Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-11-25 Lipidor Lipidor publishes interim report for period 1 January - 30 September and Q3 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-25 Lipidor Lipidor publicerar delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september och det tredje kvartalet 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 25 Nov 2021 | Lipidor

Lipidor publicerar delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september och det tredje kvartalet 2021

Sammanfattning av delårsrapporten – tredje kvartalet 2021

Kvartalet innehöll Lipidors hittills viktigaste milstolpe då ett kommersiellt exklusivt avtal för registrering, marknadsföring, försäljning och distribution av AKP01 och AKP02 tecknades med RELIFE S.r.l – en del av läkemedelsjätten Menarini Group. I samband med avtalets undertecknande erhöll Lipidor den första milstolpsersättningen uppgående till 1,5 MEUR. Avtalets potentiella värde uppgår till minst 70 miljoner euro.

Under perioden har också Lipidors mest värdefulla projekt AKP02 godkänts för initiering av klinisk fas lll-studie, med förväntade topline resultat redan under det andra kvartalet 2022. Framsteg meddelas också i samarbetet med Cannassure, där positiva resultat medfört att en ny patentansökan har lämnats in och att samarbetet tas vidare mot klinisk fas.

Tredje kvartalet (jul-sep) Rapportperioden (jan-sep) 2021
2021
Nettoomsättning 15 270 tkr (0) Nettoomsättning 15 376 tkr
Rörelseresultat 3 384 tkr (-4 (455)
915) Rörelseresultat -9 348 tkr (-10
Resultat per aktie före och 715)
efter utspädning 0,12 SEK ( Resultat per aktie före och
-0,21) efter utspädning -0,33 SEK (
-0,45)

Utvalda finansiella data i sammandrag

2021 2020 2021 2020 2020
jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec
Nettoomsättning, tkr 15 270 – 15 376 455 620
Rörelseresultat, tkr 3 384 -4 915 -9 348 -10 715 -16 264
Resultat efter 3 456 -4 874 -9 276 -10 674 -16 204
skatt, tkr
Balansomslutning, 61 692 51 132 61 692 51 132 65 877
tkr
Periodens 6 418 28 614 -4 759 22 421 37 190
kassaflöde, tkr
Periodens kassaflöde 0,23 1,21 -0,17 0,95 1,51
per aktie (SEK)
Likvida medel, tkr 59 544 49 534 59 544 49 534 64 303
Resultat per aktie 0,12 -0,21 -0,33 -0,45 -0,66
före utspädning
(SEK)
Resultat per aktie 0,12 -0,21 -0,33 -0,45 -0,66
efter utspädning
(SEK)
Eget kapital per 1,91 1,86 1,91 1,86 2,24
aktie (SEK)
Soliditet, % 88,15 96,14 88,15 96,14 96,63

Företaget i korthet

Lipidor AB (publ), org. nr. 556779-7500 är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till bolaget är Lipidor AB, Svärdvägen 13, 182 33 Danderyd.

Lipidor är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit.

Under 2019 bildades dotterföretaget Emollivet AB med inriktning på veterinärvårdsprodukter baserade på Lipidors formuleringsplattform AKVANO®.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet (jul-sep)

  • Den 1 juli meddelade vi att Lipidor har tecknat ett licensavtal enligt vilket Lipidor ger RELIFE S.r.l., rätten att sälja läkemedelskandidater för behandling av psoriasis.
  • Den 27 september meddelade vi att Lipidor har fått godkännande för studiestart av klinisk fas III-studie av psoriasiskandidaten AKP02.

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • Den 18 januari publicerades att Lipidor ingått exklusivt avtal med Cannassure Therapeutics Ltd. i Israel för medicinska cannabisprodukter baserade på Lipidors AKVANO®-teknologi.
  • Den 23 april meddelades att Lipidors dotterföretag Emollivet AB tagit nästa steg mot lansering och mottagit ett anslag om 300 tkr av Vinnova.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • VD och anställda har löst in samtliga teckningsoptioner under oktober månad. Genom utnyttjandet kommer antalet aktier och röster i bolaget att öka med 580 000 st.
  • Den 29 oktober meddelas att Lipidor lämnat in en ny patentansökan avseende medicinska cannabisprodukter baserade på Lipidors AKVANO®-teknologi.

