Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2024-05-20 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Intervacc: Positiva signaler i Sverige Pressreleaser Visa Stäng
2024-05-15 Intervacc Kommuniké från årsstämman i Intervacc AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 15 May 2024 | Intervacc

Kommuniké från årsstämman i Intervacc AB (publ)

Intervacc AB (publ) höll onsdagen den 15 maj 2024 årsstämma varvid följande beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde av styrelsen framlagda resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2023.

Disponering av bolagets resultat

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktörer

Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna som har varit verksamma under räkenskapsåret 2023 ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Håkan Björklund, Lisen Bratt Fredricson, Jan-Ingmar Flock, Lennart Johansson och Camilla Ramfelt McCarthy samt nyval av Mathias Uhlen och Emil Billbäck som styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Håkan Björklund omvaldes som styrelsens ordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 280 000 kronor till styrelsens ordförande och 130 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, som har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Bemyndigande avseende emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Det totala antalet som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av aktierna i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2024.

Bolagsordningsändring avseende gränserna för aktiekapitalet och minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens paragraf 4 avseende gränserna för aktiekapitalet till lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor samt att minska aktiekapitalet med 136 325 285,444635 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fritt eget kapital.

För mer information vänligen kontakta

Jonas Sohlman, VD

Tel:   +46 (0)8120 10 600

E-post: Jonas.sohlman@intervacc.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2024 kl 14.30 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar vaccin för djur. Bolagets vaccin och vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser.

Kontaktuppgifter Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB
E-post: adviser@eminova.se,Tel: +46 (0)8 – 684 211 10

2024-05-15 Intervacc Report from Annual General Meeting in Intervacc Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-05-15 Intervacc Intervacc: Delårsrapport januari - mars 2024 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-05-15 Intervacc Intervacc: Interim report January - March 2024 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-15 Intervacc Notice of Annual General Meeting in Intervacc AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-15 Intervacc Kallelse till årsstämma i Intervacc AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-10 Intervacc Intervacc publishes the 2023 Annual Report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-10 Intervacc Intervacc publicerar årsredovisning för 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-04 Intervacc Intervacc announces changes in the Nomination Committee Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-04 Intervacc Intervacc offentliggör förändringar i valberedningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-28 Intervacc Jonas Sohlman ny VD för Intervacc AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-28 Intervacc Jonas Sohlman appointed as new CEO for Intervacc Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-22 Intervacc Intervacc announces changes in dates for AGM and report for the first quarter 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-22 Intervacc Intervacc tidigarelägger årsstämma och rapport för första kvartalet 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-21 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Intervacc - Behöver visa tillväxt Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-16 Intervacc Intervacc: Bokslutskommuniké januari - december 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-16 Intervacc Intervacc: Year-end report January - December 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-13 Intervacc Intervacc: Invitation to conference call and audiocast in connection with the year-end report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-13 Intervacc Intervacc: Inbjudan till telefonkonferens och audiocast i samband med bokslutskommuniké Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-07 Intervacc Intervaccs tilldelas prestigefullt bidrag från Eurostars för vidareutveckling av sitt prototypvaccin till gris Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-07 Intervacc Intervacc awarded prestigious Eurostars grant to advance their new prototype vaccine against Streptococcus suis infection in pigs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-21 Intervacc Förändringar av valberedningen i Intervacc Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-21 Intervacc Intervacc announces changes in the Nomination Committee Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-11 Intervacc Intervacc: Europas ledande experter inom kvarka träffas vid riksanläggningen i Flyinge för att dela de senaste framstegen kring smittskydd och vaccination Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-11 Intervacc Intervacc: The National Equestrian Centre at Flyinge to host European expert meeting on the use of vaccination to prevent strangles in horses Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-23 Intervacc Report from Extraordinary General Meeting in Intervacc Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-23 Intervacc Kommuniké från extra bolagsstämma i Intervacc Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-22 Intervacc Intervacc beviljas patent i USA för vaccin mot infektioner orsakade av Streptococcus suis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-22 Intervacc U.S. patent approval for Intervacc's vaccine against infections caused by Streptococcus suis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-17 Penser Access Penser Access: IVACC Q3 2023 - Intervacc Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-16 Intervacc Intervacc: Interim report January - September 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-16 Intervacc Intervacc: Delårsrapport januari - september 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-15 Intervacc Inbjudan till webcast i samband med Intervaccs delårsrapport för tredje kvartalet, 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-15 Intervacc Invitation to conference call with presentation of Intervacc's Interim report for the third quarter, 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-30 Intervacc Nomination Committee appointed in Intervacc Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-30 Intervacc Valberedning utsedd i Intervacc Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-19 Intervacc Intervacc: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN INTERVACC AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-19 Intervacc Intervacc: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INTERVACC AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-01 Penser Access Penser Access: IVACC Q2’23 - Intervacc Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-31 Intervacc Intervacc: Delårsrapport januari - juni 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-31 Intervacc Intervacc: Interim report January - June 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-21 Intervacc Andreas Andersson steps down as President and CEO. Jonas Sohlman has been appointed acting President and CEO for Intervacc Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-21 Intervacc Andreas Andersson slutar som VD och koncernchef - Jonas Sohlman har utsetts som tillförordnad VD och koncernchef för Intervacc Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-17 Intervacc Intervacc awarded grant to optimise production processes for a fusion protein, which is one component of a prototype vaccine for pigs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-17 Intervacc Intervacc beviljas bidrag för att utveckla tillverkningsprocessen för ett prototypvaccin för grisar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-11 Intervacc Intervaccs beviljas medel för uppstartsfasen i ett utvecklingsprojekt som avser att ta fram tillverkningsprocesser för ett prototypvaccin mot Streptococcus suis infektioner hos gris Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-11 Intervacc Intervacc to collaborate with Testa Center to optimise production processes for their prototype vaccine for pigs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-10 Intervacc Intervacc ställer ut på Falsterbo Horse Show Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-08 Intervacc Intervacc offentliggör utfall i den fullt säkerställda företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-08 Intervacc Intervacc announces the outcome of the fully secured rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-07 Intervacc Kommuniké från årsstämman i Intervacc AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-07 Intervacc Report from Annual General Meeting in Intervacc Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

13 Jun 2024 | Årligutdelning
30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024