Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2019-08-01 Systemair Systemair´s Annual General Meeting on 29 August 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-01 Systemair Systemair håller årsstämma den 29 augusti 2019 Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 1 Aug 2019 | Systemair

Systemair håller årsstämma den 29 augusti 2019

Pressmeddelande 1 augusti 2019

Systemair AB (publ) (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR), med brutet räkenskapsår 1 maj – 30 april, håller årsstämma torsdagen den 29 augusti 2019 kl. 15.00 i Aulan, Systemair Expo, i Skinnskatteberg.

Kallelsen till årsstämman, med förslag till dagordning och styrelsens förslag till beslut, bifogas i sin helhet till detta pressmeddelande och publiceras på bolagets webbplats group.systemair.com. På webbplatsen finns också fullmaktsformulär och möjlighet att anmäla sig för deltagande i årsstämman. Kallelsen publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samt information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri torsdagen den 1 augusti 2019.

Visning av Teknikcenter och Systemair Expo, för dem som så önskar, äger rum i anslutning till stämman med samling kl. 13.00 vid Systemairs Expo, i Skinnskatteberg.

Rätt att delta samt anmälan

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen fredagen den 23 augusti 2019 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast fredagen den 23 augusti 2019 kl. 15.00.

Anmälan ska ske antingen via formulär på: group.systemair.com/se/registration/ , per telefon 0222-440 00 eller via post till Systemair AB, Receptionen, 739 30 Skinnskatteberg. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefon, eventuella biträden (högst två) och antal aktier uppges. Observera även att eventuellt deltagande i visningen måste anmälas samtidigt. Aktieägare, som företräds genom ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbsida: group.systemair.com/se/registration / och kan även begäras under adress enligt ovan.

Den som företräder juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller motsvarande handling som styrker firmateckning. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid årsstämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, vara bolaget tillhanda senast fredagen den 23 augusti 2019. Fullmakt måste uppvisas i original.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i sitt eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken på avstämningsdagen fredagen den 23 augusti 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig. Det innebär att aktieägaren måste underrätta sin förvaltare i god tid före nämnda datum.

Förslag till dagordning

1)     Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2)     Upprättande och godkännande av röstlängd.

3)     Val av en eller två justeringsmän.

4)     Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

5)     Fastställande av dagordning.

6)     Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott.

7)     Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt, i anslutning därtill, koncernchefens redogörelse för verksamheten.

8)     Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, som har gällt sedan föregående årsstämma, har följts.

9)     Beslut om:

a)     fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncerns resultatrapport och koncerns balansrapport för räkenskapsåret 2018/19.

b)     dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

c)     avstämningsdag för vinstutdelning.

d)     ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10)   Beslut om antal styrelseledamöter.

11)   Beslut om arvode till styrelse och revisor.

12)   Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.

13)   Beslut om valberedning.

14)   Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare

15)   Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission.

16)   Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut:
Aktieägare, som tillsammans representerar 71,40 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har underrättat bolaget om att man stödjer förslagen under punkterna 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14 och 15 nedan.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Valberedningen inför årsstämman 2019, vilken har bestått av ordförande Gerald Engström, representerande Färna Invest AB, samt ledamöterna Gerhard Sturm, representerande ebmpapst AB och Lennart Francke representerande Swedbank Robur Fonder, föreslår att Gerald Engström väljs till ordförande för stämman.

9. b-c) Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndag den 2 september 2019. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdag den 5 september 2019.

10. Antal styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att styrelsen under kommande mandatperiod ska bestå av fem ordinarie stämmovalda ledamöter och inga suppleanter.

11. Förslag till arvode till styrelse och revisor
Valberedningen föreslår en modifiering av styrelsens arvoden vilket innebär att 600 000 kronor (550 000) ska tillfalla styrelsens ordförande och 300 000 kronor (275 000) vardera ska tillfalla stämmovalda ledamöter. För styrelsens ordförande föreslås dessutom ett extra arvode om 400 000 kronor (600 000) för arbete med bolagets förvärvs- och strategifrågor.