VD har ordet

Kvartalet innehöll Lipidors hittills viktigaste milstolpe när vi den 1 juli meddelade att vi ingått ett kommersiellt exklusivt avtal för registrering, marknadsföring, försäljning och distribution av AKP01 och AKP02. Vår partner är RELIFE S.r.l., ett bolag med fokus på dermatologiska indikationer och produkter. RELIFE ingår i läkemedelskoncernen Menarini Group. Menarini Group är ett ledande internationellt läkemedelsbolag, med huvudkontor i Italien som har representation globalt i 140 länder. Menarini Group genererar intäkter om över 4,2 miljarder USD och är därmed ett av Europas största läkemedelsbolag. Avtalet innebär att RELIFE tar över ansvaret för att registrera, marknadsföra, distribuera och sälja psoriasis-produkterna i EU, Turkiet, Storbritannien, Schweiz och Balkanländerna.

Avtalets potentiella värde uppgår till minst 70 miljoner Euro, med tyngdpunkt på intäkter som baseras på prognosticerad försäljning, men även inkluderande engångsbetalningar vid uppnådda milstolpar. Den första betalningen vid signering av avtalet uppgick till 1,5 miljoner Euro.

I september godkändes också vår ansökan om att starta den kliniska fas III-studien med substansen AKP02 mot psoriasis. Studiens främsta syfte är att jämföra den terapeutiska effekten hos AKP02 mot lindrig till medelsvår psoriasis med den marknadsledande produkten Enstilar. Studien kommer också mäta livskvalitet och patientnöjdhet i avsikt att visa fördelar hos AKP02 ur dessa aspekter. Vår bedömning är att utsikterna för ett positivt utfall i studien är goda. Resultat förväntas under andra kvartalet 2022.

Arbetet med att ingå fler avtal med psoriasiskandidaterna AKP01 och AKP02 på ytterligare geografiska marknader fortsätter också som planerat. Marknader vi ser extra positivt på är Asien inklusive Kina, Brasilien och Kanada. Det är dock för tidigt för att kunna uttala specifika mål när dessa diskussioner kan resultera i avtal.

Vi är också nöjda med att samarbetet med Cannassure avseende utveckling av topikala medicinska cannabisprodukter utvecklas väl och helt enligt plan. Efter rapportperiodens utgång, i slutet av oktober, lämnade vi in en ny patentansökan baserat på den data som hittills genererats inom ramen för projektet. Detta i sin tur innebär att samarbetsavtalet med Cannassure har utvidgats och inkluderar nu även den nya patentfamiljen. Cannassures terapeutiska fokus har i första hand inriktats på psoriasis och smärta. Vår förhoppning är att en ansökan om start av kliniska studier skall vara inlämnad under första halvåret 2022, med de första resultaten under första halvåret 2023.

Avtalet med RELIFE samt vår befintliga kassa medför att verksamheten med dess nuvarande planer är fullt finansierade under överskådlig tid. Vi har dessutom utrymme för att öka takten i såväl vårt prekliniska som kliniska arbete. Vi har siktet inställt på att utveckla fler topikala läkemedelskandidater baserade på AKVANO® med ett fortsatt fokus på dermatologi. Det är ett behandlingsområde där vi bedömer att det finns en stark efterfrågan på produkter som ger bättre behandlingsresultat och därmed högre patientnytta.

Stockholm den 25 november 2021

Ola Holmlund

Verkställande direktör

Kommande informationstillfällen

Bokslutskommuniké januari – december 2021     23 februari 2022

Delårsrapport januari – mars 2022                     5 maj 2022

Delårsrapport januari – juni 2022            24 augusti 2022

Delårsrapport januari – september 2022              23 november 2022

Offentliggörande

Informationen lämnades genom VD:s försorg den 25 november 2021, klockan 08.00 (CET).

