Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-09-22 Irisity Bulletin from the extraordinary general meeting in Irisity AB (publ). Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-22 Irisity Kommuniké från extra bolagsstämma i Irisity AB (publ). Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-06 Irisity Irisity AB: Notice of extraordinary general meeting of IRISITY AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-06 Irisity Irisity AB: Kallelse till extra bolagsstämma i IRISITY AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-02 Irisity Irisity AB: IRISITY CARRIES OUT A DIRECTED NEW SHARE ISSUE OF SEK 130 MILLION, CONDITIONAL ON APPROVAL FROM THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-02 Irisity Irisity AB: IRISITY GENOMFÖR EN RIKTAD EMISSION OM 130 MILJONER SEK UNDER FÖRUTSÄTTNING AV GODKÄNNANDE FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-02 Irisity Irisity AB: IRISITY AB (PUBL) UTREDER FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD NYEMISSION, FÖR ATT DELVIS FINANSIERA FÖRVÄRVET AV AGENT VI Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-02 Irisity Irisity AB: IRISITY AB (PUBL) INTENDS TO CARRY OUT A DIRECTED NEW SHARE ISSUE TO PARTLY FINANCE THE ACQUISITION OF AGENT VI, A LEADER IN AI-POWERED VIDEO ANALYTICS. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-02 Irisity Irisity AB (publ) förvärvar Agent Vi, ledande bolag inom AI-driven videoanalys. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-02 Irisity Irisity AB (publ) acquires Agent Vi, a leader in AI-powered video analytics. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-16 Irisity Irisity AB: The city of Gothenburg reports record low cost of vandalization now begins next phase of IRIS School Guard roll-out. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-06 Irisity Irisity AB (publ) levererar ett andra kvartal med stark tillväxt. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-06 Irisity Irisity AB (publ) delivers a second quarter with strong growth Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-11 Irisity Irisity AB: Powered by IRIS, metro and rail operators take the lead in AI-based protection and safety. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-07 Irisity Irisity AB (publ) levererar ett första kvartal med ökad omsättning och förbättrade marginaler. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-07 Irisity Irisity AB (publ) delivers a first quarter with increased sales and improved margins. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 Irisity Kommuniké från årsstämma i Irisity AB (publ) 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-15 Irisity Irisity AB: Irisity and MOBOTIX enter into technology partnership Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-14 Irisity Irisity AB: Irisity has recruited a new international Enterprise Sales Executive Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-31 Irisity Irisity AB: Irisity skriver återförsäljaravtal med Elajo och Assemblin för AI-tjänsten IRIS i Sverige Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-24 Irisity Irisity AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IRISITY AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 24 Mar 2021 | Irisity

Irisity AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IRISITY AB (publ)

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer IRISITYs årsstämma att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

IRISITY välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 22 april 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som genom förhandsröstning önskar delta på bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 april 2021,
  • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget genom att avge förhandsröst enligt instruktionerna nedan senast den 21 april 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på bolagsstämman, vara registrerad för aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering), senast fredagen den 16 april 2021. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Förhandsröstning

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom förhandsröstning (poströstning) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.irisity.com. Ingivande av formuläret enligt instruktionerna nedan gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 21 april 2021 och skickas med posten till Irisity AB (publ), Lindholmspiren 7, 417 56 Göteborg, eller per e-post till andreas.hoye@irisity.com.Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation och Bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till IRISITY AB (publ), Att. Andreas Höye, Lindholmspiren 7, 417 56 Göteborg, eller elektroniskt till andreas.hoye@irisity.com,senast den 12 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de halls tillgängliga på Bolagets kontor på Lindholmspiren 7, Göteborg, och på Bolagets webbplats, www.irisity.com, senast fredagen den 16 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justeringsmän
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslaget till dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om

a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
9. Fastställande av antalet revisorer
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av revisor
13. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Årsstämman avslutande

