Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2020-05-27 Consilium Rapport från årsstämma i Consilium AB (publ) den 27 maj 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 27 May 2020 | Consilium

Rapport från årsstämma i Consilium AB (publ) den 27 maj 2020

Det beslutades i övrigt att fastställa resultat- och balansräkningar i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2019.

Vid årsstämman beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter i Consilium AB (publ) omvälja Carl Adam Rosenblad, Fredrik Nygren, Erik Lindborg och Thomasine Rosenblad samt nyval av Sten Ankarcrona.

Årsstämman beslutade att Erik Lindborg, styrelseledamot i Consilium AB (publ) sedan 2012, väljs till ny styrelseordförande.

Årsstämman beslutade om ett arvode till styrelsen om sammanlagt 700 000 kronor, samt om arvode till revisorer.

Vid årsstämman valdes valberedning och beslutades om arvode till valberedning samt fastställdes instruktion till valberedningen.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet i enlighet med styrelsens förslag.

Årstämman beslutade därutöver att en särskild bonus för det framgångsrika arbetet med försäljningen av affärsområde Marine & Safety skall utgå till verkställande direktör, ledande befattningshavare och annan nyckelpersonal som varit ansvariga för transaktionens genomförande. Bonusen ska sammanlagt uppgå till maximalt 10 700 000 kronor, varvid ingen enskild bonus skall överstiga 1 800 000 kronor.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, fram tills nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier eller konvertibla skuldebrev, med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt, där antalet aktier som skall kunna emitteras sammanlagt skall uppgå till högst 1 100 000 aktier. Bemyndigandet gäller för finansiering av eventuella förvärv.

Årsstämman beslutade även om styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen som tillkommit på grund av aktuella lagändringar, med vissa redaktionella justeringar.

Årsstämman fattade slutligen beslut om att utse Carl Rosenblad till Hedersordförande i Consilium AB (publ) för hans insatser under 44 år i Consilium och som styrelsens ordförande de senaste 20 åren.

Consilium AB (publ)

För ytterligare information:
Carl Adam Rosenblad, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 053 09

Denna information lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2020 klockan 16:45 CET.

2020-05-27 Consilium Kvartalsrapport januari-mars 2020 för Consilium AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 Consilium Consilium AB: Consilium avyttrar sin andel i det delägda bolaget Incendium Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-29 Consilium Consilium AB (publ) offentliggör idag årsredovisning för 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-29 Consilium Consilium AB (publ) inleder strukturerad förvaltning av likvida medel Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-24 Consilium Consilium AB: Rättelse av Kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-24 Consilium Consilium AB: Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-24 Consilium Consilium AB: Consilium ändrar datum för årsstämma och publicering av delårsrapport Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-22 Consilium Consilium AB: Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 Consilium Consilium AB: Consilium ändrar datum för årsstämma och publicering av delårsrapport Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 Consilium Consilium AB: Consilium slutför avyttringen av affärsområde Marine & Safety Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-25 Consilium Consilium AB: Consilium återbetalar obligationslån 2015/2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-20 Consilium Bokslutsrapport 2019 för Consilium AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-20 Consilium Consilium AB: Carl Rosenblad har vid dagens styrelsemöte meddelat att han kommer att avgå som ordförande och lämna Consiliums styrelse i samband med vårens årsstämma. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-20 Consilium Styrelsen i Consilium AB (publ) har utsett Carl Adam Rosenblad till ny vd och koncernchef. Carl Adam tillträder vid Consiliums årsstämma den 14 maj 2020 och efterträder Ove Hansson som går i pension. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-03 Consilium Consilium AB: Hybridobligation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-27 Consilium Kommuniké från extra bolagsstämma i Consilium AB (publ) den 27 januari 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-23 Consilium Consilium AB: Månadsvis rapportering av orderingång, nettoförsäljning samt orderstock för kvarvarande verksamhet upphör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-30 Consilium Consilium AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-20 Consilium Consilium AB (publ) offentliggör föreslagen avyttring av sitt största affärsområde Consilium Marine & Safety för 3 000 miljoner SEK på kassa- och skuldfri basis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-20 Consilium Consilium AB: Consilium januari - november 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-29 Consilium Consilium AB: Consilium januari - oktober 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-29 Consilium Halvårsrapport januari-september 2019 för Consilium AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-15 Consilium Consilium AB: Consilium flyttar rapportdatum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-01 Consilium Consilium AB: Hybridobligation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-23 Consilium Consilium AB: Consilium januari - september 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-25 Consilium Consilium AB: Consilium januari - augusti 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-28 Consilium Halvårsrapport januari-juni 2019 för Consilium AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-28 Consilium Consilium AB: Consilium januari - juli 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-14 Consilium Consilium AB: Consilium januari - juni 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-01 Consilium Consilium AB: Hybridobligation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-19 Consilium Rapport från årsstämma i Consilium AB (publ) den 19 juni 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-19 Consilium Consilium AB: Consilium januari - maj 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-29 Consilium Kvartalsrapport januari - mars 2019 för Consilium AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-29 Consilium Consilium AB (publ) offentliggör idag årsredovisning för 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-29 Consilium Consilium AB: Consilium januari - april 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-22 Consilium Consilium AB: Nedskrivning av nettotillgångar i samband med försäljning av Engineering/Automation-verksamheten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-22 Consilium Consilium AB: Omstrukturering inom Consilium Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-20 Consilium Consilium AB: Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-29 Consilium Consilium AB: Hybridobligation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-23 Consilium Consilium AB: Consilium januari - mars 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-17 Consilium Consilium AB: PRESSMEDDELANDE 2019-04-17 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-28 Consilium Consilium AB: Ny CFO för Consilium Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-22 Consilium Consilium AB: Consilium januari - februari 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-28 Consilium Consilium AB: Consilium under januari 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-28 Consilium Bokslutsrapport 2018 för Consilium AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-30 Consilium Hybridobligation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-24 Consilium Consilium januari - december 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-30 Consilium Consilium januari - oktober 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-30 Consilium Delårsrapport januari-september 2018 för Consilium AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-07 Consilium Consilium flyttar rapportdatum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-23 Consilium Consilium januari - september 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-20 Consilium Consilium januari - augusti 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-28 Consilium Consilium januari - juli 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-28 Consilium Halvårsrapport januari-juni 2018 för Consilium AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-13 Consilium Consilium januari - juni 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-21 Consilium Consilium januari - maj 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-25 Consilium Rapport från årsstämma i Consilium AB (publ) den 24 maj 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-24 Consilium Consilium januari - april 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-24 Consilium Kvartalsrapport januari-mars 2018 för Consilium AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-21 Consilium Consilium utser Erik Penser Bank till likviditetsgarant Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-02 Consilium Consilium etablerar marknadsbolag i Danmark Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-02 Consilium Consilium avyttrar navigationsverksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 Consilium Consilium AB (publ) offentliggör idag årsredovisning för 2017, samt uppdaterade finansiella mål Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-24 Consilium Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-24 Consilium Consilium etablerar marknadsbolag i Kanada Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-23 Consilium Consilium januari - mars 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-05 Consilium Consilium levererar säkerhetssystem till indiska marinen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-20 Consilium Consilium januari - februari 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-27 Consilium Consilium under januari 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-27 Consilium Årsrapport 2017 för Consilium AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-24 Consilium Consilium januari - december 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-19 Consilium Consilium januari - november 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-06 Consilium Consilium AB (publ) noterar hybridobligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-04 Consilium Consilium AB (publ) offentliggör prospekt och förbereder notering av hybridobligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-29 Consilium Consilium har erhållit en större order på emissionsmätning till 18 kryssningsfartyg från Carnival Cruise Line Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-22 Consilium Consilium har utsett Roger Orreteg till CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-21 Consilium Delårsrapport januari - september 2017 för Consilium AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-21 Consilium Consilium januari - oktober 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-25 Consilium Consilium AB (publ) har framgångsrikt emitterat hybridobligationer om 200 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-24 Consilium Consilium januari - september 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-20 Consilium Consilium överväger emission av hybridinstrument Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-19 Consilium Consilium januari - augusti 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-07 Consilium Consilium erhåller order på 37 MSEK i Mellan Östern Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-30 Consilium Consilium erhåller order på brandsäkerhetssystem i Indien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-28 Consilium Consilium januari - juli 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-28 Consilium Halvårsrapport januari - juni 2017 för Consilium AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-11 Consilium Consilium januari - juni 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-20 Consilium Consilium januari - maj 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-23 Consilium Consilium utser nya affärsområdeschefer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-22 Consilium Rapport från årsstämma i Consilium AB (publ) den 19 maj 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-19 Consilium Consilium januari - april 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-19 Consilium Kvartalsrapport januari - mars 2017 för Consilium AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-09 Consilium Consilium etablerar marknadsbolag i Frankrike Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-24 Consilium Consilium januari - mars 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-20 Consilium Consilium januari - februari 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-23 Consilium Consilium under januari 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-23 Consilium Bokslutsrapport 2016 för Consilium AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-24 Consilium Consilium januari - december 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-23 Consilium Consilium investerar i ny brandsäkerhetsteknik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-19 Consilium Consilium januari - november 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-07 Consilium Consilium erhåller tysk order på brandlarm till ubåtar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-21 Consilium Consilium januari - oktober 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-21 Consilium Delårsrapport januari - september 2016 för Consilium AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-16 Consilium Consilium erhåller brandsäkerhetsorder för tankanläggningar i Förenade Arabemiraten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-09 Consilium Consilium har utsetts till leverantör av brandsäkerhetssystem till Royal Canadian Arctic and Offshore Patrol Ships Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-31 Consilium Consilium erhåller order om 38 MSEK i Mellersta Östern Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-24 Consilium Consilium januari - september 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-14 Consilium Consilium erhåller order på brandlarmsystem för skydd av spårbunden trafik i Kina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-13 Consilium Consilium erhåller order på brandlarm till tåg i Spanien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-13 Consilium Consilium erhåller order på brandlarm till tåg i Spanien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-19 Consilium Consilium januari - augusti 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-23 Consilium Consilium januari - juli 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-23 Consilium Halvårsrapport januari - juni 2016 för Consilium AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-12 Consilium Consilium januari - juni 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-15 Consilium Consilium har erhållit en order om 21 MSEK i Förenade Arabemiraten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-20 Consilium Consilium januari - maj 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-24 Consilium Rapport från årsstämma i Consilium AB (publ) den 23 maj 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-23 Consilium Consilium januari - april 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-23 Consilium Kvartalsrapport januari - mars 2016 för Consilium AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-22 Consilium Consilium januari - mars 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-22 Consilium Consilium förvärvar 79 procent av aktierna i Micropack Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-14 Consilium Consilium erhåller första order för sitt nya SIL2-godkända brandlarmsystem till oljeplattform i Nordsjön Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-05 Consilium Consilium har erhållit brandsäkerhetsorder i UAE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-18 Consilium Consilium januari - februari 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-26 Consilium Consilium utökar obligationslån 2015/2020 med 150 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-25 Consilium Consilium under januari 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-25 Consilium Bokslutsrapport 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-23 Consilium Consilium har erhållit en order om 45 MSEK i Förenade Arabemiraten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-03 Consilium Consilium erhåller tysk order på utrustning till ubåtar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-26 Consilium Consilium har erhållit order till solkraftverk i Marocko Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-26 Consilium Consilium januari - december 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-22 Consilium Consilium januari - november 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-23 Consilium Consilium januari - oktober 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-23 Consilium Delårsrapport januari - september 2015 för Consilium AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-20 Consilium Consilium januari - september 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-19 Consilium Consilium utökar satsningen på offshoreindustrin i Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-18 Consilium Consilium januari - augusti 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-28 Consilium Consilium januari - juli 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-28 Consilium Halvårsrapport januari - juni 2015 för Consilium AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-12 Consilium Consilium januari - juni 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-18 Consilium Consilium januari - maj 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-12 Consilium Consilium ökar ägandet till 100 procent i CN System AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-21 Consilium Rapport från årsstämma i Consilium AB (publ) den 19 maj 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-19 Consilium Consilium januari - april 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-19 Consilium Kvartalsrapport januari - mars 2015 för Consilium AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-23 Consilium Consilium januari - mars 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-16 Consilium Consilium förvärvar holländskt gasdetektionsföretag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-19 Consilium Consilium utnyttjar rätt till förtida frivillig inlösen av obligationslån 2012/2017 (ISIN: SE0004869816) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-18 Consilium Consilium emitterar obligationslån om 600 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-18 Consilium Consilium januari - februari 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-18 Consilium Consilium erhåller order på brandsäkerhetssystem i UAE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
19 May 2017 | Årsstämma 2016
22 May 2017 | Årligutdelning
28 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
21 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 May 2018 | Årsstämma 2017
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 May 2018 | Årligutdelning
28 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
21 May 2019 | Årsstämma 2018
21 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
22 May 2019 | Årligutdelning
19 Jun 2019 | Årsstämma 2018
28 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
21 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
27 Jan 2020 | Extrastämma 2019
20 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
28 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
14 May 2020 | Årsstämma 2019
14 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
15 May 2020 | Årligutdelning
20 May 2020 | Årsstämma 2019
20 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
22 May 2020 | Årligutdelning
27 May 2020 | Årsstämma 2019
27 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
28 May 2020 | Årligutdelning

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner