Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-09-12 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz förvärvar Letti AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-12 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz acquires Letti AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-29 Lagercrantz Group The Annual General Meeting of Lagercrantz Group AB on 29 August 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-29 Lagercrantz Group Årsstämma i Lagercrantz Group AB den 29 augusti 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-11 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-26 Lagercrantz Group Notice to attend the Annual General Meeting of Lagercrantz Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-26 Lagercrantz Group Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-20 Penser Access Penser Access: Intressant förvärvsläge - Lagercrantz Group Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-20 Redeye Redeye: Lagercrantz - One billion target reached – two billion next Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-19 Penser Access Penser Access: Intervju med Lagercrantz - Erik Penser Bank - 19 juli 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-19 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz delårsrapport Q1 2023/24 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-19 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz Interim Report Q1 2023/24 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-11 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz 2022/23 Annual Report published Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-11 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz offentliggörande av årsredovisning 2022/23 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-03 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-14 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz completes the acquisition of Supply Plus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-14 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz fullföljer förvärvet av Supply Plus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-17 Penser Access Penser Access: Redo för nästa växel - Lagercrantz Group Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-17 Redeye Redeye: Lagercrantz - Powering ahead Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz bokslutskommuniké 2022/23 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 16 May 2023 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz bokslutskommuniké 2022/23

Fjärde kvartalet (1 Januari – 31 Mars 2023)

 • Nettoomsättningen ökade med 30% till 2 040 MSEK (1 575),

varav den organiska tillväxten uppgick till 9%.

 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 29% till 343 MSEK (265),

vilket motsvarar en EBITA-marginal om 16,8% (16,8).

 • Resultat efter finansiella poster (EBT) ökade med 27% till 272 MSEK (214).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 418 MSEK (168).
 • Resultat efter skatt ökade med 26% till 213 MSEK (169).

 

 Räkenskapsåret (1 APRIL 2022 – 31 mars 2023)

 • Nettoomsättningen ökade med 32% till 7 246 MSEK (5 482),

varav den organiska tillväxten uppgick till 10%.

 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 35% till 1 205 MSEK (895),

vilket motsvarar en EBITA-marginal om 16,6% (16,3).

 • Resultat efter finansiella poster (EBT) ökade med 31% till 968 MSEK (741)

och resultat efter skatt ökade med 33% till 758 MSEK (572).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 070 MSEK (594).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 29% (28) och soliditeten uppgick till 37% (36).
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade med 32% till 3,70 SEK (2,80).
 • Styrelsen föreslår en höjd utdelning med 23% till 1,60 SEK (1,30) per aktie.
 • Under räkenskapsåret genomfördes sex bolagsförvärv samt två inkråmsförvärv med en total årsomsättning om cirka 1 020 MSEK. Efter räkenskapsårets utgång har ytterligare tre bolagsförvärv genomförts med en total årsomsättning om cirka 260 MSEK.

 

VD-kommentar

”Ett starkt fjärde kvartal avslutar ett nytt rekordår”

Räkenskapsåret 2022/23 blev ett nytt rekordår för Lagercrantz och ett år då vi på många punkter når våra mål. Det visar styrkan i vår affärsidé, vår vision, vår affärskultur och vår organisation. Som serieförvärvare utan exithorisont växer vi genom att köpa höglönsamma och välskötta teknikbolag, som vi tar väl hand om med tydliga ambitioner om tillväxt och förbättringar.

Vi har de senaste åren överträffat våra finansiella målsättningar om att öka resultatet efter finansnetto med minst 15% per år och en avkastning på eget kapital över 25%, i huvudsak med självgenererade kassaflöden. Men resan slutar inte här. Vi har förvisso växt snabbare än förut de senaste åren, men det mesta är ännu ogjort och vi ser stora möjligheter att fortsätta på den inslagna vägen med fler förvärv, offensiva satsningar i befintliga bolag och geografisk expansion. När vi nu går in i ett nytt affärsår kan vi sannolikt behöva hantera en svagare konjunktur, högre räntor och inflation. Hittills ser det dock fortsatt bra ut för våra verksamheter och affärsidén har varit framgångsrik i över 100 år. Därför är jag övertygad om att Lagercrantz kommer kunna fortsätta växa och vara fortsatt framgångsrikt i många år framåt.

Året som gått
För två år sedan, i mars 2021, lanserade vi ”Lagercrantz mot miljarden”, ett program som förtydligade vår strategiska inriktning samt den finansiella målsättningen att fördubbla resultatet till en miljard inom fem år. Vi implementerade en ny divisionsstruktur med tydlig inriktning mot attraktiva, hållbarhetsinriktade segment med strukturell underliggande tillväxt och vi definierade tydligare ambitioner avseende hållbarhet.

Nu, två år senare, är miljardmålet nära att uppfyllas. Under räkenskapsåret 2022/23 nådde vi ett resultat efter finansnetto om 968 MSEK (741), en ökning med 31% jämfört med föregående år och upp från 502 MSEK, som var nivån när resan började.

Den nya organisationen med ökad decentralisering, större kraft och kapacitet på divisionsnivå, innebär att den organiska tillväxttakten ökat, och likaså förvärvstakten då vi längs vägen kan driva fler processer samtidigt. Lönsamheten mätt som avkastningen på eget kapital har också förbättrats och uppgår nu till 29%, fyra procentenheter över vår långsiktiga målsättning.

Strategiskt fortsatte vi att öka andelen egna produkter och nådde vårt mål sedan flera år om 75%. Egna produkter är viktigt då vi ser att det ger bättre förutsättningar för både goda marginaler och organisk tillväxt, inte minst på export.

Vi fortsatte också att bredda oss geografiskt och har bl a satt en ny organisation i Storbritannien, som på mindre än ett år genomfört tre förvärv och där vi inför kommande år ser fler attraktiva möjligheter.

Jag vill också kommentera kassaflödet, där det från den löpande verksamheten förbättrades betydligt till 1 070 MSEK (594) under året. Vi inledde året med ett svagare kassaflöde primärt till följd av uppbyggnad av säkerhetslager på flera håll i koncernen. Situationen med långa leveranstider från våra leverantörer har längs vägen förbättrats vilket gör att lageruppbyggnaden kunnat minskas under andra halvåret. Därmed har Lagercrantz idag en stark finansiell ställning med utrymme att både höja utdelningen och för ytterligare värdeskapande förvärv.

Slutligen vill jag här rikta ett stort tack till alla Lagercrantz fantastiska ledare och medarbetare. Många extraordinära insatser och eldsjälar präglar vår organisation och det är en stor förmån att få arbeta med er alla.

Framtid
Inför framtiden är jag trots världs- och konjunkturläget optimistisk. Marknadsläget är fortsatt stabilt för de flesta av koncernens verksamheter och den befarade nedgången har ännu så länge uteblivit. Osäkerheten kring inflation, räntor och konjunkturutvecklingen framöver är dock stor och läget är svårbedömt, men vi har stark tilltro till vår decentraliserade organisations förmåga att snabbt anpassa erbjudanden och kostnader. Koncernens breda exponering med nischade B2B-produkter till attraktiva sektorer såsom elektrifiering, infrastruktur och säkerhetsprodukter ger stabilitet. Skulle en konjunkturavmattning påverka oss mer framöver är vi väl förberedda med åtgärdsplaner att genomföra situationsanpassat bolag för bolag.

Sammanfattningsvis fortsätter vi således på den inslagna vägen med att bygga en stark teknikkoncern med ledande positioner i hållbara och expansiva nischer.

Jörgen Wigh
VD och koncernchef

Stockholm den 16 maj 2023

Lagercrantz Group AB (publ)

En telefonkonferens hålls den 16 maj kl 10:00 CET.
Telefon: +46 8 619 7530 eller +44 20 707 532 17 (UK).
PIN: 332347#
Länk till presentation: 
https://www.lagercrantz.com/sv/rapporter-och-presentationer

Denna information är sådan som Lagercrantz Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-16 kl 07:40 CET.

2023-05-16 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz Year-end Report 2022/23 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz acquires Fireco Ltd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz förvärvar Fireco Ltd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz förvärvar Supply Plus Limited Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz acquires Supply Plus Limited Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz acquires Glova Rail A/S in Denmark Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz förvärvar Glova Rail A/S i Danmark Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-29 Lagercrantz Group Sassenus Packaging becomes part of Lagercrantz Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-29 Lagercrantz Group Sassenus Packaging blir del av Lagercrantz Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-03 Penser Access Penser Access: Målen borde uppfyllas redan i år - Lagercrantz Analyser Visa Stäng
2023-02-02 Redeye Redeye: Lagercrantz - Cash Machine Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-01 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz Interim Report 1 April - 31 December 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-01 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz delårsrapport 1 april - 31 december 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-30 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Number of shares and votes in Lagercrantz Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-30 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Antal aktier och röster i Lagercrantz Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz acquires Tykoflex Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz förvärvar Tykoflex Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz acquires Agentuuri Neumann Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz förvärvar Agentuuri Neumann Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-21 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz has sold own B-shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-21 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz har genomfört en försäljning av egna B-aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-21 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz has resolved to evaluate a potential sale of up to 1.5 million repurchased B-shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-21 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz har beslutat att undersöka möjligheten att sälja upp till 1,5 miljoner återköpta B-aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-21 Redeye Redeye: Serial Acquirers Update Q3 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 Penser Access Penser Access: Målet nästan i hamn - Lagercrantz Analyser Visa Stäng
2022-10-26 Penser Access Penser Access: Interview with Lagercrantz - Erik Penser Bank - October 25 2022 Analyser Visa Stäng
2022-10-26 Redeye Redeye: Lagercrantz Q2 - Buyers Market Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz delårsrapport 1 april - 30 september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz Interim Report 1 April - 30 September 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-07 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz' share based incentive programme Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-07 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz aktierelaterade incitamentsprogram Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-27 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz acquires Tebul Oy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-27 Lagercrantz Group Lagercrantz Group: Lagercrantz förvärvar Tebul Oy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

25 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q2
6 Feb 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
17 May 2024 | Bokslutskommuniké 2024