Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-11-24 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) valberedning för Årsstämma 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-24 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) Nomination Committee for the AGM 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-23 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-22 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-21 Penser Access Penser Access: Robust indicators that the Tie wells are onstream - Maha Energy Analyser Visa Stäng
2022-11-15 Maha Energy Maha Energy AB Announces Filing of Third Quarter 2022 Report & Live Webcast Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-15 Maha Energy Maha Energy AB meddelar resultat för tredje kvartalet 2022 och inbjudan till webcast Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-04 Maha Energy The board of directors of Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) announces changes within its Management Team Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-04 Maha Energy Styrelsen för Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) meddelar förändringar i Bolagets ledningsgrupp Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-03 Maha Energy Extra bolagsstämma i Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-03 Maha Energy Extraordinary General Meeting in Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-02 Maha Energy Maha Energy AB reviderar produktionsguidning för 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-02 Maha Energy Maha Energy AB revises 2022 annual average production guidance Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-21 Penser Access Penser Access: Analyst Presentation of MAHA Energy - Erik Penser Bank - October 21 2022 Analyser Visa Stäng
2022-10-18 Penser Access Penser Access: Goda förutsättningar för att Brasilien ska accelerera framöver - Maha Energy Analyser Visa Stäng
2022-10-11 Maha Energy Notice to attend the Extraordinary General Meeting in Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-11 Maha Energy Kallelse till extra bolagsstämma i Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-30 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-28 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-15 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-13 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-08 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-06 Maha Energy Maha Energy AB (”Maha” eller ”Bolaget”) reviderar produktionsguidning för 2022 samt meddelar att borrning i Oman påbörjats och ger en verksamhetsuppdatering Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 6 Sep 2022 | Maha Energy

Maha Energy AB (”Maha” eller ”Bolaget”) reviderar produktionsguidning för 2022 samt meddelar att borrning i Oman påbörjats och ger en verksamhetsuppdatering

  • Produktionsguidning för 2022 revideras till 3 500 – 4 000 BOEPD1 från tidigare 4 000 – 5 000 BOEPD1
  • Borrningen i Oman påbörjades idag med ”Mafraq-7” brunnen, fem veckor tidigare än beräknat
  • Den 1 september lämnades ett bud till Petrobras på resterande 25 procent av Tartarugafältet i Brasilien

Förseningar av brunnsreperationer på Tiefältet i Brasilien samt nedfarmningen av 35 procent av Block 70 i Oman kommer att påverka produktionsvolymen för 2022.
På Tiefältet har nyckelproduktionsbrunnarna GTE-3, GTE-4 och Tie-1 varit nedstängda under en stor del av 2022 på grund utav rörsläckor. Samtidigt har bristen på utrustning och tillgång till service i Brasilien försenat reparationen av dessa brunnar, vilket sammantaget ger lägre produktionsvolym än väntat på Tiefältet. Den nya reviderade produktionsvägledningen för Maha under 2022 är 3 500 – 4 000 BOEPD. En mer detaljerad beskrivning av det operativa läget ges nedan.

”Högre oljepriser och Petrobras avyttringar på land i Brasilien har gjort att efterfrågan på serviceentreprenörer ökat enormt. Det är därför svårt att få tag på utrustning och service snabbt. Vi hade tur som lyckades säkra ”Braserv rigg 144” tidigare i somras. Borriggen är kontrakterad till slutet av 2022 och vi är fokuserade på att reparera läckagen i brunnarna så fort som möjligt”, säger Jonas Lindvall, VD på Maha Energy.

Mer detaljerad verksamhetsuppdatering:

Tiefältet i Brasilien
ALV-2 (gasinjiceringsbrunn)
ALV-2 brunnen gjordes om till en gasinjektor tidigare denna sommar. Detta säkerställer stabil oljeproduktion och brunnen kompletterades med nya premium (gastäta) rör.

GTE-3 (produktionsbrunn)
Brunnen omvandlas nu från dubbel jetpump till en enkel elektrisk nedsänkbar pump (ESP). Jetpumpen avlägsnas för tillfället och brunnen förväntas vara klar för produktion i slutet av september.

Tie-1 (produktionsbrunn)
Brunnen kräver reparation för att få loss två jetpumpar som fastnat i rören till följd utav rörläckage.

GTE-4 (produktionsbrunn)
Ett rör läcker i denna brunn och detta kommer att repareras så snart Tie-1 är färdigställd.

Tie-5 (horisontell produktionsbrunn)
Brunnen färdigställdes tidigare i år. Brunnen har producerat stabilt under naturligt reservoartryck och hittills utan vatten. Dock producerar brunnen relativt låga produktionssiffror för att ha så bra förutsättningar, detta tyder troligen på att reservoaren skadades under borrningsfasen och planen är att reparera skadan genom att perforera vissa horisontella delar med en TCP (Tubing Conveyed Perforating) senare i år. Detta bör åtgärda eventuella skador som uppstått under borrning och tillföra mer produktion från brunnen.

Tie-6 (vatteninjiceringsbrunn)
Tie-6 nådde Aqua Grande formationen (AG) 12 meter grundare än förväntat. Brunnen genomgår nu en rad tester och brunnen kommer troligen att sättas i tillfällig produktion innan den konverteras till en vatteninjiceringsbrunn.

Tie WSW (vattenbrunn)
Borriggen Faxe 2 ska nu borra en grundare vattenbrunn. Brunnen är en viktig vattenkälla för det vatteninjektionsprogram som för närvarande implementeras vid Tiefältet.

Tartaruga
Tartarugafältet producerar stadigt från två brunnar med mycket liten produktionsnedgång. Den 1 september lämnade Bolaget ett konkurrenskraftigt bud till Petrobras för resterande 25 procent av fältet. Nu planeras en horisontalbrunn på fältet och brunnen Tartaruga 3 (TTG-3) har identifierats som möjlig brunn för konvertering till horisontalbrunn.

Oman Block 70 (Mafraqfältet)
Planerna är långt framskridna för att påbörja borrningarna på blocket. För närvarande kommer totalt sex brunnar att borras. Först kommer fyra horisontella produktionstestbrunnar att borras och sättas i testproduktion. Två utvärderingsbrunnar kommer sedan att borras för att; (a) identifiera oljevattenkontakten på strukturen och, (b) bestämma sprick- och frakturorientering på olika nivåer av fältet. Om resultaten bedöms som positiva, har företaget säkrat tillräcklig utrustning och tjänster för att omedelbart borra ytterligare produktionsbrunnar för att öka de långsiktiga testproduktionsvolymerna.

Borriggen Gulf Drilling ”109” påbörjade borrning av Mafraq-7 idag, cirka fem veckor tidigare än planerat. Fyra borrplatser och vägar om 18 km har byggts eller underhållits på Block 70. Arbete pågår med att förhandla fram temporära produktionsavtal i Oman för oljan från brunnstesterna.

Illinois Basin and LAK Ranch
Illinois Basin producerar enligt förväntan och Bolaget arbetar med att identifiera diverse snabba produktionsökningar genom enkla och kostnadseffektiva arbetsmoment. Oljeproduktionen återupptogs i LAK Ranch i juni för att möta de krav som ställts av Staten i form av brunnsreaktiveringar i Wyoming. Till dags dato har fältet producerat knappt
1 000 fat olja sedan produktionen återupptogs. Bolaget utvärderar olika alternativ för fältet, inklusive eventuell försäljning.

1 BOEPD: Likvärdig i oljefat per dag; 6 000SCF = 1 fat olja.
2 Nedfarmningen av Block 70 är avhängande Omanska myndigheters godkännande.

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2022 kl.20:15 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm ( MAHA-A ). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Bilaga


2022-09-06 Maha Energy Maha Energy AB (“Maha” or the “Company”) announce revised 2022 annual average production guidance, spud in Oman and a general operational update Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-18 Penser Access Penser Access: Räknar med att volymerna kommer tillbaka i H2 - Maha Energy Analyser Visa Stäng
2022-08-15 Maha Energy Maha Energy AB meddelar resultat för andra kvartalet 2022 och inbjudan till webcast Rapporter Visa Stäng
2022-08-15 Maha Energy Maha Energy AB Announces Filing of Second Quarter 2022 Report & Live Webcast Rapporter Visa Stäng
2022-08-08 Maha Energy Maha Energy AB ingår utfarmningsavtal med Mafraq Energy LLC för Block 70 i Oman Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-08 Maha Energy Maha Energy AB enters into a Farmout Agreement with Mafraq Energy LLC for Block 70 in Oman Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-02 Maha Energy Maha Energy AB awards drilling contract to Gulf Drilling LLC in Oman for a six well drilling campaign Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-02 Maha Energy Maha Energy AB tecknar kontrakt med Gulf Drilling LLC i Oman för att borra sex oljebrunnar Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-19 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-18 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-13 Maha Energy Maha’s Tie-5 free flows 766 BOEPD through Tie permanent facilities without pump Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-13 Maha Energy Mahas produktionsbrunn Tie-5 flödar 766 BOEPD utan pump och producerar nu till Tiefältets produktionsanläggning Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-07 Maha Energy Maha Energy AB har underrättats om att kontrakterad borrigg i Oman har dragits tillbaka Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-07 Maha Energy Maha Energy AB has been notified that contracted drilling rig has been withdrawn in Oman Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-27 Maha Energy Jonas Lindvall slutar som VD på Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-27 Maha Energy Maha Energy AB announce commencement of succession planning for Maha Energy AB CEO, Jonas Lindvall Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-16 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-15 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-13 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-10 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-03 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-01 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-31 Maha Energy Årsstämma i Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-31 Maha Energy Annual General Meeting in Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-28 Maha Energy Maha Energy: Tie-5 reaches Total Depth (TD) with 240 m of net reservoir penetrated Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-28 Maha Energy Maha Energy: Borrningen av Tie-5 slutförd efter att 240 meter produktiv reservoar genomborrats Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-24 Penser Access Penser Access: Interview with Maha Energy - Erik Penser Bank - 23rd of May 2022 Analyser Visa Stäng
2022-05-19 Maha Energy Maha Energy AB meddelar resultat för första kvartalet 2022 och inbjudan till webcast Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-19 Maha Energy Maha Energy AB Announces Filing of First Quarter 2022 Report & Live Webcast Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-18 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-17 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-11 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-10 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-06 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-29 Maha Energy Kallelse till årsstämma i Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-29 Maha Energy Notice to attend the Annual General Meeting in Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-19 Maha Energy Maha Energy: Operational update on the drilling of the Tie-5 well and record breaking production volumes for Q1 Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-19 Maha Energy Maha Energy: Uppdatering kring borrningen av Tie-5-brunnen och produktionsrekord för Q1 Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-14 Maha Energy Maha Energy AB tecknar kontrakt med Global Business Services i Oman för att borra sex oljebrunnar Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-14 Maha Energy Maha Energy AB awards Drilling Contract to Global Business Services in Oman for a six well drilling campaign Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-11 Maha Energy Maha Energy AB Publishes the Annual Report and Sustainability Report for 2021 Rapporter Visa Stäng
2022-04-11 Maha Energy Maha Energy AB publicerar Årsrapport och Hållbarhetsrapport för 2021 Rapporter Visa Stäng
2022-04-04 Penser Access Penser Access: Det högre oljepriset driver vinsten och kassaflödet - Maha Energy Analyser Visa Stäng

Kommande händelser

28 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
15 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
24 May 2023 | Årsstämma 2022
14 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3