Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-09-01 Penser Access Penser Access: IVACC Q2’23 - Intervacc Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-31 Intervacc Intervacc: Delårsrapport januari - juni 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 31 Aug 2023 | Intervacc

Intervacc: Delårsrapport januari – juni 2023

Koncernen i sammandrag

2023 2022 2023 2022-01-01 Helår
-04 -04 -01
-01 -01 -01
-2023 -2022 -2023 -2022-06-30 2022
-06 -06 -06
-30 -30 -30
Nettoomsättning 1 882 2 612 3 365 3 784 9 684
Rörelseresultat -18 -15 -35 -26 436 -64 413
380 739 821
Resultat efter -17 -15 -35 -26 495 -64 155
finansiella poster 953 769 429

Kassaflöde från den -11 -16 -21 -34 160 -69 790
löpande verksamheten 851 198 736
Periodens kassaflöde 78 -17 67 -39 226 -70 013
324 512 754

Balansomslutning 324 304 324 304 019 265 035
954 019 954
Soliditet 94% 93% 94% 93% 94%

Antal aktier på 75 50 75 50 160 388 50 490 843
balansdagen 736 160 736
264 388 264
Genomsnittligt antal 56 50 53 50 160 388 50 295 324
aktier före utspädning 661 160 576
945 388 394
Genomsnittligt antal 56 50 53 50 350 185 50 406 868
aktier efter 661 338 576
utspädning 945 110 394
Resultat per aktie -0,34 -0,31 -0,66 -0,53 -1,28
före utspädning
Resultat per aktie -0,34 -0,31 -0,66 -0,53 -1,28
efter utspädning

Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående räkenskapsår. De finansiella uppgifter som presenteras avser koncernen och uttrycks i TSEK om annat ej anges

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2023

–     En företrädesemission genomfördes varvid bolaget tillfördes cirka 104 miljoner kronor (före emissionskostnader).

–     Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Veterinary Medicines Directorate (VMD) förlängde under maj månad hållbarheten för Strangvac till 33 månader från tidigare 24 månader.

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2023

–     Stor uppmärksamhet har riktats på kvarkautbrott. I Sverige skedde bl.a. ett kvarkautbrott på Rommetravets stallbacke, vilket resulterade i att V75 tävlingar fick flyttas och att kvarka som sjukdom fick mycket uppmärksamhet.

–      Styrelsen fattade beslut om långsiktiga finansiella mål avseende Strangvac: Strangvac har potential att nå en årlig global försäljning överstigande en miljard SEK med en bruttomarginal på ca 65%.

Efter rapportperiodens slut

–     Den 21 augusti meddelade styrelsen att man tillsammans med Andreas Andersson, kommit överens om att han lämnar sin roll som VD och koncernchef. Styrelsen har utsett Jonas Sohlman till tillförordnad VD och koncernchef med omedelbar verkan.

–      Almi beviljade under juli ett bidrag på ca 118 TSEK och Vinnova beviljade under augusti ett bidrag på 800 TSEK till Intervacc för att utveckla tillverkningsprocessen för ett rekombinant fusionsprotein.

Försäljning

Nettoomsättningen utgjorde under andra kvartalet 1,9 (2,6) MSEK och uppgår för halvåret till 3,4 (3,8) MSEK. Jämfört med första halvåret föregående år har nettoomsättningen minskat med 0,4 MSEK.

Resultat

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -18,4 (-15,7) MSEK vilket är en försämring jämfört med samma period förra året om -2,7 MSEK. För första halvåret uppgick rörelseresultatet till
-35,8 (-26,4) MSEK vilket är en försämring jämfört med samma period föregående år om -9,4 MSEK. Av försämringen under halvåret avser -3,4 MSEK en ökning av avskrivningar avseende materiella och immateriella anläggningstillgångar.

Rörelseresultaten under såväl 2022 som 2023 har vidare belastats med kostnader för de projekt som bolaget driver och som avser både produktionsförbättringar och regelefterlevnad vilka syftar till att ge en större flexibilitet i tillverkningen och samtidigt säkerställa att produkter tillverkas och kontrolleras enligt kvalitetsstandarder. Att i egen regi utveckla och sedan kommersialisera ett vaccin är kostsamt, och bolaget anser att det är naturligt att bolaget i nuvarande fas inte når lönsamhet. Det negativa rörelseresultatet förklaras således huvudsakligen av att kommersialiseringen av koncernens första egenutvecklade produkt, Strangvac, är i tidig fas med en blygsam försäljning.

Kassaflöde

Nyemissionen under andra kvartalet 2023 innebar att bolaget tillfördes netto 90,7 MSEK och att kassaflödet under andra kvartalet var positivt med 78,3 MSEK vilket jämfört med samma period föregående år en förbättring med 95,8 MSEK. Under första halvåret 2023 var kassaflödet 106,8 MSEK bättre jämfört med samma period 2022.

Finansiell ställning

På balansdagen 2023 uppgick eget kapital till 305,6 MSEK, vilket är en förbättring om 55,4 MSEK sedan årsbokslutet 2022. Likvida medel, som på balansdagen 2023 uppgår till 113,3 MSEK påverkas i stor utsträckning av kommersialiseringen av Strangvac i Europa och de satsningar som görs inom forskning och utveckling, där våra nya och pågående projekt blir allt väsentligare. Projektportföljen avser vacciner mot S. suis infektioner i gris och S. aureus infektioner i mjölkkor (mastit). Forskning och utveckling inkluderar även kommande regulatorisk process med USDA (United States Department of Agriculture) avseende Strangvac.

Bolaget genererar ännu inte ett positivt kassaflöde från affärsverksamheten men står efter den genomförda emissionen starkt rustat för accelererad kommersialisering och vaccinutveckling.

VD har ordet

Övertecknad nyemission ger förutsättningar för accelererad kommersialisering av Strangvac

Med ägarnas stöd genomfördes under våren en företrädesemission där Intervacc tillfördes cirka 104 miljoner kronor före emissionskostnader. En hög teckningsgrad innebar att inga garantiåtaganden togs i anspråk.

Från lanseringen av Strangvac, i slutet av mars 2022 fram till och med den 30 juni har vi uppskattningsvis sålt 3500 vialer i Sverige. Det totala antalet vaccinerade hästar i Sverige ökar successivt och vår uppskattning är att 1500 hästar av en total population om cirka 360 000 hästar i Sverige idag är vaccinerade. 

Den totala nettoomsättningen för koncernen under andra kvartalet uppgick till 1,9 MSEK (2,6 MSEK). Under halvårsperioden uppgick nettoomsättningen till 3,4 MSEK (3,8 MSEK).

Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgår till -18,4 MSEK. (-15,7 MSEK) vilket är lägre än motsvarande period 2022. Resultatförändringen förklaras till övervägande del av att utvecklingskostnader efter lanseringen kostnadsförs.   Rörelseresultatet för halvårsperioden uppgår till -35,8 MSEK. (-26,4 MSEK). Förändringen är framför allt en följd av att vi under andra kvartalet 2022 började med avskrivningar på balanserade utvecklingskostnader samt att utvecklingsarbetet, för tiden efter lanseringen, avseende Strangvac till övervägande del kostnadsförs.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under första halvåret 2023 var 12,4 MSEK bättre än samma period 2022. Detta är till största del en effekt av lageruppbyggnaden som skedde under 2022.

Under kvartalet har vi fått godkänt för att förlänga hållbarheten för Strangvac från 24 till 33 månader. Förlängningen avser färdig produkt, det som i vår värld kallas för ”Drug Product”. Vi har sedan tidigare 28 månaders hållbarhet för antigenerna, som kallas ”Drug Substance”. Att förlänga hållbarheten är viktigt för att begränsa kassation av både Drug Product och Drug Substance och göra produktförsörjningen effektivare.

Under första veckan i maj pågick kampanjen Strangles Awareness Week, där vi deltar, i en rad europeiska länder. I Sverige går kampanjen under namnet Stoppa kvarkan och leds av SVA tillsammans med en rad viktiga aktörer inom hästsverige. Kampanjen sprider viktig kunskap om kvarka och har en stor genomslagskraft.

Vi har erhållit resultat från den proof-of-concept studie som vi genomfört för att mäta effektiviteten av ett vaccin för att skydda mjölkkor mot mastit orsakad av bakterien Staphylococcus aureus. Vaccinprototypen uppvisar god säkerhet, men skyddseffekten i vaccinerade kor uppnår inte statistisk signifikans. Resultaten indikerade att infektionsdosen var för kraftig varför infektionsmodellen kommer att justeras och bolaget överväger även att något modifiera vaccinprototypen inför nästa studie.

Under juli och augusti fick vi bidrag beviljade för att utveckla tillverkningsprocessen för ett rekombinant fusionsprotein som ett steg i den fortsatta utvecklingen av ett prototypvaccin mot Streptococcus suis infektioner hos grisar. Det innebär att vi nu inleder en ny fas i utvecklingen av ett vaccin mot S. suis, sedan vi tidigare under våren 2022 fick mycket positiva resultat i en proof-of-concept studie. I studien där smågrisar i 4 och 7 veckors ålder utsattes för en experimentell dos av S. suis erhölls betydande skyddsnivåer mot svåra sjukdomar såsom blodförgiftning, hjärnhinneinflammation och artrit efter intag av råmjölk från sugga som vaccinerats med prototypvaccinet.

I vår ansökningsprocess för att få Strangvac godkänt för försäljning i USA har vi framgångsrikt genomfört tester på våra Master Seedlots enligt gällande krav från det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA. Nästa steg är att dessa tester konfirmeras av USDA.

Efter rapportperiodens utgång, den 21 augusti, träffades en överenskommelse med tidigare VD och koncernchef Andreas Andersson om hans avgång. Bakgrunden till detta är att bolaget är i kommersiell fas och då krävs ett nytt ledarskap.

Fram till dess att rekryteringen av en permanent lösning är slutförd, kommer Jonas Sohlman verka som tillförordnad VD och koncernchef. Andreas Andersson kommer stå till bolagets förfogande under en övergångsfas. Styrelsen tackar Andreas Andersson för det som bolaget uppnått under de åren som han varit VD för Intervacc.

Jonas Sohlman har en gedigen erfarenhet från flera ledande positioner inom noterade bolag. Jonas kommer närmast från rollen som CFO på Enorama Pharma. Därtill har Jonas en gedigen erfarenhet inom hästnäringen och är idag styrelseordförande för såväl Flyinge AB som Ridskolan Strömsholm AB. Jonas har även drivit professionell uppfödning av hopphästar.

Bolagets mål och förväntning för Strangvac kvarstår, och vi kommer under hösten se över marknadsstrategin för att bättre lyckas accelerera försäljningen. Vi får ha respekt för att det tar tid att framgångsrikt lansera nya vacciner och nå tillväxt och mognadsfas. Vårt mål är att göra Strangvac till en del av standardvaccinationen av hästar.

Stockholm den 31 augusti 2023

Björn Sjöstrand Jonas Sohlman
Ordförande Verkställande direktör

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 30 juni 2023

Redovisning av utfallet i den fullt säkerställda företrädesemissionen

Den 8 juni offentliggjordes utfallet i den fullt säkerställda företrädesemissionen efter att teckningsperioden i företrädesemissionen i Intervacc AB (publ) avslutades den 7 juni 2023. Teckningsgraden i företrädesemissionen uppgick till 158 procent. Garantiåtaganden som lämnats i samband med företrädesemissionen togs således inte i anspråk. Intervacc tillfördes genom emissionen cirka 104 miljoner kronor före emissionskostnader.

Styrelsen i Intervacc beslutade om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 104 miljoner kronor

Styrelsen för Intervacc AB (publ) offentliggjorde den 19 april 2023 sin avsikt att besluta om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 100 miljoner kronor. Styrelsen för Intervacc beslutade den 11 maj, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma som hölls den 5 maj 2023, om en nyemission av aktier om högst cirka 104 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattades till sin helhet av teckningsförbindelser, garantiåtaganden och avsiktsförklaringar att teckna aktier från vissa befintliga aktieägare och nya investerare, bland annat Handelsbanken Fonder, Swedbank Robur, Fjärde AP-fonden, Aktie-Ansvar Sverige och Aktia Asset Management, styrelseledamöter och ledande befattningshavare.

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Veterinary Medicines Directorate (VMD) förlängde hållbarheten för Strangvac till 33 månader

Efter granskning av stabilitetsdata godkände under maj månad Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Veterinary Medicines Directorate (VMD), den myndighet som ansvarar för veterinärläkemedel i Storbritannien, ansökan om förlängd hållbarheten för Strangvac till 33 månader från tidigare 24 månader.

Extra bolagsstämma i Intervacc AB (publ)

Styrelsen i Intervacc AB (publ) kallade aktieägarna till extra bolagsstämma fredagen den 5 maj. Den extra bolagsstämman bemyndigande styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Styrelsen har i samband med bokslutskommunikén 2022 beslutat att anta följande långsiktiga finansiella mål avseende Strangvac:

Strangvac har potential att nå en årlig global försäljning överstigande en miljard SEK med en bruttomarginal på ca 65%.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Andreas Andersson slutar som VD och koncernchef – Jonas Sohlman har utsetts som tillförordnad VD och koncernchef

Den 21 augusti meddelade styrelsen för Intervacc AB (publ) att man tillsammans med Andreas Andersson, kommit överens om att han lämnar sin roll som VD och koncernchef som han innehaft sedan slutet av 2018. Styrelsen har utsett Jonas Sohlman till tillförordnad VD och koncernchef med omedelbar verkan.

Intervaccs beviljas medel för uppstartsfasen i ett utvecklingsprojekt som avser att ta fram tillverkningsprocesser för ett prototypvaccin mot Streptococcus suis infektioner hos gris

Almi beviljade i juli ett bidrag om ca. 118 TSEK till Intervacc för att tillsammans med Testa Center, Uppsala, utveckla tillverkningsprocesser i laboratorieskala som ett led i den fortsatta utvecklingen av ett prototypvaccin mot Streptococcus suis infektioner hos grisar.

Intervacc beviljas bidrag för att utveckla tillverkningsprocessen för ett prototypvaccin för grisar

Vinnova beviljade under augusti ett industriellt forskningsbidrag om 800 TSEK till Intervacc för att utveckla tillverkningsprocessen för ett rekombinant fusionsprotein. Utvecklingsprojektet drivs tillsammans med Testa Center, Uppsala och är ett led i den fortsatta utvecklingen av ett prototypvaccin mot Streptococcus suis infektioner hos grisar.

Certified adviser

Eminova Fondkommission är IntervaccsCertified Adviser.

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
114 46 Stockholm
Tel: +46 8 684 211 10
adviser@eminova.se

Kommande rapporttillfällen

16 november, 2023 Delårsrapport Q3 1 januari – 30 september 2023
16 februari, 2024 Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

För mer information vänligen kontakta

Jonas Sohlman, VD

Tel:   +46 (0)8120 10 600

Mob: +46 (0) 70576 30 73

E-post: Jonas.sohlman@intervacc.se

alternativt

Björn Sjöstrand, styrelseordförande

Tel:    +46 (0)727-125120

E-post: bjorn@sjostrands.com

Fullständig delårsrapport för perioden januari – juni 2023 bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på intervacc.se/rapporter.

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2023 kl. 08:30 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar vaccin för djur. Bolagets vaccin och vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se,+46(0)8-68421110 som Certified Adviser.

2023-08-31 Intervacc Intervacc: Interim report January - June 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-21 Intervacc Andreas Andersson steps down as President and CEO. Jonas Sohlman has been appointed acting President and CEO for Intervacc Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-21 Intervacc Andreas Andersson slutar som VD och koncernchef - Jonas Sohlman har utsetts som tillförordnad VD och koncernchef för Intervacc Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-17 Intervacc Intervacc awarded grant to optimise production processes for a fusion protein, which is one component of a prototype vaccine for pigs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-17 Intervacc Intervacc beviljas bidrag för att utveckla tillverkningsprocessen för ett prototypvaccin för grisar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-11 Intervacc Intervaccs beviljas medel för uppstartsfasen i ett utvecklingsprojekt som avser att ta fram tillverkningsprocesser för ett prototypvaccin mot Streptococcus suis infektioner hos gris Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-11 Intervacc Intervacc to collaborate with Testa Center to optimise production processes for their prototype vaccine for pigs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-10 Intervacc Intervacc ställer ut på Falsterbo Horse Show Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-08 Intervacc Intervacc announces the outcome of the fully secured rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-08 Intervacc Intervacc offentliggör utfall i den fullt säkerställda företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-07 Intervacc Report from Annual General Meeting in Intervacc Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-07 Intervacc Kommuniké från årsstämman i Intervacc AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-22 Intervacc Intervacc AB (publ) publishes prospectus in connection with a fully covered rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-22 Intervacc Intervacc AB (publ) offentliggör prospekt i samband med fullt säkerställd företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-17 Intervacc Intervacc: The European Medicines Agency (EMA) approves extention of shelf life for Strangvac, a vaccine against equine strangles, to 33 months Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-17 Intervacc Intervacc: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) godkänner förlängning av hållbarheten för Strangvac, ett vaccin mot kvarka, till 33 månader Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-15 Penser Access Penser Access: Villkoren för företrädesemissionen kommunicerade - Intervacc Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-11 Intervacc Styrelsen i Intervacc har beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 104 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Intervacc The Board of Directors in Intervacc has resolved on a fully covered rights issue of approximately SEK 104 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-08 Intervacc Intervacc: Veterinary Medicines Directorate (VMD) extends the shelf life for Strangvac, a vaccine against equine strangles, to 33 months Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-08 Intervacc Intervacc: Veterinary Medicines Directorate (VMD) förlänger hållbarheten för Strangvac, ett vaccin mot kvarka, till 33 månader i Storbritannien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 Intervacc Intervacc: CORRECTION: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN INTERVACC AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 Intervacc Intervacc: RÄTTELSE: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INTERVACC AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 Intervacc Intervacc: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INTERVACC AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 Intervacc Intervacc: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN INTERVACC AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 Intervacc Report from Extraordinary General Meeting in Intervacc Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 Intervacc Kommuniké från extra bolagsstämma i Intervacc AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Penser Access Penser Access: Försäljningsstarten tar längre tid än väntat - Intervacc Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-03 Intervacc Intervacc: Delårsrapport januari - mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-03 Intervacc Intervacc: Interim report January - March 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-19 Intervacc Intervacc: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INTERVACC AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-19 Intervacc Intervacc: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN INTERVACC AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-19 Intervacc Styrelsen i Intervacc avser att besluta om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 100 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-19 Intervacc The Board of Directors in Intervacc intends to resolve on a fully covered rights issue of approximately SEK 100 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-06 Intervacc Intervacc publishes the 2022 Annual Report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-06 Intervacc Intervacc publicerar årsredovisning för 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-22 Intervacc Förtydligande angående insynsförsäljning i Intervacc AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Penser Access Penser Access: Intervju med Intervacc - Erik Penser Bank - 21 februari 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-20 Penser Access Penser Access: Långsiktiga finansiella mål kommunicerade - Intervacc Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-17 Intervacc Intervacc: Year-end report January - December 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Intervacc Intervacc: Bokslutskommuniké januari - december 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-24 Intervacc Intervaccs forskningschef Dr Andrew Waller presenterar på FEEVA European Horse Welfare Symposium i Amsterdam Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-24 Intervacc Intervacc's Chief Scientific Officer Dr Andrew Waller presents at the FEEVA European Horse Welfare Symposium in Amsterdam Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-23 Intervacc Intervaccs forskningschef Dr Andrew Waller presenterar på Veterinary Sport Horse Congress i Amsterdam Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-23 Intervacc Intervacc's Chief Scientific Officer Dr Andrew Waller presents at the Veterinary Sport Horse Congress in Amsterdam Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 Intervacc Intervacc och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, förnyar flerårigt samarbetsavtal för vidareutveckling av vacciner inom djurhälsa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 Intervacc Intervacc and the Swedish University of Agricultural Sciences, SLU, extends a multi-year contract for the development of innovative animal health vaccines Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-13 Intervacc Intervacc: Strangvac, ett vaccin mot kvarka, frisläppt för försäljning i Italien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-13 Intervacc Intervacc: Strangvac, a vaccine against equine strangles released for sales in Italy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 Intervacc Intervacc: Försäljningsstart i Polen för Strangvac, ett vaccin mot kvarka Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 Intervacc Intervacc: Strangvac, a vaccine against equine strangles, is now available for sale in Poland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-24 Intervacc Intervacc's Chief Scientific Officer Dr Andrew Waller participate at the Dutch Equine Conference Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-24 Intervacc Intervaccs Chief Scientific Officer Dr Andrew Waller medverkar på Dutch Equine Conference Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Intervacc Intervacc's Chief Scientific Officer Dr Andrew Waller will speak about the prevention of equine strangles at the London Vet Show Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Intervacc Intervaccs Chief Scientific Officer Dr Andrew Waller föreläser om kvarka på London Vet Show Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Intervacc Intervacc: Strangvac sales to start in Ireland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Intervacc Intervacc: Försäljningsstart för Strangvac i Irland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Intervacc Nomination Committee appointed in respect of AGM 2023 in Intervacc Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Intervacc Valberedning utsedd inför årsstämma 2023 i Intervacc Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Penser Access Penser Access: Strangvac till försäljning på de viktigaste europeiska marknaderna - Intervacc Analyser Visa Stäng
2022-11-10 Intervacc Intervacc: Delårsrapport januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Intervacc Intervacc: Interim report January - September 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-12 Intervacc Intervacc: Strangvac, ett vaccin mot kvarka, frisläppt för försäljning i Tyskland, Frankrike, Österrike och Benelux Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-12 Intervacc Intervacc: Strangvac, a vaccine against equine strangles released for sales in Germany, France, Austria and the Benelux Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023