Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-08-12 Rottneros Rottneros AB: Förändring i Rottneros koncernledning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-12 Rottneros Rottneros AB: Change in Rottneros' Group Management Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-09 Rottneros Rottneros AB: Sofia Hidén ny platschef på Rottneros Bruk Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-22 Rottneros Rottneros AB: Rottneros Interim Report January-June 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-22 Rottneros Rottneros AB: Rottneros delårsrapport januari-juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-13 Rottneros Rottneros AB: Invitation to Rottneros' interim report, Q2 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-13 Rottneros Rottneros AB: Inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q2 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-20 Rottneros Rottneros AB: Invitatione: Learn more about high yield pulp Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-20 Rottneros Rottneros AB: Inbjudan: Lär dig mer om högutbytesmassa Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-09 Rottneros Rottneros AB: Rottneros collaborates with Söderberg & Partners and RISE in the field of circular economy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-09 Rottneros Rottneros AB: Rottneros samarbetar med Söderberg & Partners och RISE inom cirkulär ekonomi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Rottneros Bulletin from Annual General Meeting in Rottneros AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Rottneros Kommuniké från årsstämma i Rottneros AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Rottneros Rottneros AB: Rottneros delårsrapport januari-mars 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 28 Apr 2022 | Rottneros

Rottneros AB: Rottneros delårsrapport januari-mars 2022

  • NETTOOMSÄTTNINGEN ökade med 22 procent till 660 (542) MSEK drivet av högre försäljningspriser.

 

  • LISTPRISET för NBSK-massa i Europa var 35 procent högre i USD och 50 procent i SEK jämfört med första kvartalet 2021. Listpriset har stigit från 958 i Q1 2021 till 1 291 USD i Q1 2022.

 

  • PRODUCERAD VOLYM uppgick till 103,2 (102,5) tusen ton, påverkat av vinterproblematik och begränsad produktion på grund av höga elpriser.

 

  • SÅLD VOLYM uppgick till 100,0 (112,0) tusen ton. Efterfrågan var stark i Europa men försäljningen hölls tillbaka av låga ingående lager.

 

  • EBIT (rörelseresultat) för första kvartalet 2022 var 145 (11) MSEK. En stark massamarknad var den främsta orsaken till resultatförbättringen. Resultatet hölls tillbaka av ökande rörliga kostnader.

 

  • NETTORESULTATET för första kvartalet 2022 var 114 (5) MSEK. Resultat per aktie för kvartalet var 0,75 (0,03) SEK.

 

  • BALANSRÄKNINGEN har stärkts ytterligare. Soliditeten var 67 (57) procent och tillgänglig likviditet uppgick till 416 (513) MSEK.

Nettoskulden uppgick till 2 MSEK.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

VD-ORD

Den fortsatt mycket starka massamarknaden innebär att vi kan visa ett urstarkt kvartalsresultat. Samtidigt stiger de rörliga kostnaderna genom de obalanser som uppstått efter Rysslands oprovocerade attack på Ukraina. Vårt strukturerade och långsiktiga arbete med inriktning på säkerhet samt effektivitets- och produktivitetsförbättringar fortsätter.

Nettoomsättningen växte med 22 procent och EBIT förbättrades med 134 MSEK, till 145 MSEK. Massaprisuppgången samt den svagare kronan var de främsta förklaringarna. Produktionen ökade 1 procent medan leveranserna minskade med 11 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 MSEK och påverkades negativt av ökningar i rörelsekapitalet.

INVASIONEN AV UKRAINA OCH HUR DEN PÅVERKAR ROTTNEROS
Vi fördömer kraftfullt Rysslands invasion av Ukraina och följer utvecklingen med både oro och bestörtning. Det är en tragedi och humanitär katastrof för befolkningen i Ukraina. Vi bidrar genom att donera till UNHCR och Läkare utan gränser.

Försäljningen till Ukraina påverkas naturligtvis negativt av kriget samtidigt som alla affärskontakter i Ryssland har avbrutits. Koncernen har dock endast en begränsad exponering mot de två länderna. Innan invasionen utgjorde de tillsammans mindre än 1 procent av omsättningen. Det är främst indirekta effekter, huvudsakligen högre energi- och fraktpriser, som påverkar vår affär. Vår solida balansräkning är viktig i en tid med ökad osäkerhet. En stark balansräkning är dessutom en viktig förutsättning för att möjliggöra stabila utdelningar till aktieägarna.

STIGANDE PRISER PÅ INSATSVAROR KRÄVER KOSTNADSEFFEKTIVITET
Det är tydligt att vi nu gått in i en period med högre inflation på våra insatsvaror och därmed högre rörliga kostnader. Inte minst har vi haft ett gynnsamt utgångsläge för våra råvaruflöden under ett par år, men omvärldssituationen leder nu gradvis till en stramare virkesmarknad.

Elmarknaden fortsätter att utgöra ett problem för den elintensiva produktionen i Rottneros Bruk, även om våra elsäkringar kompenserade för de negativa resultateffekterna fullt ut. Det periodvis mycket höga spotpriset, som vi köper till för produktionen, innebar att vi tvingades göra vissa mindre produktionsstopp även detta kvartal, motsvarande ett produktionsbortfall om cirka 900 ton.

Med anledning av den förändrade situationen på Energimarknaden och stigande priser för övriga insatsvaror har styrelsen initierat en fördjupad strategisk analys för att säkerställa att koncernens struktur uppfyller kraven på uthållig lönsamhet i linje med våra finansiella mål. I grunden handlar det om att vi alltid måste ha en optimal struktur för att vara långsiktigt värdeskapande med en hög kostnadseffektivitet.

ROBUST MASSAMARKNAD, PRISERNA VÄNDE UPP IGEN UNDER KVARTALET
Massamarknaden fortsätter att vara stark och listpriset för NBSK vände upp under kvartalet. Den kom tillbaka till den historiska toppnivån1 340 USD i mars. Vår största marknad, Europa, drivs bland annat av en stark efterfrågan på massa från europeiska pappersbruk genom de fortsatt begränsade fraktmöjligheterna från andra regioner. Även efterfrågan på vår volymmässigt viktiga kvalitet oblekt sulfatmassa (UKP) fortsätter att vara mycket stark, delvis drivet av det kraftigt växande intresset för fossilfria förpackningar.

SATSNINGEN PÅ FÖRPACKNINGAR I POLEN LÖPER ENLIGT PLAN
I februari beslutade styrelserna för Rottneros och Arctic Paper att tillsammans investera 15 MEUR i en fabrik för formpressade fibertråg vid Arctic Papers pappersbruk i polska Kostrzyn, inom ramen för vårt 50/50-ägda samriskbolag. Anläggningen innebär ett rejält kapacitetstillskott och är ett viktigt steg för att möta den enorma och växande efterfrågan som finns på marknaden. Uppstarten är planerad till slutet av 2023. Parallellt har vi gjort en mycket snabb och framgångsrik produktionsökning i vår anläggning i Sunne.

Avslutningsvis vill jag tacka alla kollegor för deras stora engagemang i att ständigt utveckla och ytterligare förbättra Rottneros. Jag vill även tacka kunder, leverantörer och ägare för ett mycket gott samarbete.

 

(för fullständig rapport, se bifogade fil)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2022 klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.

