Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-11-29 Concejo AB (publ) Delårsrapport januari-september 2022 för Concejo AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-30 Concejo AB (publ) Concejo AB (publ): Concejo förvärvar 50 procent av SAL Navigation AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-21 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Concejo: Positiv utveckling i utmanande tider Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-07 Penser Access Penser Access: Q2 med flera goda tecken - Concejo Analyser Visa Stäng
2022-08-30 Concejo AB (publ) Halvårsrapport januari-juni 2022 för Concejo AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-16 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Concejo: Fortsatta investeringar i en orolig tid Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-31 Penser Access Penser Access: Q1 präglat av marknadsturbulens - Concejo Analyser Visa Stäng
2022-05-24 Concejo AB (publ) Rapport från årsstämma i Concejo AB (publ) den 24 maj 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-24 Concejo AB (publ) Kvartalsrapport januari-mars 2022 för Concejo AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 24 May 2022 | Concejo

Kvartalsrapport januari-mars 2022 för Concejo AB (publ)

Kvartal 1, 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 63,7[1]) MSEK (49,4).

  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -45,1[2]) MSEK (-28,1).

  • Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till -142,4[3]) MSEK (16,5).

  • Periodens resultat uppgick till -142,3 MSEK (17,2).

  • Resultat per aktie uppgick till -12,05 SEK (1,56)[4]).

  • Investeringar till ett totalt värde om 63,0 MSEK har gjorts i fyra nya portföljbolag;

Charge Amps AB, Dracoon GmbH, BeammWave AB och Trifilon AB.

  • Vid en extra bolagsstämma i Concejo AB (publ) den 10 januari 2022 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram (”LTI 2022”) samt emission av teckningsoptioner riktade till ledande befattningshavare i Concejo.

1)I nettoomsättning för kvartal 1, 2022, ingår SBF Fonder med 15,0 MSEK.
2)I rörelseresultatet för kvartal 1, 2022, ingår SBF Fonder med ett positivt resultat om 4,6 MSEK samt orealiserad värdeförändring avseende aktier i noterade bolag om -30,9 MSEK (8,2).
3)I resultat efter finansiella poster för kvartal 1, 2022, ingår en orealiserad värdeförändring på kortfristiga placeringar om -93,9 MSEK (32,3).

4)Inklusive utbetalda räntekostnader på hybridobligationen.

Händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Concejo AB (publ)

Eventuella frågor besvaras av
 
Carl Adam Rosenblad, vd och koncernchef,
tel 08-563 053 09
e-post: ca.rosenblad@concejo.se
 
Lars Håkansson, CFO,
tel 08-563 053 12
e-post: lars.hakansson@concejo.se
 
Kompletterande information avseende koncernen finns på Concejos hemsida www.concejo.se

Denna information är sådan information som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 24 maj 2022 klockan 13:30 CET
Om Concejo
Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

2022-04-29 Concejo AB (publ) Concejo AB (publ) offentliggör idag årsredovisning för 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-22 Concejo AB (publ) Concejo AB (publ): SBF Management AB ändrar namn till SBF Fonder AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-21 Concejo AB (publ) Kallelse till årsstämma i Concejo AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 May 2023 | Årsstämma 2022
24 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
28 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3