Användarvillkor

Samtliga besökare/användare till/av Erik Penser Banks webbtjänst, såväl privatpersoner som företag, antas ha läst igenom och godkänt nedan villkor.

ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS

Information som tillhandahålls på eller via denna webbplats är inte avsedd att vara rådgivning. Även om Erik Penser Bank har vidtagit åtgärder för att informationen skall vara korrekt, fullständig och aktuell samt inhämtad från källor som bedömts vara tillförlitliga, lämnar Erik Penser Bank inte några garantier att information som tillhandahålls på eller via denna webbplats är korrekt, fullständig eller aktuell.

Erik Penser Bank övervakar och underhåller denna webbplats från Sverige och lämnar därför inte några garantier att webbplatsen är anpassad för eller tillgängligt i andra länder. I det fall Du besöker denna webbplats från något annat land, är Du ansvarig för att dess innehåll inte strider mot tillämplig lagstiftning i sådant annat land. All information samt alla tjänster och erbjudanden som finns på webbplatsen riktar sig inte till och får ej göras tillgänglig eller spridas till någon person eller något företag hemmahörande i USA, Kanada, Japan, Australien eller i något annat land där publiceringen eller tillgängliggörandet av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad.

Erik Penser Bank lämnar inte några garantier att denna webbplats skall fungera felfritt eller utan avbrott.

Informationen på webbtjänsten ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

På denna webbplats har analytiker redovisat och återgett sin personliga uppfattning om bolag och/eller finansiella instrument. Erik Penser Bank kan erhålla ersättning från bolaget som belyses i analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och inte beroende av innehållet i publikationen. Den eller de som sammanställt denna publikation har inget uppdragsförhållande med det analyserade bolaget.

Erik Penser Bank har utarbetat ”Etiska Regler” och ”Riktlinjer för Intressekonflikter”. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonflikter mellan analysavdelningen och andra avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (Chinese Walls) i kommunikationerna mellan analysavdelningen och företagets andra avdelningar. Det kan dock föreligga ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan det analyserade bolaget och någon annan avdelning än Analysavdelningen. Erik Penser Bank har utarbetat interna restriktioner för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för Investeringsanalys.

Erik Penser Bank har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

INFORMATION, PRODUKTER OCH TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA PÅ ANDRA WEBBPLATSER

I de fall Erik Penser Bank tillhandahåller länkar till andra webbplatser innebär sådan länkning inte att Erik Penser Bank rekommenderar de produkter eller tjänster som kan tillhandahållas på eller via sådana hemsidor. Utnyttjandet av sådana länkar sker på egen risk och Erik Penser Bank friskriver sig från allt ansvar för innehållet på, användningen av och tillgängligheten hos sådana hemsidor. Erik Penser Bank har inte verifierat riktigheten, rimligheten, trovärdigheten eller fullständigheten hos den information som tillhandahålls på sådana andra webbplatser.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Erik Penser Bank, eller tillämplig annan innehavare, förbehåller sig samtliga rättigheter (inklusive copyright, varumärken, patent såväl som varje annan immateriell rättighet) till den information som tillhandahålls på eller via denna webbplats (inklusive text, bilder och logotyper). Det är inte tillåtet att i någon form kopiera, ladda ner, distribuera, publicera eller reproducera någon del av informationen på denna webbplats, utan i förväg lämnat skriftligt medgivande från Erik Penser Bank eller tillämpligt medgivande från annan innehavare. Du får dock skriva ut och/eller ladda ner information från denna webbplats för personligt bruk.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Varken Erik Penser Bank eller någon av dess ombud eller leverantörer är ansvariga för någon direkt eller indirekt skada, inklusive utebliven vinst eller annat positivt kontraktsintresse (oavsett om Erik Penser Bank informerats om risken därför), eller straffavgifter, böter eller viten som är på något sätt hänförliga till (i) virus eller tekniska fel i utrustning eller programvara som används för uppkoppling till denna webbplats, (ii) den information som tillhandahålls på eller via denna webbplats, (iii) uppsnappande, förvrängning eller missbruk av information som sänts till Erik Penser Bank eller till Dig, (iv) denna webbplats funktionssätt eller tillgänglighet, (v) förlust av data, (vi) missbruk av denna webbplats, (vii) nedladdning eller användning av programvara som laddats ned från denna webbplats eller (viii) ersättningsanspråk från tredje part i samband med utnyttjande av denna webbplats.

Denna ansvarsbegränsning gäller även för anställda hos Erik Penser Bank och ledamöter av Erik Penser Banks styrelse.

LAGVAL

Svensk lag skall tillämpas på denna webbplats respektive dessa Användarvillkor. Tvist i anledning av dessa Användarvillkor skall exklusivt avgöras av svensk domstol.

ÄNDRINGAR

Erik Penser Bank förbehåller sig rätten att när som helst ändra den information som tillhandahålls på denna webbplats utan föregående avisering.

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner