Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-07-26 Lagercrantz Group Notice to attend the Annual General Meeting of Lagercrantz Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-26 Lagercrantz Group Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-25 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz acquires Door and Joinery Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-25 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz förvärvar Door and Joinery Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-19 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz Interim Report 2022/23 Q1 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-19 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz delårsrapport 2022/23 Q1 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-11 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz - 2021/22 Annual Report published Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-11 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz offentliggörande av årsredovisning 2021/22 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-05 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz förvärvar Stegborgs El-evator AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-05 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz acquires Stegborgs El-evator AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz förvärvar PcP Corporation A/S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz acquires PcP Corporation A/S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-19 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-17 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz bokslutskommuniké 2021/22 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-17 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz Year-end Report 2021/22 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2022-02-08 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2022-02-04 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz Interim Report 2021/22 Q3 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-04 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz delårsrapport 2021/22 Q3 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 4 Feb 2022 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz delårsrapport 2021/22 Q3

Tredje kvartalet (1 oktober – 31 december 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 30% till 1 405 MSEK (1 078).
 • Organiskt ökade nettoomsättningen med 14%.

 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 35% till 226 MSEK (168), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 16,1% (15,6).

 • Resultat efter finansiella poster ökade med 37% till 191 MSEK (139).
 • Resultat efter skatt ökade med 33% till 148 MSEK (111).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 172 MSEK (226).
 • Avkastning på eget kapital för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 29% (22) och soliditeten vid periodens utgång uppgick till 36% (40).

Nio månader (1 april – 31 december 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 31% till 3 907 MSEK (2 973).
 • Organiskt ökade nettoomsättningen med 15%.

 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 49% till 630 MSEK (424), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 16,1% (14,3).

 • Resultat efter finansiella poster ökade med 57% till 527 MSEK (336) och resultat efter skatt ökade med 54% till 403 MSEK (262).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick för den senaste tolvmånadersperioden till 2,59 SEK, att jämföra med 1,91 SEK för räkenskapsåret 2020/21.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 426 MSEK (552).
 • Under niomånadersperioden genomfördes fem förvärv; CW Lundberg, Libra, AC Antennas, Geonor och GM Scientific med en total årlig affärsvolym om ca 420 MSEK. Efter periodens slut har förvärv av Westmatic och ARAS Security också genomförts.

Koncernchefens kommentar

Räkenskapsårets kvartal tre bjöd på en fortsatt stark utveckling inom de flesta av koncernens verksamheter där försäljningsvolymen såväl organiskt som inklusive förvärv ökade ungefär som tidigare under året. I siffror uppgick nettoomsättningsökningen totalt till 30% i kvartalet och 31% för årets första nio månader, och organiskt var motsvarande siffror 14% för kvartalet och 15% ackumulerat.

Niomånadersresultatet blev därmed starkt där rörelseresultatet (EBITA) ökade med 49% till 630 MSEK (424). Merparten, motsvarande cirka 60% av det förbättrade rörelseresultatet, kom från organiska förbättringar. Rörelsemarginalen uppgick till 16,1% (14,3) och resultatet efter finansnetto ökade med 57% till 527 MSEK (336) jämfört med samma niomånadersperiod föregående år. Sammantaget innebär förbättringarna att vinsten per aktie, efter utspädning, ökat 45% på ett år till 2,59 SEK/aktie – en ny rekordnivå, och att avkastningen på eget kapital också nådde ett nytt ”all-time-high” om 29% (22). 

Särskilt glädjande är att förbättringarna fortsätter komma på bred front från många håll i koncernen. Det visar sig bl a i resultatökningar i samtliga fem divisioner. Vårt avstamp för fortsatt tillväxt från i våras – det vi kallar ”Lagercrantz mot miljarden” – har skapat en gemensam målbild. Genom att divisionernas inriktning vidareutvecklas fokuserar vi på attraktiva produktområden och marknader med strukturell tillväxt och uttalade mål runt hållbarhet. Det skapar tydlighet och ambition som attraherar förvärvsmarknaden, medarbetare, kunder, leverantörer och aktiemarknaden, vilket ytterligare förbättrar förutsättningarna för tillväxt.