Ersättningen till revisionsutskottet föreslås höjas och utgå med sammanlagt 90 000 kronor (75 000), varav 60 000 kronor (50 000) till utskottets ordförande och 30 000 kronor (25 000) till övrig ledamot.

Det sammanlagda arvodet till stämmovalda ledamöter ska uppgå till 2 290 000 kronor (2 325 000).

Ersättningen till arbetstagarrepresentanterna föreslås höjas och utgå med 30 000 kronor (27 500) till respektive representant.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

12. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Carina Andersson, Gerald Engström, Svein Nilsen och Patrik Nolåker samt nyval av Gunilla Spongh. Till styrelsens ordförande förslås omval av Gerald Engström.

Hans Peter Fuchs som varit styrelseledamot sedan 2017 har avböjt omval vid årsstämman.

Gunilla Spongh är född1966 och är Civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola. Hon har varit CFO för Preem Aktiebolag (publ) samt chef för internationella affärer och CFO för Mekonomen AB (publ). Gunilla är styrelseledamot i Byggmax AB (publ), Pierce Holding AB, Momentum Group AB (publ), AQ Group AB (publ), SSG Partners A/S, Swedish Stirling AB, Lernia AB och Infranord AB. Hon har tidigare varit styrelseledamot i B&B Tools AB (publ).

Till revisor föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB för en period om ett år. Som huvudansvarig revisor har Ernst & Young för avsikt att utse auktoriserade revisorn Åsa Lundvall.

13. Beslut om valberedning
Valberedningen föreslår att årsstämman fastställer följande principer för utseende av valberedning.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 januari 2020, och be dem utse en representant vardera till valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna ej önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare, intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska sedan sammankalla valberedningen till dess första möte.

Till ordförande i valberedningen ska utses om ledamot lämnar valberedningen innan arbetet är slutfört ska, om valberedningen bedömer det lämpligt, ersättare som representerar samma aktieägare, beredas plats. Om denna inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ersättare från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas plats. Om ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av valberedningen på sätt valberedningen finner lämpligt. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Ersättning till ledamöterna i valberedningen ska ej utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättningen av nästkommande valberedning offentliggjorts.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2020.
Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2020:

  1. förslag till ordförande vid årsstämman 2020
  2. förslag till antal styrelseledamöter
  3. förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
  4. förslag till arvode för bolagets revisorer
  5. förslag till styrelse och styrelseordförande
  6. förslag till revisor
  7. förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2021.

14. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
Ersättningen till ledande befattningshavare ska – utifrån den marknad där bolaget är verksamt och den miljö respektive befattningshavare är verksam i – vara konkurrenskraftig och möjliggöra rekrytering av nya befattningshavare samt motivera ledande befattningshavare att stanna kvar i bolaget.

Ersättningssystemet ska bestå av fast lön och pension, men kan också omfatta rörlig lön och tjänsteförmåner som t ex förmånsbil. Utöver ovanstående kan särskilda incitamentsprogram, beslutade av årsstämman, förekomma. Fast lön och förmåner ska fastställas individuellt utifrån ovanstående kriterier och respektive befattningshavares särskilda kompetens. Rörlig lön baseras på resultat i förhållande till individuellt tydligt fastställda och mätbara kvalitativa och kvantitativa mål. Den rörliga lönen utgår som en andel av den fasta lönen och kan maximalt uppgå till 40 procent av årslönen för koncernchefen och 25 procent för övriga ledande befattningshavare. Pensionen ska som huvudregel vara premiebestämd. Omfattningen av pensionen ska baseras på samma kriterier som ovan och grundas på den fasta lönen. Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Med stöd av bemyndigandet får bolaget emittera upp till högst tio procent av antalet aktier i bolaget, vid tidpunkten för årsstämman 2019. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Bemyndigandet ska omfatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, med betalning med apportegendom eller genom kvittning. Syftet med bemyndigandet och skälet för att avvikelse från aktieägares företrädesrätt ska kunna ske, är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv.

För att stämmans beslut ska vara giltigt enligt denna punkt, krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Tillgängliga handlingar samt uppgift om antal aktier i bolaget
Årsredovisning och revisionsberättelse, revisors yttrande huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, som har gällt sedan föregående årsstämma, har följts, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbsida group.systemair.com senast från och med torsdagen den 8 augusti 2019. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.
I bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 52 000 000 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar vid årsstämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Systemair AB, Receptionen, 739 30 Skinnskatteberg eller via e-post till  agm@systemair.se .

Skinnskatteberg i juli 2019 Styrelsen
Systemair AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, styrelseordförande, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Roland Kasper, CEO, +46 222-440 13, + 46 73 094 40 13
Anders Ulff, CFO, + 46 222 440 09, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, group.systemair.com

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2019 klockan 08.00.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Bolaget omsatte 8,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2018/19 och har cirka 6 000 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 70-tal bolag.

Bilaga

2019-06-20 Systemair Systemair announce changes in the Group Management Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-20 Systemair Systemair meddelar förändring i koncernledningen Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-14 Systemair Redeye: Systemair - Bra drag i luftaffärerna Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-13 Systemair Penser Access: Systemair - Systemairs starkaste siffra någonsin Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-11 Systemair Systemair AB delårsrapport Q4 2018/19 - Stark avslutning på året Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-11 Systemair Systemair AB Interim Report Q4 2018/19 – A strong finish to the year Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-04 Systemair Correction: Systemairs rapport för det fjärde kvartalet presenteras den 11 juni Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-04 Systemair Systemair's Interim Report for the fourth quarter will be presented on June 11 Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-04 Systemair Systemairs rapport för det fjärde kvartalet presenteras den 11 juni Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-04 Systemair Systemair's Interim Report for the fourth quarter will be presented on June 11 Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-10 Systemair Systemair Nomination Committee Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-10 Systemair Systemairs valberedning Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-15 Systemair Redeye: Systemair - Panasonic - partnerskap med potential Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-14 Systemair Penser Access: Systemair - Luftgrop i lönsamheten Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-13 Systemair Systemair AB delårsrapport Q3 2018/19 - Fortsatt god tillväxt Rapporter Visa Stäng
2019-03-13 Systemair Systemair AB Interim Report Q3 2018/19 - Growth still strong Rapporter Visa Stäng
2019-03-07 Systemair Systemair's Interim Report for the third quarter will be presented on March 13 Rapporter Visa Stäng
2019-03-07 Systemair Systemairs rapport för det tredje kvartalet presenteras den 13 mars Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-05 Systemair Ledningsförändring på Systemair Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-05 Systemair Changes in the Systemair Group Management Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-26 Systemair Systemair och Panasonic ingår partnerskap för utveckling av integrerade HVAC-lösningar Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-26 Systemair Systemair and Panasonic sign partnership on development of integrated HVAC solutions Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-11 Systemair Systemair får stor order till kryssningsfartyg Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-11 Systemair Systemair receives major order for Cruise Line Ships Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-07 Systemair Redeye: Systemair - Ännu ett steg åt rätt håll Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-06 Systemair Penser Access: Systemair - Vinden har vänt Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-05 Systemair Systemair AB Interim Report Q2 2018/19 - Strong growth and improved profitability Rapporter Visa Stäng
2018-12-05 Systemair Systemair AB delårsrapport Q2 2018/19 - Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet Rapporter Visa Stäng
2018-11-28 Systemair Systemair's Interim Report for the second quarter will be presented on December 5 Rapporter Visa Stäng
2018-11-28 Systemair Systemairs rapport för det andra kvartalet presenteras den 5 december Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-26 Systemair Systemair förvärvar Koolair Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-26 Systemair Systemair acquires Koolair Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-04 Systemair Redeye: Systemair - Upplyftande rapport Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-03 Systemair Penser Access: Systemair - Pilarna pekar nu åt rätt håll Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-31 Systemair Announcement from Systemair AB (publ) Annual General Meeting 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-31 Systemair Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-30 Systemair Systemair AB Interim Report Q1 2017/18 - A good start to the year Rapporter Visa Stäng
2018-08-30 Systemair Systemair AB delårsrapport Q1 2018/19 - En god start på året Rapporter Visa Stäng
2018-08-27 Systemair Systemair's Interim Report for the first quarter will be presented on August 30 Rapporter Visa Stäng
2018-08-27 Systemair Systemairs rapport för det första kvartalet presenteras den 30 augusti Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-24 Systemair Systemair förvärvar kanadensisk tillverkare av ventilationsaggregat för bostäder Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-24 Systemair Systemair acquires Canadian manufacturer of Residential Air Handling Units Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-09 Systemair Systemair publicerar årsredovisningen för 2017/18 Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-09 Systemair Systemair Annual Report 2017/18 is now available online Rapporter Visa Stäng
2018-08-01 Systemair Systemair håller årsstämma den 30 augusti 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-01 Systemair Systemair Annual General Meeting on 30 August 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-13 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Systemair AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-18 Systemair Redeye: Systemair - Bottenkänning (?) Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-15 Systemair Penser Access: Systemair - Motvinden håller i sig Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-14 Systemair Systemair AB Year-end report 2017/18 - A weak ending of the year Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-14 Systemair Systemair AB bokslutskommuniké 2017/18 - En svag avslutning Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-07 Systemair Systemairs rapport för det fjärde kvartalet presenteras den 14 juni Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-07 Systemair Systemair's Interim Report for the fourth quarter will be presented on June 14 Rapporter Visa Stäng
2018-05-30 Systemair Systemair AB predicts lower than expected earnings in the fourth quarter 2017/18 Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-30 Systemair Systemair förutser lägre resultat än väntat för fjärde kvartalet 2017/18 Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-19 Systemair Redeye: Systemair - Rationaliseringsarbete pågår! Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-16 Systemair Penser Access: Systemair - Stora projektleveranser dämpar marginalen Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-15 Systemair Systemair AB Interim Report Q3 2017/18 - A quarter affected by restructuring costs Rapporter Visa Stäng
2018-03-15 Systemair Systemair AB delårsrapport Q3 2017/18 - Ett kvartal präglat av omstruktureringskostnader Rapporter Visa Stäng
2018-03-08 Systemair Systemair's Interim Report for the third quarter will be presented on March 15 Rapporter Visa Stäng
2018-03-08 Systemair Systemairs rapport för det tredje kvartalet presenteras den 15 mars Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-26 Systemair Systemair acquires sales company in Switzerland Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-26 Systemair Systemair förvärvar säljbolag i Schweiz Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-19 Systemair Systemair Nomination Committee Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-19 Systemair Systemairs valberedning Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-11 Systemair Redeye: Systemair - Lite motvind i fläktfabriken Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-08 Systemair Penser Access: Systemair - I väntan på friska fläktar Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-07 Systemair Systemair AB delårsrapport Q2 2017/18 - Stabil organisk tillväxt Rapporter Visa Stäng
2017-12-07 Systemair Systemair AB Interim Report Q2 2017/18 - Stable organic growth Rapporter Visa Stäng
2017-11-30 Systemair Systemairs rapport för det andra kvartalet presenteras den 7 december Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-30 Systemair Systemair's Interim Report for the second quarter will be presented on December 7 Rapporter Visa Stäng
2017-09-08 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Systemair AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-04 Systemair Redeye: Systemair - Godkänd inledning på året Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-31 Systemair Penser Access: Systemair - Avtagande vindstyrka på kort sikt Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-24 Systemair Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-24 Systemair Announcement from Systemair AB (publ) Annual General Meeting 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-24 Systemair Systemair AB delårsrapport Q1 2017/18 - Fortsatt bra tillväxt Rapporter Visa Stäng
2017-08-24 Systemair Systemair AB Interim Report Q1 2017/18 - Continued strong growth Rapporter Visa Stäng
2017-08-17 Systemair Systemairs rapport för det första kvartalet presenteras den 24 augusti Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-17 Systemair Systemair's Interim Report for the first quarter will be presented on August 24 Rapporter Visa Stäng
2017-08-03 Systemair Systemair publicerar årsredovisningen för 2016/17 Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-03 Systemair Systemair Annual Report 2016/17 is now available online Rapporter Visa Stäng
2017-07-27 Systemair CORRECTION: Systemair håller årsstämma den 24 augusti 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-27 Systemair CORRECTION: Invitation to attend Systemair Annual General Meeting Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-27 Systemair Systemair håller årsstämma den 24 augusti 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-27 Systemair Systemair's Annual General Meeting on 24 August 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-19 Systemair Penser Access: Systemair - Luftgrop i fjärde kvartalet Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-16 Systemair Lösen av köpoptionsprogram Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-16 Systemair Exercise of call options Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-14 Systemair Systemair får stor order Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-14 Systemair A large order to Systemair AB Germany Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-12 Systemair Redeye - Systemair: Resultatmässig luftgrop Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-09 Systemair Systemair förvärvar sydafrikansk tillverkare av ventilationsaggregat med integrerad kyla Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-09 Systemair Systemair acquires leading South African manufacturer of Air Handling Units and Packaged Units Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-08 Systemair Systemair AB bokslutskommuniké 2016/17 - Ett år i rätt riktning Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-08 Systemair Systemair AB Year-end report 2016/17 - One year in the right direction Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-30 Systemair Systemairs rapport för det fjärde kvartalet presenteras den 8 juni Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-30 Systemair Systemair's Interim Report for the fourth quarter will be presented on June 8 Rapporter Visa Stäng
2017-04-25 Systemair Systemair förvärvar österrikisk tillverkare av ventilationsaggregat Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-25 Systemair Systemair acquires Austrian manufacturer of Air Handling Units Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-06 Systemair Penser Access: Systemair - Vindstyrkan väntas avta på toppen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-06 Systemair Penser Access: Systemair - Vindstyrkan väntas avta på toppen Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-27 Systemair Redeye: Styrkebesked från Systemair! Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-23 Systemair Systemair AB Interim Report Q3 2016/17 - Organic growth in all regions Rapporter Visa Stäng
2017-02-23 Systemair Systemair AB delårsrapport Q3 2016/17 - Organisk tillväxt i alla regioner Rapporter Visa Stäng
2017-02-23 Systemair Istanbul's new airport chooses Systemair Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-23 Systemair Istanbul's new airport chooses Systemair Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-23 Systemair Istanbuls nya flygplats väljer Systemair Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-20 Systemair Systemair Nomination Committee Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-20 Systemair Systemairs valberedning Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-20 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Systemair AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-17 Systemair Systemairs rapport för det tredje kvartalet presenteras den 23 februari Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-17 Systemair Systemair's Interim Report for the third quarter will be presented on February 23 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-17 Systemair Systemair's Interim Report for the third quarter will be presented on February 23 Rapporter Visa Stäng
2017-02-16 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Systemair AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-07 Systemair Penser Access: Systemair - Ett godkänt andra kvartal Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-29 Systemair Changes in the Systemair Group Management Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-29 Systemair Ledningsförändring på Systemair Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-29 Systemair Redeye: Systemair tar små steg i rätt riktning, vi höjer motiverat värde i Base Case Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-24 Systemair Systemair AB Interim Report Q2 2016/17 - Upward trend continues Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-24 Systemair Systemair AB delårsrapport Q2 2016/17 - Fortsatt god trend Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-18 Systemair Systemair's Interim Report for the second quarter will be presented on November 24 Rapporter Visa Stäng
2016-11-18 Systemair Systemairs rapport för det andra kvartalet presenteras den 24 november Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-29 Systemair Systemair acquires German high-end manufacturer of Air Curtains Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-29 Systemair Systemair förvärvar tysk tillverkare av högkvalitativa luftridåer Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-07 Systemair Penser Access: Systemair - Stark inledning på året Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-30 Systemair REDEYE: Bra drag i Systemair, vi höjer värdet i Base Case Pressreleaser Visa Stäng
2016-08-25 Systemair Announcement from Systemair AB (publ) Annual General Meeting 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-25 Systemair Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-25 Systemair Systemair AB Interim Report Q1 2016/17 - Strong growth and improved profit Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-25 Systemair Systemair AB delårsrapport Q1 2016/17 - Bra tillväxt och förbättrat resultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-25 Systemair Systemair acquires Czech manufacturer of ventilation products Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-25 Systemair Systemair förvärvar tjeckisk tillverkare av ventilationsprodukter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-24 Systemair Systemair receives major order for Cruise Line Ships from MAC Hamburg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-24 Systemair Systemair får stor order till kryssningsfartyg från MAC Hamburg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-18 Systemair Systemair's Interim Report for the first quarter 2016/17 will be presented on August 25 Rapporter Visa Stäng
2016-08-18 Systemair Systemairs rapport för det första kvartalet 2016/17 presenteras den 25 augusti Pressreleaser Visa Stäng
2016-08-02 Systemair Systemair publicerar årsredovisningen för 2015/16 Pressreleaser Visa Stäng
2016-08-02 Systemair Systemair Annual Report 2015/16 is now available online Rapporter Visa Stäng
2016-07-27 Systemair Systemairs Annual General Meeting on 25 August 2015 Pressreleaser Visa Stäng
2016-07-27 Systemair Systemair håller årsstämma den 25 augusti 2016 Pressreleaser Visa Stäng
2016-07-05 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Systemair AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-16 Systemair EP Access: Systemair - Fokus på att strömlinjeforma verksamheten Pressreleaser Visa Stäng
2016-06-10 Systemair Redeye - Systemair: Lönsamhetsmålet i fokus Pressreleaser Visa Stäng
2016-06-09 Systemair Systemair AB bokslutskommuniké 2015/16 - Tillbaka till organisk tillväxt Pressreleaser Visa Stäng
2016-06-09 Systemair Systemair AB Year-end Report 2015/16 - Return to organic growth Pressreleaser Visa Stäng
2016-06-02 Systemair Systemair's Year-end Report for 2015/16 will be presented on June 9 Pressreleaser Visa Stäng
2016-06-02 Systemair Systemairs bokslutskommuniké för 2015/16 presenteras den 9 juni Pressreleaser Visa Stäng
2016-03-17 Systemair EP Access: Systemair - Europeisk snålblåst bryter den organiska tillväxtsviten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-04 Systemair Redeye - Systemair: Omtag på kostnadssidan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-03 Systemair Systemair AB Interim Report Q3 2015/16 - Soft climate Rapporter Visa Stäng
2016-03-03 Systemair Systemair AB delårsrapport Q3 2015/16 - Ljummet klimat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-26 Systemair Systemair receives large order to University Hospital in Turkey Pressreleaser Visa Stäng
2016-02-26 Systemair Systemair får stor order till universitetssjukhus i Turkiet Pressreleaser Visa Stäng
2016-02-25 Systemair Systemairs rapport för det tredje kvartalet presenteras den 3 mars Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-25 Systemair Systemair's Interim Report for the third quarter will be presented on March 3 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-23 Systemair Systemairs valberedning Pressreleaser Visa Stäng
2016-02-23 Systemair Systemair Nomination Committee Pressreleaser Visa Stäng
2016-02-12 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Systemair AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2016-02-04 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Systemair AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-11 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Systemair AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2015-12-01 Systemair EP Access: Systemair - Tydlig motvind för lönsamheten Pressreleaser Visa Stäng
2015-11-27 Systemair Redeye - Systemair: Bakslag i återhämtningen Pressreleaser Visa Stäng
2015-11-26 Systemair Systemair AB delårsrapport Q2 2015/16 - Fortsatt tillväxt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-26 Systemair Systemair AB Interim Report Q2 2015/16 - Continued growth Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-19 Systemair Systemair's Interim Report for the second quarter will be presented on November 26 Rapporter Visa Stäng
2015-11-19 Systemair Systemairs rapport för det andra kvartalet presenteras den 26 november Pressreleaser Visa Stäng
2015-10-08 Systemair Ledningsförändring på Systemair Pressreleaser Visa Stäng
2015-10-08 Systemair Changes in the Systemair Group Management Pressreleaser Visa Stäng
2015-10-02 Systemair Systemair acquires Air Handling Unit production in Slovenia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-02 Systemair Systemair förvärvar tillverkare av ventilationsaggregat i Slovenien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-28 Systemair Systemair acquires sales company for Belarus and Kaliningrad Pressreleaser Visa Stäng
2015-09-28 Systemair Systemair förvärvar säljbolag för Vitryssland och Kaliningrad Pressreleaser Visa Stäng
2015-09-08 Systemair Systemair acquires in Brasil Pressreleaser Visa Stäng
2015-09-08 Systemair Systemair förvärvar i Brasilien Pressreleaser Visa Stäng
2015-09-01 Systemair Systemair: EP Access - Uppdaterad strategisk agenda att vänta efter VD-byte Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-01 Systemair Redeye - Systemair: Tillväxtmaskinen tuffar på Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-27 Systemair Announcement from Systemair AB (publ) Annual General Meeting 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-27 Systemair Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-27 Systemair Systemair AB Interim Report Q1 2015/16 - Continued organic growth Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-27 Systemair Systemair AB delårsrapport Q1 2015/16 - Fortsatt organisk tillväxt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-04 Systemair Systemair Annual Report 2014/15 is now available online Rapporter Visa Stäng
2015-08-04 Systemair Systemair publicerar årsredovisningen för 2014/15 Pressreleaser Visa Stäng
2015-07-29 Systemair Systemair's Annual General Meeting on 27 August 2015 Pressreleaser Visa Stäng
2015-07-29 Systemair Systemair håller årsstämma den 27 augusti 2015 Pressreleaser Visa Stäng
2015-07-10 Systemair Systemair acquires Menerga sales company in Belgium Pressreleaser Visa Stäng
2015-07-10 Systemair Systemair förvärvar Menergas säljbolag i Belgien Pressreleaser Visa Stäng
2015-06-29 Systemair Ny VD och koncernchef för Systemair Pressreleaser Visa Stäng
2015-06-29 Systemair New Managing Director and CEO for Systemair Pressreleaser Visa Stäng
2015-06-12 Systemair Redeye - Marginallyft hägrar för Systemair Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-11 Systemair Systemair AB bokslutskommuniké 2014/15 - God organisk tillväxt Pressreleaser Visa Stäng
2015-06-11 Systemair Systemair AB Year End Report 2014/15 - Good organic growth Pressreleaser Visa Stäng
2015-06-04 Systemair Systemair's Year End-Report for 2014/15 will be presented on June 11 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-04 Systemair Systemairs bokslutskommuniké för 2014/15 presenteras den 11 juni Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-21 Systemair Systemair receives large order in Poland Pressreleaser Visa Stäng
2015-05-21 Systemair Systemair får stor order i Polen Pressreleaser Visa Stäng
2015-05-06 Systemair Systemair utökar koncernledningen Pressreleaser Visa Stäng
2015-05-06 Systemair Systemair extends group management Pressreleaser Visa Stäng
2015-05-04 Systemair Systemair divides operations in Sweden Pressreleaser Visa Stäng
2015-05-04 Systemair Systemair delar upp verksamheten i Sverige Pressreleaser Visa Stäng
2015-04-07 Systemair Systemair förvärvar Menergas säljbolag i Norge Pressreleaser Visa Stäng
2015-04-07 Systemair Systemair acquires Menergas sales company in Norway Pressreleaser Visa Stäng
2015-03-09 Systemair Redeye - Måttlig resultatförbättring av Systemair Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
8 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2017
24 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2018-Q1
24 Aug 2017 | Årsstämma 2017
25 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 Aug 2017 | Årligutdelning 2017
25 Aug 2017 | Årligutdelning 2017
7 Dec 2017 | Kvartalsrapport 2018-Q2
14 Jun 2018 | Bokslutskommuniké 2018
30 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2019-Q1
30 Aug 2018 | Årsstämma 2018
31 Aug 2018 | Årligutdelning
5 Dec 2018 | Kvartalsrapport 2019-Q2
11 Jun 2019 | Kvartalsrapport 2020-Q3
29 Aug 2019 | Årsstämma 2020
29 Aug 2019 | Bokslutskommuniké 2020
30 Aug 2019 | Årligutdelning

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner