Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-03-22 Immunovia Immunovia AB: Immunovia meddelar uppdaterad finansiell kalendern för finansåret 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-22 Immunovia Immunovia AB: Immunovia announces updated financial calendar for financial year 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-17 Immunovia Immunovia AB: Immunovia publishes prospectus relating to the rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-17 Immunovia Immunovia AB: Immunovia offentliggör prospekt i samband med företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 17 Mar 2023 | Immunovia

Immunovia AB: Immunovia offentliggör prospekt i samband med företrädesemissionen

LUND (SWEDEN) – Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) meddelar idag att prospekt avseende Immunovias företrädesemission (”Företrädesemissionen”) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats.

Prospektet avseende Företrädesemissionen har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Immunovias webbplats, www.immunovia.com, och Vator Securities hemsida, www.vatorsecurities.se. 
Prospektet och all annan information relaterad till Företrädesemissionen kommer även att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats www.immunovia.com.  

TIDSPLAN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN 

Nedanstående tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras. 

21 mars 2023 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen,
det vill säga aktieägare som är registrerade i
aktieboken denna dag kommer att erhålla
teckningsrätter som medför rätt att delta med
företrädesrätt i Företrädesemissionen 
23 mars –   Handel med teckningsrätter 
3 april 2023
23 mars –   Teckningsperiod 
6 april 2023
23 mars 2023 –   Handel med BTA (betald tecknad aktie) 
till dess aktierna
registreras hos
Bolagsverket
12 april 2023 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i
Företrädesemissionen 

RÅDGIVARE 

Vator Securities är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities är även emissionsinstitut avseende Företrädesemissionen. Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. 

För mer information, vänligen kontakta:
Philipp Mathieu

Vd och koncernchef
philipp.mathieu@immunovia.com

Karin Almqvist Liwendahl

CFO

karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com

+46 709 11 56 08

Om Immunovia 
Immunovia är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnaden för patienter med cancer.

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com.

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer.

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgänglig, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med en adresserbar marknad på 1,8 miljoner individer som årligen kan dra nytta av vårt test.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.

VIKTIG INFORMATION 

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Immunovia i någon jurisdiktion, varken från Immunovia eller från någon annan. 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen. 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden 

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna”, och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. 

Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

                                                                                                         ###

2023-03-16 Immunovia Bulletin from the extraordinary general meeting in Immunovia AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-16 Immunovia Kommuniké från extra bolagsstämma i Immunovia AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-01 Immunovia Immunovia AB: Immunovia utser Karl Stone till ny COO för att utveckla FoU-verksamheten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-01 Immunovia Immunovia AB: Immunovia appoints Karl Stone as new chief operating officer to develop R&D and operations Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Immunovia Immunovia AB: Immunovia publicerar Bokslutskommuniké 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Immunovia Immunovia AB: Immunovia Publishes Full Year Report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-20 Immunovia Immunovia AB: Inbjudan till Immunovias presentation av Q4 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-20 Immunovia Immunovia AB: Invitation to Immunovia's Q4 presentation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-20 Immunovia Immunovia AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMMUNOVIA AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-20 Immunovia Immunovia AB: CONVENING NOTICE - EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN IMMUNOVIA AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-20 Immunovia Immunovia AB: Immunovia resolves on a rights issue of approximately SEK 202.2 million and postpones the publication of the quarterly report for the first quarter and the annual general meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-20 Immunovia Immunovia AB: Immunovia beslutar om en företrädesemission om cirka 202,2 miljoner SEK och senarelägger offentliggörandet av kvartalsrapport för det första kvartalet och årsstämman Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Immunovia Immunovia AB: Consultation process with Swedish unions completed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Immunovia Immunovia AB: Samrådsprocessen med svenska fackförbund avslutad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-19 Immunovia Immunovia AB: Immunovia meddelar uppdaterad finansiell kalendern för finansåret 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-19 Immunovia Immunovia AB: Immunovia announces updated financial calendar for financial year 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-19 Immunovia Immunovia AB: Immunovia realigning Swedish operations with strategic priorities and its focus on the US commercialization of the IMMray™ PanCan-d test Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-19 Immunovia Immunovia AB: Immunovia anpassar den svenska verksamheten för att stödja strategiskt fokus och kommersialisering av IMMray® PanCan-d testet i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-17 Immunovia Immunovia AB: Immunovia Appoints Lara E. Sucheston-Campbell as Head of Clinical and Medical Affairs to Accelerate Commercial strategy of IMMray™ PanCan-d test in the US market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-17 Immunovia Immunovia AB: Immunovia utser Lara E. Sucheston-Campbell till Head of Clinical and Medical Affairs för att påskynda den kommersiella strategin av IMMray® PanCan-d testet på den amerikanska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-05 Immunovia Immunovia AB: Immunovia stärker verksamheten i USA för den fortsätta kommersialiseringen av det unika IMMray® PanCan-d-testet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-05 Immunovia Immunovia AB: Immunovia strengthens US organization to continue commercialization of its novel IMMray™ PanCan-d test Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Immunovia Immunovia AB: Centers for Medicare and Medicaid Services slutför ersättningsbeslut och fastställer en ersättning på USD 897 för Immunovias IMMray PanCan-d-test Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Immunovia Immunovia AB: Centers for Medicare & Medicaid Services finalizes its payment determination and sets a rate of $897 for Immunovia's IMMray PanCan-d test Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Immunovia Immunovia AB: Verkställande direktör, Philipp Mathieu, köper Immunovia teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Immunovia Immunovia AB: Chief Executive Offier, Philipp Mathieu, buys Immunovia warrants Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Immunovia Immunovia AB: Immunovia announces the financial calendar for financial year 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Immunovia Immunovia AB: Immunovia meddelar den finansiella kalendern för finansåret 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Penser Access Penser Access: Ersättning i USA på väg - Immunovia Analyser Visa Stäng
2022-11-10 Immunovia Immunovia AB: Immunovia Publishes Interim Report Jan-Sep 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Immunovia Immunovia AB: Immunovia publicerar Delårsrapport januari-september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Immunovia Immunovia AB: Inbjudan till Immunovias presentation av Q3 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Immunovia Immunovia AB: Invitation to Immunovia's Q3 presentation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-20 Immunovia Valberedning utsedd inför årsstämma 2023 i Immunovia AB (Publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-20 Immunovia Nomination Committee appointed for the 2023 Annual General Meeting of Immunovia AB (Publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-19 Immunovia Immunovia AB: Immunovia announces executive management team changes to accelerate execution of strategic priorities Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-19 Immunovia Immunovia AB: Immunovia meddelar förändringar i ledningsgruppen för att accelerera genomförandet av strategiska prioriteringar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 Immunovia Immunovia AB: Immunovia launches a strategic partnership with Proteomedix to leverage R&D efforts with increased focus on commercialization Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 Immunovia Immunovia AB: Immunovia lanserar ett strategiskt partnerskap med Proteomedix för att öka kraften i forskning och utveckling samt öka det kommersiella fokuset Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-12 Immunovia Immunovia AB: Immunovia announces positive update on physician experience program with IMMray™ PanCan-d Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-12 Immunovia Immunovia AB: Immunovia meddelar positiv återkoppling gällande erfarenhetsprogram med IMMray® PanCan-d Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-05 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Immunovia AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-26 Immunovia Immunovia AB: Centers for Medicare & Medicaid Services issues preliminary payment rate determination for Immunovia's IMMray PanCan-d test Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-26 Immunovia Immunovia AB: Centers for Medicare & Medicaid Services utfärdar prelimininärt fastställande av ersättning för Immunovias IMMray PanCan-d-test Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Immunovia Immunovia AB: Immunovia publicerar Delårsrapport januari-juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Immunovia Immunovia AB: Immunovia Publishes Interim Report Jan-June 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 Immunovia Immunovia AB: Immunovia to present at Gilmartin Group's Emerging Growth Company Showcase Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 Immunovia Immunovia AB: Immunovia kommer att presentera på Gilmartin Group's Emerging Growth Company Showcase Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 Immunovia Immunovia AB: Inbjudan till Immunovias presentation av Q2 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 Immunovia Immunovia AB: Invitation to Immunovia's Q2 presentation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-11 Immunovia Immunovia AB: Immunovia, Inc. Issued Clinical and Public Health Laboratory License from California Dept of Public Health for IMMray™ PanCan-d test Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-11 Immunovia Immunovia AB: Immunovia, Inc. erhåller licencsrättigheter från hälsodepartementet i Kalifornien för IMMray® PanCan-d-test Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-05 Immunovia Immunovia AB: CPT PLA-kod för testet IMMray® PanCan-d godkänt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-05 Immunovia Immunovia AB: CPT PLA Code for the IMMray™ PanCan-d test approved Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Immunovia Immunovia AB: The PanDIA-1 study, for early detection of pancreatic cancer in newly onset type 2 diabetics, moves into next phase Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Immunovia Immunovia AB: PanDIA-1-studien för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer vid typ 2-diabetes går vidare till nästa fas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-27 Immunovia Immunovia AB: Invitation to Immunovia's Presentation of PanFAM-1 Results Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-27 Immunovia Immunovia AB: Inbjudan till Immunovias presentation av resultat för PanFAM-1 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-27 Immunovia Immunovia AB: PanFAM-1 Results Partly Inconclusive Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-27 Immunovia Immunovia AB: Resultat för PanFAM-1 delvis ofullständigt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-02 Immunovia Philipp Mathieu utnämnd till vd för Immunovia AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-02 Immunovia Philipp Mathieu appointed CEO of Immunovia AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-23 Immunovia Immunovia AB: Ökad marknadstillgång när Immunovia, Inc. erhåller licensrättigheter för kliniska laboratorier från Pennsylvanias och Marylands hälsodepartement Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-23 Immunovia Immunovia AB: Immunovia, Inc. market access increases when achieving Clinical Laboratory Permits from Pennsylvania and Maryland Departments of Health making IMMray™ PanCan-d test available in 48 US states Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-17 Immunovia Immunovia AB: Immunovia, Inc. erhåller licensrättigheter för kliniska laboratorier från Rhode Islands hälsodepartement vilket gör testet IMMray® PanCan-d tillgängligt i 46 amerikanska delstater Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-17 Immunovia Immunovia AB: Immunovia, Inc. achieves Clinical Laboratory Licensure from Rhode Island Dept of Health making IMMray™ PanCan-d test available in 46 US states Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-16 Immunovia Immunovia AB: Immunovia stärker sitt amerikanska team genom utnämningen av Natalie Carfora till Head of Market Access US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-16 Immunovia Immunovia AB: Immunovia strengthens its US team through the appointment of Natalie Carfora as Head of Market Access US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Immunovia Immunovia AB: Immunovia publicerar Delårsarapport januari-mars 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Immunovia Immunovia AB: Immunovia Publishes Interim Report January-March 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-21 Immunovia Immunovia AB: Inbjudan till Immunovias presentation av Q1 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-21 Immunovia Immunovia AB: Invitation to Immunovia's Q1 presentation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-14 Immunovia Immunovia AB: Immunovia CPT PLA Code submission for the IMMray™ PanCan-d test is on the agenda of American Medical Association Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-14 Immunovia Immunovia AB: Immunovias ansökan om CPT® PLA-kod för testet IMMray™ PanCan-d på agendan hos American Medical Association Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-07 Immunovia Communiqué from the Annual General Meeting in Immunovia AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-07 Immunovia Kommuniké från årsstämma i Immunovia AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Immunovia Immunovia AB: Immunovia appoints Jeff Borcherding, previously Chief Marketing Officer at Myriad Genetics, to lead Immunovia's US business Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Immunovia Immunovia AB: Immunovia utser Jeff Borcherding, tidigare marknadschef på Myriad Genetics, till att leda Immunovias USA-verksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
26 May 2023 | Årsstämma 2022
29 May 2023 | Årligutdelning
23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023