Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-01-03 Instalco Instalco breddar VS-verksamheten i Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-03 Instalco Instalco expands its heating & plumbing business in Norway Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-30 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-30 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-17 Instalco Instalco förvärvar anrika Lidingö Elektriska Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-17 Instalco Instalco acquires prestigious Lidingö Elektriska Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-16 Instalco Fem Instalcobolag i gemensamt uppdrag åt Peab Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-16 Instalco Five Instalco companies collaborate on assignment for Peab Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-10 Instalco Kallelse till extra bolagsstämma i Instalco AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 10 Dec 2021 | Instalco

Kallelse till extra bolagsstämma i Instalco AB (publ)

Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att delta vid stämman fysiskt, genom ombud eller genom poströstning. I syfte att motverka smittspridning av covid-19 föredrar styrelsen att så många aktieägare som möjligt väljer att utöva sin rösträtt genom poströstning.

UTÖVANDE AV RÖSTRÄTT VID STÄMMAN

Den som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

 • vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 4 januari 2022 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd fredagen den 7 januari 2022, och
 • anmäla sin avsikt att delta till bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud” alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Anvisningar för poströstning” senast fredagen den 7 januari 2022.

Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud

Den som önskar delta vid stämman fysiskt eller genom ombud ska senast den 7 januari 2022 anmäla detta till bolaget antingen:

 • elektroniskt på bolagets webbplats, www.instalco.se,
 • genom e-post till info@computershare.se,
 • genom post till Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm (märk kuvertet ”Instalcos extrastämma”), eller
 • genom telefon till +46 (0)771-24 64 00, under vardagar mellan kl. 09.00 och 16.00.

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen och inte heller utöva sin rösträtt genom poströstning får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på adressen Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm (märk kuvertet ”Instalcos extrastämma”) senast fredagen den 7 januari 2022.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på bolagets webbplats, www.instalco.se.

Anvisningar för poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.instalco.se. Poströsten måste vara bolaget tillhanda senast fredagen den 7 januari 2022. Poströstningsformuläret ska skickas antingen:

 • per e-post till info@computershare.se,
 • elektroniskt i enlighet med anvisningarna på www.instalco.se, eller
 • per post till Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm (märk kuvertet med ”Instalcos extrastämma”).

Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordningen

4. Val av en eller två justeringspersoner

5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om uppdelning av aktier och ändring av bolagsordningen

7. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Per Sjöstrand utses till ordförande vid stämman eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 6: Beslut om uppdelning av aktier och ändring av bolagsordningen

I syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att stämman, i ett och samma beslut, beslutar att:

 • öka antalet aktier i bolaget genom att dela upp varje aktie på fem aktier (en s.k. aktiesplit, 5:1),
 • bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen av aktierna, och
 • ändra § 5 i bolagets bolagsordning om gränserna för det lägsta och högsta antalet aktier på så sätt att antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 200 000 000 aktier och högst 800 000 000 aktier.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkten 6 på den föreslagna dagordningen krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 52 042 826. Bolaget innehar 62 109 egna aktier per dagen för denna kallelse.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga före stämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, Lilla Bantorget 11, 111 23 Stockholm, och på bolagets webbplats, www.instalco.se, senast tre veckor före stämman.

En bolagsstämmoaktiebok som anger aktieägandet i bolaget per den 4 januari 2022 och rösträttsregistreringar som har verkställts senast den 7 januari 2022 kommer att hållas tillgänglig hos bolaget på Lilla Bantorget 11, 111 23 Stockholm före stämman och finnas tillgänglig vid stämman.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, vänligen besök Euroclear Sweden AB:s och Computershare AB:s respektive webbplatser, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf respektive www.computershare.com/se/gm-gdpr.

* * *

Stockholm i december 2021
Instalco AB (publ)
Styrelsen

2021-12-10 Instalco Notice of extraordinary general meeting in Instalco AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-07 Instalco Instalco grows in Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-07 Instalco Instalco växer i Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-18 Instalco Instalco expands it offering to the mining industry Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-18 Instalco Instalco breddar sig mot gruvindustrin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-10 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Instalco AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-11-09 Instalco Instalco: Delårsrapport januari-september 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-09 Instalco Instalco: Interim report January - September 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-05 Instalco Valberedning utsedd i Instalco AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-05 Instalco Nomination Committee appointed in Instalco AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-02 Instalco Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Instalco delårsrapport Q3 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-02 Instalco Invitation to phone conference with webcast in conjunction with the release of the Instalco Q3 2021 report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-27 Instalco Instalco surpasses the milestone of 100 subsidiaries with the acquisition of Kompressorteknik ML AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-27 Instalco Instalco passerar milstolpen 100 dotterbolag genom förvärv av Kompressorteknik ML AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-22 Instalco Instalco acquires the Blomquist Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-22 Instalco Instalco förvärvar Blomquist-koncernen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-18 Instalco Instalco has been contracted for work at new electromobility test center Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-18 Instalco Instalco får uppdrag vid forskningsanläggning för el- och laddfordon Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-01 Instalco Christina Kassberg blir ny CFO för Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-01 Instalco Christina Kassberg appointed new CFO for Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-30 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-30 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-23 Instalco Instalco expanderar i Oslo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-23 Instalco Instalco expands in Oslo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-16 Instalco Instalco förvärvar Sydsvenska Elanläggningar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-16 Instalco Instalco acquires Sydsvenska Elanläggningar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-14 Instalco Instalco collaborates with Wayout on water purification in vulnerable areas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-14 Instalco Instalco i samarbete med Wayout för rening av vatten i utsatta områden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-09 Instalco Instalco is growing in the service area Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-09 Instalco Instalco växer inom serviceområdet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-08 Instalco Instalco förvärvar PeMi Ventilation & Montage Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-08 Instalco Instalco acquires PeMi Ventilation & Montage Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-25 Instalco Instalco: Interim report January - June 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-25 Instalco Instalco: Delårsrapport januari-juni 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 Instalco Instalco förvärvar energikonsultbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 Instalco Instalco acquires energy consulting company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-19 Instalco Invitation to phone conference with webcast in conjunction with the release of the Instalco Q2 2021 report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-19 Instalco Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Instalco delårsrapport Q2 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-05 Instalco Instalco acquires Forsséns Elektriska Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-05 Instalco Instalco förvärvar Forsséns Elektriska Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-02 Instalco Instalco expands in the Oslo area Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-02 Instalco Instalco växer i Osloområdet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-30 Instalco Instalco wins contract to participate in the expansion of Stockholm metro Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-30 Instalco Instalco får uppdrag vid utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-17 Instalco Instalco tar position inom gatubelysning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-17 Instalco Instalco establishes the business in the area of street lighting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-14 Instalco Instalco: Intec fortsätter tillväxtresan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-14 Instalco Instalco: Intec continues its journey of growth Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-10 Instalco Instalco förvärvar två bolag i Karlskoga Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-10 Instalco Instalco acquires two sister companies in Karlskoga Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 Instalco Instalco now established in Blekinge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 Instalco Instalco etablerar sig i Blekinge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-12 Instalco Instalco continues to grow in Östergötland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-12 Instalco Instalco fortsätter expansionen i Östergötland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Instalco Instalco: Delårsrapport januari-mars 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Instalco Instalco: Interim report January - March 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Instalco Beslut vid årsstämma i Instalco AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Instalco Resolutions at the annual general meeting in Instalco AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 Instalco Invitation to phone conference with webcast in conjunction with the release of the Instalco Q1 2021 report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 Instalco Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Instalco delårsrapport Q1 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-27 Instalco Instalco fortsätter breddningen i Kalmar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-27 Instalco Instalco continues to grow in Kalmar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 Instalco Robin Boheman new CEO of Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 Instalco Robin Boheman ny vd för Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-14 Instalco Instalco: INSTALCO: Ohmegi contracted for the electrical installations at new logistics centre Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-14 Instalco Instalco: INSTALCO: Ohmegi får el-uppdrag vid bygget av nytt logistikcenter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-31 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-31 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-29 Instalco Kallelse till årsstämma i Instalco AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-29 Instalco Notice of annual general meeting in Instalco AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-25 Instalco Fyra Instalcobolag i gemensamt uppdrag åt Peab Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-25 Instalco Four Instalco companies collaborate on assignment for Peab Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-23 Instalco Instalco årsredovisning 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-19 Instalco Per Sjöstrand proposed as new Chairman of the Board of Instalco and will therefore leave as CEO during 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-19 Instalco Per Sjöstrand föreslås till ny styrelseordförande för Instalco och lämnar därför vd-rollen under 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-16 Instalco Instalco och Naturskyddsföreningen i samarbete för renare vatten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-16 Instalco Instalco and the Swedish Society for Nature Conservation collaborate for cleaner water Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-26 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-26 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-25 Instalco Instalco fortsätter expansionen längs Norrlandskusten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-25 Instalco Instalco continues its expansion along the northern coast of Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-23 Instalco Instalco adds to its ventilation expertise in Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-23 Instalco Instalco förstärker inom ventilation i Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-18 Instalco Instalco: Bokslutskommuniké 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-18 Instalco Instalco: Year-end report 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-09 Instalco Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Instalco bokslutskommuniké 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-09 Instalco Invitation to phone conference with webcast in conjunction with the release of the Instalco 2020 year-end report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-29 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-29 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-15 Instalco Instalco växer inom larm och säkerhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-15 Instalco Instalco is growing in the area of security and alarm systems Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-30 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-30 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-21 Instalco Penser Access: Instalco - bygger ett nytt bolag Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-17 Instalco Instalco startar nytt affärsområde för konsultverksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-17 Instalco Instalco sets up new business area in Technical Consulting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-16 Instalco Instalco expands into northern Norway Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-16 Instalco Instalco etablerar sig i Nordnorge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-14 Instalco Instalco växer inom industri-el Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-14 Instalco Instalco grows in the area of electrical installations for industry Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-11 Instalco Instalco växer inom service i Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-11 Instalco New acquisition in Norway increases Instalco's market share in service Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-26 Instalco Instalco takes new steps into the industrial sector Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-26 Instalco Instalco tar nytt steg inom industriområdet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-24 Instalco Instalco får nytt uppdrag av Veidekke i Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-24 Instalco Instalco wins new assignment from Veidekke in Norway Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-19 Instalco Instalcos styrelse har beslutat om återköp av egna aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-19 Instalco The Board of Instalco has resolved on repurchases of own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-10 Instalco Penser Access: Instalco - förvärv håller tillväxten uppe Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-09 Instalco Instalco: Delårsrapport januari-september 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-09 Instalco Instalco: Interim report January - September 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-05 Instalco Nomination Committee appointed in Instalco AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-05 Instalco Valberedning utsedd i Instalco AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-04 Instalco Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Instalco delårsrapport Q3 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-04 Instalco Invitation to phone conference with webcast in conjunction with the release of the Instalco interim report January-September 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-30 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-30 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-20 Instalco Two Instalco companies win contract for joint project at shopping centre in Helsinki Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-20 Instalco Två Instalcobolag får gemensamt uppdrag i shoppingcenter i Helsingfors Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-16 Instalco Instalco förvärvar MESAB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-16 Instalco Instalco acquires MESAB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-14 Instalco Instalco wins contract on the construction of cycling velodrome in Norway Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-14 Instalco Instalco får uppdrag vid bygget av cykelvelodrom i Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-08 Instalco Instalco får uppdrag att leverera elkraftssystem till Mora lasarett Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-08 Instalco Instalco wins contract to deliver electric power system to Mora Hospital Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-09 Instalco Instalco acquires MR Rör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-09 Instalco Instalco förvärvar MR Rör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-31 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-31 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Instalco Instalco förvärvar Tornby El Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Instalco Instalco acquires Tornby El Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Instalco Instalco expands further in Östergötland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Instalco Instalco växer ytterligare i Östergötland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-20 Instalco Penser Access: Instalco Q2 Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-19 Instalco Instalco: Delårsrapport januari-juni 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-19 Instalco Instalco: Interim report January - June 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-17 Instalco Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Instalco delårsrapport Q2 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-17 Instalco Invitation to phone conference with webcast in conjunction with the release of the Instalco interim report January-June 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-31 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-31 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-13 Instalco Instalco expands its heating & plumbing operations in Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-13 Instalco Instalco växer inom värme och sanitet i Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-08 Instalco Instalco now established in Norrköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-08 Instalco Instalco tar plats i Norrköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-02 Instalco Instalco: VDs aktieinnehav efter incitamentsprogram Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-02 Instalco Instalco: Shareholding of CEO following incentive program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-02 Instalco Instalco acquires VentPartner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-02 Instalco Instalco förvärvar VentPartner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-30 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-30 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-30 Instalco Instalco: INSTALCO: LG Contracting installs unique geothermal heating system at Upplands-Bro Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-30 Instalco Instalco: INSTALCO: LG Contracting installerar unik bergvärmeanläggning i Upplands-Bro Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-23 Instalco Instalco: Shareholding of CFO following incentive program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-23 Instalco Instalco: CFOs aktieinnehav efter incitamentsprogram Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-09 Instalco Instalco växer i norra Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-09 Instalco Instalco grows in northern Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-03 Instalco Instalco etablerar sig i Sundsvall Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-03 Instalco Instalco now established in Sundsvall Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-08 Instalco Penser Access: Instalco - Tillväxten rulllar vidare Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-07 Instalco Kommuniké från årsstämma i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 Instalco Bulletin from the annual general meeting of Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 Instalco Instalco: Interim report January - March 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 Instalco Instalco: Delårsrapport januari - mars 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-05 Instalco Förändrat upplägg av Instalco ABs årsstämma och inbjudan till presentation av delårsrapport Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-30 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-30 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-15 Instalco Instalcobolag tecknar nytt ramavtal med JM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-15 Instalco Instalco companies sign new framework agreement with JM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-07 Instalco Instalco partners with Skanska and Castellum on office construction project in Malmö Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-07 Instalco Instalco i samverkansuppdrag med Skanska och Castellum vid kontorsbygge i Malmö Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-05 Instalco Instalco: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INSTALCO AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-05 Instalco Instalco: NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN INSTALCO AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-03 Instalco Instalco växer i Småland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-03 Instalco Instalco expands in Småland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-03 Instalco Instalco acquires niche welding company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-03 Instalco Instalco förvärvar nischföretag inom svetsning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-02 Instalco Instalco expanderar i Umeå genom förvärv av Norrtech Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-02 Instalco Instalco expands in Umeå via its acquisition of Norrtech VVS och Industri AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-30 Instalco Instalco wins assignment for work at hospital on behalf of NCC and Region Sörmland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-30 Instalco Instalco får sjukhusuppdrag åt NCC och Region Sörmland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-27 Instalco Instalco årsredovisning 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-25 Instalco Instalco acquires Östersjö Elektriska Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-25 Instalco Instalco förvärvar Östersjö Elektriska Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-13 Instalco Instalco: INSTALCO: LG Contracting får samverkansuppdrag i nytt landmärke i Göteborg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-13 Instalco Instalco: INSTALCO: LG Contracting in collaboration project for new landmark in Gothenburg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-03 Instalco Changes in the Nomination Committee in Instalco AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-03 Instalco Förändringar i valberedningen för Instalco AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-24 Instalco Instalco förvärvar ytterligare i Lillehammer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-24 Instalco Instalco makes additional acquisition in Lillehammer, Norway Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-19 Instalco Penser Access: Instalco - Tillväxtcaset intakt Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-18 Instalco Instalco: RÄTTELSE: Bokslutskommuniké 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-18 Instalco Instalco: CORRECTION: Year-end report 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-18 Instalco Instalco: Bokslutskommuniké 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-18 Instalco Instalco: Year-end report 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-14 Instalco Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Instalco bokslutskommuniké 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-14 Instalco Instalco lanserar hållbarhetsklassificering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-14 Instalco Instalco launches sustainability classification Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-04 Instalco Instalco: INSTALCO: LG Contracting får hotelluppdrag vid Liseberg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-04 Instalco Instalco: INSTALCO: LG Contracting gets hotel assignment at Liseberg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-31 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-31 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-29 Instalco Instalco: Rörgruppen får nytt installationsuppdrag av NCC Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-29 Instalco Instalco: Rörgruppen wins new installation assignment from NCC Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-17 Instalco Instalco installerar sig i Växjö Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-17 Instalco Instalco now represented in Växjö Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-15 Instalco PENSER ACCESS: Instalco - Förvärvsmaskinen Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-30 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-30 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-13 Instalco Instalco acquires prominent company in Borås Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-13 Instalco Instalco köper anrikt företag i Borås Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-03 Instalco Instalco etablerar sig i Kalmar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-03 Instalco Instalco now represented in Kalmar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-18 Instalco Instalco förvärvar ytterligare bolag i Kristiansand Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-18 Instalco Instalco acquires yet another company in Kristiansand Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-11 Instalco Instalco: Changes to the Group management team Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-11 Instalco Instalco: Ändringar i koncernledningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-07 Instalco Instalco: Interim report January - September 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-07 Instalco Instalco: Delårsrapport januari-september 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-06 Instalco Valberedning utsedd i Instalco AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-06 Instalco Nomination Committee appointed in Instalco AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-04 Instalco Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Instalco delårsrapport Q3 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-31 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-31 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-24 Instalco Instalco får första stora flerbolagsuppdraget i Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-24 Instalco Instalco wins its first major collaboration assignment in Norway Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-18 Instalco Instalco acquires prominent electrical installation company in Falun Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-18 Instalco Instalco köper anrikt företag i Falun Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-08 Instalco Instalco expanderar i Göteborg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-08 Instalco Instalco expands in Gothenburg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-01 Instalco Instalco makes acquisition in Lillehammer, Norway Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-01 Instalco Instalco förvärvar i Lillehammer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-25 Instalco Instalco wins new contract at Malmö Hospital Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-25 Instalco Instalco får nytt kontrakt på Malmö sjukhusområde Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-05 Instalco Two Instalco companies win contracts for work at Solna Strand Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-05 Instalco Två Instalcobolag får uppdrag i Solna strand Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-29 Instalco Instalco i samverkansentreprenad med Scania och Skanska vid bygget av nya gjuteriet i Södertälje Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-29 Instalco Instalco joins partnering project with Scania and Skanska for construction of new foundry in Södertälje Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-23 Instalco Instalco: Interim report January - June 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-23 Instalco Instalco: Delårsrapport januari-juni 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-21 Instalco Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Instalcos delårsrapport Q2 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-16 Instalco Instalco: AS Elektrisk får installationsuppdrag åt HENT Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-16 Instalco Instalco: AS Elektrisk wins installation contract with HENT Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-31 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-31 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-11 Instalco Instalco förvärvar ventilationsbolag i Gävle Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-11 Instalco Instalco acquires ventilation company in Gävle Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-09 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Instalco AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-05 Instalco Instalco förvärvar Rörtema i Nyköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-05 Instalco Instalco acquires Rörtema i Nyköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-03 Instalco Instalco expands into Östersund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-03 Instalco Instalco etablerar sig i Östersund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-02 Instalco Instalco förvärvar elbolag i Helsingfors Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-02 Instalco Instalco acquires electrical installation company in Helsinki Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-02 Instalco Instalco grows with acquisition in northern Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-02 Instalco Instalco tar position i norra Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-20 Instalco Instalco grows in West Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-20 Instalco Instalco växer i väst Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-29 Instalco Instalco wins multidisciplinary contract in Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-29 Instalco Instalco får multiuppdrag i Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-08 Instalco Bulletin from the annual general meeting of Instalco Intressenter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-08 Instalco Kommuniké från årsstämma i Instalco Intressenter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-08 Instalco Instalco: Interim report January - March 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-08 Instalco Instalco: Delårsrapport januari-mars 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-30 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-30 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-24 Instalco The Instalco company, DALAB acquires Gävle Elbyggnads Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-24 Instalco Instalcobolaget DALAB förvärvar Gävle Elbyggnads Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-16 Instalco Instalco förvärvar installationsdivision från DynaMate Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-16 Instalco Instalco acquires the installations division of DynaMate AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-10 Instalco Instalco expands its operations in Norway Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-10 Instalco Instalco etablerar sig på ny marknad i Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-04 Instalco Instalco strengthens its position in electricity & safety in Södermanland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-04 Instalco Instalco tar position inom el i Södermanland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-03 Instalco Instalco: NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN INSTALCO INTRESSENTER AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-03 Instalco Instalco: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INSTALCO INTRESSENTER AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-28 Instalco Instalco: Årsredovisning 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-12 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Instalco Intressenter AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-28 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-28 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-15 Instalco Instalco: Bokslutskommuniké 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-15 Instalco Instalco: Year-end report 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-15 Instalco Instalco uppdaterar tillväxtmål Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-15 Instalco Instalco updates its growth target Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-13 Instalco Inbjudan till presentation av Instalcos bokslutskommuniké 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-08 Instalco Instalco wins new contract at the research institute ESS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-08 Instalco Instalco får nya uppdrag vid forskningsanläggningen ESS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-04 Instalco Instalco förstärker inom ventilation i Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-04 Instalco Instalco adds to its ventilation expertise in Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-01 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-01 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

25 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
9 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3