Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-08-31 eEducation Albert Albert and Nordic Wellness enter into a partnership to encourage children to be physically active Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-31 eEducation Albert Albert och Nordic Wellness inspirerar barn till rörelse genom nytt partnerskap Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-24 Penser Access Penser Access: B2B intäkter imponerar - eEducation Albert Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-23 Pinpoint Estimates Pinpoint Estimates: eEducation Alberts nettoomsättning helt i linje med förväntningarna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-23 eEducation Albert Interim report for January - June 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-23 eEducation Albert Delårsrapport för januari - juni 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-16 eEducation Albert Invitation to the presentation of Albert's interim report for January-June 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-16 eEducation Albert Inbjudan till presentation av Alberts delårsrapport för januari-juni 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-03 eEducation Albert Albert invests heavily in languages - launches the app Holy Owly in Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-03 eEducation Albert Albert satsar stort på språk - lanserar appen Holy Owly i Sverige Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-28 eEducation Albert Albert och Ronald McDonald Barnfond ingår partnerskap Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-28 eEducation Albert Albert and Ronald McDonald House Charities enters into a partnership Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-28 eEducation Albert McDonald's och Albert ingår långsiktigt partnerskap i Norden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-28 eEducation Albert McDonald's and Albert enter into a long-term partnership in the Nordic region Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-20 eEducation Albert Albert and Gröna Hjältar enter into a collaboration – for children and a more sustainable future Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-20 eEducation Albert Albert och Gröna Hjältar ingår samarbete – för barn och en hållbar framtid Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-16 eEducation Albert Albert appoints Katarina Strivall as Chief Financial Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-16 eEducation Albert Albert tillsätter Katarina Strivall som Chief Financial Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-13 eEducation Albert Albert och Bonnierförlagen lanserar matematikbok för ålderskategorin 6-9 år Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-13 eEducation Albert Albert and Bonnier Carlsen now launches math textbook for the age category 6-9 years Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 eEducation Albert Framgångsrikt pilotprojekt mellan Akelius och Albert genomfört - bereder väg för fördjupat samarbete Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 eEducation Albert Successful pilot project between Akelius and Albert completed - paves the way for deepen collaboration Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 eEducation Albert Kommuniké från årsstämma i eEducation Albert AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | eEducation Albert

Kommuniké från årsstämma i eEducation Albert AB (publ)

Vid årsstämma i eEducation Albert AB (publ) (”eEducation Albert” eller ”Bolaget”) i Göteborg idag den 1 juni 2023 beslutades följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2022 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2022 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2022 för Bolaget och koncernen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2022 och att de till årsstämmans förfogande stående disponibla vinstmedlen ska överföras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes ledamöterna Richard Sandenskog, Eva Nilsagård och Andrea Carr samt nyval av ledamöterna Peter Grytterhielm och Carl Kinell. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Peter Grytterhielm valdes till styrelseordförande.

Till Bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att Linda Elisabeth Sallander kommer att agera huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande, 157 500 kronor till styrelseledamoten Eva Nilsagård, 65 625 kronor till styrelseledamoten Richard Sandenskog och 12 600 GBP till styrelseledamoten Andrea Carr, att övriga styrelseledamöter inte arvoderas för sitt styrelseuppdrag i Bolaget samt att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Antagande av långsiktigt incitamentsprogram i form av personaloptioner till Bolagets anställda och riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (Personaloptionsprogram 2023/2026) i form av personaloptioner till anställda inom eEducation Albert. Motiven bakom incitamentsprogrammet är bland annat att erbjuda anställda i Bolaget en möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktier, vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. För att möjliggöra incitamentsprogrammet beslutade årsstämman även om emission av högst 1 789 298 teckningsoptioner till Bolaget för att möjliggöra leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2023/2026. Varje personaloption ger rätt att under tiden från och med den 15 september 2026 till och med den 15 november 2026 teckna en ny aktie i eEducation Albert.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill slutet av nästa årsstämma, besluta om nyemissioner av aktier motsvarande högst 20 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emission skall kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässiga villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med framtida investeringar i form av förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag eller i övrigt för Bolagets fortsatta expansion.

2023-05-30 Penser Access Penser Access: Starkt kassaflöde och steg mot lönsamhet - eEducation Albert Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-29 Penser Access Penser Access: Intervju med eEducation Albert - Erik Penser Bank - 26 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-26 Pinpoint Estimates Pinpoint Estimates: eEducation Alberts rapport över förväntningarna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-26 eEducation Albert Interim report for January - March 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-26 eEducation Albert Delårsrapport för januari - mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-22 eEducation Albert Invitation to the presentation of Albert's interim report for January-March 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-22 eEducation Albert Inbjudan till presentation av Alberts delårsrapport för januari-mars 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 eEducation Albert Albert publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 eEducation Albert Kallelse till årsstämma i eEducation Albert AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 eEducation Albert Notice to the annual general meeting of eEducation Albert AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 eEducation Albert eEducation Albert tillsätter ny vd och vice vd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 eEducation Albert eEducation Albert appoints new CEO and Deputy CEO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 eEducation Albert Albert ger studenter i Storbritannien tillgång till gratis utbildningsmaterial Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 eEducation Albert EdTech company Albert gives UK students over 600 free lessons to revise for the GCSEs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 eEducation Albert Albert och BookBeat i nytt partnerskap - skapar ytterligare värde för sina kunder Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 eEducation Albert Albert and BookBeat in new partnership - creating additional value for their customers Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 Penser Access Penser Access: Minskad volatilitet i intäkter återspeglas inte i värdering - eEducation Albert Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-14 eEducation Albert Albert breddar sitt utbud - lanserar Bamse i Jaramba-appen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 eEducation Albert Albert broadens its range - launches Bamse in the Jaramba app Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 eEducation Albert Sumdog ingår ett nytt skolavtal - stärker B2B-affärsområdet i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 eEducation Albert Sumdog signs a new school agreement - strengthens B2B business area in the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-30 eEducation Albert Alberts grundare säljer av privatekonomiska skäl Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-30 eEducation Albert Albert's founder sells shares for personal financial reasons Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 eEducation Albert Albert and Göteborgsvarvet enter into partnership – to promote children's activity and learning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 eEducation Albert Albert och Göteborgsvarvet ingår partnerskap - främjar barnens aktivitet och lärande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-02 eEducation Albert Sumdog, ett företag inom Albert-gruppen, justerar sin affärsmodell för ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-02 eEducation Albert Sumdog, a company within the Albert group, pivots it business model to drive growth and profitability Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-27 Penser Access Penser Access: Intervju med eEducation Albert - Erik Penser Bank - 27 februari 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-24 Pinpoint Estimates Pinpoint Estimates: eEducation Alberts nettoomsättning i linje med förväntningarna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 eEducation Albert YEAR-END REPORT JANUARY – DECEMBER 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 eEducation Albert BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 eEducation Albert Albert lanserar synergi inom koncernen - Albert och Strawbees bundlar produkterbjudande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 eEducation Albert Albert launches synergy within the group - Albert and Strawbees bundle product offering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-22 eEducation Albert Inbjudan till presentation av Alberts bokslutskommuniké för januari-december 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-22 eEducation Albert Invitation to the presentation of Albert's year-end report for January-December 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-31 eEducation Albert Albert slutför förvärvet av Strawbees Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-31 eEducation Albert Albert completes the acquisition of Strawbees Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-20 eEducation Albert Albert slutför förvärvet av Kids MBA SAS (Holy Owly) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-20 eEducation Albert Albert completes the acquisition of Kids MBA SAS (Holy Owly) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-19 eEducation Albert eEducation Albert anlitar Likviditetsgarant till Erik Penser Bank AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-19 eEducation Albert eEducation Albert hires Erik Penser Bank AB as market maker Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-17 eEducation Albert Albert completes the acquisition of APRU Management (Film och Skola) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-17 eEducation Albert Albert slutför förvärvet av ARPU Management (Film och Skola) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-13 eEducation Albert eEducation Albert signerar pilotavtal för försäljning av Alberts licenser i MediaMarkts butiker Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-13 eEducation Albert eEducation Albert signs pilot agreement for the sale of Albert's licenses in MediaMarkt's stores Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-04 eEducation Albert Kommuniké från extra bolagsstämma i eEducation Albert AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-04 eEducation Albert Bulletin from Extraordinary General Meeting in eEducation Albert AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Penser Access Penser Access: Intervju med eEducation Albert - Erik Penser Bank - 23 december 2022 Analyser Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Kallelse till extra bolagsstämma i eEducation Albert AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Notice of extraordinary general meeting in eEducation Albert AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Albert har genomfört en riktad nyemission om 4 099 410 aktier och tillförs härigenom 70 MSEK före transaktionskostnader Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Albert has completed a directed share issue of 4,099,410 shares and is hereby provided with MSEK 70 before transaction costs Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Albert avser att genomföra en riktad nyemission av aktier Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Albert intends to carry out a directed share issue Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Albert förvärvar tre bolag som bidrar med cirka 77 MSEK i ARR och accelererar bolagets tillväxt och väg till ökad lönsamhet Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Albert acquires three companies which contributes approximately MSEK 77 in ARR and accelerates the company’s growth and path to increased profitability Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Albert ingår avtal om förvärv av Holy Owly som bidrar med cirka 10 MSEK i ARR Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Albert has entered into an agreement to acquire Holy Owly which contributes approximately MSEK 10 in ARR Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Albert has entered into an agreement to acquire ARPU Management (Film och Skola) which adds approximately MSEK 48 in ARR Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Albert ingår avtal om förvärv av ARPU Management (Film och Skola) som adderar cirka 48 MSEK i ARR Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Albert ingår avtal om förvärv av Strawbees som bidrar med cirka 19 MSEK i ARR Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Albert has entered into an agreement to acquire Strawbees which contributes approximately MSEK 19 in ARR Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-02 Penser Access Penser Access: Tar ett stort steg mot finansiella mål - eEducation Albert Analyser Visa Stäng
2022-11-01 Pinpoint Estimates Pinpoint Estimates: eEducation Alberts nettoomsättning i linje med Pinpointkonsensus Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 eEducation Albert Delårsrapport för januari - september 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 eEducation Albert Interim report for January - September 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 eEducation Albert Invitation to the presentation of Albert's interim report for January-September 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 eEducation Albert Inbjudan till presentation av Alberts delårsrapport för januari-september 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-21 eEducation Albert eEducation Albert stärker sin position ytterligare i Norden - lanserar Finland som ny marknad Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-21 eEducation Albert eEducation Albert strengthens the market position in the Nordics - launches in Finland as a new market Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-19 eEducation Albert eEducation Albert AB clarifies the outcome of the issue of shares to employee stock option holders Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-19 eEducation Albert eEducation Albert AB förtydligar utfall av emissionen av aktier till personaloptionsinnehavare Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-14 eEducation Albert eEducation Albert AB publishes the results of the directed new share issue Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-14 eEducation Albert eEducation Albert AB offentliggör utfall av den riktade nyemissionen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-27 eEducation Albert Kommuniké från extra bolagsstämma i eEducation Albert AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-27 eEducation Albert Communiqué from the extraordinary shareholders’ meeting in eEducation Albert AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023