2022-04-28 Rottneros Rottneros AB: Rottneros interim report January-March 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-14 Rottneros Rottneros AB: Inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q1 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-14 Rottneros Rottneros AB: Invitation to Rottneros' interim report Q1 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-22 Rottneros Notice to attend the Annual General Meeting in Rottneros AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-22 Rottneros Kallelse till årsstämma i Rottneros AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-22 Rottneros Valberedningens förslag till styrelse i Rottneros AB (publ) inför årsstämman 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-22 Rottneros The Nominating Committee's proposals to the Board of Rottneros AB (publ) ahead of the 2022 AGM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-22 Rottneros Rottneros AB: Rottneros' Annual Report 2021 published Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-22 Rottneros Rottneros AB: Rottneros årsredovisning 2021 publicerad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-25 Rottneros Rottneros AB: Recognition for Rottneros' sustainability work Pressreleaser Visa Stäng
2022-02-23 Rottneros Rottneros AB: Erkännande av Rottneros hållbarhetsarbete Pressreleaser Visa Stäng
2022-02-10 Rottneros Rottneros AB: Rottneros och Arctic Paper investerar i en gemensam fabrik för fibertråg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-10 Rottneros Rottneros AB: Rottneros and Arctic Paper will invest in a fiber tray factory Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-04 Rottneros Rottneros AB: Rottneros year-end report January-December 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-04 Rottneros Rottneros AB: Rottneros bokslutskommuniké januari-december 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-24 Rottneros Rottneros AB: Invitation to Rottneros' interim report Q4 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-27 Rottneros Rottneros AB: Rottneros announces price hike for High Yield Pulp Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-27 Rottneros Rottneros AB: Rottneros annonserar höjda priser på högutbytesmassa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-27 Rottneros Rottneros AB: Rottneros och KAPSU utvecklar ny plastfri förpackningslösning för drycker Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-27 Rottneros Rottneros AB: Rottneros and KAPSU to jointly develop a new, innovative plastic free beverage solution Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-22 Rottneros Rottneros AB: Rottneros delårsrapport Juli-September 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-22 Rottneros Rottneros AB: Rottneros och Arctic Paper samarbetar inom hållbara fibertråg i Polen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-22 Rottneros Rottneros AB: Rottneros interim report July-September 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-22 Rottneros Rottneros AB: Rottneros and Arctic Paper are collaborating on sustainable fiber trays in Poland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-08 Rottneros Valberedning utsedd inför årsstämma 2022 i Rottneros AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-08 Rottneros Nomination Committee appointed for AGM 2022 in Rottneros AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-22 Rottneros Kommuniké från extra bolagsstämma i Rottneros AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-22 Rottneros Bulletin from Extraordinary General Meeting in Rottneros AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-31 Rottneros Notice to attend the Extraordinary General Meeting in Rottneros AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-31 Rottneros Kallelse till extra bolagsstämma i Rottneros AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-26 Rottneros Rottneros AB: Rottneros medverkar på Aktiespararnas Kvinnokväll Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-26 Rottneros Rottneros AB: Rottneros' Board of Directors proposes a dividend at an Extraordinary General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-26 Rottneros Rottneros AB: Rottneros styrelse föreslår utdelning på extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-22 Rottneros Rottneros AB: Rottneros delårsrapport januari-juni 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-22 Rottneros Rottneros AB: Rottneros interim report January-June 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-14 Rottneros Rottneros AB: Rottneros ingår ny finansiering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-14 Rottneros Rottneros AB: Rottneros enters new financing agreement Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-12 Rottneros Rottneros AB: Invitation to Rottneros interim report, Q2 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-12 Rottneros Rottneros AB: Inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q2 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-08 Rottneros Rottneros AB: Rottneros bekräftar förtidsinlösen av utestående obligationer med ISIN: SE0010297804 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-08 Rottneros Rottneros AB: Rottneros confirms redemption of all outstanding notes with ISIN: SE0010297804 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-22 Rottneros Rottneros AB: Rottneros gives conditional notice of redemption of all outstanding notes with ISIN: SE0010297804 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-22 Rottneros Rottneros AB: Rottneros lämnar meddelande om villkorad förtidsinlösen av utestående obligationer med ISIN: SE0010297804 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-03 Rottneros Rottneros AB: Rottneros medverkar på Aktiedagen Stockholm den 4 maj Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 Rottneros Kommuniké från årsstämma i Rottneros AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 Rottneros Bulletin from Annual General Meeting in Rottneros AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 Rottneros Rottneros AB: Invitation to Rottneros' presentation of interim report Q1 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-22 Rottneros Rottneros AB: Inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q1 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-22 Rottneros Rottneros AB: Rottneros delårsrapport januari-mars Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 Rottneros Rottneros AB: Rottneros interim report January-March Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-09 Rottneros Rottneros AB: Invitation to Rottneros interim report, Q1 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-09 Rottneros Rottneros AB: Inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q1 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-07 Rottneros Rottneros AB: Rottneros appoints Pia Ohlson as new CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-07 Rottneros Rottneros AB: Rottneros utser Pia Ohlson till ny CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-30 Rottneros Rottneros AB: Rottneros' Annual Report 2020 published Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-24 Rottneros Rottneros AB: Valberedningens förslag till styrelse i Rottneros inför årsstämman 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-24 Rottneros The Nominating Committee's proposals to the Board of Rottneros AB (publ) ahead of the 2021 AGM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-24 Rottneros Kallelse till årsstämma i Rottneros AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-24 Rottneros Notice to attend the Annual General Meeting in Rottneros AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-22 Rottneros Rottneros AB: Rottneros årsredovisning 2020 publicerad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-15 Rottneros Rottneros AB: Monica Pasanen avgår som CFO under hösten 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-15 Rottneros Rottneros AB: Monica Pasanen will step down as CFO during autumn 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-10 Rottneros Rottneros AB: Rottneros announces price hike for SW BCTMP in South East Asia Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-10 Rottneros Rottneros AB: Rottneros annonserar höjda priser på SW BCTMP i Sydöstasien Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-04 Rottneros Rottneros AB: Rottneros updates its long-term targets Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-04 Rottneros Rottneros AB: Rottneros uppdaterar sina långsiktiga mål Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-04 Rottneros Rottneros AB: Rottneros bokslutskommuniké januari-december 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-04 Rottneros Rottneros AB: Rottneros year-end report January-December 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-21 Rottneros Rottneros AB: Inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q4 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-21 Rottneros Rottneros AB: Invitation to Rottneros interim report, Q4 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-08 Rottneros Rottneros AB: Rottneros decides on environmental investments at Vallvik Mill Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-08 Rottneros Rottneros AB: Rottneros beslutar om miljöinvesteringar i Vallviks Bruk Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3