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen, representerar 34,6 procent av bolagets röster och består av Ulf Runmarker (representant för Aktiebolaget Westergyllen och sig själv) Håkan Krook, (representant för Chalmers Innovation Seed Fund AB), Erik Sprinchorn (representant för TIN Ny Teknik), Fredrik Sanell (representant för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola) och  Erik Landolsi (representant för Pixelwise Holding AB),  Valberedningen har sammanträtt vid ett fleral tillfällen och har tagit del av styrelseutvärdering samt haft samtal med styrelsens ordförande och samtliga ledamöter. Mot den bakgrunden lämnar valberedningen följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 8-10 enligt förslag till dagordning för årsstämman i Irisity AB (publ):

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid årsstämman föreslås Lennart Svantesson.

Punkt 8. Fastställande av antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen består av fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 9. Fastställande av antal revisorer

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att ett sammanlagt arvode om 720 000 kronor ska utgå till de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna varav 240.000 kronor till styrelsens ordförande och 120.000 kronor för var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 11. Val av styrelseledamöter

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen följande:

Omval av Lennart Svantesson, Anders Långsved och Johan Zetterström som ledamöter. Vidare föreslår valberedningen nyval av Anna Ahlberg och Nils Malmros. Meg Tiveus har avböjt omval. Lennart Svantesson föreslås omväljas till styrelseordförande.

Punkt 12. Val av revisor

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med Thomas Nilsson som huvudansvarig revisor.

Punkt 13. Beslut om principer för utseende av valberedning
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att principerna för utseende av valberedningens ledamöter såsom fastställdes vid årsstämman 2020 skall oförändrat gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring av dessa principer fattas av årsstämman, vilka är de som i sammanfattningen beskrivs nedan.

Valberedning skall föreslå ordförande vid årsstämman, antal styrelseledamöter, arvoden till styrelsen, val av styrelseledamöter, val av revisorer, arvode till revisorerna samt hur valberedningen skall utses.

Valberedning skall bestå av 3-5 personer. Styrelsens ordförande skall på basis av aktieägarförteckning per 30 september respektive år tillfråga representanter från bolagets 5 största aktieägare som därefter utgör bolagets valberedning. I det fall endast 2 av de fem största ägarna står till förfogande till valberedningen skall nästa ägare i storleksordning tillfrågas tills dess att minst tre ledamöter uppnås. Representanten från bolagets största ägare skall bli valberedningens ordförande om inte annat överenskoms i valberedningen. Någon ersättning till valberedningens ledamöter utgår ej. Skäliga kostnader (till exempel rekryteringsarvode) som uppkommer för valberedningens arbete skall bäras av bolaget.

Valberedningens sammansättning med angivande av namn, telefonnummer och mailadress skall publiceras på bolagets hemsida senast den 30 november respektive år.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7b – Disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

Styrelsen föreslår att Bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 80 123 272 kronor överförs i ny räkning. Ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2020.

Punkt 14 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta uppdaterad bolagsordning i enlighet med följande (ändringar visas i fetstil i tabellen):

Bestämmelse Nuvarande Föreslagen lydelse
lydelse
§1 Bolagets firma Bolagets företagsnamn är Irisity AB (publ).
är Irisity AB. Bolaget är publikt (publ).
Bolaget är
publikt (publ).
§9 För att få För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare
deltaga i anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges
bolagsstämma i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får
skall inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
aktieägare dels midsommarafton, julafton eller nyårsafton och
vara upptagen i inte infalla tidigare än femte vardagen före
utskrift eller bolagsstämman.[Resterande del av §9 i
annan bolagsordningen skrivs inte ut i denna tabell då
framställning den inte föreslås ändras]
av hela
aktieboken
avseende
förhållandena
fem vardagar
före stämman,
dels anmäla sig
hos bolaget
senast klockan
18.00 den dag
som anges i
kallelsen till
bolagsstämman.
[Resterande del
av §9 i
bolagsordningen
skrivs inte ut
i denna tabell
då den inte
föreslås
ändras]
Ny – Styrelsen får samla in fullmakter enligt det
bestämmelse förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket
§ 12 aktiebolagslagen (2005:551).Styrelsen får inför
en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska
kunna utöva sin rösträtt per post före
bolagsstämman.

