Midsona - Blickar på Europa Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-20 Midsona DELÅRSRAPPORT JANAURI-SEPTEMBER 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-20 Midsona INTERIM REPORT JANUARY-SEPTEMBER 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-12 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Midsona AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-03 Midsona Midsonas valberedning inför årsstämma 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-01 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Midsona AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-31 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Midsona AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-31 Midsona Ändrat antal aktier och röster i Midsona Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-24 Midsona Penser Access: Midsona - Förvärvsresan fortsätter Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-21 Midsona INTERIM REPORT, JANUARY-JUNE 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-21 Midsona HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-19 Midsona Midsona avslutar erbjudandet till aktieägarna i Bringwell och offentliggör resultat från den förlängda acceptperioden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-04 Midsona Midsona offentliggör att samtliga villkor i erbjudandet till aktieägarna i Bringwell har uppfyllts och Midsona fullföljer därmed erbjudandet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-29 Midsona Midsona meddelar att Konkurrensverket lämnat det planerade förvärvet av Bringwell utan åtgärd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-12 Midsona Midsona offentliggör prospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-15 Midsona Midsona lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Bringwell Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-11 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Midsona AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-27 Midsona Penser Access: Midsona - Rörelsemarginalen på rätt väg Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-26 Midsona Kommuniké från Midsonas årsstämma den 26 april 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-26 Midsona Interim report, January-March 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-26 Midsona DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-05 Midsona Offentliggörande av Midsonas årsredovisning 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-27 Midsona Kallelse till årsstämma i Midsona AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-10 Midsona Penser Access: Midsona - Tillväxt för ekologiska varumärken Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-10 Midsona Tobias Traneborn ny Supply Chain Director för Midsona Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-08 Midsona Substantial increase in net sales and operating profit Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-08 Midsona Kraftig ökning av nettoomsättning och rörelseresultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-01 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Midsona AB Pressreleaser Visa Stäng
2016-10-31 Midsona Penser Access: Midsona - Nya varumärken stärker försäljningen Pressreleaser Visa Stäng
2016-10-31 Midsona Ändrat antal aktier och röster i Midsona Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-21 Midsona Bättre rörelseresultat och ännu tydligare ekologisk profil Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-21 Midsona Improved operating profit and even clearer organic profile Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-18 Midsona Upptagande till handel av Midsonas nya aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-17 Midsona Kompletterande information (sista stycket) avseende Midsonas förvärv av varumärket Biopharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-17 Midsona Midsona förvärvar varumärket Biopharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-17 Midsona Midsona förvärvar varumärket Biopharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-12 Midsona Slutligt resultat i Midsonas nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-10 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Midsona AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-07 Midsona Midsonas nyemission övertecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-21 Midsona Midsonas valberedning inför årsstämma 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-12 Midsona Midsona offentliggör prospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-08 Midsona Kommuniké från Midsonasextra bolagsstämma den 8 september 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-02 Midsona Midsona offentliggör villkoren för nyemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-30 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Midsona AB Pressreleaser Visa Stäng
2016-08-22 Midsona Midsona förstärker koncernledningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-04 Midsona Kallelse till extra bolagsstämma i Midsona AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-04 Midsona Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-04 Midsona Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-20 Midsona Midsona: Penser Access: Midsona - Marknadsledare inom ekologiska kolonialprodukter Pressreleaser Visa Stäng
2016-07-15 Midsona INTERIM REPORT, JANUARY-JUNE 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-15 Midsona HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-08 Midsona Penser Access: Midsona - Stärker sin position via förvärv av Internatural Pressreleaser Visa Stäng
2016-07-05 Midsona Midsona acquires Internatural, including the Kung Markatta (SE) and Helios (NO) brands, creating a Nordic leader within organic food Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-05 Midsona Midsona förvärvar Internatural med varumärkena Kung Markatta (Sverige) och Helios (Norge), och skapar en nordisk ledare inom ekologiska livsmedel Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-10 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Midsona AB Pressreleaser Visa Stäng
2016-06-02 Midsona Midsona refinansierar befintliga lån Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-31 Midsona Förändring i antalet röster i Midsona AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-04 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Midsona AB Pressreleaser Visa Stäng
2016-05-04 Midsona EP Access: Midsona - Starka kassaflöden minskar skuldsättningen Pressreleaser Visa Stäng
2016-04-28 Midsona Kommuniké från Midsonas årsstämma den 27 april 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-27 Midsona DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-27 Midsona INTERIM REPORT, JANUARY-MARCH 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-30 Midsona Offentliggörande av Midsonas årsredovisning 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-24 Midsona Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-11 Midsona EP Access - Midsona AB: Ekologiska trenden skall driva försäljningen Pressreleaser Visa Stäng
2016-02-09 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Midsona AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-08 Midsona Valberedningen i Midsona föreslår ny ordförande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-05 Midsona Ulrika Palm utsedd till ny affärsområdeschef för Midsona Sverige Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-05 Midsona Year-end Report 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-05 Midsona Bokslutskommuniké 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-27 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Midsona AB Pressreleaser Visa Stäng
2015-10-30 Midsona Midsona: EP Access - Stark försäljningstillväxt efter förvärvet av Urtekram Pressreleaser Visa Stäng
2015-10-23 Midsona Interim report, January-September 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-23 Midsona Delårsrapport januari-september 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-01 Midsona Friggs lanserar nya majskakor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-01 Midsona Friggs lanserar nya majskakor Pressreleaser Visa Stäng
2015-09-30 Midsona Ändrat antal aktier och röster i Midsona Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-29 Midsona Midsona kommenterar Livsmedelsverkets rapport kring risprodukter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-07 Midsona Midsonas nyemission övertecknades med 148 procent Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-07 Midsona Midsonas nyemission om cirka 122 miljoner kronor övertecknades Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-01 Midsona Ändringar i Midsonas koncernledning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-13 Midsona Midsona offentliggör prospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-12 Midsona Kommuniké från Midsonas extra bolagsstämma den 12 augusti 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-06 Midsona Midsona offentliggör villkoren för nyemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-23 Midsona Midsona: EP Access - Starkare plattform efter förvärv av Urtekram Pressreleaser Visa Stäng
2015-07-17 Midsona Midsona beslutar om nyemission om cirka 120 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-01 Midsona Midsonas förvärv av Urtekram slutfört Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-04 Midsona Midsona avtalar om förvärv av Urtekram, en ledande nordisk aktör inom ekologiska livsmedel Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-28 Midsona Interim Report January-March 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-28 Midsona Delårsrapport januari-mars 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-21 Midsona Midsona's Annual Report 2014 in English Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-31 Midsona Offentliggörande av Midsonas årsredovisning 2014 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-26 Midsona Valberedningen i Midsona föreslår tre nya styrelseledamöter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-26 Midsona Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-06 Midsona Year-end Report 2014 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-06 Midsona Bokslutskommuniké 2014 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

8 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
26 Apr 2017 | Årsstämma 2016
27 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
27 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
21 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
20 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
1 Dec 2017 | Extrastämma 2017
9 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
9 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
25 Apr 2018 | Årsstämma 2017
25 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
26 Apr 2018 | Årligutdelning
20 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
25 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
8 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
3 May 2019 | Årsstämma 2018
3 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
6 May 2019 | Årligutdelning
19 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
23 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
30 Oct 2019 | Halvårsutdelning
31 Oct 2019 | Extrastämma 2019
6 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
28 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
5 May 2020 | Årsstämma 2019
6 May 2020 | Halvårsutdelning
25 Jun 2020 | Årsstämma 2019
26 Jun 2020 | Halvårsutdelning
29 Jun 2020 | Halvårsutdelning
21 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
22 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
29 Oct 2020 | Halvårsutdelning
5 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
29 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
5 May 2021 | Årsstämma 2020
6 May 2021 | Halvårsutdelning
22 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
22 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
25 Oct 2021 | Halvårsutdelning

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner