Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-05-11 Initiator Pharma Kommuniké från extra bolagsstämma i Initiator Pharma A/S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-04 Initiator Pharma Kallelse till årsstämma i Initiator Pharma A/S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 4 May 2021 | Initiator Pharma

Kallelse till årsstämma i Initiator Pharma A/S

TILL AKTIEÄGARNA I INITIATOR PHARMA A/S

Aktieägarna i INITIATOR PHARMA A/S kallas härmed till ordinarie bolagsstämma i enlighet med § 7 i bolagsordningen. Stämman kommer att hållas den

28 maj 2021 kl. 09.00

                                                            Adress: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Århus C

A. Dagordning

Efter val av ordförande har bolagsstämman följande dagordning:

1. Styrelsens rapport.

2. Godkännande av årsredovisningen.

3. Användning av vinster eller täckning av förluster enligt den godkända årsredovisningen.

4. Val av ledamöter till styrelsen.

5. Val av revisor.

6. Förslag om bemyndigande för styrelsen att öka bolagets kapital genom tillskott av kontanter, genom tillskott av andra värden än kontanter, vid emission av teckningsrätter (warrants) eller konvertibla skuldbrev (förnyelse och ändring av punkt 4a i bolagsordningen, så att bemyndigandet motsvarar 20 % av antalet aktier som emitteras i bolaget på datumet för bolagsstämman).

7. Förslag om antagande av ersättningspolicy för styrelsen och ledningen.

8. Förslag om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram genom att implementera ett prestationsbaserat aktieinvesteringsprogram för styrelsen, ledningen och ledande medarbetare.

9. Förslag om bolagsstämmas godkännande av kontant arvode till styrelsen.

10. Förslag om vissa ändringar av stadgarna (ändring av hemvist och kommunikation mellan bolaget och dess kapitalägare).

Det totala antalet röster/rösträtter vid datumet för denna kallelse är 27 705 728.

Tillägg 2

Årsredovisningen som godkändes av bolagets styrelse den 27 april 2021 läggs fram för godkännande av bolagsstämman.

Tillägg 3

Förslag från styrelsen om att underskottet för 2020 på 8 697 TDKK överförs till nästa år.

Tillägg 4

Förslag om omval av befintlig styrelse (Magnus Persson, Annette Colin, Henrik Moltke, Claus Olesen och Peter Holm).

Tillägg 5

Förslag om omval av nuvarande revisor (Deloitte).

Tillägg 6

Bemyndigandet i §4a i stadgarna föreslås ändras till följande formulering:

Ӥ 4a

Styrelsen bemyndigas att öka Bolagets kapital genom tillskott av kontanter, genom tillskott av andra värden än kontanter, genom emission av teckningsrätter (warrants) eller konvertibla skuldbrev.För bemyndigandet gäller:att styrelsen maximalt kan öka aktiekapitalet med nominellt 581 820,225 DKK,att teckningen av aktierna ska ske till marknadskurs (dock med marknadsmässig emissionsrabatt i varje enskilt fall),att bemyndigandet beviljas från och med den 28 maj 2021 fram till nästa årsstämma, som förväntas hållas i maj 2022,att bemyndigandet i övrigt förväntas bibehållas genom att bemyndigandet

förnyas ett år i taget på årsstämman,

att styrelsen bemyndigas att eventuellt låta de nuvarande aktieägarna frångå sin förköpsrätt i samband med kapitalökningar som styrelsen har beslutat om,

att ingen aktieägare är skyldig att helt eller delvis lösa in sina aktier av bolaget eller av andra,

att aktierna är fritt omsättningsbara,

att aktierna ska vara överlåtbara värdepapper,

att aktierna måste vara med namn, och

att styrelsen eller den som styrelsen bemyndigar till detta har rätt att göra ändringar och korrigeringar som kan krävas av Erhvervsstyrelsen, VP Securities eller Euroclear Sweden AB som ett led i utövandet av bemyndigandet.”

Tillägg 7

Förslag från styrelsen om att ersättningspolicyn som bifogas som bilaga 3 godkänns av bolagsstämman.

Mot denna bakgrund föreslås att § 4d i bolagets bolagsordning ändras till följande formulering:

Ӥ 4d

Bolagsstämman har den 25 maj 2018 godkänt riktlinjer för emission av teckningsrätter i enlighet med § 4g i bolagsordningen till bolagets ledning. Riktlinjerna finns tillgängliga på bolagets webbplats. Bolagsstämman har den 23 maj 2019 godkänt riktlinjer för emission av teckningsrätter i enlighet med § 4i i bolagsordningen till bolagets ledning. Riktlinjerna finns tillgängliga på bolagets webbplats. Bolagsstämman har den 22 maj 2020 godkänt riktlinjer för emission av teckningsrätter i enlighet med § 4k i bolagsordningen till bolagets ledning. Riktlinjerna finns tillgängliga på bolagets webbplats. Bolagsstämman har den 28 maj 2021 godkänt ersättningspolicyn angående arvode till styrelse och ledning. Ersättningspolicyn finns tillgänglig på bolagets webbplats.”

Ad 8

Förslag från styrelsen om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram genom att implementera ett prestationsbaserat aktieinvesteringsprogram för styrelsen, ledningen och ledande medarbetare. Det fullständiga förslaget anges i bilaga 4.

Mot denna bakgrund föreslås en ny § 4n i bolagets bolagsordning med följande formulering:

”§ 4n

Styrelsen är under perioden fram till den 30 juni 2024 bemyndigad att,

utan företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare, öka bolagets aktiekapital en eller

flera gånger totalt upp till ett nominellt värde av 138 600 DKK i samband med emission av nya

aktier till bolagets styrelse, ledning samt ledande medarbetare. De nya aktierna emitteras mot kontant betalning till en teckningskurs som fastställs av styrelsen och som kan vara lägre

än marknadspriset. För nyemitterade aktier i enlighet med punkt 4n gäller i övrigt, att

de nya aktierna ska vara betalda till fullo, registreras med namn och bokföras med namnet i bolagets

aktieägarregister, samt att de nya aktierna är omsättningsbara värdepapper och i övrigt

har samma rättigheter i alla avseenden som befintliga aktier. Styrelsen bemyndigas att fastställa

de ingående villkoren för kapitalökningar i enlighet med detta bemyndigande och att

göra eventuella ändringar i bolagets bolagsordning som kan bli nödvändiga till följd

av styrelsens utövande av bemyndiganden.

Tillägg 9

Förslag om bolagsstämmans godkännande av följande kontant arvode till styrelsen: ordförande Magnus Persson 210 000 SEK, Henrik Moltke 80 000 SEK, Annette Colin 80 000 SEK, Peter Joakim Holm 80 000 SEK, Claus Elsborg Olesen 0 SEK.

Tillägg 10

Förslag från styrelsen om att ändra bolagets hemvist till Köpenhamns kommun och att bolagets kommunikation så långt som möjligt sker på engelska.

Mot denna bakgrund föreslås att § 2 i bolagets bolagsordning ändras till följande formulering:

”Bolagets hemvist är Köpenhamns kommun”.

Det föreslås även att följande bestämmelse ersätter nuvarande punkt 13:

”Bolaget kan tillhandahålla all kommunikation till bolagets kapitalägare i enlighet med den danska aktiebolagslagen eller dessa bolagsordningar via e-post, precis som handlingar kan uppvisas eller skickas elektroniskt. Bolagets ledning kan begära en e-postadress från bolagets registrerade kapitalägare till vilken meddelanden kan skickas. Alla kapitalägare måste se till att bolaget har rätt e-postadress och den enskilda kapitalägaren måste kontinuerligt se till att den uppdateras.  All kommunikation från bolaget till de enskilda aktieägarna kan även ske elektroniskt genom publicering på bolagets webbplats. Allmänna meddelanden görs tillgängliga på bolagets webbplats och på annat sätt som är tillåtet enligt lag. Som ett alternativ kan bolaget välja att skicka meddelanden m.m. med vanlig post.

Bolagsmeddelanden utarbetas på engelska och, om styrelsen så beslutar, på

danska och/eller svenska. Årsredovisningar upprättas på engelska och, om styrelsen så beslutar, på danska och/eller svenska.”

—o0o—

Sista anmälningsdag är 21 maj 2021. Endast personer som är aktieägare detta datum har rätt att delta i och rösta på bolagsstämman.

För att få fysisk tillgång till bolagsstämman och därmed kunna delta i och

rösta på bolagsstämman, ska en aktieägare begära ett passerkort senast tre dagar före bolagsstämman i enlighet med § 10 i stadgarna. Förfrågningar om detta görs till Claus Olesen, ceo@initiatorpharma.com.En aktieägare har även möjlighet att begära passerkort för en fullmaktsinnehavare som närvarar för aktieägarens räkning. Begäran måste göras enligt riktlinjerna ovan. Aktieägaren ska i förekommande fall fylla i och underteckna fullmakts- och poströstningsblanketten som finns på bolagets webbplats www.initiatorpharma.com/investors/. Ombudet måste ta med sig passerkortet och den ursprungliga blanketten till bolagsstämman. Aktieägarna rekommenderas att inte närvara fysiskt på bolagsstämman på grund av COVID-situationen och gällande restriktioner för sammankomster i Danmark. Istället uppmanas aktieägarna att ge fullmakt till ledningen (Claus Olesen, CEO) samt att ställa eventuella frågor skriftligen. Bolaget reserverar sig för att bolagsstämman kan behöva flyttas fram om gällande regler för sammankomster inte kan följas.

På bolagets hemsida finns även fullmakts-/poströstningsblankett, som kan användas om en aktieägare önskar rösta skriftligen genom fullmakt www.initiatorpharma.com/investors/. Den praktiska informationen som rör användning och inlämning av fullmaktsblanketten framgår av blanketten.

Aktieägarna har rätt att ställa frågor om dagordningen och de frågor som ska behandlas

på bolagsstämman. Frågorna kan ställas skriftligen före bolagsstämman eller på bolagsstämman. Svaren kommer – med förbehåll för de begränsningar som följer av lagstiftningen – om möjligt att göras tillgängliga för aktieägarna senast två veckor efter bolagsstämman.

Allt material som nämns i denna kallelse, däribland årsredovisningen för 2020, kan begäras ut från

Claus Olesen, ceo@initiatorpharma.com.Materialet kommer endast att skickas via e-post, och du som är aktieägare behöver därför ange din e-postadress.

Bilaga 1: Fullmakts- och poströstningsblanketter.

Bilaga 2: Årsredovisning.

Bilaga 3: Ersättningspolicy.

Bilaga 4: Styrelsens fullständiga förslag avseende punkt 8 på dagordningen.

INITIATOR PHARMA A/S

På styrelsens vägnar

Magnus Persson, ordförande/chairman

2021-05-04 Initiator Pharma Annual report 2020 for Initiator Pharma A/S Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-04 Initiator Pharma Årsredovisning för 2020 Initiator Pharma A/S Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-26 Initiator Pharma Initiator Pharma files CTA for Phase II study with IPED2105 in Erectile Dysfunction patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-26 Initiator Pharma Initiator Pharma lämnar in ansökan för start av fas II-studie med IPED2105 i patienter med erektil dysfunktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-15 Initiator Pharma Rättelse: Uppdatering av tidligare pressmeddelande avseende kallelse till extra bolagsstämma i Initiator Pharma A/S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-15 Initiator Pharma Kallelse till extra bolagsstämma i Initiator Pharma A/S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-13 Initiator Pharma Initiator Pharma föreslår riktad och fullt garanterad företrädesemission på totalt 60 MSEK för att expandera med ny särläkemedelsindikation- leds av de långsiktiga investerarna Linc och Adrigo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-13 Initiator Pharma Initiator Pharma proposes directed issue and fully guaranteed preferential rights issue totaling SEK 60 million to expand into new orphan indication-led by long-term investors Linc and Adrigo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-19 Initiator Pharma Initiator Pharma: INITIATOR PHARMA: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-19 Initiator Pharma Initiator Pharma: INITIATOR PHARMA: YEAR END REPORT 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-01 Initiator Pharma Initiator Pharma: Finansiell kalender för 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-01 Initiator Pharma Initiator Pharma: Financial calendar for 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-14 Initiator Pharma Initiator Pharma A/S: Kommuniké från extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-23 Initiator Pharma Styrelse och ledning i Initiator Pharma nyttjar optioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-23 Initiator Pharma Board members and management in Initiator Pharma exercise warrants Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-18 Initiator Pharma Initiator Pharma: Nyttjande av teckningsoptioner registrerat hos Erhvervsstyrelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-18 Initiator Pharma KORRIGERING i pressmeddelande avseende kallelse till extra bolagsstämma i Initiator Pharma A/S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-18 Initiator Pharma Kallelse till extra bolagsstämma i Initiator Pharma A/S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-17 Initiator Pharma Initiator Pharma erhåller cirka 8,9 MSEK genom nyttande av teckningsoptioner av serie TO 2 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-17 Initiator Pharma Initiator Pharma receives approximately 8.9 MSEK trough exercise of warrants of series TO 2 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-11 Initiator Pharma Initiator Pharma: Formue Nord Markedsneutral A/S nyttjar teckningsoptioner för motsvarande cirka 4,6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-11 Initiator Pharma Initiator Pharma: Formue Nord Markedsneutral A/S exercises warrants of series TO 2 corresponding to approx. SEK 4.6 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-11 Initiator Pharma Initiator Pharma: Board and management exercises warrants of series TO 2 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-11 Initiator Pharma Initiator Pharma: Styrelse och ledning nyttjar teckningsoptioner av serie TO 2 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-10 Initiator Pharma Initiator Pharma stärker ledningsgruppen och bildar ett Vetenskapligt råd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-10 Initiator Pharma Initiator Pharma strengthens its management team and initiates its Scientific Clinical Advisory Board Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-10 Initiator Pharma Erik Penser Bank publishes analysis of Initiator Pharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-10 Initiator Pharma Erik Penser Bank publicerar analys av Initiator Pharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-10 Initiator Pharma Initiator Pharma meddelar sista dag för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-09 Initiator Pharma Initiator Pharma - First patient dosed in Phase 2a trial with IP2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-09 Initiator Pharma Initiator Pharma: Första patienten doserad i Initator Pharmas fas 2a-studie med IP2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-08 Initiator Pharma Screening av patienter pågår i Initiator Pharmas fas 2a-studie med IP2018 och första dosering av patienter förväntas inom kort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-07 Initiator Pharma Penser Access: Initiator Pharma - På uppgång Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-25 Initiator Pharma Initiator Pharma secures funding for IPED2015 clinical Phase 2b study - signs financing agreement with MAC Clinical Research worth up to 23 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-24 Initiator Pharma Idag inleds nyttjandeperioden för Initiator Pharmas teckningsoptioner av serie TO 2 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-24 Initiator Pharma The exercise period for Initiator Pharma's warrants of series TO 2 begins today Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-20 Initiator Pharma Initiator Pharma: INITIATOR PHARMA: Q3 2020 report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-20 Initiator Pharma Initiator Pharma: INITIATOR PHARMA: Delårsrapport för Q3 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-05 Initiator Pharma Initiator Pharma beviljas anslag från danska Innovationsfonden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-05 Initiator Pharma Initiator Pharma receives grant from Innovation Fund Denmark Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-01 Initiator Pharma Initiator Pharma: Screening av patienter pågår i Initator Pharmas fas 2a-studie med IP2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Initiator Pharma Initiator Pharma: INITIATOR PHARMA: Halvårsrapport 1 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Initiator Pharma Initiator Pharma: INITIATOR PHARMA: H1 2020 report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-13 Initiator Pharma Resultat från Initiator Pharma A/S incitamentsprogram Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-13 Initiator Pharma Result of incentive program in Initiator Pharma A/S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-02 Initiator Pharma Sista dag för handel med BTU i Initiator Pharma och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-29 Initiator Pharma Initiator Pharma får godkänt att starta klinisk fas 2a-studie med IP2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-29 Initiator Pharma Initiator Pharma obtains approval to start Phase 2a trial for IP2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-18 Initiator Pharma Initiator Pharmas företrädesemission övertecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-18 Initiator Pharma Initiator Pharma's issue of units oversubscribed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-02 Initiator Pharma Idag inleds teckningstiden i Initiator Pharmas företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-02 Initiator Pharma The subscription period in Initiator Pharma's rights issue begins today Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-29 Initiator Pharma Initiator Pharma: Publication of memorandum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-29 Initiator Pharma Initiator Pharma: Offentliggörande av memorandum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-22 Initiator Pharma Kommuniké från årsstämma i Initiator Pharma A/S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-22 Initiator Pharma Initiator Pharma: INITIATOR PHARMA: KVARTALSRAPPORT 1 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-22 Initiator Pharma Initiator Pharma: INITIATOR PHARMA: 1 QUARTER REPORT 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-27 Initiator Pharma Årsredovisning för 2019 Initiator Pharma A/S Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-27 Initiator Pharma Annual report 2019 for Initiator Pharma A/S Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-27 Initiator Pharma Kallelse till årsstämma i Initiator Pharma A/S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-27 Initiator Pharma Initiator Pharma A/S performs directed issue and suggests fully guaranteed rights issue with the aim of completing a Phase IIa clinical trial with IP2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-27 Initiator Pharma Initiator Pharma A/S genomför riktad emission och föreslår fullt garanterad företrädesemission i syfte att slutföra klinisk fas IIa-studie med IP2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 Initiator Pharma Initiator Pharma lämnar in ansökan för start av klinisk fas 2a-studie med IP2018 och utnyttjar optionsavtal med Saniona Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 Initiator Pharma Initiator Pharma files CTA for IP2018 Phase 2a and exercises option agreement with Saniona Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-15 Initiator Pharma Initiator Pharma reports positive final Phase IIa data for IPED2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-15 Initiator Pharma Initiator Pharma rapporterar positiva slutliga fas IIa-data med IPED2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-21 Initiator Pharma Initiator Pharma: INITIATOR PHARMA: YEAR END REPORT 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-21 Initiator Pharma Initiator Pharma: INITIATOR PHARMA: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-23 Initiator Pharma Styrelse och ledning i Initiator Pharma nyttjar optioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-23 Initiator Pharma Board members and management in Initiator Pharma exercise warrants Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-05 Initiator Pharma Initiator Pharma reports positive Phase IIa clinical data for IPED2015 in patients with severe Erectile Dysfunction Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-05 Initiator Pharma Initiator Pharma rapporterar positiva Fas IIa data från kliniska studien med IPED2015 i patienter med svårartad Erektil Dysfunktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

14 Jan 2021 | Extrastämma 2021
19 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
11 May 2021 | Extrastämma 2021
25 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
28 May 2021 | Årsstämma 2020
31 May 2021 | Årligutdelning
20 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
19 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
18 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner