Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-11-16 Penser Access Penser Access: Bibehåller guidning för helåret - BTS Group Analyser Visa Stäng
2022-11-15 BTS GROUP BTS Group AB appoints Nomination Committee Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-15 BTS GROUP BTS Group AB utser valberedning Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-15 Penser Access Penser Access: Bibehåller guidning för helåret - BTS Group Analyser Visa Stäng
2022-11-11 BTS GROUP Delårsrapport 1 januari - 30 september 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-11 BTS GROUP Interim Report January 1 - September 30, 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-22 Penser Access Penser Access: Intervju med BTS-Group - Erik Penser Bank - 19 augusti 2022 Analyser Visa Stäng
2022-08-19 Penser Access Penser Access: Slår samtliga estimat och höjer prognos - BTS Group Analyser Visa Stäng
2022-08-18 BTS GROUP BTS GROUP AB (PUBL) Interim Report January 1 – June 30, 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-08-18 BTS GROUP BTS GROUP AB (PUBL) Delårsrapport 1 Januari – 30 Juni 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-07-08 BTS GROUP Bulletin from BTS Group AB's Extraordinary General Meeting Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-08 BTS GROUP Kommuniké från BTS Group AB:s extra bolagsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-09 BTS GROUP Kallelse till extra bolagsstämma i BTS Group AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-09 BTS GROUP Notice of Extraordinary General Meeting of BTS Group AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-17 Penser Access Penser Access: Intervju med BTS Group - Erik Penser Bank - 17 maj 2022 Analyser Visa Stäng
2022-05-17 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BTS Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-16 Penser Access Penser Access: Tillväxten imponerar - BTS Group Analyser Visa Stäng
2022-05-13 BTS GROUP Kommuniké från BTS Group ABs årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 13 May 2022 | BTS Group

Kommuniké från BTS Group ABs årsstämma

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 4,80 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 2,40 SEK. Som avstämningsdag för den första utbetalningen om 2,40 SEK fastställdes tisdagen den 17 maj 2022 och för den andra utbetalningen om 2,40 SEK fastställdes tisdagen den 15 november 2022. Den första utbetalningen beräknas ske fredagen den 20 maj 2022 och den andra utbetalningen beräknas ske fredagen den 18 november 2022.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 samt godkände den av styrelsen upprättade ersättningsrapporten för 2021.

Årsstämman fastställde arvodet till styrelseledamöter till totalt 1 655 000 kronor, varav 500 000 kronor till ordföranden och 225 000 kronor till respektive övrig styrelseledamot, samt 55 000 kronor till styrelsesuppleanten. För utskottsarbete skall ett totalt arvode om 200 000 kronor utgå. Mariana Burenstam Linder, Stefan Gardefjord, Reinhold Geijer och Anna Söderblom omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Henrik Ekelund omvaldes till ordinarie ledamot samt nyvaldes till styrelsens ordförande. Olivia Ekelund omvaldes till styrelsesuppleant. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor. Samtliga val avsåg tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen, att längst intill nästa årsstämma och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, dels besluta om emission av aktier eller konvertibler (motsvarande maximalt 1 200 000 B-aktier) i samband med företagsförvärv, dels besluta om emission av aktier eller konvertibler (motsvarande maximalt 1 200 000 B-aktier) för erhållande av finansiell handlingsberedskap. Om båda bemyndigandena utnyttjas får maximalt 1 930 000 B-aktier utges, motsvarande en utspädning om maximalt 10 procent.

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.bts.com , senast fredagen den 20 maj 2022.

Styrelsen
BTS Group AB

För ytterligare information:
Stefan Brown, CFO, 08-58 70 70 00
För mer information om BTS, gå till www.bts.com

Bilaga


2022-05-13 BTS GROUP Bulletin from BTS Group AB's Annual General Meeting Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-13 BTS GROUP BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-13 BTS GROUP BTS Group AB (publ) Interim report 1 January – 31 March 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-25 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BTS Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-22 BTS GROUP BTS Group AB:s årsredovisning för 2021 tillgänglig på hemsidan Rapporter Visa Stäng
2022-04-22 BTS GROUP BTS Group’s Annual Report 2021 now available online Rapporter Visa Stäng
2022-04-13 BTS GROUP ÅRSSTÄMMA Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-13 BTS GROUP Annual General Meeting Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-13 Penser Access Penser Access: Starkare än någonsin vid VD-byte - BTS Group Analyser Visa Stäng
2022-04-11 BTS GROUP Henrik Ekelund proposed as new Chairman of BTS Group Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-11 BTS GROUP Henrik Ekelund föreslås till ny ordförande i BTS Group Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-11 BTS GROUP Jessica Skon ny VD i BTS Group och Philios Andreou ny vice VD Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-11 BTS GROUP Jessica Skon new CEO of BTS Group and Philios Andreou new Deputy CEO Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
12 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3