2021-10-29 Lipidor Lipidor submits new patent application and expands collaboration with Cannassure using Lipidor's AKVANO[®] technology for medicinal cannabis products Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-29 Lipidor Lipidor lämnar in en ny patentansökan och utökar samarbetet med Cannassure om medicinska cannabisprodukter baserade på Lipidors AKVANO[®]-teknologi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-19 Lipidor Optionsinnehavare i Lipidor utnyttjar samtliga teckningsoptioner i incitamentsprogrammet 2018/2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-19 Lipidor Warrant holders exercise all warrants in Lipidor's incentive program 2018/2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-30 Lipidor BioStock: Lipidors fas III-studie är godkänd och startredo Pressreleaser Visa Stäng
2021-09-27 Lipidor Lipidor announces approval to start Phase III clinical study of drug candidate AKP02 for treatment of psoriasis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-27 Lipidor Lipidor meddelar godkännande för studiestart av klinisk Fas III-studie av psoriasiskandidaten AKP02 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 Lipidor Lipidor publicerar delårsrapport för H1 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 Lipidor Lipidor publishes interim report for H1 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-06 Lipidor Sommarbrev från Lipidor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-06 Lipidor Summer letter from Lipidor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-01 Lipidor Lipidor licensavtal ger Menarini Group-bolaget RELIFE Srl exklusiva rättigheter att registrera, marknadsföra, distribuera och sälja två nya psoriasis läkemedelskandidater med potentiellt värde 70 MEUR Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-01 Lipidor Lipidor AB licence agreement grants Menarini Group company, RELIFE Srl, exclusive rights to register, promote, distribute and market two new psoriasis drug candidates for potential value of MEUR 70 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-08 Lipidor Bulletin from the Extraordinary General Meeting of Lipidor AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-08 Lipidor Kommuniké från extra bolagsstämma i Lipidor AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-08 Lipidor Kommuniké från årsstämma i Lipidor AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-08 Lipidor Bulletin from the annual general meeting of Lipidor AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-24 Lipidor KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Lipidor AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-24 Lipidor Lipidor: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN LIPIDOR AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-07 Lipidor KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Lipidor AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-07 Lipidor Lipidor: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN LIPIDOR AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Lipidor Lipidor publishes interim report for Q1 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Lipidor Lipidor publicerar delårsrapport för Q1 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-23 Lipidor Lipidor publishes annual report for 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-23 Lipidor Lipidor publicerar årsredovisning för 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-23 Lipidor Lipidor's subsidiary Emollivet takes the next step towards launch and receives funding from Vinnova Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-23 Lipidor Lipidors dotterföretag Emollivet tar nästa steg mot lansering och finansieras av Vinnova Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 Lipidor Lipidor - uppdatering om bolagets kliniska Fas III-studie med läkemedelskandidaten AKP02 för behandling av psoriasis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 Lipidor Lipidor - update on the company's phase III clinical trial of drug candidate AKP02 for treatment of psoriasis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-04 Lipidor Lipidor presenterar på Erik Penser Banks Bolagsdag den 11 mars Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-23 Lipidor Lipidor AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké för 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-23 Lipidor Lipidor AB (publ) publishes year-end report for 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-18 Lipidor Lipidor and Cannassure enter exclusive licensing agreement regarding topical medical cannabis products based on Lipidor's AKVANO[®] technology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-18 Lipidor Lipidor och Cannassure tecknar exklusivt licensavtal avseende topikala medicinska cannabisprodukter baserade på Lipidors AKVANO[®]-teknologi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

8 Jun 2021 | Årsstämma 2020
8 Jun 2021 | Extrastämma 2021
9 Jun 2021 | Årligutdelning
24 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
17 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
25 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
23 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
5 May 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1
24 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
23 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner