Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2024-04-12 MedHelp Care MedHelp Care ingår avtal med 24SevenOffice Danmark Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-11 MedHelp Care MedHelp Care lanserar ”Hälsoplattform med AI” på Fortnox marknadsplats Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-09 MedHelp Care MedHelp Care publicerar årsredovisning för 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-02 MedHelp Care KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEDHELP CARE AKTIEBOLAG (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 2 Apr 2024 | MedHelp Care

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEDHELP CARE AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Medhelp Care Aktiebolag (publ), org.nr 556583-0691, kallas härmed till årsstämma den 2 maj 2024 klockan 13.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 12.30.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i årsstämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 april 2024,
dels anmält sig till bolaget senast den 25 april 2024 under adress Medhelp Care Aktiebolag (publ), ”Årsstämma”, Marieviksgatan 19, 117 43 Stockholm eller via e-post per.netzell@medhelpcare.com. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 23 april 2024 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 25 april 2024. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Medhelp Care Aktiebolag (publ), Marieviksgatan 19, 117 43 Stockholm. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, medhelp.se.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på årsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören
 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor
 15. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 2 – Val av ordförande på årsstämman
Valberedningen, bestående av Mark Hauschildt, Tobias Ekros, Lars Roth samt styrelsens ordförande Dennis Aerts (” Valberedningen ”), föreslår att styrelseordförande Dennis Aerts väljs som ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 12 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem, utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 13 – Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 750 000 kronor årligen med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 250 000 kronor och övriga ledamöter ska ersättas med 125 000 kronor vardera.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 14 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor
Valberedningen föreslår omval av Dennis Aerts, Thomas Nygren, Eva Andersson, Anna Frick och Magnus Waller som styrelseledamöter samt omval av Dennis Aerts som styrelsens ordförande, samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, under förutsättning att Valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Alexander McGuire kommer att utses som huvudansvarig revisor.

Övriga handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida, medhelp.se, under minst tre veckor närmast före årsstämman samt kommer även att finnas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De fullständiga beslutsförslagen framgår under respektive punkt i kallelsen.

Aktieägarnas frågerätt
Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande
direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf . Medhelp Care Aktiebolag (publ) har organisationsnummer 556583-0691 och säte i Stockholm.
_________________

Stockholm i april 2024
Medhelp Care Aktiebolag (publ)
Styrelsen

2024-02-22 Penser Future by Carnegie Penser Future by Carnegie: Intervju med MedHelp - Carnegie Investment Bank - 22 feb 2024 Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-21 Penser Future by Carnegie Penser Future by Carnegie: MedHelp Care - Lämnar ett utmanande 2023 bakom sig Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-20 MedHelp Care MedHelp Care publicerar bokslutskommuniké 2023 – Hanterade utmaningar 2023 bådar gott inför 2024 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-23 MedHelp Care MedHelp Care ingår nytt avtal om leverans till Botkyrka kommun Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-30 MedHelp Care MedHelp Care byter likviditetsgarant och Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-27 MedHelp Care MedHelp Care ingår samarbetsavtal med Falck Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-26 Penser Future Penser Future: Intervju med MedHelp Care - Erik Penser Bank - 25 oktober 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-25 Penser Future Penser Future: Rekordstarka marginaler - MedHelp Care Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-24 MedHelp Care MedHelp Care publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2023 – Rekordhögt bruttoresultat och stort intresse för nya produkterbjudandet Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-26 MedHelp Care MedHelp Care uppdaterar samtliga kunder till ny modul för ärendehantering - möjliggör byte till Hälsoplattform med AI Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-04 MedHelp Care MedHelp Care stärker ledningen – tillsätter ny roll inom försäljning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-30 Penser Future Penser Future: Nytt rekord i antal användare - MedHelp Care Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-29 MedHelp Care MedHelp Care publicerar delårsrapport för det andra kvartalet 2023 – Fortsatt förstärkning av lönsamheten och positivt kassaflöde från verksamheten Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-28 MedHelp Care MedHelp Care tecknar avtal med Svenska Spel – adderar 1 500 medarbetare till sin Hälsoplattform med AI Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-30 Penser Future Penser Future: Förnyar samarbetsavtalet med Feelgood - MedHelp Care Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-30 MedHelp Care MedHelp Care förnyar sitt samarbetsavtal med Feelgood – uppdateras med Hälsoplattform med AI Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-26 MedHelp Care MedHelp Care tecknar tilläggsavtal med Avonova avseende erbjudande av Hälsoplattform med AI Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Penser Future Penser Future: Höjer omsättningen och stärker marginalen - MedHelp Care Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-03 MedHelp Care MedHelp Care publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2023 – Ökad lönsamhet genom stärkt bruttomarginal, sänkta kostnader samt nytt kunderbjudande med lansering av ”Hälsoplattform med AI” Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 MedHelp Care Kommuniké från årsstämman i Medhelp Care Aktiebolag (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

2 May 2024 | Årsstämma 2023
3 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
3 May 2024 | Årligutdelning
13 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
18 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024