Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2024-02-21 XMReality Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery North America implements XMReality Remote Guidance Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-21 XMReality Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery North America implementerar XMReality Remote Guidance Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-20 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: XMReality - ARR föll men kundtillväxten är starkare än någonsin Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-15 XMReality XMReality Bokslutskommuniké 2023, koncernöversikt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-15 XMReality XMReality Year-end report 2023, Group overview Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-06 XMReality XMReality signs new client deal with Kloppenberg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-06 XMReality XMReality tecknar nytt kundavtal med Kloppenberg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-02 XMReality XMReality byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-02 XMReality XMReality AB engages Carnegie Investment Bank as new Certified Adviser Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-01 XMReality XMReality AB utser Frida Finér till ny CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-01 XMReality XMReality AB appoints Frida Finér as new CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-08 XMReality XMReality's CFO retires Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-08 XMReality XMRealitys CFO går i pension Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-22 XMReality Valberedning utsedd inför årsstämman 2024 i XMReality AB (publ.) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-22 XMReality Nomination committee appointed ahead of 2024 annual general meeting in XMReality AB (publ.) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-20 XMReality Updated strategy drives customer growth and cost reductions at XMReality Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-20 XMReality Uppdaterad strategi driver kundtillväxt och sänkta kostnader hos XMReality Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-04 XMReality XMReality continues to increase its customer base in the US with Follett Products as the latest addition Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-04 XMReality XMReality fortsätter att öka sin kundbas i USA med Follett Products som det senaste tillskottet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-29 XMReality XMReality AB (publ) changes its liquidity provider to Carnegie Investment Bank AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-29 XMReality XMReality AB (publ) ändrar likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-15 XMReality Freudenberg e-Power Systems väljer XMReality Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-15 XMReality XMReality selected by Freudenberg e-Power Systems Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-14 XMReality XMReality har beslutat om en riktad emission om cirka 5,95 MSEK till en teckningskurs om 0,43 SEK per aktie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 14 Nov 2023 | XMReality

XMReality har beslutat om en riktad emission om cirka 5,95 MSEK till en teckningskurs om 0,43 SEK per aktie

Den Riktade Nyemissionen omfattar 13 834 884 nya aktier som emitteras till en teckningskurs om 0,43 SEK per aktie, vilket innebär att XMReality tillförs cirka 5,95 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Emissionslikviden avses primärt användas för finansiering av Bolagets expansion av försäljningen i USA och Europa, samt bolagets drift framåt.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har bestämts genom en förhandling på armlängds avstånd efter förhandlingar med investerarna. Den motsvarar den genomsnittliga volymviktade betalkursen (”VWAP”) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) under de tio senaste handelsdagarna som föregått styrelsens emissionsbeslut. Teckningskursen innebär således inte någon rabatt i förhållande till det noterade värdet av Bolagets aktie mätt på detta sätt. Enligt styrelsens bedömning är VWAP under tio handelsdagar ett mer rättvisande sätt att avläsa aktiens noterade värde än en slutkurs en viss dag eller en genomsnittlig betalkurs under endast en handelsdag. Enligt såväl styrelsens som Bolagets rådgivares uppfattning saknas skäl att anta att det noterade värdet av Bolagets aktier mätt på ovan angivet sätt inte skulle ge uttryck för aktiernas marknadsvärde.

Investerare i den Riktade Nyemissionen, vilka tillsammans har åtagit sig att teckna samtliga aktier i den Riktade Nyemissionen, är Investment AB Spiltan, Rotakorn Electronics Holding AB, Rambas AB samt vissa andra befintliga kapitalstarka och välrenommerade aktieägare med ett uttalat långsiktigt intresse i Bolaget.

Efter att ha utrett förutsättningarna och noggrant övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission för att ta in erforderligt kapital har styrelsen beslutat att genomföra den Riktade Nyemissionen. Vid val av emissionstyp har styrelsen beaktat, och bedömt det som positivt, att kunna tillvarata intresset hos befintliga kapitalstarka och välrenommerade aktieägare genom den Riktade Nyemissionen. Ingen av dessa investerare har krävt emissionsrabatt vilket regelmässigt förekommer i denna typ av transaktioner.

Skälet till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är vidare att Bolaget för mindre än ett år sedan genomförde en företrädesemission av s k units, vilken krävde en substantiell rabatt av teckningskursen liksom kostsamma garantiersättningar till garanter. Styrelsen bedömer att nuvarande marknadsförutsättningar i vart fall inte är bättre och att Bolaget därför inte kan genomföra en kapitalanskaffning för att stärka Bolagets finansiella ställning i annan form på för Bolaget och dess aktieägare mer förmånliga villkor.

Ytterligare skäl som beaktas är att emissionens storlek är så pass begränsad att kostnaderna för en företrädesemission skulle bli oproportionerligt höga i förhållande till det anskaffade kapitalet. Valet att genomföra en riktad emission medför att en större andel av teckningslikviden kommer Bolaget tillhanda.

Därutöver skulle en företrädesemission ta betydligt längre tid att genomföra, vilket negativt påverkar Bolagets handlingsförmåga och finansiella situation och medför en generellt högre risknivå i rådande, volatila, finansieringsmarknad.

Styrelsens samlade bedömning är således att övervägande skäl talar för att avvika från huvudregeln att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare och genomföra den Riktade Nyemissionen. Styrelsen slutsats är att en sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse. Styrelsen bedömer vidare att teckningskursen väl ligger inom ramarna för vad som anses marknadsmässigt i rådande marknad.

Utspädning
Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 691 744,20 SEK, från 4 557 652,35 SEK till 5 249 396,55 SEK, genom nyemission av 13 834 884 aktier, innebärande att det totala antalet aktier ökar från 91 153 047 aktier till 104 987 931 aktier. Den Riktade Nyemissionen kommer att medföra en utspädningseffekt om cirka 13,2 procent för befintliga aktieägare baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen.

Rådgivare
XMReality har anlitat Erik Penser Bank AB som rådgivare och emissionsinstitut samt Ramberg Advokater KB som legal rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen.

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB
www.redeye.se

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Jonsson, VD XMReality
Telefon: +46 70 724 03 29
E-post: andreas.jonsson@xmreality.com

Denna information är sådan som XMReality AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2023, kl. 08.30 CET.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”personer med hög nettoförmögenhet” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i den Riktade Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Nyemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

2023-11-14 XMReality XMReality has resolved on a directed share issue of approximately SEK 5.95 million at a subscription price of SEK 0.43 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-07 XMReality XMReality signs framework agreement with Coor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-07 XMReality XMReality tecknar ramavtal med Coor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-31 XMReality XMReality tecknar nytt kundavtal med ICETRO America Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-31 XMReality XMReality signs new client deal with ICETRO America Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-27 Penser Access Penser Access: Ökat fokus på lönsamhet - XMReality Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-26 Penser Access Penser Access: Intervju med XMReality - Erik Penser Bank - 26 oktober 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-26 XMReality XMReality delårsrapport, Koncernöversikt juli - september 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-26 XMReality XMReality Interim report, Group overview July - September 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-18 XMReality XMReality senarelägger publicering av delårsrapport för tredje kvartalet till den 26 oktober 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-18 XMReality XMReality postpones the publication of its interim report for the third quarter until October 26th 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-11 XMReality XMReality announces strong client growth and ongoing talks about consolidation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-11 XMReality XMReality tillkännager stark kundtillväxt och för samtal om konsolidering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-28 Penser Access Penser Access: Intervju med XMReality - Erik Penser Bank - 27 september 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-22 XMReality XMReality har fortsatt momentum inom amerikansk livsmedelsindustri Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-22 XMReality XMReality has continued momentum in the U.S. food and beverage industry Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-11 XMReality XMReality signs license agreement with Middleby Coffee Solutions Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-11 XMReality XMReality signerar licensavtal med Middleby Coffee Solutions Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-24 XMReality Lars Sandlund appointed as new CSO at XMReality Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-24 XMReality Lars Sandlund utsedd till ny CSO på XMReality Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-22 XMReality XMReality tecknar nytt avtal med Güntner USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-22 XMReality XMReality signs new deal with Güntner U.S. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-16 XMReality XMReality meddelar nytt kundavtal med Miller Electric Mfg. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-16 XMReality XMReality announces new client deal with Miller Electric Mfg. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-07 XMReality XMReality signs new deal with Guernsey Holdings LLC Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-07 XMReality XMReality signerar nytt avtal med Guernsey Holdings LLC Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-21 Penser Access Penser Access: Fortsatt kostnadsreduktion - XMReality Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-20 XMReality XMReality Interim report, Group overview, April - June 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-20 XMReality XMReality delårsrapport, Koncernöversikt, april - juni 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-07 XMReality XMReality erhåller beställning från Yaskawa Nordic Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-07 XMReality XMReality receives order from Yaskawa Nordic Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-28 XMReality XMReality signs new deal with Technology Resource Center of America Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-28 XMReality XMReality signerar nytt avtal med Technology Resource Center of America Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-19 XMReality XMReality adds secure enterprise cloud storage with industry first Microsoft OneDrive integration Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-19 XMReality XMReality lanserar säker molnbaserad lagringstjänst med branschens första Microsoft OneDrive-integration Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-22 XMReality XMReality AB (publ) announces the outcome of the exercise of warrants of series TO1 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-22 XMReality XMReality AB (publ) offentliggör utfallet av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 XMReality XMReality fortsätter öka försäljningen via partners Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 XMReality XMReality continues to increase sales through partners Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-08 XMReality Andreas Jonsson utsedd till ny VD för XMReality AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-08 XMReality Andreas Jonsson appointed new CEO at XMReality AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 XMReality Teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO1 i XMReality AB (publ) har fastställts Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 XMReality The exercise price for the warrants of series TO1 in XMReality AB (publ) has been determined Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 Penser Access Penser Access: Intervju med XMReality - Erik Penser Bank - 5 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-04 XMReality Kommuniké från årsstämma i XMReality AB (publ) den 4 maj 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-03 XMReality XMReality startar nytt pilotprojekt inom försvarssegmentet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-03 XMReality XMReality starts new pilot project within the defense segment Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Penser Access Penser Access: Stärker sin position på den amerikanska marknaden - XMReality Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-28 Redeye Redeye: XMReality - Record sales pipeline and stellar cost control Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 XMReality XMReality Interim report, Group overview, January-March 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 XMReality XMReality delårsrapport, koncernöversikt januari-mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 XMReality XMReality U.S. signs first Mexican customer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 XMReality XMReality USA tecknar avtal med första mexikanska kund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 Penser Access Penser Access: Signerar ny kund inom ett nytt användningsområde - XMReality Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-21 XMReality XMReality AB (publ) initiates measurement period for the exercise price of warrants Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 XMReality XMReality AB (publ) inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 XMReality XMReality och Pointmedia signerar ny kund och bryter mark inom nytt användningsområde Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 XMReality XMReality and Pointmedia land new customer and venture within a new application of the software Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 XMReality XMReality publicerar årsredovisning för 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 XMReality Kallelse till årsstämma i XMReality Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

25 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 May 2024 | Årsstämma 2023
24 May 2024 | Årligutdelning
28 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024