Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2019-07-31 Episurf Change in number of shares and votes in Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-31 Episurf Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-26 Episurf Another US patent approval for Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-26 Episurf Ytterligare patentbeviljande i USA för Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-25 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Episurf Medical AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-24 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Episurf Medical AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-24 Episurf New European patent approval for Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-24 Episurf Nytt patentbeviljande i Europa för Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-23 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Episurf Medical AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-19 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Episurf Medical AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-19 Episurf Episurf: INTERIM REPORT 1 APRIL- 30 JUNE 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-19 Episurf Episurf: DELÅRSRAPPORT 1 APRIL - 30 JUNI, 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-19 Episurf Episurf Medical ingår sitt första strategiska partnerskap avseende AI-baserad bildteknik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-19 Episurf Episurf Medical enters into its first strategic partnership regarding its AI-based imaging technology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-18 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Episurf Medical AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-03 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Episurf Medical AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-03 Episurf Another Canadian patent approval for Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-03 Episurf Ytterligare kanadensiskt patentbeviljande för Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-28 Episurf Episurf Medical meddelar att handel med BTA avslutas den 1 juli 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-28 Episurf Episurf Medical announces that trading with paid-up shares will end on 1 July 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-28 Episurf Episurf: EPIC-Knee study now available at ClinicalTrials.gov Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-28 Episurf Episurf: EPIC-Knee-studien nu tillgänglig via ClinicalTrials.gov Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-26 Episurf Episurf: Ready for enrolment of Episealer® patients in the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-26 Episurf Episurf: Klart för rekrytering av Episealer®-patienter i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-19 Episurf New European patent approval for Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-19 Episurf Nytt patentbeviljande i Europa för Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-18 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Episurf Medical AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-14 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Episurf Medical AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-11 Episurf Nytt patentbeviljande i Japan för Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-11 Episurf New Japanese patent approval for Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-04 Episurf Episurf Medical announces outcome of preferential rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-04 Episurf Episurf Medical offentliggör utfall av företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-31 Episurf Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-31 Episurf Change in number of shares and votes in Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-29 Episurf Episurf: Klinisk data för Episealer® har accepterats för presentation vid en global vetenskaplig kongress Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-29 Episurf Episurf: Clinical data for Episealer® accepted for presentation at a global scientific congress Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-24 Episurf Episurf: Presentation av Episealer® vid ICRS fokusmöte "One Step Cartilage Repair" i Rom den 5-7 juni 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-24 Episurf Episurf: Presentation of Episealer® at the ICRS Focus Meeting "One Step Cartilage Repair" in Rome, 5-7 of June Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 Episurf First day of the subscription period in Episurf Medical's Rights Issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 Episurf Idag inleds teckningsperioden i Episurf Medicals företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 15 May 2019 | Episurf

Idag inleds teckningsperioden i Episurf Medicals företrädesemission

Idag inleds teckningsperioden i Episurf Medical AB:s (publ) (”Episurf Medical” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier.

”Allt fler utav våra kunder vittnar nu om att behandlingsgapet börjar stängas – med hjälp av Episealer©-implantatet. Vårt mål är att utgöra en standardbehandling och vi tar just nu oerhört stora och viktiga steg för att uppnå detta.” – säger Pål Ryfors, vd, Episurf Medical.

Vid full teckning i emissionen tillförs Bolaget cirka 98,3 MSEK före emissionskostnader. För varje A-aktie respektive B-aktie som innehas på avstämningsdagen 14 maj 2019 erhåller aktieägaren två (2) teckningsrätter av serie A respektive serie B. En (1) teckningsrätt av serie A berättigar till teckning av en (1) A-aktie och en (1) teckningsrätt av serie B berättigar till teckning av en (1) B-aktie. Om inte samtliga nya aktier som emitteras i emissionen tecknas med stöd av teckningsrätter (primär teckningsrätt), ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier av serie A respektive serie B tecknade utan teckningsrätter. Tilldelning ska då ske i följande ordning:

1) I första hand ska aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i Bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelningen genom lottning.

2) I andra hand ska tilldelning ske till de övriga som tecknat nya aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till det antal nya aktier som sådan teckning omfattade.

3) I sista hand ska tilldelning ske till personer som garanterat emissionen enligt avtal med Bolaget, pro rata i förhållande till vad som har utfästs av varje sådan person.

Emissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden till cirka 68,8 MSEK motsvarande 70,0 procent av emissionslikviden. Därutöver har avsiktsförklaringar lämnats av de befintliga ägarna Rhenman Partners Asset Management AB och en småbolagsfond ägd av ett svenskt pensionsbolag att teckna aktier upp till sina pro rata andelar, motsvarande upp till cirka 7,1 MSEK. Teckningsförbindelser, garantiåtaganden och avsiktsförklaringar uppgår till totalt cirka 76,0 MSEK.

Avstämningsdag:                                            14 maj 2019

Teckningsperiod:                                             15 maj – 29 maj 2019

Handel i Teckningsrätter:                                15 maj – 27 maj 2019

Handel i BTA:                                                  25 maj – till dess att emissionen har registrerats

Utfallet av emissionen förväntas offentliggöras omkring den 4 juni 2019

Prospekt innehållande bland annat fullständiga villkor och anvisningar finns tillgängligt tillsammans med informationsfolder på Episurf Medicals, Aqurat Fondkommissions och Redeyes respektive hemsidor (www.episurf.se, www.aqurat.se, www.redeye.se). Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt kommer att finnas tillgänglig på ovanstående hemsidor.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och DLA Piper Sweden är legal rådgivare till Episurf Medical i emissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 700 37 48 95
Email: veronica.wallin@episurf.com (pal.ryfors@episurf.com)

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Episurf Medical. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Episurf Medical sker endast genom det prospekt som Episurf Medical offentliggjorde den 9 maj 2019.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier eller andra värdepapper utgivna av Bolaget (”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i andra länder än Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) kan ett erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet samt varje relevant implementeringsåtgärd (inklusive åtgärd för implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU).

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Episurf Medicals aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

2019-05-09 Episurf Episurf Medical AB (publ) publishes prospectus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-09 Episurf Episurf Medical AB (publ) offentliggör prospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-07 Episurf Kommuniké från extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-07 Episurf Summary from extraordinary general meeting of Episurf Medical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-30 Episurf Change in number of shares and votes in Episurf Medical and formal adjustment of resolution to issue new shares in advance of general meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-30 Episurf Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical samt formell justering av emissionsbeslut inför extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-18 Episurf Episurf: INTERIM REPORT 1 JANUARY- 31 MARCH 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-18 Episurf Episurf: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS, 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-11 Episurf Episurf: The Episealer® implant highlighted in three scientific publications Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-11 Episurf Episurf: Episealer®-implantatet lyfts fram i tre vetenskapliga publikationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-08 Episurf Episurf: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I EPISURF MEDICAL AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-08 Episurf Episurf: SUMMARY FROM ANNUAL GENERAL MEETING OF EPISURF MEDICAL AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-05 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Episurf Medical AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-05 Episurf Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-05 Episurf Notice of Extraordinary General Meeting of Episurf Medical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-05 Episurf Episurf: Återkallelse av förslag till årsstämma om incitaments­program för ledningen respektive styrelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-05 Episurf Episurf: Withdrawal of proposals to the Annual General Meeting regarding an incentive programme for the management and the Board of Directors, respectively Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-05 Episurf Episurf Medical announces SEK 98m rights issue, Board proposes amendments to articles of association, publishes quarterly report early and terminates a financing arrangement Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-05 Episurf Episurf Medical genomför kapitalanskaffning om 98 MSEK, Styrelsen föreslår förändring av bolagsordningen, tidigarelägger kvartalsrapport och säger upp finansieringsavtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-05 Episurf Episurf: Changes in the management group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-05 Episurf Episurf: Förändringar i ledningsgruppen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-04 Episurf Nytt patentbeviljande i Japan för Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-04 Episurf New Japanese patent approval for Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-04 Episurf Nytt patentbeviljande i USA för Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-04 Episurf New US patent approval for Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-01 Episurf Professor Niek van Dijk ansluter till Episurf Medicals Clinical Advisory Board Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-01 Episurf Prof. Niek van Dijk is joining Episurf Medical's Clinical Advisory Board Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-11 Episurf Episurf: Pre-clinical study proving chondrointegration accepted for publication in scientific journal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-11 Episurf Episurf: Preklinisk studie som påvisar kondrointegration accepterad för publikation i vetenskaplig tidskrift Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-11 Episurf US patent approval related to Episealer® Talus for Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-11 Episurf Patentbeviljande i USA för Episurf Medical, relaterat till Episealer® Talus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-08 Episurf Episurf Medical AB publicerar årsredovisning för 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-08 Episurf Episurf Medical AB's 2018 annual report is now available Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-07 Episurf Notice of Annual General Meeting of Episurf Medical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-07 Episurf Kallelse till årsstämma i Episurf Medical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-04 Episurf Framsteg för Episurf Medical gällande uppstart av IDE-studien för knäimplantatet Episealer® Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-04 Episurf Progress for Episurf Medical in initiation of Episealer® Knee IDE study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-28 Episurf Change in number of shares and votes in Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-28 Episurf Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-27 Episurf Ytterligare kanadensiskt patentbeviljande för Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-27 Episurf Another Canadian patent approval for Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-21 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Episurf Medical AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-20 Episurf Episurf Medical reaches milestone of 500 implants Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-20 Episurf Episurf Medical når milstolpe om 500 implantat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-19 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Episurf Medical AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-14 Episurf Medical Episurf Medical AB: Redeye: Episurf Medical - Ljusglimtar i Q4'18 ger hopp Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-12 Episurf Episurf: Kliniska resultat för Episealer® presenteras vid tysk klinisk kongress Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-12 Episurf Episurf: Clinical results for Episealer® to be presented at German clinical congress Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-12 Episurf Nytt patentbeviljande i Australien för Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-12 Episurf Medical Episurf Medical AB: Penser Access: Episurf Medical - Antal inopererade implantat över 400st Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-12 Episurf New Australian patent approval for Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-08 Episurf Episurf: Delårsrapport 1 oktober - 31 december, 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-08 Episurf Episurf: Year-end report 1 October - 31 December 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-01 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Episurf Medical AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-31 Episurf Change in number of shares and votes in Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-31 Episurf Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-22 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Episurf Medical AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-21 Episurf Start of a comparative investigator-initiated study of joint function of Episealer® patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-21 Episurf Start av jämförande prövarinitierad studie av ledfunktionen hos Episealer®-patienter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-17 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Episurf Medical AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-14 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Episurf Medical AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-28 Episurf New US patent approval for Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-28 Episurf Nytt patentbeviljande i USA för Episurf Medical Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-28 Episurf Change in number of shares and votes in Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-28 Episurf Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-19 Episurf EPISURF MEDICAL AB (PUBL) PUBLISHES PROSPECTUS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-19 Episurf EPISURF MEDICAL AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR PROSPEKT Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-19 Episurf Episurf offentliggör utfallet i riktad emission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-19 Episurf Episurf announces outcome of directed share issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-17 Episurf Insider transaction in Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-17 Episurf Insiderköp i Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-17 Episurf Episurf Medical erhåller godkännande från FDA att starta IDE-studie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-17 Episurf Episurf Medical receives FDA approval to initiate IDE clinical study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-14 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Episurf Medical AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-07 Episurf SUMMARY FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF EPISURF MEDICAL Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-07 Episurf KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EPISURF MEDICAL Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-07 Episurf Episurf Medical utser Niles Noblitt till Senior Advisor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-07 Episurf Niles Noblitt appointed Senior Advisor to Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-30 Episurf Change in number of shares and votes in Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-30 Episurf Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-30 Episurf Ny prövarinitierad studie av knäimplantatet Episealer® uppstartad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-30 Episurf New investigator-initiated study of the Episealer® knee implant started Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-21 Episurf Episurf Medical will exhibit at the 7th Annual Congress of the German Knee Society (DKG), held in Munich, Germany, on November 23-24 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-21 Episurf Episurf Medical deltar vid det 7:e Årsmötet för den Tyska Knäföreningen (DKG) som arrangeras den 23-24 november i München, Tyskland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-21 Episurf Kommande ägarförändring i Episurf Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-21 Episurf Future change in ownership in Episurf Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-16 Episurf Episurf Medical presenterar vid Redeye Life Science Day den 21 november i Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-16 Episurf Episurf Medical to present at Redeye Life Science Day, held in Stockholm, November 21 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-16 Episurf Insiderköp i Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-16 Episurf Insider transaction in Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-13 Episurf Insiderköp i Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-13 Episurf Insider transaction in Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-12 Episurf Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-12 Episurf Notice of Extraordinary General Meeting of Episurf Medical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-12 Episurf Episurf's Board of Directors resolves on a directed share issue and boards a new major shareholder, subject to approval from an Extraordinary General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-12 Episurf Episurfs styrelse beslutar om riktad emission och tar in ny storägare, villkorat av godkännande från extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-01 Episurf Episurf Medical will exhibit at the Unicompartmental Knee Meeting, held in Bristol, United Kingdom, on November 6 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-01 Episurf Episurf Medical ställer ut vid Unicompartmental Knee Meeting som arrangeras den 6 november i Bristol, Storbritannien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-29 Episurf Medical Penser Access: Episurf Medical - Antal inopererade implantat ökade med 95% Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-26 Episurf DELÅRSRAPPORT 1 JULI- 30 SEPTEMBER, 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-26 Episurf INTERIM REPORT 1 JULY- 30 SEPTEMBER 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-23 Episurf Episurf Medical deltar vid Norska Ortopediska Föreningens (NOF) höstmöte, som arrangeras den 24-26 oktober i Oslo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-23 Episurf Episurf Medical will exhibit at the autumn meeting of the Norwegian Orthopaedic Society (NOF), held in Oslo, on October 24-26 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-10 Episurf Nytt patentbeviljande i Kina för Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-10 Episurf New Chinese patent approval for Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-03 Episurf Kliniska resultat för Episealer® presenteras vid årsmötet för Dansk Ortopædisk Selskab (DOS) i Köpenhamn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-03 Episurf Clinical outcome for Episealer® to be presented at the annual meeting of the Danish Orthopaedic Society (DOS) in Copenhagen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-28 Episurf Episurf Medical släpper ny CE-märkt produkt för knävisualisering baserad på AI Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-28 Episurf Episurf Medical releases new CE-marked joint visualisation tool based on AI Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-28 Episurf Members of the Nomination Committee for Episurf Medical's Annual General Meeting in 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-28 Episurf Valberedningens ledamöter inför Episurf Medicals årsstämma 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-27 Episurf Episurf Medical expands into the Polish Market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-27 Episurf Episurf Medical expanderar till polska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-24 Episurf Kliniska resultat för Episealer® presenteras vid årsmötet för European Orthopaedic Research Society (EORS) i Galway, Irland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-24 Episurf Clinical outcome for Episealer® will be presented at the annual meeting of the European Orthopaedic Research Society (EORS) in Galway, Ireland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-18 Episurf Promising clinical results from use of Episealer® accepted for presentation at annual meeting of the Australian Knee Society Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-18 Episurf Lovande kliniska resultat från användning av Episealer® har accepterats för presentation vid årsmötet för Australian Knee Society Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-18 Episurf Specific shareholder update Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-18 Episurf Särskild ägaruppdatering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-04 Episurf Episurf Medical will exhibit at the 35th AGA Congress, held in Linz, Austria, on September 13-15 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-04 Episurf Episurf Medical deltar vid den 35:e AGA-Kongressen som arrangeras den 13-15 september i Linz, Österrike Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-31 Episurf Rättelse av pressmeddelande avseende förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-31 Episurf Correction of press release regarding change in number of shares and votes in Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-31 Episurf Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-31 Episurf Change in number of shares and votes in Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Episurf Nytt patentbeviljande i Australien för Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Episurf New Australian patent approval for Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Episurf First Canadian patent approval for Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Episurf Första kanadensiska patentbeviljandet för Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-16 Episurf Episurf Medical deltar vid SOF 2018, som arrangeras den 27-31 augusti i Karlstad, Sverige Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-16 Episurf Episurf Medical will exhibit at the 2018 SOF Congress, held in Karlstad, Sweden, on August 27-31 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-15 Episurf Nytt patentbeviljande i Australien för Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-15 Episurf New Australian patent approval for Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-14 Episurf Episurf Medical presenterar vid Börsveckans Småbolagsdag den 5 september i Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-14 Episurf Episurf Medical to present at Börsveckans Småbolagsdag, held in Stockholm, September 5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-06 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Episurf Medical AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-03 Episurf New Australian patent approval for Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-03 Episurf Nytt patentbeviljande i Australien för Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-03 Episurf Nytt patentbeviljande i USA för Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-03 Episurf New US patent approval for Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-30 Episurf Episurf Medical har erhållit initial feedback från amerikanska FDA angående IDE-ansökan för knäimplantatet Episealer® Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-30 Episurf Episurf Medical has received initial feedback from the US FDA on the IDE application for the Episealer® knee implant Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-23 Episurf Medical Penser Access: Episurf Medical - IDE-ansökan inlämnad till FDA Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-20 Episurf INTERIM REPORT 1 APRIL- 30 JUNE 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-20 Episurf DELÅRSRAPPORT 1 APRIL- 30 JUNI, 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-06 Episurf New Japanese patent approval for Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-06 Episurf Nytt patentbeviljande i Japan för Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-04 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Episurf Medical AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-29 Episurf Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-29 Episurf Change in number of shares and votes in Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-28 Episurf Kliniska resultat från användning av Episealer® kommer presenteras vid årsmötet för Svensk Ortopedisk Förening Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-28 Episurf Clinical results from the use of Episealer® to be presented at the annual meeting of the Swedish Orthopaedic Association Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-28 Episurf Episurf Medical lämnar in IDE-ansökan till amerikanska FDA för knäimplantatet Episealer® Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-28 Episurf Episurf Medical submits IDE application to the US FDA for the Episealer® knee implant Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-26 Episurf Further clinical results from the use of Episealer® to be presented at the annual meeting of the German Knee Society Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-26 Episurf Ytterligare kliniska resultat från användning av Episealer® kommer presenteras vid årsmötet för Tysklands knäförbund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-25 Episurf Kliniska resultat från användning av Episealer® accepterade för presentation vid Tysklands knäförbunds årskongress Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-25 Episurf Episealer® clinical results accepted for presentation at the German Knee Society Congress Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-11 Episurf Episealer® presentation at the ISKSAA Global Summit in Leeds, UK on June 21, 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-11 Episurf Episealer®presentation vid ISKSAA Global Summit i Leeds, Storbritannien, 21 juni 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-05 Episurf Handel med teckningsoptioner serie TO4B inleds den 7 juni 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-05 Episurf Trading in warrants series TO4B 2018/2023 commences on 7 June 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-23 Episurf Record day for free warrants of series TO4B as well as information about period for exercising warrants of series TO4B Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-23 Episurf Avstämningsdag för gratis teckningsoptioner av serie TO4B samt information om period för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4B Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-23 Episurf Episurf Medical fortsätter förberedelserna för den amerikanska IDE-studien genom tillsättandet av Dr Michael A Kelly som särskild studierådgivare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-23 Episurf Episurf Medical continues preparations for its US IDE study by appointing Dr Michael A Kelly as special study advisor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-22 Episurf Europeiskt patentbeviljande för Episurf Medicals individanpassade kirurgiska instrument Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-22 Episurf European patent approval for Episurf Medical's individualised surgical instruments Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-21 Episurf Episurf Medical presenterar vid Redeye Growth Day den 4 juni i Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-21 Episurf Episurf Medical to present at Redeye Growth Day, held in Stockholm, June 4 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-18 Episurf Episurf Medical to present at Småbolagsdagen, held in Stockholm, June 11 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-18 Episurf Episurf Medical presenterar vid Småbolagsdagen den 11 juni i Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-16 Episurf Episurf Medical deltar vid den 19:e EFORT-kongressen, som arrangeras den 30 maj - 1 juni i Barcelona, Spanien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-16 Episurf Episurf Medical will exhibit at the 19th EFORT Congress, held in Barcelona, Spain, on May 30 - June 1 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-14 Episurf Management group changes in Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-14 Episurf Förändringar i Episurf Medicals ledningsgrupp Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-11 Episurf Episurf Medical och Xbrane Biopharma bjuder in till bolagspresentation den 29 maj i Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-11 Episurf Episurf Medical and Xbrane Biopharma invites to a company presentation held in Stockholm, May 29 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Episurf Episurf Medical deltar vid den 18e ESSKA-kongressen, som arrangeras den 9-12 maj i Glasgow, Skottland, Storbritannien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Episurf Episurf Medical will exhibit at the 18th ESSKA Congress, held in Glasgow, Scotland, UK, on May 9-12 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Episurf Episurf Medical AB (publ) acquires financing of SEK 7 million by issuing convertible notes and warrants Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Episurf Episurf Medical AB (publ) genomför finansiering om 7 MSEK genom emission av konvertibler och teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-02 Episurf Promising clinical results from use of Episealer® accepted for presentation at the 35th AGA Congress in Austria Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-02 Episurf Lovande kliniska resultat från användning av Episealer® har accepterats för presentation vid den 35:e AGA-kongressen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-02 Episurf Medical Penser Access: Episurf Medical - Adderar nya marknader Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-27 Episurf INTERIM REPORT 1 JANUARY - 31 MARCH 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 Episurf DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI- 31 MARS, 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 Episurf Episurf Medical enters into distribution agreement in Hong Kong and establishes subsidiary in the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 Episurf Episurf Medical ingår distributionsavtal i Hongkong och etablerar dotterbolag i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-20 Episurf Episurf Medical deltar vid Idrottsmedicinska Vårmötet som arrangeras den 26-27 april i Stockholm, Sverige Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-20 Episurf Episurf Medical will exhibit at the Swedish Sports Medicine Spring Meeting (Idrottsmedicinska Vårmötet), held in Stockholm, Sweden, on April 26-27 Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-17 Episurf Medical Redeye: Episurf Medical - Leder vägen mot patientspecifik behandling Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-13 Episurf Medical Analysguiden: Breddar portföljen Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-10 Episurf Episurf Medical will exhibit at the 2nd World Arthroplasty Congress, held in Rome, Italy, on April 19-21 Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-10 Episurf Episurf Medical deltar vid 2nd World Arthroplasty Congress som arrangeras den 19-21 april i Rom, Italien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-09 Episurf SUMMARY FROM ANNUAL GENERAL MEETING OF EPISURF MEDICAL AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-09 Episurf KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I EPISURF MEDICAL AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-04 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Episurf Medical AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-03 Episurf Episurf Medicals knäprodukter godkända för marknadsföring och försäljning i Spanien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-03 Episurf Episurf Medical's knee products approved for marketing and sale in Spain Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-29 Episurf Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-29 Episurf Change in number of shares and votes in Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Episurf Medical AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-27 Episurf Episurf Medical's CEO Pål Ryfors converts A-shares into B-shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-27 Episurf Episurf Medicals vd Pål Ryfors konverterar A-aktier till B-aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-15 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Episurf Medical AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-14 Episurf Nytt patentbeviljande i Europa för Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-14 Episurf New European patent approval for Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-13 Episurf Insider transaction in Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-13 Episurf Insiderköp i Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-12 Episurf Promising clinical results from use of Episealer® will be presented at the annual meeting of British Association for Surgery of the Knee Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-12 Episurf Lovande kliniska resultat från användning av Episealer® presenteras vid årsmötet för British Association for Surgery of the Knee Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-09 Episurf Episurf Medical AB's 2017 annual report is now available Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-09 Episurf Episurf Medical AB publicerar årsredovisning för 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-05 Episurf Kallelse till årsstämma i Episurf Medical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-05 Episurf Notice of Annual General Meeting of Episurf Medical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Episurf Insider transaction in Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Episurf Insiderköp i Episurf Medical Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-28 Episurf Change in number of shares and votes in Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 Episurf Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 Episurf Medical Penser Access: Episurf Medical - Målsättning att genomföra 15,000 implantat per år Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-28 Episurf Insiderköp i Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 Episurf Insider transaction in Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-27 Episurf Kliniska resultat för Episealer® kommer att presenteras vid världskongressen för International Cartilage Repair Society (ICRS) i Macau Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-27 Episurf Episealer® clinical outcome will be presented at the 2018 world congress of the International Cartilage Repair Society (ICRS) in Macau Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-26 Episurf Insider transaction in Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-26 Episurf Insiderköp i Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Episurf BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 OKTOBER- 31 DECEMBER, 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Episurf YEAR-END REPORT 1 OCTOBER - 31 DECEMBER 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Episurf Episurf Medical presenterar strategiuppdatering, ny extern finansiering och långsiktiga operativa mål Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Episurf Episurf Medical presents strategy update, new external financing and long-term operating targets Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Episurf Episurf Medical AB (publ) säkrar finansiering om upp till 70 MSEK och avser att ge ut gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Episurf Episurf Medical AB (publ) secures external financing of up to SEK 70 million and will issue free warrants to its existing shareholders Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-14 Episurf Episurf Medical är i slutfasen av utvecklingen av ett fotledsimplantat Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-14 Episurf Episurf Medical in the final stages of development of an ankle implant Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-12 Episurf Episurf Medical bjuder in till presentation av bokslut för 2017 och en affärsuppdatering den 23 februari 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-12 Episurf Episurf Medical invites to a presentation of the 2017 results and a business update on February 23, 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-08 Episurf Ytterligare ett patentbeviljande i USA relaterat till Episurf Medicals 3D-baserade skademarkeringsprocess Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-08 Episurf Another patent approval in the US related to Episurf Medical's 3D-based damage assessment tool Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-31 Episurf Change in number of shares and votes in Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-31 Episurf Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-23 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Episurf Medical AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-18 Episurf Episurf Medical närvarar vid konferensen Arab Health 2018 i Dubai, Förenade Arabemiraten, mellan 29 januari och 1 februari Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-18 Episurf Episurf Medical erhåller marknadsgodkännande i Israel och ingår distributörsavtal för den israeliska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-18 Episurf Episurf Medical receives market approval in Israel and signs distribution agreement for the Israeli market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-10 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Episurf Medical AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-08 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Episurf Medical AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-29 Episurf Change in number of shares and votes in Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-29 Episurf Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-18 Episurf New patent in Australia for Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-18 Episurf Nytt patent för Episurf Medical i Australien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-12 Episurf Episurf Medical når milstolpe om 300 implantat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-12 Episurf Episurf Medical reaches milestone of 300 implants Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-11 Episurf Episurf Medicals 100:e Episealer®-implantat i Tyskland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-11 Episurf Episurf Medical's 100th Episealer® implant in Germany Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-16 Episurf Medical Analysguiden: Struktur för framtiden Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-14 Episurf 24-månadersresultat från klinisk studie med Episealer® accepterad för publikation i expertgranskad vetenskaplig tidskrift Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-14 Episurf Episealer® 24 months' clinical study results accepted for publication in peer-reviewed scientific journal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-13 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Episurf Medical AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-13 Episurf Medical Penser Access: Episurf Medical - Episealer-efterfrågan ökade 50% y/y Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-10 Episurf Episurf Medicals vd Pål Ryfors förvärvar aktier motsvarande 3,2% av kapital och 6,8% av röster från huvudägaren Serendipity Ixora Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-10 Episurf Episurf Medical's CEO Pål Ryfors acquires shares corresponding to 3.2% of capital and 6.8% of votes from main shareholder Serendipity Ixora Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-10 Episurf 5 years' follow-up of the first Episealer® patient Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-10 Episurf 5-årsuppföljning av första Episealer®-patienten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-10 Episurf Episurf Medical to present clinical data at Stora Aktiedagen, Stockholm, on November 13 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-10 Episurf Episurf Medical presenterar klinisk data vid Stora Aktiedagen, Stockholm, den 13 november Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-10 Episurf DELÅRSRAPPORT 1 JULI- 30 SEPTEMBER, 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-10 Episurf INTERIM REPORT 1 JULY - 30 SEPTEMBER 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-09 Episurf Episurf Medical will exhibit at the 6th annual conference of the German Knee Society (DKG), held in Cologne, Germany, on November 24-26. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-09 Episurf Episurf Medical deltar vid den 6:e årliga konferensen för den Tyska Knäföreningen (DKG) som arrangeras den 24-26 november i Köln, Tyskland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-09 Episurf Episurf Medical deltar vid konferensen Sports Knee 2017 som arrangeras den 20-21 november i Burton-on-Trent, Storbritannien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-09 Episurf Episurf Medical will exhibit at the Sports Knee conference 2017, held in Burton-on-Trent, UK, on November 20-21 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-31 Episurf Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-31 Episurf Change in number of shares and votes in Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-25 Episurf New patent in China for Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-25 Episurf Nytt patent för Episurf Medical beviljas i Kina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-09 Episurf Episurf Medical will exhibit at the Norwegian Orthopaedic Society's Autumn Meeting 2017, held in Oslo, Norway, on October 25-27 Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-09 Episurf Episurf Medical deltar vid Norsk Ortopediska Föreningens höstmöte 2017 som arrangeras den 25-27 oktober i Oslo, Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-09 Episurf Episurf Medical deltar vid Danska ortopedföreningens kongress 2017 som arrangeras den 26-28 oktober i Köpenhamn, Danmark Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-09 Episurf Episurf Medical will exhibit at the Danish Orthopaedic Society's Congress 2017, held in Copenhagen, Denmark, on October 26-28 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-06 Episurf Valberedningens ledamöter inför Episurf Medicals årsstämma 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-06 Episurf Members of the Nomination Committee for Episurf Medical's Annual General Meeting in 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-22 Episurf Episurf Medical deltar vid Combined Bristol & Oxford Unicompartmental Knee Arthritis Symposium som arrangeras den 10 oktober i Oxford, Storbritannien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-22 Episurf Episurf Medical will exhibit at the Combined Bristol & Oxford Unicompartmental Knee Arthritis Symposium, held in Oxford, UK, on October 10 Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-14 Episurf Episurf Medical's 100th Episealer® Femoral Twin implant demonstrates rapid clinical adoption Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-14 Episurf Episurf Medicals 100:e Episealer® Femoral Twin-implantat visar på snabb klinisk acceptans Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-14 Episurf Episurf Medical's 100th Episealer® Femoral Twin implant demonstrates rapid clinical adoption Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-07 Episurf Episurf Medical presenterar vid Aktiedagen den 27 september i Malmö Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-07 Episurf Episurf Medical present at Aktiedagen, held in Malmö on September 27 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-07 Episurf Episurf Medical AB deltar vid FISIC'17 som arrangeras den 27-28 september i London, Storbritannien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-07 Episurf Episurf Medical AB will exhibit at FISIC'17 held in London, UK, on September 27-28 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-06 Episurf Medical Analysguiden: Rekrytering klar för studie Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-06 Episurf Medical Penser Access: Episurf Medical - Ny klinisk studie fullrekryterad Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-06 Episurf Multicenterstudie med 100 patienter för Episealer® knäimplantat fullrekryterad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-06 Episurf 100 patient multi-center study of the Episealer® knee implant fully recruited Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Episurf Episurf Medical's 50th Episealer® implant in Belgium Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Episurf Episurf Medicals 50:e Episealer®-implantat i Belgien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Episurf Episurf Medical's 50th Episealer® implant in Belgium Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-25 Episurf Episurf Medical AB will exhibit at the 34th AGA Congress held in Munich, Germany, on September 7-9 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-25 Episurf Episurf Medical AB deltar vid 34:e AGA Kongressen som arrangeras den 7-9 september i Munchen, Tyskland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-22 Episurf Episurf Medical AB deltar vid SOF 2017 (Svensk Ortopedisk Förening), som arrangeras den 29 augusti - 1 september i Umeå, Sverige Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-22 Episurf Episurf Medical AB will exhibit at SOF 2017, held in Umeå, Sweden on August 29 - September 1 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-22 Episurf Medical Analysguiden: Episurf ökar takten Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-21 Episurf Medical Penser Access: Episurf Medical - Avtal med Spire Healthcare Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-18 Episurf DELÅRSRAPPORT 1 APRIL- 30 JUNI, 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-18 Episurf INTERIM REPORT 1 APRIL - 30 JUNE, 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-16 Episurf Episurf Medical reaches milestone of 250 implants Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-16 Episurf Episurf Medical når milstolpe om 250 implantat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-26 Episurf Management group changes in Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-26 Episurf Ledningsgruppsförändringar i Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-20 Episurf Episurf Medical reports brief clinical update Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-20 Episurf Episurf Medical kommunicerar kortfattad klinisk uppdatering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-20 Episurf Episurf Medical har utsetts till godkänd leverantör till Spire Healthcare, en av Storbritanniens största oberoende sjukhusgrupper Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-20 Episurf Episurf Medical has become an approved supplier to Spire Healthcare, one of the UK's largest independent hospital providers Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-19 Episurf Another preclinical paper on the Episealer implant published Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-19 Episurf Ytterligare preklinisk artikel om Episealerimplantatet publicerad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-11 Episurf Artikel från fallstudie med klinisk data för Episealerpatient publicerad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-11 Episurf Case-report with clinical data of Episealer patient published Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-11 Episurf Dennis D. Stripe to re-assume the position as Non-executive Chairman of the Board Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-11 Episurf Dennis D. Stripe återgår till positionen som styrelsens ordinarie ordförande Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-21 Episurf Insiderköp i Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-21 Episurf Insider transactions in Episurf Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-15 Episurf Episurf Medical ställer ut vid ICRS Heritage Summit i Göteborg, den 29 juni - 1 juli Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-15 Episurf Episurf Medical will exhibit at the ICRS Heritage Summit, held in Gothenburg, Sweden, on June 29 - July 1 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-12 Episurf Episurf Medical erhåller ytterligare beviljat patent i Europa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-12 Episurf Episurf Medical obtains further granted patent in Europe Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-07 Episurf Episurf Medical presenterar vid Småbolagsdagen den 12 juni i Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-07 Episurf Episurf Medical to present at Småbolagsdagen, held in Stockholm, June 12 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-07 Episurf Episurf Medical appoints Dr Michael Manley special advisor for US strategy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-07 Episurf Episurf Medical utser Dr Michael Manley till speciell strategisk rådgivare för USA strategin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-05 Episurf Episurf Medical AB will be exhibiting at the Irish Orthopaedic Association's Annual Meeting, held in Kilkenny, Ireland, on June 16-18 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-05 Episurf Episurf Medical deltar vid IOAs årsmöte den 16-18 juni i Kilkenny, Irland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-02 Episurf Episurf Medical's Board names Pål Ryfors new CEO and appoints new CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-02 Episurf Episurf Medicals styrelse utser Pål Ryfors till vd och koncernchef samt utser ny finanschef Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-01 Episurf Episurf Medical AB deltar vid GOTS 32:a årsmöte den 23-24 juni i Berlin, Tyskland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-01 Episurf Episurf Medical AB will be exhibiting at 32nd GOTS Annual Meeting, held in Berlin, Germany, on June 23-24 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-29 Episurf Medical Analysguiden: Påfylld kassa inför framtiden Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-22 Episurf KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I EPISURF MEDICAL AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-22 Episurf SUMMARY FROM ANNUAL GENERAL MEETING OF EPISURF MEDICAL AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-17 Episurf Medical Penser Access: Episurf Medical - Dubblering av Episealer under 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-15 Episurf Episurf Medical fortsätter kommunikationen med US Food and Drug Administration (FDA) angående väg mot marknadsgodkännande i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-15 Episurf Episurf Medical continues its communication with the US Food and Drug Administration (FDA) regarding appropriate route for market acceptance in the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-15 Episurf Episurf Medical AB deltar vid QKG-Workshop Differenzierte Knorpelchirurgie den 9-10 juni i Mülheim an der Ruhr, Tyskland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-15 Episurf Episurf Medical AB will participate at QKG-Workshop Differenzierte Knorpelchirurgie, held in Mülheim an der Ruhr, Germany, on June 9-10 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-15 Episurf INTERIM REPORT 1 JANUARY - 31 MARCH, 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-15 Episurf DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI- 31 MARS, 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-11 Episurf Episurf Medical reaches milestone of 200 implants Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-11 Episurf Episurf Medical når milstolpe om 200 implantat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-08 Episurf Episurf Medical erhåller ytterligare beviljat patent i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-08 Episurf Episurf Medical obtains further granted patent in the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-04 Episurf Episurf Medical AB will participate at 26. Thüringer Unfallchirurgisch-Orthopädisches Symposium , held in Apolda, Germany, on May 19-20 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-04 Episurf Episurf Medical AB deltar vid 26. Thüringer Unfallchirurgisch-Orthopädisches Symposium den 19-20 maj i Apolda, Tyskland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-04 Episurf Episurf Medical AB will participate at SOY Suomen Ortopediyhdistys Ry, held in Oulo, Finland, on May 18-19 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-04 Episurf Episurf Medical AB deltar vid SOY Suomen Ortopediyhdistys Ry den 18-19 maj i Oulo, Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-02 Episurf Episurf Medical AB will be exhibiting at Annual Swedish Sportsmedicine Spring Meeting, held in Umeå, Sweden, on May 11-13 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-02 Episurf Episurf Medical AB ställer ut vid Idrottsmedicinskt vårmöte den 11-13 maj i Umeå, Sverige Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-24 Episurf Episurf Medical AB will be exhibiting at 6. Berliner Knorpelsymposium held in Berlin, Germany, on May 5-6 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-24 Episurf Episurf Medical AB ställer ut vid 6. Berliner Knorpelsymposium den 5-6 maj i Berlin, Tyskland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-20 Episurf Kallelse till årsstämma i Episurf Medical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-20 Episurf Notice of Annual General Meeting of Episurf Medical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-20 Episurf Episurf Medical AB's 2016 annual report is now available Rapporter Visa Stäng
2017-04-20 Episurf Episurf Medical AB publicerar årsredovisning för 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-20 Episurf Episurf Medical AB (publ) tidigarelägger delårsrapport Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-20 Episurf Episurf Medical AB (publ) brings forward interim report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-10 Episurf Changes in Episurf Medical AB's management group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-10 Episurf Förändringar i Episurf Medical AB:s ledningsgrupp Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-10 Episurf Changes in Episurf Medical AB's management group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-06 Episurf Episurf Medical erhåller ytterligare beviljat patent i Australien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-06 Episurf Episurf Medical obtains further granted patent in Australia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-04 Episurf Episurf Medical AB will be exhibiting at 27. Berliner Arthroskopiekurs, held in Berlin, Germany, on April 21-22 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-04 Episurf Episurf Medical AB ställer ut vid 27. Berliner Arthroskopiekurs den 21-22 april i Berlin, Tyskland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-03 Episurf Episurf Medical AB to present at Aktiespararna's Börskväll, held in Stockholm on April 20 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-03 Episurf Episurf Medical AB presenterar vid Aktiespararnas Börskväll den 20 april i Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-03 Episurf Episurf Medical's 50th Episealer® implant in Germany demonstrates rapid clinical adoption Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-03 Episurf Episurf Medicals 50:e Episealer®-implantat i Tyskland visar på snabb klinisk acceptans Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-31 Episurf FÖRÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I EPISURF MEDICAL AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-31 Episurf CHANGE IN NUMBER OF SHARES AND VOTES IN EPISURF MEDICAL AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-16 Episurf Medical UTFALL I EPISURF MEDICALS FÖRETRÄDESEMISSION Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-16 Episurf Medical OUTCOME OF EPISURF MEDICAL’S RIGHTS ISSUE Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-02 Episurf Medical Episurf Medical AB presenterar vid Aktiedagen den 6 mars i Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-02 Episurf Medical Episurf Medical AB to present at Aktiedagen, held in Stockholm on March 6 Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-23 Episurf Medical Episurf Medical offentliggör prospekt; Episurfs tidigare VD:s incitamentsprogram avvecklade Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-23 Episurf Medical Episurf Medical AB (publ) publishes prospectus; Episurf’s former CEO’s incentive programmes terminated Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-23 Episurf Medical Episurf Medical offentliggör prospekt; Episurfs tidigare VD:s incitamentsprogram avvecklade Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-23 Episurf Medical Episurf Medical AB (publ) publishes prospectus; Episurf’s former CEO’s incentive programmes terminated Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-22 Episurf Medical Analysguiden: Nytt kapital kan lyfta implantat Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-21 Episurf Medical Penser Access: Episurf Medical - Intensifierar expansionen Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-20 Episurf Medical SUMMARY FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF EPISURF MEDICAL AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-20 Episurf Medical SUMMARY FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF EPISURF MEDICAL AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-20 Episurf Medical KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EPISURF MEDICAL AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-20 Episurf Medical KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EPISURF MEDICAL AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-20 Episurf Medical Year-end Report 2016 Rapporter Visa Stäng
2017-02-20 Episurf Medical Bokslutskommuniké 2016 Rapporter Visa Stäng
2017-02-20 Episurf Medical Year-end Report 2016 Rapporter Visa Stäng
2017-02-20 Episurf Medical Bokslutskommuniké 2016 Rapporter Visa Stäng
2017-02-17 Episurf Medical Episurf Medicals 3D-baserade skademarkeringsprocess: positiv patentutveckling i USA Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-17 Episurf Medical Episurf Medicals 3D-baserade skademarkeringsprocess: positiv patentutveckling i USA Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-17 Episurf Medical Episurf Medical’s 3D-based damage assessment tool: positive development in US patenting Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-17 Episurf Medical Episurf Medical’s 3D-based damage assessment tool: positive development in US patenting Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-17 Episurf Medical Episurf Medicals 3D-baserade skademarkeringsprocess: positiv patentutveckling i USA Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-15 Episurf Medical Episurf Medical anställer Clinical Marketing Manager Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-15 Episurf Medical Clinical Marketing Manager is joining Episurf Medical Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-15 Episurf Medical Episurf Medical anställer Clinical Marketing Manager Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-15 Episurf Medical Clinical Marketing Manager is joining Episurf Medical Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-14 Episurf Medical Episurf Medical erhåller sina första beviljade patent i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-14 Episurf Medical Episurf Medical obtains its first granted patents in China Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-14 Episurf Medical Episurf Medical obtains its first granted patents in China Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-14 Episurf Medical Episurf Medical erhåller sina första beviljade patent i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-14 Episurf Medical Episurf Medical erhåller sina första beviljade patent i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-09 Episurf Medical Episurf Medical AB presenterar vid ProHearings den 17 februari i Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-09 Episurf Medical Episurf Medical AB to present at ProHearings, held in Stockholm on February 17 Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-09 Episurf Medical Episurf Medical AB presenterar vid ProHearings den 17 februari i Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-09 Episurf Medical Episurf Medical AB to present at ProHearings, held in Stockholm on February 17 Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-08 Episurf Medical Episurf Medical to exhibit at the AAOS 2017 in San Diego, California Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-08 Episurf Medical Episurf Medical ställer ut vid AAOS 2017 i San Diego, Kalifornien Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-08 Episurf Medical Episurf Medical to exhibit at the AAOS 2017 in San Diego, California Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-08 Episurf Medical Episurf Medical ställer ut vid AAOS 2017 i San Diego, Kalifornien Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-19 Episurf Medical Episurf Medical AB to present at Aktiekvällen, held in Stockholm on January 23 Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-19 Episurf Medical Episurf Medical AB to present at Aktiekvällen, held in Stockholm on January 23 Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-19 Episurf Medical Episurf Medical AB presenterar vid Aktiekvällen den 23 januari i Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-19 Episurf Medical Episurf Medical AB presenterar vid Aktiekvällen den 23 januari i Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-19 Episurf Medical Notice of Extraordinary General Meeting of Episurf Medical AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-19 Episurf Medical Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-19 Episurf Medical Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-19 Episurf Medical Notice of Extraordinary General Meeting of Episurf Medical AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-19 Episurf Medical Episurf Medical announces an up to approx. SEK 120 million rights issue subject to EGM approval and brings forward date of year-end report; Dennis Stripe to act as executive chairman Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-19 Episurf Medical Episurf Medical offentliggör företrädesemission om upp till cirka 120 MSEK, villkorad av efterföljande godkännande av extra bolagsstämma samt tidigarelägger datum för bokslutskommunikén; Dennis Stripe blir arbetande styrelseordför Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-19 Episurf Medical Episurf Medical offentliggör företrädesemission om upp till cirka 120 MSEK, villkorad av efterföljande godkännande av extra bolagsstämma samt tidigarelägger datum för bokslutskommunikén; Dennis Stripe blir arbetande styrelseordför Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-19 Episurf Medical Episurf Medical announces an up to approx. SEK 120 million rights issue subject to EGM approval and brings forward date of year-end report; Dennis Stripe to act as executive chairman Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-18 Episurf Medical Episurf Medical AB utökar Clinical Advisory Board Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-18 Episurf Medical Episurf Medical AB is expanding its Clinical Advisory Board Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-18 Episurf Medical Episurf Medical AB is expanding its Clinical Advisory Board Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-18 Episurf Medical Episurf Medical AB utökar Clinical Advisory Board Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-05 Episurf Medical Episurf Medical’s CEO Rosemary Cunningham Thomas steps down - search for new CEO initiated Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-05 Episurf Medical Episurf Medicals VD Rosemary Cunningham Thomas avgår – rekryteringsprocess inleds Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-05 Episurf Medical Episurf Medicals VD Rosemary Cunningham Thomas avgår – rekryteringsprocess inleds Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-05 Episurf Medical Episurf Medical’s CEO Rosemary Cunningham Thomas steps down - search for new CEO initiated Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-01 Episurf Medical Episurf Medical’s 50th Episealer® Femoral Twin implant demonstrates rapid clinical adoption Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-01 Episurf Medical Episurf Medicals 50e Episealer® Femoral Twin-implantat visar på snabb klinisk acceptans Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-01 Episurf Medical Episurf Medical’s 50th Episealer® Femoral Twin implant demonstrates rapid clinical adoption Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-01 Episurf Medical Episurf Medicals 50e Episealer® Femoral Twin-implantat visar på snabb klinisk acceptans Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-30 Episurf Medical Change in number of shares and votes in Episurf Medical Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-30 Episurf Medical Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-30 Episurf Medical Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-30 Episurf Medical Change in number of shares and votes in Episurf Medical Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-28 Episurf Medical Episurf Medical uppnår ny milstolpe med 150 implantat Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-28 Episurf Medical Episurf Medical uppnår ny milstolpe med 150 implantat Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-28 Episurf Medical Episurf Medical achieves milestone of 150th implant Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-28 Episurf Medical Episurf Medical achieves milestone of 150th implant Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-21 Episurf Medical Episurf Medical AB to present at Stora Aktiedagen, held in Stockholm on November 28 Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-21 Episurf Medical Episurf Medical AB presenterar vid Stora Aktiedagen den 28 november i Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-21 Episurf Medical Episurf Medical AB presenterar vid Stora Aktiedagen den 28 november i Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-21 Episurf Medical Episurf Medical AB to present at Stora Aktiedagen, held in Stockholm on November 28 Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-17 Episurf Medical Analysguiden: Intervju med Rosemary Cunningham Thomas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-16 Episurf Medical Analysguiden: Opportunity to buy the dip Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-09 Episurf Medical Penser Access: Episurf Medical - Stark början på Q4 Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-09 Episurf Medical Episurf Medical AB to present at Stora Aktiedagen, held in Gothenburg on November 14 Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-09 Episurf Medical Episurf Medical AB presenterar vid Stora Aktiedagen den 14 november i Göteborg Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-09 Episurf Medical Episurf Medical AB presenterar vid Stora Aktiedagen den 14 november i Göteborg Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-09 Episurf Medical Episurf Medical AB to present at Stora Aktiedagen, held in Gothenburg on November 14 Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-04 Episurf Medical Delårsrapport 1 juli – 30 septemberi, 2016 Rapporter Visa Stäng
2016-11-04 Episurf Medical Delårsrapport 1 juli – 30 septemberi, 2016 Rapporter Visa Stäng
2016-11-04 Episurf Medical Interim report 1 July – 30 September, 2016 Rapporter Visa Stäng
2016-11-04 Episurf Medical Interim report 1 July – 30 September, 2016 Rapporter Visa Stäng
2016-10-21 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Episurf Medical AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-20 Episurf Medical Episurf Medicals valberedning inför årsstämma 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2016-10-20 Episurf Medical Nomination Committee for Episurf Medical’s AGM 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2016-10-20 Episurf Medical Nomination Committee for Episurf Medical’s AGM 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2016-10-20 Episurf Medical Episurf Medicals valberedning inför årsstämma 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2016-10-18 Episurf Medical Nyligen publicerad vetenskaplig artikel (peer reviewed) visar på hög frekvens av misslyckanden för biologiska behandlingar av broskskador i knän och belyser därmed behovet av alternativa behandlingsmetoder Pressreleaser Visa Stäng
2016-10-18 Episurf Medical Recent peer reviewed clinical study publication reveals high failure rates for biological knee cartilage treatments and thus highlights the need for alternative treatment options Pressreleaser Visa Stäng
2016-10-18 Episurf Medical Recent peer reviewed clinical study publication reveals high failure rates for biological knee cartilage treatments and thus highlights the need for alternative treatment options Pressreleaser Visa Stäng
2016-10-18 Episurf Medical Nyligen publicerad vetenskaplig artikel (peer reviewed) visar på hög frekvens av misslyckanden för biologiska behandlingar av broskskador i knän och belyser därmed behovet av alternativa behandlingsmetoder Pressreleaser Visa Stäng
2016-10-12 Episurf Medical Touch Surgery releases Episealer® surgical knee simulations in collaboration with Episurf Medical Pressreleaser Visa Stäng
2016-10-12 Episurf Medical Touch Surgery lanserar simuleringar för Episealer® knäoperation i samarbete med Episurf Medical Pressreleaser Visa Stäng
2016-10-12 Episurf Medical Touch Surgery lanserar simuleringar för Episealer® knäoperation i samarbete med Episurf Medical Pressreleaser Visa Stäng
2016-10-12 Episurf Medical Touch Surgery releases Episealer® surgical knee simulations in collaboration with Episurf Medical Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-30 Episurf Medical Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-30 Episurf Medical Change in number of shares and votes in Episurf Medical Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-30 Episurf Medical Change in number of shares and votes in Episurf Medical Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-30 Episurf Medical Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-29 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Episurf Medical AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-26 Episurf Medical Episurf Medical’s implant technology further supported by the presentation of 12-month clinical data at the highly regarded ICRS congress in Sorrento, Italy Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-26 Episurf Medical Episurf Medicals implantatteknologi erhåller ytterligare stöd genom presentation av klinisk uppföljningsdata vid 12 månader vid den välrespekterade ICRS-kongressen i Sorrento, Italien Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-26 Episurf Medical Episurf Medical’s implant technology further supported by the presentation of 12-month clinical data at the highly regarded ICRS congress in Sorrento, Italy Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-26 Episurf Medical Episurf Medicals implantatteknologi erhåller ytterligare stöd genom presentation av klinisk uppföljningsdata vid 12 månader vid den välrespekterade ICRS-kongressen i Sorrento, Italien Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-21 Episurf Medical Episurf Medial arrangerar sitt första utbildningsseminarium vid den prestigefyllda ICRS-kongressen i Sorrento, Italien Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-21 Episurf Medical Episurf Medical to host its first ever educational symposium at the prestigious ICRS Congress in Sorrento, Italy Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-21 Episurf Medical Episurf Medial arrangerar sitt första utbildningsseminarium vid den prestigefyllda ICRS-kongressen i Sorrento, Italien Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-21 Episurf Medical Episurf Medical to host its first ever educational symposium at the prestigious ICRS Congress in Sorrento, Italy Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-16 Episurf Medical Episurf Medical and European Clinics to report 2 year clinical results of a customised metal mini-prosthesis in the knee at a major European Clinical congress Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-16 Episurf Medical Episurf Medical och Europeiska kliniker presenterar 2 års kliniska resultat från patientspecifika miniproteser för knän vid en viktig Europeisk klinisk kongress Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-16 Episurf Medical Episurf Medical och Europeiska kliniker presenterar 2 års kliniska resultat från patientspecifika miniproteser för knän vid en viktig Europeisk klinisk kongress Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-16 Episurf Medical Episurf Medical and European Clinics to report 2 year clinical results of a customised metal mini-prosthesis in the knee at a major European Clinical congress Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-15 Episurf Medical Episurf Medical erhåller sitt första beviljade patent i Australien Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-15 Episurf Medical Episurf Medical obtains its first granted patent in Australia Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-15 Episurf Medical Episurf Medical obtains its first granted patent in Australia Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-15 Episurf Medical Episurf Medical erhåller sitt första beviljade patent i Australien Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-14 Episurf Medical Episurf Medical AB to present at Aktiedagen, held in Malmö on September 28 Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-14 Episurf Medical Episurf Medical AB to present at Aktiedagen, held in Malmö on September 28 Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-14 Episurf Medical Episurf Medical AB presenterar vid Aktiedagen den 28 september i Malmö Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-14 Episurf Medical Episurf Medical AB presenterar vid Aktiedagen den 28 september i Malmö Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-12 Episurf Medical Episurf Medical AB presenterar vid Aktiedagen den 26 september i Göteborg Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-12 Episurf Medical Episurf Medical AB to present at Aktiedagen, held in Gothenburg on September 26 Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-12 Episurf Medical Episurf Medical AB to present at Aktiedagen, held in Gothenburg on September 26 Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-12 Episurf Medical Episurf Medical AB presenterar vid Aktiedagen den 26 september i Göteborg Pressreleaser Visa Stäng
2016-08-18 Episurf Medical Summary from extraordinary general meeting of Episurf Medical AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2016-08-18 Episurf Medical Kommuniké från extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2016-08-18 Episurf Medical Kommuniké från extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2016-08-18 Episurf Medical Summary from extraordinary general meeting of Episurf Medical AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2016-08-11 Episurf Medical Penser Access: Episurf Medical - Genomförda implantat +38% i Q2 Pressreleaser Visa Stäng
2016-08-10 Episurf Medical Interim report 1 April – 30 June, 2016 Rapporter Visa Stäng
2016-08-10 Episurf Medical Delårsrapport 1 april – 30 juni, 2016 Rapporter Visa Stäng
2016-08-01 Episurf Medical Episurf Medical beviljas ytterligare patent i Europa Pressreleaser Visa Stäng
2016-08-01 Episurf Medical Episurf Medical has been granted additional European patent Pressreleaser Visa Stäng
2016-07-29 Episurf Medical Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical Pressreleaser Visa Stäng
2016-07-29 Episurf Medical Change in number of shares and votes in Episurf Medical Pressreleaser Visa Stäng
2016-07-26 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Episurf Medical AB Pressreleaser Visa Stäng
2016-07-26 Episurf Medical Episurf Medical tidigarelägger delårsrapport Pressreleaser Visa Stäng
2016-07-26 Episurf Medical Episurf Medical brings forward interim report Pressreleaser Visa Stäng
2016-07-26 Episurf Medical Episurf Medicals valberedning föreslår ytterligare styrelseledamöter Pressreleaser Visa Stäng
2016-07-26 Episurf Medical Episurf Medical’s nomination committee proposes additional board members Pressreleaser Visa Stäng
2016-07-26 Episurf Medical Notice of Extraordinary General Meeting of Episurf Medical AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2016-05-31 Episurf Medical Förändring av aktier och antal röster i Episurf Medical AB Pressreleaser Visa Stäng
2016-05-25 Episurf Medical SUMMARY FROM ANNUAL GENERAL MEETING OF EPISURF MEDICAL AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2016-05-20 Episurf Medical Klinisk uppföljningsdata 1 år efter genomförd operation visar på avsevärda förbättringar Pressreleaser Visa Stäng
2016-05-18 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Episurf Medical AB Pressreleaser Visa Stäng
2016-05-17 Episurf Medical Interim report 1 January - 31 March Rapporter Visa Stäng
2016-05-03 Episurf Medical Episurf Medical tidigarelägger delårsrapport Pressreleaser Visa Stäng
2016-04-20 Episurf Medical Episurf Medical hires new European Marketing Director Pressreleaser Visa Stäng
2016-03-31 Episurf Medical Change in shares and number of votes in Episurf Medical AB Pressreleaser Visa Stäng
2016-02-25 Episurf Medical Episurf Medical beviljas ytterligare patent i USA Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

20 Feb 2017 | Extrastämma 2017
20 Feb 2017 | Extrastämma 2017
24 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
15 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
15 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
19 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
22 May 2017 | Årsstämma 2016
23 May 2017 | Årligutdelning 2017
18 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
10 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
23 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
23 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
27 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
27 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
20 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
26 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
8 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
8 Apr 2019 | Årsstämma 2018
9 Apr 2019 | Årligutdelning
26 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
7 May 2019 | Extrastämma 2019
19 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
25 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
7 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner