Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-05-11 Penser Access Penser Access: Analyst Presentation of Transtema - Erik Penser Bank - May 10th 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-08 Penser Access Penser Access: Intervju med Transtema - Erik Penser Bank - 5 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-08 Redeye Redeye: Transtema - Winter is not Forever Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 Penser Access Penser Access: Förlorad vinst och omsättning kommer återhämtas kommande kvartal - Transtema Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-04 Transtema Kommuniké från årsstämma i Transtema Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Transtema Transtema: Delårsrapport 1 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 Transtema Transtema publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 Penser Access Penser Access: Analyst Presentation of Transtema - Erik Penser Bank - April 13th 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-31 Transtema Kallelse till årsstämma i Transtema Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-28 Transtema Ökat antal aktier och röster i Transtema Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Transtema Transtema Group AB (publ) genomför riktad emission om 63 MSEK och erhåller ett antal nya långsiktiga svenska och internationella institutionella investerare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Transtema Transtema Group AB (publ) utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Penser Access Penser Access: Förlikning med GlobalConnect sänker risken - Transtema Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-17 Transtema Transtema och GlobalConnect ingår förlikningsavtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-14 Redeye Redeye: Transtema - Set for Exciting 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-10 Penser Access Penser Access: Fortsatt stark marknad - Transtema Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-09 Penser Access Penser Access: Solid Q4 - Transtema Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-09 Transtema Transtema: Bokslutskommuniké 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 9 Feb 2023 | Transtema

Transtema: Bokslutskommuniké 2022

Oktober-december 2022 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 771,6 Mkr (467,2), en ökning med 65,2 % jämfört med samma period 2021. Organisk tillväxt uppgick till 15,3 %. 
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA) uppgick till 57,9 Mkr (36,0), vilket motsvarar 7,5 % (7,7) av nettoomsättningen. 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40,1 Mkr (28,0). 
 • I oktober förvärvades Bäck Service och Underhåll AB. Förvärvet kompletterar Transtemas erbjudande inom installation och service av koax-nät/kabel-tv.
 • Transtemas mål för att minska den globala uppvärmningen i linje med Parisavtalet godkändes av Science Based Target Initiative (SBTi) i oktober. 
 • I november tecknade Transtema ett nytt avtal inom Site Maintenance med uppskattat värde om 150 Mkr över 3 år.
 • Transtemas dotterbolag North Projects ingick i december exklusivt avtal med biltillverkaren XPeng avseende installation, service och underhåll av deras laddboxar och tillbehör.

Januari-december 2022 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 457,4 Mkr (1 690,0), en ökning med 45,4 % jämfört med samma period 2021. Organisk tillväxt uppgick till 11,9 %.  
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA) uppgick till 174,4 Mkr (137,5), vilket motsvarar 7,1 % (8,1) av nettoomsättningen. Justerad EBITA, där förvärvskostnader exkluderats, uppgick till 182,4 Mkr (137,5), vilket motsvarar 7,4 % (8,1) av nettoomsättningen. 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 109,2 Mkr (210,6).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 20 januari 2023 förvärvades UBConnect AS i Norge. Förvärvet utökar Transtemas erbjudande i Norge och förstärker Transtemas kompetens inom installation och uppgradering av mobilnät.
 • Avtal om ny kreditfacilitet tecknades med en löptid om 3 år, med option på förlängning om 1+1 år. Detta avtal refinansierar den befintliga faciliteten och uppgår till 30 MEUR (ca 340 Mkr). 

VD-ord

Fortsatt kraftig försäljningstillväxt i kvartalet om ca 65 %, varav 15 % organiskt, jämfört med samma kvartal föregående år. För helåret 2022 uppgår tillväxten till ca 45 %, varav närmare 12 % är organiskt, jämfört med föregående år. 

Lönsamheten i kvartalet uppgår till 7,5 % (7,7) i EBITA-marginal, vilket jag anser vara både en god och stabil lönsamhet beaktat de utmaningar vi har i samhället. För helåret uppgår justerad EBITA-marginal till 7,4 % (8,1). Jag kan därmed konstatera att Transtema når sina finansiella mål för helåret.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår i kvartalet till ca 40 Mkr (28) och för helåret uppgår kassaflödet till ca 109 Mkr (211). Rörelsekapitalbindningen har i takt med tillväxten ökat något och vi har fortsatt arbete att göra innan vi är nöjda.

Transtema upplever ett fortsatt inflationstryck från våra material- och tjänsteleverantörer men vi har en fortsatt god dialog med våra kunder och leverantörer om hur vi ska hantera situationen. Vi kan konstatera att utmaningarna är många och stora, och speciellt löneprocessen i vår kommer troligen att påverka oss som är en stor arbetsgivare. Vår ambition är fortsatt att försvara vår lönsamhet över tid samt nå våra finansiella mål. 

För att säkerställa detta arbetar vi med ständiga förbättringar och har under hösten lanserat ett effektiviseringsprogram. Det har bland annat inneburit ett varsel i januari 2023. Utöver det har vi vidtagit en stor mängd andra åtgärder för att bibehålla konkurrenskraft och lönsamhet över tid. 

Transtema fokuserar på installation samt service och underhåll inom telekombranschen och under 2022 har vi breddat vårt erbjudande för att ta tillvara nya affärsmöjligheter och merutnyttja vår nationella organisation och kompetenta personal. Under kvartalet har vi bland annat tecknat ett treårigt avtal inom Site Maintenance med en större telekomoperatör och tecknat ramavtal med biltillverkaren XPeng för byggnation och service av laddinfrastruktur för elfordon.

Den 20 januari slutfördes förvärvet av UBConnect i Norge, ett bolag som verkar inom mobilbyggnation av 5G och omsätter cirka 450 MNOK. Förvärvet kompletterar vårt befintliga utbud i Norge, på vår väg att bli en helhetsleverantör, dessutom stärker det vår leveransorganisation i Sverige och skapar en plattform för etablering i nya marknader. I Norge fortsätter vårens förvärv, Tessta Connect, sin fina trend då försäljningstillväxten uppgick till cirka 47 % i kvartalet och för helåret cirka 40 %. 

I och med förvärven av framförallt Tessta Connect och UBConnect minskar beroendet av en enskild kund avsevärt då försäljningen till Transtemas största kund minskat från cirka 70 % av försäljningen 2021 till cirka 40% pro-forma 2022.

I januari tecknade Transtema en ny långsiktig kreditfacilitet med koncernens bank. Den nya faciliteten ger handlingsutrymme att genomföra de olika typer av aktiviteter som planeras inom ramen för Transtemas strategi, inte minst säkerställer den en långsiktig finansiell plattform. 

Ett kvitto på att vi är på rätt väg och levererar aktieägarvärde är att en av Sveriges största institutionella investerare under januari förvärvade en aktiepost om ca 1,8 % av bolagets aktier.

Transtema påverkas framförallt av fyra områden som vi kallar Mega Drivers: Digitalisering, Hållbarhet, Elektrifiering samt Kommunikation. Jag kan konstatera att dessa drivers är här för att stanna över tid och att utvecklingen inom samtliga områden går rasande fort varför behovet av bolag som Transtema är stort. Jag ser fram emot 2023 med tillförsikt. 

Jag och mitt team är fortsatt fullt fokuserade på att fortsätta att leverera lönsam tillväxt i Norden. 

Än en gång en stolt och nöjd VD som vill ta tillfället i akt och tacka alla anställda för deras insatser under 2022.
 

För mer information kontakta:

Henning Sveder, VD och koncernchef, 031-746 83 00

Tobias Martinsson, CFO, 031-746 83 00

Denna information är sådan som Transtema Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 februari 2023 kl 08:30 CET.

Om Transtema

Transtema är ett av Nordens ledande företag inom design, byggnation, drift och underhåll av kommunikationsnät samt tekniska konsulttjänster till teleoperatörer, stadsnät, myndigheter, kraftbolag samt större företag. Transtema tillhandahåller också nätverksutrustning, tjänster och produkter inom datalagring samt IoT-lösningar. Transtema grundades 1997 och är verksamma i både Sverige och Norge. Nettoomsättning i Transtema Group AB (publ) år 2022 var 2 457 Mkr (1 690). Antal anställda i koncernen är ca 1 200. Transtema Group AB är listat på Nasdaq Stockholm Main Market med ticker TRANS. Företagets finansiella rapport finns tillgängligt på  http://www.transtema.com/investerare

2023-01-31 Transtema Ökat antal aktier och röster i Transtema Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-20 Transtema Transtema fullföljer förvärv av UBConnect och beslutar om nyemission till säljarna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-17 Penser Access Penser Access: Analyst Presentation of Transtema - Erik Penser Bank - January 16th 2023 Analyser Visa Stäng
2023-01-13 Penser Access Penser Access: Förvärvet av UBConnect är ytterligare en milstolpe - Transtema Analyser Visa Stäng
2023-01-12 Transtema Transtema tecknar avtal om ny kreditfacilitet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-11 Transtema Institutionella investerare förvärvar aktier i Transtema Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-10 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Transtema Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-21 Penser Access Penser Access: Analyst Presentation of Transtema - Erik Penser Bank - December 21st 2022 Analyser Visa Stäng
2022-12-21 Redeye Redeye: Transtema - Expanding Further in Norway Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-20 Penser Access Penser Access: Intervju med Transtema - Erik Penser Bank - 20 december 2022 Analyser Visa Stäng
2022-12-20 Penser Access Penser Access: I princip heltäckande i Norge efter förvärv - Transtema Analyser Visa Stäng
2022-12-19 Transtema Transtema ingår avtal om att förvärva samtliga aktier i UBConnect i Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-16 Penser Access Penser Access: Intervju med Transtema - Erik Penser Bank - 15 december 2022 Analyser Visa Stäng
2022-12-02 Penser Access Penser Access: Växer laddinfra - Transtema Analyser Visa Stäng
2022-12-02 Transtema Transtema: North Projects skriver exklusivt avtal med XPENG. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Penser Access Penser Access: Analyst presentation of Transtema - Erik Penser Bank - 30 november 2022 Analyser Visa Stäng
2022-11-23 Penser Access Penser Access: Kapitaliserar på investeringarna i infrastruktur - Transtema Analyser Visa Stäng
2022-11-21 Transtema Transtema tecknar nytt avtal inom Site Maintenance med ett uppskattat värde om ca 150 Mkr över 3 år Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-08 Redeye Redeye: Transtema - Strong Growth Momentum and Healthy Margins Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-04 Transtema SBTi godkänner Transtemas mål för att minska global uppvärmning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Transtema Transtema: DELÅRSRAPPORT 3 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Transtema Valberedning utsedd i Transtema Group AB (publ) inför årsstämman 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-03 Transtema Transtema expanderar i Sverige Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-22 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Transtema Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-05 Transtema Transtema expanderar i Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Transtema Transtema tecknar avtal för utbyggnad av 5G i Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 Redeye Redeye: Transtema: Strong Momentum in Several Areas Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-15 Transtema Kommuniké från extra bolagsstämma i Transtema Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-11 Transtema Transtema: Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-11 Transtema Transtemas styrelse fastställer nya finansiella mål Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-11 Transtema Transtema: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRANSTEMA GROUP AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-01 Transtema Transtema ökar satsningen inom laddinfrastruktur genom att förvärva North Projects Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Transtema Transtema och Telenor pionjärer inom miljövänlig fiberutbyggnad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-16 Transtema Transtema tecknar ett femtonårigt avtal med Proptivity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-08 Transtema Transtema tecknar avtal med Digimitt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

10 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
2 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
8 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023