Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-08-19 ALM Equity ALM Equity avyttrar 20 procent av 2xA Entreprenad till verkställande direktör för bolaget Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-15 ALM Equity ALM Equity blir storägare i Aros Bostad efter strukturaffär Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-13 ALM Equity ALM Equity: Nedjusterade ingångsvärden minskar resultateffekten till 1,4 mdkr i andra kvartalet Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-25 ALM Equity ALM Equity AB: Kommuniké från årsstämma i ALM Equity AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-19 ALM Equity ALM Equity AB(publ): Delårsrapport januari-mars 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 19 May 2022 | Alm Equity

ALM Equity AB(publ): Delårsrapport januari-mars 2022

Händelser under kvartalet

  • ALM Equity och Corem Property Group tecknade avtal för att bilda gemensamt förvaltningsbolag med varumärket Klövern. Affären omfattar cirka 24 000 byggrätter varav cirka 11 000 från ALM Equity. Affären förväntas synliggöra ett övervärde om cirka 2 Mdkr.
  • ALM Equity beslutade att integrera verksamheten inom affärsområde Finansiering i koncernstaben.

Händelser efter periodens slut

  • ALM Equity och Aros Bostadsutveckling AB tecknar avsiktsförklaring att skapa en av Storstockholms största bostadsutvecklare genom att ALM Equity säljer in en projektportfölj om cirka 1 600 byggrätter ämnade för privatmarknaden till Aros Bostad. Betalning sker genom apportemission vilket medför att ALM Equity då blir ny storägare i Aros Bostad.

 Koncernens nyckeltal

+——————————————+——-+——-+——-+
|Sammandrag | 2022| 2021 | 2021|
| |jan-mar|jan-mar|jan-dec|
+——————————————+——-+——-+——-+
|Nettoomsätting, Mkr | 895| 173| 2 096|
+——————————————+——-+——-+——-+
|Periodens resultat, Mkr | 274| 56| 3 423|
+——————————————+——-+——-+——-+
|Avkastning på EK (stamaktie), % | 1| 1| 54|
+——————————————+——-+——-+——-+
|Soliditet, % | 54| 40| 54|
+——————————————+——-+——-+——-+
|Likvida medel, Mkr | 1 747| 732| 1 954|
+——————————————+——-+——-+——-+
|Eget kapital, Mkr | 7 217| 3 892| 7 154|
+——————————————+——-+——-+——-+
|Balansomslutning, Mkr | 13 329| 9 723| 13 132|
+——————————————+——-+——-+——-+
|Nyckeltal per aktie | 2022| 2021| 2021|
| |jan-mar|jan-mar|jan-dec|
+——————————————+——-+——-+——-+
|Justerat substansvärde*,per stamaktie, kr | 1 042| 863| 986|
+——————————————+——-+——-+——-+
|Börskurs på bokslutsdagen, kr | 968| 710| 986|
+——————————————+——-+——-+——-+
|Resultat per stamaktie före utspädning, kr| 9,80| -2,23| 314,42|
+——————————————+——-+——-+——-+

*Justerat substansvärde baseras på faktiskt substansvärde justerat för bedömt marknadsvärde på verksamheterna inom ALM Equity.
 

VD HAR ORDET

Klövern sjösatt och potentiellt nytt noterat bolag
Ännu ett mycket intensivt kvartal att summera. Nu har vi sjösatt det nybildade bolaget Klövern tillsammans med vår partner Corem Property Group och vi har ingått en avsiktsförklaring om ägande i ytterligare ett börsbolag, Aros Bostad. 

Affären med Klövern klar
Den 28 april blev vi formellt ägare i det nya Klövern genom överföringen av 11 000 byggrätter och kapitaltillskott på 900 Mkr till det bolaget. Nästan ett 20-tal av våra kollegor på affärsområde Projektutveckling bildar nu också kärnan i det nya Klövern. Effekten av affären innebär att vi synliggör ett övervärde på närmare 2 Mdkr. För att ge Klövern en stabil bas av förvaltningsfastigheter från start kommer ägarkretsen kompletteras med fler parter genom apport av färdigställda förvaltningsfastigheter. Redan under sommaren kommer ett par hundra bostäder att byggstartas. Nästa steg är en börsnotering, då vi även kommer att kapitalisera bolaget för den fortsatta uppbyggnaden. ALM Equity kommer därefter, genom affärsområde Förvaltning, att vara delägare i två stora, men olika, börsnoterade fastighetsförvaltningsbolag med inriktning på bostäder.

Nästa bolag i den noterade portföljen
Som jag antytt och säkert många förstått så har vi såklart haft fler planer på gång. Den 16 maj kunde vi berätta vad, då vi meddelade att vi tecknat en avsiktsförklaring med den First North-noterade bostadsutvecklaren Aros Bostad. Avsikten är att ALM Equity säljer in en projektportfölj med byggrätter riktade mot privatmarknaden mot apportemission i Aros Bostad. Det innebär att ALM Equity, blir en storägare i Aros Bostad som efter affären kommer att vara en av de dominerande bostadsutvecklarna på Stockholmsmarknaden med en total portfölj på över 6 500 byggrätter. På detta sätt får vi direkt ett synligt värde på vår byggrättsportfölj genom vår andel i ett noterat bolag.

Ägarstrukturen allt tydligare
Efter dessa transaktioner och noteringen av Klövern kommer ALM Equity alltså att vara ägare i tre noterade bolag inom fastighetssektorn. Vi har använt de tillgångar vi köpt och förädlat och synliggjort dessa i nya strukturer. Under kvartalet har vi även renodlat strukturen i koncernen och minskat antalet affärsområden från fem till fyra.

Affärsområde Projektutveckling kommer att få en ny inriktning med fokus på större stadsutvecklingsprojekt. Här ser vi stor potential att, inom kanske fem år, bygga upp ett helt nytt segment och har kikarsiktet inställt på områden även långt utanför Stockholm. Affärsområde Entreprenad kommer ha fullt fokus på leveranser till ALM Equity-ägda bolag och framåt även till externa kunder. Digitala tjänster ska fortsätta utveckla smarta lösningar för fastighetsförvaltare.

Prisökningar och bristsituation får effekter
Det skakar ordentlig i omvärlden och våra affärsområden påverkas givetvis också, i mer eller mindre stor omfattning. Prisökningarna och bristsituation får konsekvenser på i första hand affärsområde Entreprenad, där vi ser prisuppgångar i storleksordningen 10 till 12 procent på materialsidan. Det här kommer att innebära en inbromsning på hela marknaden, även för ALM Equitys bolag. Det kan leda till att takten på byggstarter går långsammare och att vissa leveranser till våra kunder förskjuts en aning. Men marknaden kommer att kalibrera sig så småningom och inom 12 månader tror och hoppas jag att vi har landat i en mer balanserad marknad.

Vi lever i en turbulent värld just nu och därför är jag extra stolt att vi har åstadkommit det vi har gjort. Vi gör helt enkelt det vi har sagt att vi ska göra. Och som ni vet så ser jag potential i allt. Så trots att det kan vara lite ojämnt underlag framöver, ser jag spännande affärsutvecklingsmöjligheter bakom nästa krök. Men utan alla fantastiska medarbetare hade detta inte varit möjligt. Ett varmt tack till er som jag vet jobbar mycket intensivt för att detta ska bli verklighet.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27
 

Offentliggörande:
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2022 kl. 08:00. 

2022-05-16 ALM Equity ALM Equity säljer byggrättsportfölj och blir storägare i Aros Bostad Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-25 ALM Equity ALM Equity: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-25 ALM Equity ALM Equity AB(publ): Årsredovisning 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-25 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-25 ALM Equity ALM Equity och Corem skapar gemensamt bolag Pressreleaser Visa Stäng
2021-12-09 ALM Equity ALM Equity har sålt 3 850 000 stamaktier i Svenska Nyttobostäder Pressreleaser Visa Stäng
2021-12-08 ALM Equity ALM Equity utreder förutsättningarna att genomföra en försäljning av stamaktier i Svenska Nyttobostäder Pressreleaser Visa Stäng
2021-11-25 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-23 ALM Equity ALM Equity och Corem har tecknat avsiktsförklaring om bildandet av gemensamt förvaltningsbolag Pressreleaser Visa Stäng
2021-11-22 ALM Equity ALM Equity AB (publ) fastställer avstämningsdag för utdelning av stamaktier i Svenska Nyttobostäder AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2021-11-19 ALM Equity ALM Equity AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i ALM Equity AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2021-11-17 ALM Equity ALM Equity offentliggör extern analys av aktievärdet på Svenska Nyttobostäder Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-16 ALM Equity ALM Equity vinner markanvisning för kontor och kommersiell verksamhet i Barkarby, Järfälla kommun Pressreleaser Visa Stäng
2021-11-03 ALM Equity ALM Equity: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2021-08-26 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari - juni 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-28 ALM Equity ALM Equity AB (publ) får obligationsinnehavares godkännande av villkorsändringar Pressreleaser Visa Stäng
2021-07-27 ALM Equity ALM Equity AB (publ) erbjuder villkorad samtyckespremie i pågående röstningsförfaranden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-23 ALM Equity ALM Equity AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2021-07-09 ALM Equity ALM Equity AB initierar skriftligt förfarande under sina utestående obligationslån Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-30 ALM Equity ALM Equity AB (publ) genomför nyemissioner av stam- och preferensaktier Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-30 ALM Equity ALM Equity AB (publ) tillträder Järntorget Byggintressenter AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-28 ALM Equity ALM Equity: Samtliga villkor för förvärv av Järntorget byggintressenter uppfyllda Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-22 ALM Equity Mindre korrigering av antalet emitterade aktier i fondemission beslutad av årsstämman den 27 maj 2021 i ALM Equity AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-21 ALM Equity ALM Equity AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i ALM Equity AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-10 ALM Equity ALM Equity AB (publ) emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om SEK 1 000 000 000 Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-03 ALM Equity ALM Equity AB (publ) undersöker möjligheten att emittera nya obligationer om upp till SEK 1 000 000 000 Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-02 ALM Equity ALM Equity: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-01 ALM Equity ALM Equity AB (publ) förvärvar Järntorget Byggintressenter AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-29 ALM Equity ALM Equity AB (publ) tillförs 342 miljoner kronor genom en riktad nyemission av 3 000 000 preferensaktier Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-28 ALM Equity ALM Equity AB (publ) utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om upp till 3 000 000 preferensaktier Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-27 ALM Equity ALM Equity AB: Kommuniké från årsstämma i ALM Equity AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-27 ALM Equity ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad byggstartar 18 småhus i Rissne, Sundbyberg Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-26 ALM Equity ALM Equity AB(publ): Delårsrapport januari-mars 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-04 ALM Equity ALM Equity AB (publ) har ingått en avsiktsförklaring om att förvärva Järntorget Byggintressenter AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-30 ALM Equity Marknadsvärdering indikerar ett substansvärde av ALM Equity på ca 10 Mdkr Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-28 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Årsredovisning 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 ALM Equity Ägarspridning och nya långsiktiga ägare i ALM Equity Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-12 ALM Equity ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad uppnår dubbla rekord efter byggstart av 474 enheter Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-25 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-12 ALM Equity ALM Equity: Marknadsvärdering av byggrättsportföljen inför bokslut Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-01 ALM Equity ALM Equity AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

23 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
17 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022