Styrelsens förslag till ny bolagsordning finns tillgängligt hos bolaget och på www.irisity.com.

Antalet aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 25 840 904. Bolaget innehar inga egna aktier.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkt 14 krävs att förslaget biträds av en majoritet om minst två tredjedelar av såväl de vid stämman angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar

Årsredovisning med revisionsberättelse för 2020 och styrelsens samt valberedningens fullständiga förslag, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.irisity.com senast tre veckor före bolagsstämman. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren med posten till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med stämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf .

_____________

Göteborg i mars 2021

Irisity AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, Irisity CEO

Phone: +46 771 41 11 00

E-mail: marcus.backlund@irisity.com

Andreas Höye, Irisity CFO

Phone: +46 769 01 34 51

E-mail: andreas.hoye@irisity.com

2021-03-17 Irisity Irisity AB: Irisity has recruited a new international Enterprise Sales Executive Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-16 Irisity Irisity AB: Irisity has entered into the Milestone Technology Partner Program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-16 Irisity Rättelse av felaktig MAR-hänvisning i tidigare pressmeddelande: Irisity AB (publ) har publicerat årsredovisning för 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-16 Irisity Irisity AB (publ) has published its annual report for 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-16 Irisity Irisity AB (publ) har publicerat årsredovisning för 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-15 Irisity Irisity AB: Irisity is launching a new cutting-edge algorithm detecting falling and laying people Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-18 Irisity Irisity AB: Changed shareholding in senior executives in Irisity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-18 Irisity Irisity AB: Förändrat aktieinnehav hos ledande befattningshavare i Irisity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-17 Irisity Irisity AB: Anna Ahlberg and Nils Malmros are proposed as new board members in Irisity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-17 Irisity Irisity AB: Anna Ahlberg och Nils Malmros föreslås som nya styrelseledamöter i Irisity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-12 Irisity Irisity AB: Delårsrapport fjärde kvartalet 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-12 Irisity Irisity AB: Interim report fourth quarter 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-05 Irisity Irisity AB: Penser Access: Irisity - Avtal med Axis ändrar spelplanen Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-03 Irisity Irisity AB: Irisity and Axis enter into partnership developing deep learning powered intelligent cameras Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-22 Irisity Irisity AB: Irisity recruits Marketing Specialist Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-10 Irisity Irisity AB: Irisity selected as an Intel AI-builders member fostering next generation AI Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-27 Irisity Irisity AB: Irisity wins SL's extensive procurement of video analysis for the metro Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-27 Irisity Irisity AB: Irisity vinner SLs omfattande upphandling av videoanalys för tunnelbana Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-05 Irisity Kommuniké från extra bolagsstämma i Irisity AB (publ ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-05 Irisity Irisity AB: Penser Access: Irisity - Kapitalanskaffning banar väg för kommersialisering Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-04 Irisity Irisity AB: Delårsrapport tredje kvartalet 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-19 Irisity Irisity AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IRISITY AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-19 Irisity Irisity AB: Irisity conducts a private placement of approximately SEK 50 million to institutional investors and convenes an Extraordinary General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-19 Irisity Irisity AB: Irisity genomför en riktad nyemission om cirka 50 MSEK till institutionella investerare och kallar till extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-19 Irisity Irisity AB: Irisity avser genomföra en riktad nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-23 Irisity Irisity AB: Irisity rekryterar ny internationell Enterprise Sales Executive Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-16 Irisity Irisity AB: Samtliga allokerade teckningsoptioner från 2015 års program har nyttjats Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-14 Irisity Irisity AB: Irisity is launching a new cutting-edge algorithm for increased safety of railway infrastructure Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-14 Irisity Irisity AB: Irisity genomför global lansering av ny spetsalgoritm för ökad säkerhet vid järnvägsinfrastruktur Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-07 Irisity Irisity AB: Irisity genomför global lansering av ny spetsalgoritm för ökad säkerhet vid publika platser Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-07 Irisity Irisity AB: Irisity is launching globally a new cutting-edge algorithm for increased security in public places Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-07 Irisity Irisity AB: Penser Access: Irisity - Ett lugnt kvartal Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-06 Irisity Irisity AB: Delårsrapport andra kvartalet 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-24 Irisity Irisity AB: Penser Access: Irisity G4S implementerar Irisitys AI-videoanalys Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-23 Irisity Irisity AB: Machine learning adopted by G4S with Irisity's AI video analytics solution Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-23 Irisity Irisity AB: G4S implementerar Irisitys AI-videoanalys Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-23 Irisity Irisity AB: Göteborg Stad förnyar sitt ramavtal med Irisity för leverans av AI-tjänsten IRIS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-16 Irisity Irisity AB: Irisity levererar AI-tjänsten IRIS till Älmhults Kommun Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-09 Irisity Irisity AB: Irisity appoints Andreas Höye as new Chief Financial Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-09 Irisity Irisity AB: Irisity utser Andreas Höye till ny Chief Financial Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-25 Irisity Irisity AB: Irisity och Cubsec inleder strategiskt samarbete kring AI-tjänsten IRIS i Sverige. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 Irisity Irisity AB: Penser Access: Irisity relansering och Q1 - Övervintrar Covid-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-07 Irisity Irisity AB: Delårsrapport första kvartalet 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 Irisity Irisity AB: Interim report first quarter 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-21 Irisity Kommuniké från årsstämma 2020 i Irisity AB (publ). Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 Irisity Irisity AB: Penser Access: Irisity - Förseningar men stark balansräkning Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-30 Irisity Irisity AB (publ) provides an update on the current situation with respect of COVID-19 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-18 Irisity Irisity AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IRISITY AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-16 Irisity Irisity AB (publ) har publicerat årsredovisning för 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-14 Irisity Irisity AB: Irisity levererar ny spetsalgoritm för ökad säkerhet och spårbarhet till flera kommuner i Sverige Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-13 Irisity Irisity AB: Penser Access: Irisity - Högre takt än väntat i utrullning Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-12 Irisity Irisity AB: Delårsrapport fjärde kvartalet 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-12 Irisity Irisity AB: Interim report fourth quarter 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-03 Irisity Irisity AB: Irisity levererar AI-tjänsten IRIS till flera nya kommuner i Sverige Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-16 Irisity Kommuniké från extra bolagsstämma i Irisity AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-14 Irisity Irisity AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IRISITY AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-13 Irisity Irisity AB: The board of directors of Irisity has resolved upon a new share issue of SEK 35 million subject to approval from an extraordinary general meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-13 Irisity Irisity AB: Styrelsen för Irisity har beslutat om en riktad nyemission om 35 miljoner kronor villkorad av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-13 Irisity Irisity AB: Irisity announces intention of directed new share issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-13 Irisity Irisity AB: Irisity offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-06 Irisity Irisity AB: Penser Access: Irisity - Utrullningen långsammare än väntat Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-05 Irisity Irisity AB: Delårsrapport tredje kvartalet 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-05 Irisity Irisity AB: Interim report third quarter 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-05 Irisity Irisity AB: Irisity uppdaterar status för den internationella SaaS- försäljningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-05 Irisity Irisity AB: Irisity updates the status of international SaaS sales Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-07 Irisity Irisity AB: Penser Access: Fortsatt tillväxt i mjukvaruintäkter Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-06 Irisity Irisity AB: Delårsrapport andra kvartalet 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-06 Irisity Irisity AB: Interim report second quarter 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 Irisity Irisity AB: Irisity updates the status of the international SaaS sales Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 Irisity Irisity AB: Irisity uppdaterar status för den internationella SaaS försäljningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-13 Irisity Irisity AB: Penser Access: Irisity - MRR fortsätter att stiga Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-10 Irisity Irisity AB: Delårsrapport första kvartalet 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-10 Irisity Irisity AB: Interim report, first quarter 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-02 Irisity Irisity AB: Irisity tidigarelägger publicering av Q1 rapport samt uppdaterar sin finansiella kalender Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-02 Irisity Irisity AB: Irisity advance the publication of the interim report Q1 and updates its financial calendar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 Irisity Kommuniké från årsstämma 2019 i Irisity AB (publ). Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-28 Irisity Irisity AB: Irisity initiates partnership with World Security in the UAE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-28 Irisity Irisity AB: Irisity inleder samarbete med World Security i UAE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-27 Irisity Irisity AB: Anders Långsved is proposed as a new board member of Irisity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-27 Irisity Irisity AB: Anders Långsved föreslås som ny styrelseledamot i Irisity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-27 Irisity Kallelse till årsstämma i Irisity AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-15 Irisity Irisity AB: Irisity har publicerat årsredovisning för 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-15 Irisity Irisity AB: Irisity has published the annual report for 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-01 Irisity Irisity AB: Penser Access: Irisity - Förvärv och förseningar Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-28 Irisity Irisity AB: Delårsrapport fjärde kvartalet 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-25 Irisity Irisity AB: Irisity inleder samarbete med estländska Viking Security Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-30 Irisity Irisity inleder samarbete med thailändska Guts Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-22 Irisity Irisitys larmhanteringspatent upprätthållet efter överklagan hos Patent- och Marknadsdomstolen (PMD) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-21 Irisity Irisity förstärker management med ny CTO och COO samt utser en CPO. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-18 Irisity Irisity inleder samarbete med säkerhetskoncernen 2045 Segurança i Portugal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-18 Irisity Kommuniké från extra bolagsstämma i Irisity AB (pub Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-30 Irisity Kommuniké från extra bolagsstämma i Irisity AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-13 Irisity Kallelse till extra bolagsstämma i Irisity AB (publ.) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-13 Irisity Penser Access: Irisity - Nyemission, förvärv och fler LOIs Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-09 Irisity Irisity inleder samarbete med holländska Trigion samt Aetos i Singapore Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-09 Irisity Irisitys styrelse har beslutat om en riktad nyemission om ca  25 miljoner kronor villkorad av bolagsstämmans efterföljande godkännande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-08 Irisity Irisity avser att genomföra en riktad nyemission om upp till ca 3,2 miljoner aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-08 Irisity Irisity för initiala diskussioner om förvärv av Visionists Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-26 Irisity Penser Access: Irisity - MRR stiger kraftigt Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-25 Irisity Delårsrapport tredje kvartalet 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-05 Irisity Irisity tidigarelägger offentliggörande av delårsrapport avseende tredje kvartalet 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-17 Irisity Irisity inleder samarbete med Dahua Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-21 Irisity Ökat aktieinnehav hos ledande befattningshavare i Irisity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-17 Irisity Penser Access: Irisity - Samarbetsavtal, pilotprojekt och syntetiska optioner Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-16 Irisity Delårsrapport andra kvartalet 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-01 Irisity Inlösen av syntetiska optioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-01 Irisity Inlösen av syntetiska optioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-20 Irisity Irisity inleder samarbete med Solid Group i Polen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-13 Irisity Irisity inleder samarbete med Hanwha och Hitron i Sydkorea Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-05 Irisity Irisity inleder samarbete med Hikvision Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-02 Irisity Irisity inleder samarbete med Securitas UAE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-26 Irisity Irisity inleder samarbete med Tepe Savunma i Turkiet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-19 Irisity Irisity inleder samarbete med Ryska Imperator och G4S Litauen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-19 Irisity Irisity inleder samarbete med Ryska Imperator och G4S Litauen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-28 Irisity Irisity inleder samarbete med IP-kamera giganten Uniview Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-25 Irisity Penser Access: Irisity - Full gas mot SaaS Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-24 Irisity Delårsrapport första kvartalet 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-24 Irisity Delårsrapport första kvartalet 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-25 Irisity Kommuniké från årsstämma 2018 i Irisity AB (publ). Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-26 Irisity Irisity kallar till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-15 Irisity Irisity har publicerat årsredovisning för 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-09 Irisity Irisity inleder samarbete med Trivalor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-05 Irisity Irisity inleder samarbete med G4S Latvia Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-01 Irisity Irisity ingår samarbetsavtal med Bravida Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Irisity Penser Access: Irisity - Nya produkter och resan mot SaaS fortsätter Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-28 Irisity Delårsrapport fjärde kvartalet 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 Irisity Delårsrapport fjärde kvartalet 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-06 Irisity Irisity lanserar AI-tjänsten PeopleMetrics™ som mäter personflöden i realtid Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-01 Irisity Penser Access: Irisity - Bolaget som ser allt Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-31 Irisity Irisity lanserar AI-tjänsten IRIS Parking™ som mäter beläggningsgrad på parkeringar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-30 Irisity Axess Logistics utökar sin investering i intelligent kamerabevakning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-28 Irisity Ökat aktieinnehav hos ledande befattningshavare i Irisity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-28 Irisity Irisity tillförs 33,9 Mkr efter avslutade nyemissioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-11 Irisity Irisity utser Erik Penser Bank till likviditetsgarant Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-07 Irisity Irisity lanserar andra generationens AI-baserade Skolbevakare™ Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-06 Irisity Irisity offentliggör prospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-24 Irisity Kommuniké från extra bolagsstämma i Irisity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-13 Irisity Irisity levererar intelligent kamerabevakning till Göteborgs Stad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-13 Irisity Irisity levererar intelligent kamerabevakning till Göteborgs Stad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-09 Irisity Irisity växer med nya strategiska investerare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-08 Irisity Irisity genomför kombinerad riktad emission och fullt garanterad företrädesemission om totalt cirka 34 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-01 Irisity Irisity lanserar banbrytande AI-baserad bevakningstjänst för privatmarknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-18 Irisity Delårsrapport tredje kvartalet 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-18 Irisity Irisity inför delningsmodell och exekverar ny tillväxtstrategi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-28 Irisity Irisity tidigarelägger tredje kvartalets rapport samt redovisar kommande tillväxtstrategi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-14 Irisity Irisity levererar nya bevakningslösningar i Sydafrika Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-07 Irisity Irisity justerar ned rapporterad abonnemangsstock Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-07 Irisity Irisity justerar ned rapporterad abonnemangsstock Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-06 Irisity Irisity levererar digital Nattillsyn till Eskilstuna kommun Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-23 Irisity Irisity levererar bevakning till Axess Logistics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-16 Mindmancer Ökat aktieinnehav hos ledande befattnings-havare i Irisity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-15 Mindmancer Delårsrapport andra kvartalet 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-08 Mindmancer Mindmancer byter namn till Irisity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-08 Mindmancer Mindmancer byter namn till Irisity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-01 Mindmancer Kommuniké från extra bolagsstämma 27 juli 2017 i Mindmancer AB (publ). Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-28 Mindmancer Kommuniké från extra bolagsstämma 27 juli 2017 i Mindmancer AB (publ). Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-27 Mindmancer Kommuniké från extra bolagsstämma 27 juli 2017 i Mindmancer AB (publ). Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-14 Mindmancer Mindmancer levererar digital Nattillsyn till Nacka kommun Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-17 Mindmancer Delårsrapport första kvartalet 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-17 Mindmancer Delårsrapport första kvartalet 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-26 Mindmancer Mindmancer AB (publ) stärker styrelsen med Lennart Svantesson och Meg Tivéus. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

25 Apr 2018 | Årsstämma 2017
26 Apr 2018 | Årligutdelning
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
16 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
15 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Årsstämma 2018
26 Apr 2019 | Årligutdelning
10 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
22 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
6 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
14 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
5 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
22 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
12 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
21 Apr 2020 | Årsstämma 2019
22 Apr 2020 | Årligutdelning
7 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
6 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
4 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
12 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
22 Apr 2021 | Årsstämma 2020
23 Apr 2021 | Årligutdelning
7 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
6 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
22 Sep 2021 | Extrastämma 2021
10 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner