Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-08-18 Tourn International Tourn International: Halvårsrapport 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Tourn International Tourn International: TOURN startar ett joint venture tillsammans med Atlantic Swiss Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Tourn International Tourn International: TOURN establishing a joint venture together with Atlantic Swiss Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Tourn International Tourn International: TOURN publicerar videopresentation av Halvårsrapport ETT 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-28 Tourn International Tourn International: Kommuniké från årsstämma Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-07 Tourn International Tourn International: Årsredovisning 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-27 Tourn International Tourn International: Kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 27 May 2022 | TOURN International

Tourn International: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Tourn International AB (publ), 556800-7461, kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2022
Anmälan och deltagande
En aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
– dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 17 juni 2022,
– dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den 27 juni 2022.
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 17 juni 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 21 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på TOURNs hemsida, ir.tourn.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 27 juni 2022. Ifyllt formulär kan skickas med post till TOURN International AB, Birger Jarlsgatan 20, 114 34 Stockholm eller med e-post till ir@tourn.com.Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via ir.tourn.com samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till TOURN International AB, Birger Jarlsgatan 20, 114 34 Stockholm, eller via e-post till ir@tourn.com,senast den 18 juni 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos TOURN International AB, Birger jarlsgatan 20, 114 34 Stockholm, och på ir.tourn.com, senast den 23 juni 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse med eventuella suppleanter, samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
11. Beslut om teckningsoptionsprogram åt styrelsen
12. Avslutning
Ang. punkt 1
Till ordförande föreslås styrelsens ordförande Gustaf Kellner eller, vid förhinder, den som styrelsen anvisar. Till protokollförare föreslås Robin Stenman eller, vid förhinder, den som stämmoordförande anvisar.
Ang. punkt 2
Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken, mottagna poströster samt kontrollerats av justeringspersonerna.
Ang. punkt 3
Till justeringsman föreslås Michael Jacobson eller, vid förhinder, den som styrelsen anvisar.
Ang. punkt 8
Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelse- eller revisorssuppleant.
Ang. punkt 9
Det föreslås till stämman att arvodet till respektive styrelseledamot ska vara ett prisbasbelopp och till styrelseordförande ytterligare ett prisbasbelopp. Ersättning till styrelse sker endast ledamöter som ej arbetar i bolaget. Arvode till revisor föreslås arbeta efter godkänd räkning.
Ang. punkt 10
Det föreslås att stämman beslutar om omval av Robin Stenman, Gustaf Kellner, Michael Jacobson och Elin Bäckman till styrelseledamöter. Till revisor föreslås omval av Ernst & Young Aktiebolag.
Ang. punkt 11
Aktieägaren Robin Stenman föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 175 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 17 500 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.
1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma nedanstående personer. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att skapa ett incitamentsprogram för styrelsen.
Teckningsberättigade Antal teckningsoptioner
Gustaf Kellner 75 000
Elin Bäckman 50 000
Michael Jacobson 50 000
2. För varje teckningsoption ska erläggas en teckningskurs motsvarande teckningsoptionens teoretiska marknadsvärde, beräknat enligt Black & Scholes värderingsformel av en av bolaget anlitad oberoende värderingsman. Betalning ska ske i anslutning till teckning av teckningsoptioner och senast tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.
4. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med beslutsdatumet till och med den 28 juni 2025. Teckningskursen är 90 kronor per aktie. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
5. Övriga villkor framgår av särskild villkorsbilaga.
6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
För giltigt beslut ska förslaget biträdas av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Styrelsen
Stockholm
Maj 2021

2022-05-12 Tourn International Tourn International: Q1 Report 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Tourn International Tourn International: Kvartalsrapport Q1 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Tourn International Tourn International: TOURN publicerar videopresentation av Kvartalsrapport ETT 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-02-17 Tourn International Tourn International: TOURN publicerar videopresentation av Bokslutskommuniké 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2022-02-17 Tourn International Tourn International: YEAR-END REPORT 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-17 Tourn International Tourn International: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-09 Tourn International Tourn International: Tourn genomför en riktad nyemission av 1 000 000 aktier och tillförs därigenom cirka 54 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-16 Tourn International Tourn International: (Korrigerad rapport) Kvartalsrapport TRE 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-16 Tourn International Tourn International: Videopresentation av Kvartalsrapport TRE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-16 Tourn International Tourn International: Kvartalsrapport 3 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-26 Tourn International Tourn International: Tecknar avtal med en amerikansk Tiktok-agentur Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-07 Tourn International Tourn International: Tecknar avtal med global Tiktok-agentur Pressreleaser Visa Stäng
2021-08-26 Tourn International Tourn International: Kvartalsrapport TVÅ 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 Tourn International Tourn International: TOURNs videopresentation av Kvartalsrapport TVÅ 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-28 Tourn International Tourn International: Kommuniké från årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-26 Tourn International Tourn International: Årsredovisning 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 Tourn International Ny kallelse till årsstämma i Tourn International AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-17 Tourn International Tourn International: TOURN tecknar samarbetsavtal med indiskt influencernätverk Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-17 Tourn International Tourn International: Kvartalsrapport ETT 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-12 Tourn International Tourn International: Inbjudan till TOURNs presentation av Kvartalsrapport ETT 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-04 Tourn International Kallelse till årsstämma i Tourn International AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-01 Tourn International Tourn International: TOURN och dotterbolaget Charge i media Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-22 Tourn International Tourn International: TOURN genomför riktad nyemission om 9 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-19 Tourn International Tourn International: Emil "HeatoN" Christensen investerar och blir ambassadör för TOURNs dotterbolag Charge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-09 Tourn International Tourn International: TOURN Ingår årsavtal med varumärket ACO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-05 Tourn International Tourn International: CFO köper aktier i bolaget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-26 Tourn International Tourn International: TOURN Agency knyter till sig nya influencers Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-18 Tourn International Tourn International: TOURN avyttrar 18 000 000 aktier i intressebolaget HUBSO Group AB till ett värde om 15 750 000 SEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-17 Tourn International Tourn International: TOURN tecknar samarbetsavtal med nordamerikanskt influencernätverk Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-17 Tourn International Tourn International: Bokslutskommuniké 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-10 Tourn International Tourn International: Presentation av TOURN på Erik Pensers bolagsdag Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-05 Tourn International Tourn International: TOURN förlänger årsavtal med Nelly.com Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-22 Tourn International Tourn International: Inbjudan till TOURNs presentation av bokslutskommuniké 2020 Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

15 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022