Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-07-14 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Interim report January-June 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-14 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Delårsrapport januari-juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-07 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Inbjudan till presentation av Eastnines Delårsrapport januari-juni 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-07 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Invitation to presentation of Eastnine's Interim Report January-June 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-28 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine hyr ut 8 300 kvm i Vilnius Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-28 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine leases 8,300 sq.m. in Vilnius Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-06 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine acquires office property in Poland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-06 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine förvärvar kontorsfastighet i Polen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-04 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 4 May 2022 | Eastnine

Eastnine AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2022

Januari-mars 2022

 • Hyresintäkterna ökade med 22 procent till 6 226 TEUR (5 099), till följd av större fastighetsbestånd och högre hyresnivåer. I en jämförbar portfölj var hyresintäkterna oförändrade.
 • Driftnettot ökade med 19 procent till 5 497 TEUR (4 613).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 2 680 TEUR (2 454).
 • Orealiserade värdeförändringar uppgick till -42 091 TEUR (3 747). Av förändringen hänförs

-34 TEUR (1 466) till fastigheter, -44 344 TEUR (1 942) till övriga investeringar, varav Melon

Fashion Group (MFG) utgjorde -44 363 TEUR (1 558), samt att 2 287 TEUR (339) hänförs till derivat.

 • Utdelning från MFG uppgick till 6 461 TEUR (-).
 • Periodens resultat uppgick till -33 246 TEUR (5 649), motsvarande -1,50 EUR per aktie efter utspädning (0,25).
 • Nettouthyrningen var positiv och uppgick till 358 TEUR (-138). Genomsnittlig årshyra steg till 185 EUR per kvm och år (179). Den ekonomisk uthyrningsgraden ökade till 91,1 procent (90,0).

Viktiga händelser under första kvartalet

 • Eastnine har erhållit återbetalning om 14,9 MEUR av värdet på investeringen i East Capital Baltic Property Fund II. Resterande värde om 4,2 MEUR beräknas erhållas senare under 2022.
 • Rysslands invasion av Ukraina har inneburit att den planerade börsintroduktionen av MFG är uppskjuten. Rysslands agerande och den ökade geopolitiska spänningen har också inneburit att det varit klart svårare än vanligt att värdera Eastnines innehav i MFG. Innehavet har i bokslutet värderats enligt sedvanlig kassaflödesmodell, dock råder osäkerhet kring bland annat vad som är rätt nivå på riskmåttet WACC.
 • Eastnine har delfinansierat fastigheten Uptown Park i Vilnius, genom ett banklån om 21,3 MEUR.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Styrelsen har beslutat att bredda Eastnines geografiska fokus till att inkludera Polen.

Vd-kommentar

Både möjligheter och utmaningar

Eastnines verklighet är tudelad. Fastighetsverksamheten går fortsatt bra med god efterfrågan på kontorslokaler, stigande hyresnivåer och positiv utveckling av förvaltningsresultatet. Rysslands invasionskrig har dock fått negativa konsekvenser relaterade till Eastnines innehav i MFG, med uppskjuten börsnotering och lägre värdering under kvartalet. Förvärvskapaciteten är trots det god och huvudfokus ligger just nu på Polen.

Positivt kvartal för fastighetsverksamheten

Eastnines fastighetsverksamhet uppvisade ett starkt kvartal med sjunkande vakanser, stigande hyresnivåer och därmed också stigande överskottsgrad jämfört med årsskiftet. Nettouthyrningen, som mäter tecknade avtal minus uppsagda avtal under kvartalet, var återigen positiv och uppvisade ett plus på 358 TEUR i årshyror, vilket bådar gott inför framtiden. Förvärvet av kontorsfastigheten Uptown Park i december, ger nu fullt utslag i intäkter och resultat. Hyresintäkter och driftnetto uppvisar all time high och förvaltningsresultatet är tillbaka på tidigare goda nivåer.

Bra tillväxtmöjligheter

Under kvartalet har vi delfinansierat Uptown Park med ett lån i Luminor. Lånet i sig stärker vår förvärvskapacitet och på samma gång breddar vi vår finansieringsbas med en ny bank. Med totalt 67 MEUR i kassan kan vi växa fastighetsbeståndet med ungefär dubbelt så mycket och det primära fokuset just nu ligger på Polen. ”Varför Polen?” är en högst berättigad fråga. Anledningen är helt enkelt att det just nu går att göra bättre affärer i Polen inom våra segment: utbudet av intressanta affärer är större och fastigheternas avkastningsnivåer högre. De största polska regionstäderna påminner om de baltiska huvudstäderna både i fråga om storlek, näringsliv och legal struktur. Förvärv i Polen öppnar för större framtida tillväxt- och avkastningsmöjligheter samt ökat kassaflöde.

Hög inflation är mer bra än dåligt

Högt inflationstryck i de baltiska länderna, med en takt som överstiger tio procent, har både positiva och negativa konsekvenser. Kraftigt stigande byggpriser och problem i leveranskedjorna innebär att många byggprojekt blir dyrare och därmed skjuts upp. Detta riskerar också att drabba Eastnines planerade projekt. Men lägre andel nybyggnation, i kombination med god efterfrågan på lokaler, skapar möjligheter för hyrestillväxt. Inflation i sig är snarare positivt än negativt för ett fastighetsbolag som Eastnine, även om det så klart alltid finns gränser. Anledningen är att nästan samtliga lokalhyresavtal är inflationsindexerade, samtidigt som stigande fastighetskostnader i mycket hög utsträckning överförs till hyresgästerna, eftersom hyresavtalen till stor del utgörs av triple-net-avtal. Större hyresavtal är i huvudsak indexerade med inflationstakten i euroområdet. Cirka en fjärdedel av Eastnines totala årshyra har tak för inflationsindexeringen.

Rysslands invasion av Ukraina

Eastnine fördömer Rysslands invasion av Ukraina och förfasas över det lidande kriget orsakar. Invasionen har dock inte påverkat Eastnines dagliga fastighetsverksamhet, men väl avyttringen och värderingen av innehavet i den ryska modekedjan Melon Fashion Group. Planen var att bolaget skulle noteras på Moskvabörsen under andra kvartalet 2022, vilket nu inte kommer att ske. I samband med notering skulle hela, eller delar av, Eastnine innehav frigöras för att därefter successivt investeras i fastigheter. Den uppkomna situationen har gjort det svårare än vanligt att värdera innehavet i MFG. Vi har i denna rapport använt samma kassaflödesmodell som tidigare, men det råder stor osäkerhet kring vad som är rätt nivå på bland annat riskmåttet WACC. Klart är dock att modekedjans verksamhet fortsätter att utvecklas väl, även om den påverkats av leveransproblem. Sammantaget visar vår värderingsmodell på en nedgång på 44 MEUR under första kvartalet 2022, motsvarande cirka 20 SEK per aktie.

Vår ambition är oförändrat att bli ett renodlat fastighetsbolag, så snart det är affärsmässigt optimalt. Den senaste tidens händelser har bara understrukit vikten av att följa planen, men självklart har genomförandet försvårats. Utifrån rådande situation undersöker vi flera alternativa lösningar i syfte att uppnå målet om renodling. Parallellt arbetar vi för att växa fastighetsbeståndet.

Kestutis Sasnauskas

Vd

Presentation av delårsrapport

Rapporten presenteras av Kestutis Sasnauskas, vd på Eastnine, samt Britt-Marie Nyman, CFO och vice vd onsdagen 4 maj kl 10.00. Klicka här ( https://financialhearings.com/event/44033 ) för att se webbsändningen.

En investerarpresentation kommer att finnas tillgänglig på www.eastnine.com 15 minuter innan sändningen börjar. Inspelning från sändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand på bolagets webbplats.

Eastnine AB (publ)

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, vd, 08-505 97700

Britt-Marie Nyman, CFO och vice vd, 070-224 29 35

Besök www.eastnine.com

Eastnine AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag med fastighetsvärde om 471 MEUR och ett långsiktigt substansvärde om 357 MEUR per 31 mars 2022. Bolagets vision är att skapa och tillhandahålla de bästa mötesplatserna där idéer kan flöda, människor kan mötas och framgångsrik affärsverksamhet kan utvecklas. Eastnines affärsidé är att vara den ledande, långsiktiga leverantören av moderna och hållbara kontors- och logistiklokaler i förstklassiga lägen i Baltikum och Polen. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektor Real Estate.

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj 2022 kl. 07.00.

2022-05-04 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Interim report January-March 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Inbjudan till presentation av Eastnines Delårsrapport januari-mars 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Invitation to presentation of Eastnine's Interim Report January-March 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-26 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Beslut vid Eastnines årsstämma 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-26 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Decisions at Eastnine's Annual General Meeting 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-01 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine publicerar årsredovisningen för 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-01 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine publishes the 2021 Annual Report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-24 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Börsnotering av MFG uppskjuten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-24 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Listing of MFG postponed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-24 Eastnine AB (publ) Kallelse till årsstämma i Eastnine AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-24 Eastnine AB (publ) Notice of Annual General Meeting of Eastnine AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-21 Eastnine AB (publ) Kallelse till årsstämma i Eastnine AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-21 Eastnine AB (publ) Notice of Annual General Meeting of Eastnine AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-27 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine stöder Ukraina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-27 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine supports Ukraine Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-23 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Large rental to Workland in Vilnius Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-23 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Stor uthyrning till Workland i Vilnius Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-22 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Adjusted proposal for dividend Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-22 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Justerat förslag till utdelning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-11 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Year-end report 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-11 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Bokslutskommuniké 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-04 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Invitation to presentation of Eastnine's Year-end Report 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-04 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Inbjudan till presentation av Eastnines Bokslutskommuniké 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-10 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Sale of fund holdings increases Eastnine's growth opportunities Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-10 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Försäljning av fondinnehav ökar Eastnines tillväxtmöjligheter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-23 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine acquires an office property in Vilnius Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-23 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine förvärvar kontorsfastighet i Vilnius Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-25 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Utfall i Eastnines incitamentsprogram LTIP 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-25 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Outcome in Eastnine's incentive program LTIP 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-10 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Interim report January-September 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-10 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Delårsrapport januari-september 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-03 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Invitation to presentation of Eastnine's Interim Report January-September 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-03 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Inbjudan till presentation av Eastnines Delårsrapport januari-september 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-19 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Valberedning inför Eastnines årsstämma 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-19 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Nomination Committee for Eastnine's 2022 Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-18 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine's property receives BREEAM Outstanding certification Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-18 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnines fastighet erhåller BREEAM Outstanding-certifiering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-15 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine erhöll topprating från GRESB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-15 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine achieved top score from GRESB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-08 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Rytu Invest delar ut Eastnine-aktier till aktieägare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-08 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Rytu Invest distributes Eastnine shares to shareholders Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-08 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine leases to Norwegian IT company in Riga Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-08 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine hyr ut till norskt IT-bolag i Riga Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-07 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Eastnine AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2021-10-07 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Eastnine AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2021-08-06 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina gröna obligationer vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-06 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine publishes bond prospectus and applies for admission to trading of its green bonds at Nasdaq Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-14 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Delårsrapport januari-juni 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-14 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Interim report January-June 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-07 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Inbjudan till presentation av Eastnines Delårsrapport januari-juni 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-07 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Invitation to presentation of Eastnine's Interim Report January-June 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-30 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine har framgångsrikt emitterat senior icke-säkerställd grön obligation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-30 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine has successfully issued a senior unsecured green bond Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-29 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): White and ARHIS winners of the architectural competition for the Kimmel quarter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-29 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): White och ARHIS utsedda till vinnare av arkitekttävling för kvarteret Kimmel Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-20 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine contemplates an issue of green bonds and announces preliminary financial information Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-20 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine överväger emission av grönt obligationslån och offentliggör preliminär finansiell information Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-16 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine adds logistics properties to the investment strategy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-16 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine adderar logistikfastigheter till investeringsstrategin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-15 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine vinner pris som europeisk ledare för sin satsning på hållbara byggnader Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-15 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine wins award as European leader for its investment in sustainable buildings Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-05 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Beslut vid Eastnines årsstämma 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-05 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Decisions at Eastnine's Annual General Meeting 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-05 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Interim report January-March 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-05 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-03 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine acquires in Riga and Vilnius Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-03 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine förvärvar i Riga och Vilnius Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Inbjudan till presentation av Eastnines Delårsrapport januari-mars 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Invitation to presentation of Eastnine's Interim Report January-March 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-30 Eastnine AB (publ) Kallelse till årsstämma i Eastnine AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-30 Eastnine AB (publ) Notice of Annual General Meeting of Eastnine AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-29 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine publishes the 2020 Annual Report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-29 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine publicerar årsredovisningen för 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-17 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Year-end report 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-17 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Bokslutskommuniké 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-10 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Invitation to presentation of Eastnine's Year-end Report 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-10 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Inbjudan till presentation av Eastnines Bokslutskommuniké 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-29 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine resumes support for hospital staff and restaurants Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-29 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine återupptar stöd till sjukhuspersonal och restauranger Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-16 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine launches new website Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-16 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine lanserar ny webbsida Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-08 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Förändrad valberedning i Eastnine Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-08 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Changed Nomination Committee in Eastnine Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-24 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine receives five stars in GRESB-ranking Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-24 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine erhåller fem stjärnor i GRESB-ranking Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-24 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Eastnine AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-24 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Eastnine AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-19 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Eastnine AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-18 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine sells one million treasury shares and receives SEK 115 million. The company's holding of treasury shares decreases from 5.5 to 1.0 per cent of the total number of shares in the company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-18 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine säljer en miljon återköpta aktier och erhåller 115 miljoner kronor. Bolagets innehav av egna aktier minskar från 5,5 till 1,0 procent av samtliga aktier i bolaget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-18 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine explores the conditions for selling up to one million treasury shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-18 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine undersöker förutsättningarna för att sälja upp till en miljon återköpta aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-16 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Eastnine AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-09 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Penser Access: Eastnine - Nya finansiella mål visar vägen framåt Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-05 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Delårsrapport januari-september 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-05 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Interim report January-September 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-04 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine determines target for LTIP 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-04 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine fastställer mål för LTIP 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-04 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine fastställer ny affärsplan och nya mål Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-04 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine determines new business plan and new targets Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-28 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Invitation to presentation of Eastnine's Interim report January-September 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-28 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Inbjudan till presentation av Eastnines Delårsrapport januari-september 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-16 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine leases to municipal company in Vilnius Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-16 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine hyr ut till kommunalt bolag i Vilnius Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-12 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastninefastighet erhåller LEED Platinum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-12 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine property receives LEED Platinum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-05 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Valberedning inför Eastnines årsstämma 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-05 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Nomination Committee for Eastnine's 2021 Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-05 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine i toppskiktet på jämställdhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-05 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine in the top tier of gender equality Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-01 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Penser Access: Eastnine - Nytt förvärv i Vilnius Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-29 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine förvärvar kontorsfastighet i Vilnius Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-29 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine acquires office property in Vilnius Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-28 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine upprättar grönt ramverk för finansiering och överväger emission av sitt första gröna obligationslån Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-28 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine launches a Green Finance Framework and contemplates its first green bond issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-21 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Penser Access: Eastnine - Fortsatt starkt yieldgap Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-17 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Delårsrapport januari-juni 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-17 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Interim report January-June 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-10 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Inbjudan till presentation av Eastnines Delårsrapport januari-juni 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-10 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Invitation to presentation of Eastnine's Interim report January-June 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-23 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine takes possession of S7-3 property in Vilnius Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-23 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine tillträder fastigheten S7-3 i Vilnius Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-12 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): MFG öppnar butikerna successivt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-12 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): MFG are opening stores gradually Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-10 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine property receives LEED Platinum certification Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-10 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastninefastighet erhåller LEED Platinum-certifiering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-13 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Uppdaterad finansiell kalender Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-13 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Updated financial calendar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-13 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Penser Access: Eastnine Q1 - Fastighetsrörelsen visar rekordsiffror Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-12 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Report from Eastnine's Annual General Meeting 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Kommuniké från Eastnines årsstämma 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Interim report January-March 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-06 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Invitation to presentation of Eastnine's Interim report January-March 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-06 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Inbjudan till presentation av Eastnines delårsrapport januari-mars 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-07 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine stöttar vårdpersonal och restauranger Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-07 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine supports healthcare staff and restaurants Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-06 Eastnine AB (publ) Notice of Annual General Meeting of Eastnine AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-06 Eastnine AB (publ) Kallelse till årsstämma i Eastnine AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-03 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Coronakrisen tvingar Eastnines intressebolag MFG att hålla butiker stängda Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-03 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): The Corona crisis forces Eastnine's associated company MFG's stores to stay closed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-27 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine publicerar årsredovisningen för 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-27 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine publishes the 2019 Annual Report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-23 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): New members of Eastnine's Board of Directors Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-23 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Nya ledamöter i Eastnines styrelse Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-24 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Penser Access: Eastnine - Blicka österut för yield Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-21 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Bokslutskommuniké 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-21 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Year-end report 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-14 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Inbjudan till presentation av Eastnines Bokslutskommuniké 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-14 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Invitation to presentation of Eastnine's Year-end report 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-23 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine rents out and extends agreements Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-23 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine hyr ut och förlänger avtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-18 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine förvärvar mark i centrala Riga Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-18 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine acquires land plot in central Riga Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-12 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Penser Access: Eastnine - Snart ett renodlat fastighetsbolag Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-08 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine: Interim Report January - September 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-08 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine: Delårsrapport januari - september 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-01 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Eastnine AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-31 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Inbjudan till telefonkonferens: Delårsrapport januari - september 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-31 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Invitation to telephone conference: Interim report January - September 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-22 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine säljer fondinnehav Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-22 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine sells fund holding Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-15 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine tillträder Valdemara Centrs i Riga Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-15 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine takes possession of Valdemara Centrs in Riga Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-14 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine tillträder S7-2 i Vilnius Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-14 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine takes possession of S7-2 in Vilnius Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-08 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Valberedning inför Eastnines årsstämma 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-08 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Nomination Committee for Eastnine's 2020 Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-27 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Penser Access: Eastnine - Ökar närvaron i Riga Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-25 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine acquires office property in Riga Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-25 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine förvärvar kontorsfastighet i Riga Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-25 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine hyr ut i Vilnius CBD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-25 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine rents out in Vilnius CBD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-15 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): MFG förvärvar nytt varumärke Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-15 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): MFG acquires new brand Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-07 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Eastnine AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-18 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Penser Access: Eastnine - Stark nettouthyrning i kvartalet Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-17 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine publishes Interim report January - June 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-17 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine publicerar Delårsrapport januari - juni 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-09 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Inbjudan till telefonkonferens: Delårsrapport januari - juni 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-09 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Invitation to telephone conference: Interim report January - June 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-14 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine planerar nytt kontorshus i trä Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-14 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine is planning a new office building in wood Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-20 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Penser Access: Eastnine - Go East Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-15 Eastnine AB (publ) Announcement from the Annual General Meeting of Eastnine AB (publ) on 15 May 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 Eastnine AB (publ) Kommuniké från årsstämma i Eastnine AB (publ) den 15 maj 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine AB publishes Q1 2019 Report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine AB publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-08 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Invitation to telephone conference on 15 May to present Eastnine's Q1 2019 Report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-08 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Inbjudan till telefonkonferens den 15 maj i samband med Eastnines delårsrapport för det första kvartalet 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-06 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Inbjudan till Eastnines årliga seminarium Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-06 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Invitation to Eastnine's annual seminar Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-25 Eastnine AB (publ) Valberedningens förslag till årsstämman 2019 i Eastnine AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 Eastnine AB (publ) Proposals to the Annual General Meeting 2019 of the Nomination Committee in Eastnine AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-11 Eastnine AB (publ) Kallelse till årsstämma i Eastnine AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-11 Eastnine AB (publ) Notice of Annual General Meeting of Eastnine AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-21 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine AB publishes 2018 Annual Report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-21 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine AB publicerar årsredovisningen för 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-15 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ) decides not to renew ongoing buy-back program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-15 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ) beslutar att inte förnya pågående återköpsprogram Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-28 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Notification of major holdings of own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-28 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Flaggning av eget aktieinnehav Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-25 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Penser Access: Eastnine - Stora steg mot att bli ett fastighetsbolag Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-15 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine AB publishes Year-end Report 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-15 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine AB publicerar Bokslutskommuniké 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-14 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine förvärvar S7 i Vilnius Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-14 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Eastnine to acquire S7 in Vilnius Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-11 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Inbjudan till telefonkonferens den 15 februari i samband med Eastnines Bokslutskommuniké 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-11 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Invitation to telephone conference on 15 February to present Eastnine's Year-end Report 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-16 Eastnine AB (publ) Penser Access: Eastnine - Ett fastighetsbolag till 21% rabatt Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-15 Eastnine AB (publ) Eastnine AB publishes Interim report for the third quarter 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-15 Eastnine AB (publ) Eastnine AB publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-09 Eastnine AB (publ) Ny interim CFO till Eastnine Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-09 Eastnine AB (publ) New interim CFO to Eastnine Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-09 Eastnine AB (publ) Inbjudan till telefonkonferens den 15 november i samband med Eastnines delårsrapport för det tredje kvartalet 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-09 Eastnine AB (publ) Invitation to telephone conference on 15 November to present Eastnine's Q3 2018 Report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-23 Eastnine AB (publ) 3Burės certifieras enligt LEED Platinum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-23 Eastnine AB (publ) LEED Platinum certification for 3Burės Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-28 Eastnine AB (publ) Eastnine: New buyback mandate 1 October until 31 December 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-28 Eastnine AB (publ) Eastnine: Nytt återköpsmandat mellan 1 oktober och 31 december 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-19 Eastnine AB (publ) Valberedning inför Eastnines årsstämma 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-19 Eastnine AB (publ) Nomination Committee for Eastnine's 2019 Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-17 Eastnine AB (publ) Ledningsförändring i Eastnine Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-17 Eastnine AB (publ) Management changes in Eastnine Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Eastnine AB (publ) Penser Access: Eastnine - Melon Fashion Group (MFG) växlar upp Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-29 Eastnine AB (publ) Eastnine AB publishes Interim report for the second quarter 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Eastnine AB (publ) Eastnine AB publicerar delårsrapport för det andra kvartalet 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-23 Eastnine AB (publ) Inbjudan till telefonkonferens den 29 augusti i samband med Eastnines delårsrapport för det andra kvartalet 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-23 Eastnine AB (publ) Invitation to telephone conference on 29 August to present Eastnine's Q2 2018 Report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-29 Eastnine AB (publ) Eastnine: Nytt återköpsmandat mellan 1 juli och 30 september 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-29 Eastnine AB (publ) Eastnine: New buyback mandate 1 July until 30 September 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-31 Eastnine AB (publ) Change of number of shares and votes in Eastnine Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-31 Eastnine AB (publ) Förändring av antal aktier och röster i Eastnine Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-17 Eastnine AB (publ) Penser Access: Eastnine - Renodlingen fortsätter Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-16 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Eastnine AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-16 Eastnine AB (publ) Nytt återköpsmandat mellan 17 maj och 30 juni 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-16 Eastnine AB (publ) New buyback mandate 17 May until 30 June 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-16 Eastnine AB (publ) Eastnine AB publishes Interim report for the first quarter 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-16 Eastnine AB (publ) Eastnine AB publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-09 Eastnine AB (publ) Inbjudan till telefonkonferens den 16 maj i samband med Eastnines delårsrapport för det första kvartalet 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-09 Eastnine AB (publ) Invitation to telephone conference on 16 May to present Eastnine's Q1 2018 Report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-09 Eastnine AB (publ) Flaggning av eget aktieinnehav Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-09 Eastnine AB (publ) Notification of holdings of own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-24 Eastnine AB (publ) Kommuniké från årsstämma i Eastnine AB (publ) den 24 april 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-24 Eastnine AB (publ) Announcement from the Annual General Meeting of Eastnine AB (publ) on 24 April 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-17 Eastnine AB (publ) Eastnine säljer resterande innehav i East Capital Global Frontier Markets Fund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-17 Eastnine AB (publ) Eastnine divests remaining holding in East Capital Global Frontier Markets Fund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-05 Eastnine AB (publ) Inbjudan till Eastnines årliga seminarium Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-05 Eastnine AB (publ) Invitation to Eastnine's annual seminar Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-21 Eastnine AB (publ) Eastnine säljer resterande innehav i East Capital Eastern Europe Small Cap Fund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-21 Eastnine AB (publ) Eastnine divests remaining holding in East Capital Eastern Europe Small Cap Fund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-21 Eastnine AB (publ) Eastnine sells its stake in Komercijalna Banka Skopje Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-21 Eastnine AB (publ) Eastnine säljer sitt innehav i Komercijalna Banka Skopje Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-21 Eastnine AB (publ) Eastnine AB publicerar årsredovisningen för 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-21 Eastnine AB (publ) Eastnine AB publishes 2017 Annual Report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-15 Eastnine AB (publ) Kallelse till årsstämma i Eastnine AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-15 Eastnine AB (publ) Notice of Annual General Meeting of Eastnine AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-15 Eastnine AB (publ) Eastnine Nomination Committee proposes two new candidates and a new chairman Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-15 Eastnine AB (publ) Eastnines valberedning föreslår två nya ledamöter och ny styrelseordförande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-20 Eastnine AB (publ) Eastnine closes acquisition of Alojas Biznesa Centrs in Riga Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-20 Eastnine AB (publ) Eastnine slutför förvärv av Alojas Biznesa Centrs i Riga Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-19 Eastnine AB (publ) Penser Access: Eastnine - Rekordresultat för Melon Fashion Group Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-16 Eastnine AB (publ) Eastnine AB publicerar Bokslutskommuniké 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-16 Eastnine AB (publ) Eastnine AB publishes Year-end Report 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-09 Eastnine AB (publ) Invitation to telephone conference on 16 February to present Eastnine's Year-end report 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-09 Eastnine AB (publ) Inbjudan till telefonkonferens den 16 februari i samband med Eastnines Bokslutskommuniké 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-02 Eastnine AB (publ) Eastnine köper Alojas Biznesa Centrs i Riga Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-02 Eastnine AB (publ) Eastnine to acquire Alojas Biznesa Centrs in Riga Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-22 Eastnine AB (publ) Eastnine: Nytt återköpsmandat mellan 1 januari och 31 mars 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-22 Eastnine AB (publ) Eastnine: New buyback mandate 1 January until 31 March 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-12 Eastnine AB (publ) Eastnine strengthens management team and recruits Head of Estonia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-12 Eastnine AB (publ) Eastnine förstärker teamet och nyrekryterar chef till Estland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-10 Eastnine AB (publ) Penser Access: Eastnine - Nya finansiella mål Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-09 Eastnine AB (publ) Eastnine publishes Interim Report for the third quarter 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-09 Eastnine AB (publ) Eastnine publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-18 Eastnine AB (publ) Flaggning av eget aktieinnehav Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-18 Eastnine AB (publ) Notification of major holdings of own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-04 Eastnine AB (publ) Nomination Committee for Eastnine's 2018 Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-04 Eastnine AB (publ) Valberedning inför Eastnines årsstämma 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-29 Eastnine AB (publ) Eastnine: Nytt återköpsmandat mellan 1 oktober och 31 december 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-29 Eastnine AB (publ) Eastnine: New buyback mandate 1 October until 31 December 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-26 Eastnine AB (publ) Eastnine fastställer ny utdelningspolicy, nya finansiella mål och ändringar i sitt återköps­program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-26 Eastnine AB (publ) Eastnine introduces new dividend policy and financial targets, and amends its buyback program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-30 Eastnine AB (publ) Eastnine publishes Interim Report for the second quarter 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-30 Eastnine AB (publ) Eastnine publicerar delårsrapport för det andra kvartalet 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-23 Eastnine AB (publ) Invitation to telephone conference on 30 August to present Eastnine's Q2 report 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-23 Eastnine AB (publ) Inbjudan till telefonkonferens den 30 augusti i samband med Eastnines delårsrapport för det andra kvartalet 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-03 Eastnine AB (publ) Kestutis Sasnauskas blir ny VD i Eastnine Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-03 Eastnine AB (publ) Kestutis Sasnauskas to become new CEO of Eastnine Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-30 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): New buyback mandate 1 July until 30 September 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-30 Eastnine AB (publ) Eastnine AB (publ): Nytt återköpsmandat mellan 1 juli och 30 september 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-01 Eastnine AB (publ) Eastnine closes acquisition of office property Vertas in Vilnius Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-01 Eastnine AB (publ) Eastnine slutför förvärvet av kontorsfastigheten Vertas i Vilnius Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-01 East Capital Explorer East Capital Explorer becomes Eastnine Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-01 East Capital Explorer East Capital Explorer blir Eastnine Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-31 East Capital Explorer Change of number of shares and votes in East Capital Explorer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-31 East Capital Explorer Förändring av antal aktier och röster i East Capital Explorer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-16 East Capital Explorer East Capital Explorer (ECEX): New buyback mandate 17 May until 30 June 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-16 East Capital Explorer East Capital Explorer (ECEX): Nytt återköpsmandat mellan 17 maj och 30 juni 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-16 East Capital Explorer Announcement from the Annual General Meeting of East Capital Explorer AB (publ) on 15 May 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-16 East Capital Explorer Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i East Capital Explorer AB (publ) den 15 maj 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-10 East Capital Explorer Penser Access: East Capital Explorer - Ökad fastighetsexponering Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-09 East Capital Explorer East Capital Explorer AB publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-09 East Capital Explorer East Capital Explorer publishes Q1 2017 Report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-05 East Capital Explorer Inbjudan till East Capital Explorers seminarium den 15 maj 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-05 East Capital Explorer Invitation to East Capital Explorer's seminar on 15 May 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-03 East Capital Explorer Invitation to telephone conference on 9 May to present East Capital Explorer's Q1 report 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-03 East Capital Explorer Inbjudan till telefonkonferens den 9 maj i samband med East Capital Explorers delårsrapport för det första kvartalet 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-03 East Capital Explorer Invitation to telephone conference on 9 May to present East Capital Explorer's Q1 report 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-11 East Capital Explorer East Capital Explorer publishes Annual Report 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-11 East Capital Explorer East Capital Explorer AB publicerar årsredovisningen för 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-11 East Capital Explorer Kallelse till årsstämma i East Capital Explorer AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-11 East Capital Explorer Notice of Annual General Meeting of East Capital Explorer AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-06 East Capital Explorer ECEX to acquire office property Vertas in Vilnius Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-06 East Capital Explorer ECEX förvärvar kontorsfastigheten Vertas i Vilnius Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-31 East Capital Explorer East Capital Explorer (ECEX): New buyback mandate 1 April until 14 May 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-31 East Capital Explorer East Capital Explorer (ECEX): Nytt återköpsmandat mellan 1 april och 14 maj 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-16 East Capital Explorer ECEX sells its stake in Trev-2 Group to BaltCap Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-16 East Capital Explorer ECEX säljer sitt innehav i Trev-2 Group till BaltCap Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-16 East Capital Explorer CEO Mia Jurke to leave East Capital Explorer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-16 East Capital Explorer VD Mia Jurke lämnar East Capital Explorer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-02 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i East Capital Explorer AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-16 East Capital Explorer Penser Access: East Capital Explorer - Turnaround för Ryssland Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-13 East Capital Explorer East Capital Explorer AB - Bokslutskommuniké 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-13 East Capital Explorer East Capital Explorer - Year-end Report 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-07 East Capital Explorer Invitation to telephone conference on 13 February to present East Capital Explorer's year-end report 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-07 East Capital Explorer Invitation to telephone conference on 13 February to present East Capital Explorer's year-end report 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-07 East Capital Explorer Inbjudan till telefonkonferens den 13 feb i samband med East Capital Explorers bokslutskommuniké 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-01 East Capital Explorer Notification of major holdings of own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-01 East Capital Explorer Flaggning av eget aktieinnehav Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-31 East Capital Explorer Change of number of shares and votes in East Capital Explorer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-31 East Capital Explorer Förändring av antal aktier och röster i East Capital Explorer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-23 East Capital Explorer Kommuniké från extra bolagsstämma i East Capital Explorer AB (publ) den 23 januari 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-23 East Capital Explorer Announcement from the Extraordinary General Meeting of East Capital Explorer AB (publ) on 23 January 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-23 East Capital Explorer East Capital Explorer (ECEX): Renewed buyback mandate 1 January until 31 March 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-23 East Capital Explorer East Capital Explorer (ECEX): Förnyat återköpsmandat mellan 1 januari och 31 mars 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-19 East Capital Explorer Kallelse till extra bolagsstämma i East Capital Explorer AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-19 East Capital Explorer Notice of an Extraordinary General Meeting of East Capital Explorer AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-13 East Capital Explorer ECEX slutför försäljningen av Starman till Polaris Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-13 East Capital Explorer ECEX completes sale of Starman Group to Polaris Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-23 East Capital Explorer Penser Access: East Capital Explorer - Försäljning öppnar upp för högre aktivitet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-17 East Capital Explorer East Capital Explorer AB publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-17 East Capital Explorer East Capital Explorer publishes Q3 Report 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-10 East Capital Explorer Inbjudan till telefonkonferens den 17 nov i samband med East Capital Explorers delårsrapport för det tredje kvartalet 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-10 East Capital Explorer Invitation to telephone conference on 17 November to present East Capital Explorer's Q3 report 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-10 East Capital Explorer Göran Bronner proposed as new Board Member of East Capital Explorer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-10 East Capital Explorer Göran Bronner föreslås som ny styrelseledamot i East Capital Explorer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-21 East Capital Explorer ECEX bygger kontorskomplex på 23 våningar i Vilnius Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-21 East Capital Explorer ECEX to construct 23-floor office complex in Vilnius Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-10 East Capital Explorer East Capital Explorer (ECEX): New buyback mandate 11 October until 31 December 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-10 East Capital Explorer East Capital Explorer (ECEX): Nytt återköpsmandat mellan 11 oktober och 31 december 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-07 East Capital Explorer Valberedning inför East Capital Explorers årsstämma 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-07 East Capital Explorer Nomination Committee for East Capital Explorer's 2017 Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-26 East Capital Explorer Skiljenämnd meddelar mellandom avseende Starman-försäljning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-26 East Capital Explorer Arbitration panel's partial award regarding the sale of Starman Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-09 East Capital Explorer Penser Access: East Capital Explorer - Utrymme för hög aktivitet Pressreleaser Visa Stäng
2016-08-30 East Capital Explorer East Capital Explorer publishes Q2 Report 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-30 East Capital Explorer East Capital Explorer AB publicerar delårsrapport för det andra kvartalet 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-23 East Capital Explorer Inbjudan till telefonkonferens den 30 aug i samband med East Capital Explorers delårsrapport för det andra kvartalet 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-23 East Capital Explorer Invitation to telephone conference on 30 August to present East Capital Explorer's Q2 report 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-19 East Capital Explorer East Capital Explorer takes full control of its investment management Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-19 East Capital Explorer East Capital Explorer tar full kontroll över förvaltningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-28 East Capital Explorer New reporting date for Q2 interim report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-28 East Capital Explorer Nytt rapportdatum för andra kvartalet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-15 East Capital Explorer Notification of major holdings of own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-15 East Capital Explorer Flaggning av eget aktieinnehav Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-11 East Capital Explorer ECEX has sold fund holdings for EUR 15.7m Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-11 East Capital Explorer ECEX har sålt fondinnehav för 15,7 MEUR Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-08 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i East Capital Explorer AB Pressreleaser Visa Stäng
2016-07-01 East Capital Explorer ECEX anpassar återköpsprogram till MAR Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-01 East Capital Explorer ECEX adapts repurchase program to MAR Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-30 East Capital Explorer ECEX försäljning av Starman förväntas slutföras under tredje kvartalet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-30 East Capital Explorer ECEX expects to complete the sale of Starman during the third quarter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-30 East Capital Explorer Makulering av återköpta aktier och därpå följande flaggning av eget aktieinnehav Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-30 East Capital Explorer Cancellation of repurchased shares and subsequent notification of major holdings of own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-27 East Capital Explorer Flaggning av eget aktieinnehav Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-27 East Capital Explorer Notification of major holdings of own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-23 East Capital Explorer Ny medlem i East Capital Explorers valberedning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-23 East Capital Explorer New Member of the East Capital Explorer's Nomination Committee Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-10 East Capital Explorer East Capital Explorer continues its repurchase program on a renewed mandate Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-10 East Capital Explorer East Capital Explorer fortsätter med aktieåterköp efter förnyat mandat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-10 East Capital Explorer Announcement from the Annual General Meeting of East Capital Explorer AB (publ) on 9 June 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-10 East Capital Explorer Kommuniké från årsstämma i East Capital Explorer AB (publ) den 9 juni 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-08 East Capital Explorer Ändringar i East Capital Explorers Valberedning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-08 East Capital Explorer Changes to East Capital Explorer's Nomination Committee Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-02 East Capital Explorer Proposal from East Capital Explorer's Nomination Committee Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-02 East Capital Explorer Förslag från valberedningen i East Capital Explorer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-30 East Capital Explorer Invitation to East Capital Explorer's seminar on 9 June 2016 Pressreleaser Visa Stäng
2016-05-30 East Capital Explorer Inbjudan till East Capital Explorers seminarium den 9 juni 2016 Pressreleaser Visa Stäng
2016-05-26 East Capital Explorer EP Access - East Capital Explorer - Ökad transperens och tydligare strategi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-20 East Capital Explorer East Capital Explorer inleder återköpsprogram idag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-20 East Capital Explorer East Capital Explorer launches repurchase program today Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-19 East Capital Explorer East Capital Explorer AB publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-19 East Capital Explorer East Capital Explorer publishes Q1 Report 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-16 East Capital Explorer Inbjudan till telefonkonferens den 19 maj i samband med East Capital Explorers delårsrapport för det första kvartalet 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-16 East Capital Explorer Invitation to telephone conference on 19 May to present East Capital Explorer's Q1 report 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-13 East Capital Explorer East Capital Explorer AB publicerar årsredovisningen för 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-13 East Capital Explorer East Capital Explorer publishes Annual Report 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-10 East Capital Explorer Notice of Annual General Meeting of East Capital Explorer AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-10 East Capital Explorer Kallelse till årsstämma i East Capital Explorer AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-09 East Capital Explorer Beslut från extra bolagsstämma i East Capital Explorer AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-09 East Capital Explorer Announcement from Extraordinary General Meeting of East Capital Explorer AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-20 East Capital Explorer Nytt datum för ECEX årsstämma 9 juni 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-20 East Capital Explorer New date for ECEX Annual General Meeting 9 June 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-07 East Capital Explorer ECEX intends to launch discount mechanism Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-07 East Capital Explorer ECEX avser introducera rabattmekanism Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-07 East Capital Explorer ECEX Board's proposal for joint termination of the Investment Agreement Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-07 East Capital Explorer ECEX styrelses förslag till gemensam uppsägning av investeringsavtalet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-07 East Capital Explorer Kallelse till extra bolagsstämma East Capital Explorer AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-07 East Capital Explorer Notice of Extraordinary General Meeting of East Capital Explorer AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-01 East Capital Explorer Aktiemarknadsnämnden uttalar sig avseende röstdeltagande vid ECEX kommande extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-01 East Capital Explorer The Swedish Securities Council issues statement with respect to voting at the forthcoming EGM of ECEX Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-14 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i East Capital Explorer AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-14 East Capital Explorer ECEX to sell Starman Group to Providence Equity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-14 East Capital Explorer ECEX säljer Starman till Providence Equity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-01 East Capital Explorer Uppdatering avseende ECEX:s process för uppsägning av investeringsavtalet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-01 East Capital Explorer Update on ECEX' process to terminate the Investment Agreement Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-18 East Capital Explorer EP Access - East Capital Explorer - Klipper banden med East Capital Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-11 East Capital Explorer ECEX och East Capital avser avsluta investeringsavtalet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-11 East Capital Explorer ECEX and East Capital intend to terminate the investment agreement Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-11 East Capital Explorer East Capital Explorer AB - Bokslutskommuniké 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-11 East Capital Explorer Year-end Report, 1 January - 31 December 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-09 East Capital Explorer Invitation to telephone conference on 11 February to present East Capital Explorer's Q4 report 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-09 East Capital Explorer Inbjudan till telefonkonferens den 11 februari i samband med East Capital Explorers bokslutskommuniké Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-18 East Capital Explorer Extended timeframe for negotiations of investment agreement between East Capital Explorer and East Capital Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-18 East Capital Explorer Förlängd tidsram för förhandling av investeringsavtalet mellan East Capital Explorer och East Capital Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-18 East Capital Explorer Nomination Committee for East Capital Explorer's 2016 Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-18 East Capital Explorer Valberedning inför East Capital Explorers årsstämma 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-16 East Capital Explorer Invitation to East Capital Explorer AB's investor lunch, November 25 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-16 East Capital Explorer East Capital Explorer bjuder in till investerarlunch den 25 november Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-09 East Capital Explorer EP Access - East Capital Explorer - NAV-rabatt tillbaka på rekordnivåer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-05 East Capital Explorer Delårsrapport januari - september 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-05 East Capital Explorer Interim Report January - September 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-02 East Capital Explorer East Capital Explorer receives EUR 9.4m from East Capital Russia Domestic Growth Fund Pressreleaser Visa Stäng
2015-11-02 East Capital Explorer East Capital Explorer erhåller 9,4 MEUR från East Capital Russia Domestic Growth Fund Pressreleaser Visa Stäng
2015-10-01 East Capital Explorer Report of repurchase of own shares in East Capital Explorer during August and September 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-01 East Capital Explorer Rapport om återköp av egna aktier i East Capital Explorer under augusti och september 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-30 East Capital Explorer Mikhail Urzhumtsev appointed CEO of Melon Fashion Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-30 East Capital Explorer Mikhail Urzhumtsev utsedd till VD i Melon Fashion Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-28 East Capital Explorer East Capital Russia Domestic Growth Fund to be liquidated - East Capital Explorer's exposure to public equity thereby decreases further Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-28 East Capital Explorer Likvidering av East Capital Russia Domestic Growth Fund - East Capital Explorers exponering mot noterade innehav minskar därmed ytterligare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-21 East Capital Explorer East Capital initiates renewal of the agreement with East Capital Explorer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-21 East Capital Explorer Initiativ från East Capital att förnya avtalet med East Capital Explorer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-01 East Capital Explorer Report of repurchase of own shares in East Capital Explorer during August 2015 Pressreleaser Visa Stäng
2015-09-01 East Capital Explorer Rapport om återköp av egna aktier i East Capital Explorer under augusti 2015 Pressreleaser Visa Stäng
2015-08-24 East Capital Explorer East Capital Explorer: EP Access - Återköp framöver positivt för rabatten Pressreleaser Visa Stäng
2015-08-20 East Capital Explorer East Capital Explorer AB - Interim Report 1 January - 30 June 2015 Rapporter Visa Stäng
2015-08-20 East Capital Explorer East Capital Explorer AB - Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 Rapporter Visa Stäng
2015-08-20 East Capital Explorer East Capital Explorer to resume share buyback program Pressreleaser Visa Stäng
2015-08-20 East Capital Explorer East Capital Explorer återupptar aktieåterköp Pressreleaser Visa Stäng
2015-08-19 East Capital Explorer East Capital Explorer bjuder in till investerarlunch den 27 augusti Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-17 East Capital Explorer Invitation to telephone conference on 20 August to present East Capital Explorer's Q2 report 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-17 East Capital Explorer Inbjudan till telefonkonferens den 20 augusti i samband med East Capital Explorers delårsrapport för det andra kvartalet 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-31 East Capital Explorer Cancellation of redeemed shares in East Capital Explorer AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-31 East Capital Explorer Makulering av inlösta aktier i East Capital Explorer AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-13 East Capital Explorer Cgates acquires Lithuanian Pay-TV and Internet provider Kava Pressreleaser Visa Stäng
2015-07-13 East Capital Explorer Cgates förvärvar litauiska betal-tv- och internetoperatören Kava Pressreleaser Visa Stäng
2015-07-10 East Capital Explorer East Capital Explorer invests EUR 20m in new real estate fund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-10 East Capital Explorer East Capital Explorer investerar 20 MEUR i ny fastighetsfond Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-26 East Capital Explorer East Capital Explorer transfers SEK 121.7m to its shareholders through the redemption program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-26 East Capital Explorer East Capital Explorer överför 121,7 miljoner kronor till aktieägarna via inlösenprogram Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-10 East Capital Explorer East Capital Explorer AB - Aivo Adamson ny koncern-VD för Starman Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-10 East Capital Explorer East Capital Explorer AB - Aivo Adamson new Group CEO of Starman Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-05 East Capital Explorer East Capital Explorer AB - Fondinnehavens värdeutveckling under maj 2015 Pressreleaser Visa Stäng
2015-06-05 East Capital Explorer East Capital Explorer AB - Fund Investment Performance May 2015 Pressreleaser Visa Stäng
2015-05-13 East Capital Explorer East Capital Explorer AB - Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015 Rapporter Visa Stäng
2015-05-13 East Capital Explorer East Capital Explorer AB - Interim Report, 1 January - 31 March 2015 Rapporter Visa Stäng
2015-05-12 East Capital Explorer East Capital Explorer bjuder in till investerarfrukost den 19 maj Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-11 East Capital Explorer Invitation to telephone conference on 13 May to present East Capital Explorer's Q1 report 2015 Pressreleaser Visa Stäng
2015-05-11 East Capital Explorer Inbjudan till telefonkonferens den 13 maj i samband med East Capital Explorers delårsrapport för det första kvartalet 2015 Rapporter Visa Stäng
2015-05-08 East Capital Explorer East Capital Explorer AB - Fund Investment Performance April 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-08 East Capital Explorer East Capital Explorer AB - Fondinnehavens värdeutveckling under april 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-22 East Capital Explorer Kommuniké från årsstämma i East Capital Explorer AB (publ) den 21 april 2015 Pressreleaser Visa Stäng
2015-04-22 East Capital Explorer Announcement from the Annual General Meeting of East Capital Explorer AB (publ) on 21 April 2015 Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

15 Aug 2022 | Kvartalsutdelning
9 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
14 Nov 2022 | Kvartalsutdelning
23 Jan 2023 | Kvartalsutdelning
8 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022