Viktigt att framhålla är också de tolv förvärv vi genomfört under de senaste tolv månaderna, varav sju under innevarande räkenskapsår. Vi ser längs vägen att Lagercrantz förmåga att ta hand om, vidareutveckla och internationalisera framför allt ägarledda produktbolag attraherar allt fler säljare av företag. Vi är därför stolta och glada över att ägarna till CW Lundberg i Sverige, Libra och Geonor i Norge, AC Antennas i Danmark, GM Scientific i Storbritannien – och nu senast Westmatic i Sverige och ARAS Security i Danmark – har valt att låta sina livsverk bli en del av Lagercrantz. Totalt adderar dessa företag cirka 665 MSEK i affärsvolym med god lönsamhet. Vi ser fram emot att med stort ansvarstagande, utpräglad decentralisering och målstyrning, i de flesta fall tillsammans med den tidigare ägaren, ta dessa företag till nya höjder.

Inför kommande kvartal är jag fortsatt optimistisk. Pandemin gör sig förvisso ånyo gällande med ökad smittspridning och hög sjukfrånvaro inom koncernen och hos våra kunder, men det ser redan ut att lätta i länder som drabbades av omikron tidigt. Beställningsingången är fortsatt på en god nivå och vi har så här långt hanterat stigande råmaterial- och fraktkostnader och komponentbrist på ett bra sätt med prisanpassningar och kreativitet. Sammantaget ger det mig en stark tilltro till Lagercrantz förutsättningar både på kort och lång sikt.

Jörgen Wigh
VD och Koncernchef

Stockholm den 4 februari 2022

Lagercrantz Group AB (publ)

En telefonkonferens på engelska arrangeras den 4 februari klockan 10.00 CET.
Telefon: +46 8 619 7530. PIN: 332347#
Länk till presentation: 
https://www.lagercrantz.com/sv/rapporter-och-presentationer

Denna information är sådan som Lagercrantz Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-04 08:00 CET.

2021-12-22 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz förvärvar ARAS Security Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-22 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz acquires ARAS Security Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-20 Lagercrantz Group Lagercrantz Group moves to Nasdaq Stockholm Large Cap segment Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-20 Lagercrantz Group Lagercrantz Groups aktie flyttas till Nasdaq Stockholm Large Cap Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-15 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz acquires Westmatic Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-15 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz förvärvar Westmatic Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-09 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz förvärvar GM Scientific i Storbritannien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-09 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz acquires GM Scientific in the UK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-02 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2021-10-29 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz förvärvar Geonor AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-29 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz acquires Geonor AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-22 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz Interim Report 2021/22 Q2 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-22 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz delårsrapport 2021/22 Q2 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-01 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz aktierelaterade incitamentsprogram Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-01 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz' share based incentive programme Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-03 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz welcomes Peter Thysell as new CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-03 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz välkomnar Peter Thysell som ny CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-27 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz acquires AC Antennas in Denmark Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-27 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz förvärvar AC Antennas i Danmark Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 Lagercrantz Group The Annual General Meeting of Lagercrantz Group AB on 24 August 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 Lagercrantz Group Årsstämma i Lagercrantz Group AB den 24 augusti 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-20 Lagercrantz Group Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-20 Lagercrantz Group Notice to attend the Annual General Meeting of Lagercrantz Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-16 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz Interim Report 2021/22 Q1 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-16 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz delårsrapport 2021/22 Q1 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-07 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz 2020/21 Annual Report published Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-07 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz offentliggörande av årsredovisning 2020/21 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-24 Lagercrantz Group Lagercrantz Group's CFO resigns Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-24 Lagercrantz Group Lagercrantz Groups CFO lämnar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-19 Lagercrantz Group The Nomination Committee's proposal for new Chairman of the Board of Lagercrantz Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-19 Lagercrantz Group Valberedningens förslag till ny ordförande i Lagercrantz Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-14 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz acquires Libra in Norway Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-14 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz förvärvar Libra i Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-11 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz Year-End Report 2020/21 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-11 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz bokslutskommuniké 2020/21 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-08 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz acquires CW Lundberg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-08 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz förvärvar CW Lundberg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-18 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz förvärvar Proagria Miljø A/S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-18 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz acquires Proagria Miljø A/S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-18 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz prepares for continued expansion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-18 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz rustar för fortsatt expansion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-26 Lagercrantz Group Change in Management in Lagercrantz Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-26 Lagercrantz Group Ledningsförändring i Lagercrantz Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-08 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz förvärvar Vihab Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-08 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz acquires Vihab Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-28 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz delårsrapport 2020/21 Q3 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-28 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz Interim Report 2020/21 Q3 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-21 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz förvärvar Hovicon International B.V. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-21 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz acquires Hovicon International B.V. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-15 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz förvärvar Oy Esari Ab Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-15 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz acquires Oy Esari Ab Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-09 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-09 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz förvärvar VP Metall AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-09 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz acquires VP Metall AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-02 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-02 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz förvärvar Sajas Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-02 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz acquires Sajas Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-30 Lagercrantz Group Ändring av antalet aktier och röster i Lagercrantz Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-30 Lagercrantz Group Change in number of shares and votes in Lagercrantz Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-23 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz Interim Report 1 April - 30 September 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-23 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz delårsrapport 1 april - 30 september 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-02 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz aktierelaterade incitamentsprogram Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-02 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz' share based incentive programme Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-01 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz dotterbolag Direktronik AB förvärvar sin norska distributör Nexlan AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-01 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz subsidiary Direktronik AB acquires its Norwegian distributor Nexlan AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-25 Lagercrantz Group The Annual General Meeting of Lagercrantz Group AB on 25 August 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-25 Lagercrantz Group Årsstämma i Lagercrantz Group AB den 25 augusti 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-22 Lagercrantz Group Notice to attend the Annual General Meeting of Lagercrantz Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-22 Lagercrantz Group Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-20 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz 2019/20 Annual Report published Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-20 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz offentliggörande av årsredovisning 2019/20 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-17 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz delårsrapport 2020/21 Q1 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-17 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz Interim Report 2020/21 Q1 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-22 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-22 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-13 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz Year-End Report 2019/20 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-13 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz bokslutskommuniké 2019/20 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-13 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz Year-End Report 2019/20 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-13 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz bokslutskommuniké 2019/20 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-06 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-06 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-17 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-17 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-03 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz provides a general update with regard to the Corona virus pandemic. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-03 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz lämnar allmän uppdatering med hänsyn till Corona-pandemin. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-03 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz provides a general update with regard to the Corona virus pandemic. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-03 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz lämnar allmän uppdatering med hänsyn till Corona-pandemin. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-12 Lagercrantz Group Lagercrantz Group's subsidiary Asept International AB acquires dispensing companies UNRO and SDP Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-12 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz dotterbolag Asept International AB förvärvar dispenserbolagen UNRO och SDP Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-12 Lagercrantz Group Lagercrantz Group's subsidiary Asept International AB acquires dispensing companies UNRO and SDP Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-12 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz dotterbolag Asept International AB förvärvar dispenserbolagen UNRO och SDP Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-29 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz Interim Report 2019/20 Q3 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-29 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz delårsrapport 2019/20 Q3 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-29 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz Interim Report 2019/20 Q3 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-29 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz delårsrapport 2019/20 Q3 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-09 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-09 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-03 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-03 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-28 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-13 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-24 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Penser Access: Lagercrantz - En ökad försiktighet bland kunder Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-23 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz Interim Report 2019/20 Q2 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-23 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz delårsrapport 2019/20 Q2 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-11 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz aktierelaterade incitamentsprogram Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-11 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz' share based incentive programme Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-02 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz acquires Frictape Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-02 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz förvärvar Frictape Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-01 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz subsidiary Load Indicator AB acquires durability measurement operations from Dynamo Free AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-01 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz dotterbolag Load Indicator AB förvärvar verksamhet inom hållfasthetsmätning från Dynamo Free AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-19 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-28 Lagercrantz Group Annual General Meeting of Lagercrantz Group AB 27 August 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-28 Lagercrantz Group Årsstämma i Lagercrantz Group AB den 27 augusti 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-07 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-19 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Penser Access: Lagercrantz - Fortsatt robust styrka men med viss avvaktan Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-19 Lagercrantz Group Notice to attend the Annual General Meeting of Lagercrantz Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-19 Lagercrantz Group Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-18 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz Interim Report 2019/20 Q1 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-18 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz delårsrapport 2019/20 Q1 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-04 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz förvärvar G9 i Danmark Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-04 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz acquires G9 in Denmark Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-01 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz offentliggörande av årsredovisning 2018/19 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-01 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz 2018/19 Annual Report published Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-07 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-17 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz dotterbolag Vendig AB förvärvar verksamhet inom bandvågar från OJ:s Vågsystem AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-17 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz' subsidiary Vendig AB to acquire the belt weigher operations from OJ:s Vågsystem AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-13 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Penser Access: Lagercrantz - Fortsatt stabilt rakt igenom Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-09 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz bokslutskommuniké 2018/19 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-09 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz Year-End Report 2018/19 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz acquires Dorotea Mekaniska AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz förvärvar Dorotea Mekaniska AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-08 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Penser Access: Lagercrantz - Robust styrka genom verksamheten Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-29 Lagercrantz Group Lagercrantz Interim Report 2018/19 Q3 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-29 Lagercrantz Group Lagercrantz delårsrapport 2018/19 Q3 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-23 Lagercrantz Group Ledningsförändring i Lagercrantz Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-23 Lagercrantz Group Change in Management in Lagercrantz Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-05 Lagercrantz Group Lagercrantz aktierelaterade incitamentsprogram fulltecknades Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-05 Lagercrantz Group Lagercrantz' share based incentive programme fully subscribed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-24 Lagercrantz Group Penser Access: Lagercrantz - Den organiska tillväxten imponerar Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-23 Lagercrantz Group Lagercrantz Interim Report 2018/19 Q2 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-23 Lagercrantz Group Lagercrantz delårsrapport 2018/19 Q2 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-10 Lagercrantz Group Penser Access: Lagercrantz - En teknikkoncern med stabil historik Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-28 Lagercrantz Group Annual General Meeting of Lagercrantz Group AB 28 September 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-28 Lagercrantz Group Årsstämma i Lagercrantz Group AB den 28 september 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-28 Lagercrantz Group Notice to attend the Annual General Meeting of Lagercrantz Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-28 Lagercrantz Group Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-16 Lagercrantz Group Notice to attend the Annual General Meeting of Lagercrantz Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-16 Lagercrantz Group Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-13 Lagercrantz Group Ändrat datum för årsstämma 2018 i Lagercrantz Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-13 Lagercrantz Group New date for Annual General Meeting 2018 Lagercrantz Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-24 Lagercrantz Group Notice to attend the Annual General Meeting of Lagercrantz Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-24 Lagercrantz Group Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-19 Lagercrantz Group Lagercrantz Interim Report 2018/19 Q1 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-19 Lagercrantz Group Lagercrantz delårsrapport 2018/19 Q1 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-02 Lagercrantz Group Lagercrantz - offentliggörande av årsredovisning 2017/18 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-02 Lagercrantz Group Lagercrantz - 2017/18 Annual Report published Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-15 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-15 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-15 Lagercrantz Group Ägarförändring i Lagercrantz Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-15 Lagercrantz Group Change of ownership in Lagercrantz Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-08 Lagercrantz Group Lagercrantz bokslutskommuniké 2017/18 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-08 Lagercrantz Group Lagercrantz Year-end report 2017/18 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-13 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-23 Lagercrantz Group Lagercrantz acquires Alf Bjurenwall AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-23 Lagercrantz Group Lagercrantz förvärvar Alf Bjurenwall AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-09 Lagercrantz Group Ledningsförändring i Lagercrantz Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-09 Lagercrantz Group Change in Management in Lagercrantz Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-30 Lagercrantz Group Lagercrantz förvärvar Tormek AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-30 Lagercrantz Group Lagercrantz acquires Tormek AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-25 Lagercrantz Group Lagercrantz Interim Report 2017/18 Q3 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-25 Lagercrantz Group Lagercrantz delårsrapport 2017/18 Q3 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-02 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-18 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-28 Lagercrantz Group Lagercrantz acquires NST DK A/S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-28 Lagercrantz Group Lagercrantz förvärvar NST DK A/S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-22 Lagercrantz Group Lagercrantz repurchase of own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-22 Lagercrantz Group Lagercrantz återköp av egna aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-25 Lagercrantz Group Lagercrantz delårsrapport 2017/18 Q2 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-25 Lagercrantz Group Lagercrantz Interim Report 2017/18 Q2 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-24 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

30 Aug 2022 | Årsstämma 2022
31 Aug 2022 | Årligutdelning
25 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2023-Q2
1 Feb 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 May 2023 | Bokslutskommuniké 2023