Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-06-30 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: GoBio™ - ny produktserie sparar tid i produktionsledet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: GoBio™ - new product line saves time in biotherapeutic production Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-29 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Bio-Works bekräftar ny 2,8 MSEK order för leverans av WorkBeads Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Bio-Works får ny order från Reliance Life Sciences Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-10 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Bio-Works bekräftar order - ny produktionskund inom oligonukleotid tillverkning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-20 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Kommuniké från Bio-Works Technologies årsstämma 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Bio-Works bekräftar order - ny produktserie utvald till genterapiprojekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB publicerar årsredovisning 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-21 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: A strong first quarter for Bio-Works Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-21 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Ett starkt första kvartal för Bio-Works Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-20 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Kallelse till årsstämma i Bio-Works Technologies Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 20 Apr 2022 | Bio-Works Technologies

Bio-Works Technologies AB: Kallelse till årsstämma i Bio-Works Technologies

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman ska

  • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 12 maj 2022,

  • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast måndagen den 16 maj 2022.

Anmälan kan ske per e-post till info@bio-works.comeller med brev till Bio-Works Technologies AB, ”Årsstämman”, Virdings Allé 18, 754 50 Uppsala. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 12 maj 2022 (s k rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 16 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter och behörighetshandlingar

Aktieägare som deltar genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör, tillsammans med eventuellt registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar, skickas till Bio-Works Technologies AB på ovanstående postadress i god tid före stämman. Ett fullmaktsformulär finns på www.bio-works.com. Om deltagande sker genom ställföreträdare bör, på motsvarande sätt, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling skickas in i god före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella suppleanter
13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
15. Beslut om riktad nyemission av aktier.
16. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 1 – Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Peter von Ehrenheim som ordförande vid stämman.

Punkt 8 – Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 10 – Antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att

  • antalet styrelseledamöter ska vara fem utan styrelsesuppleanter, och
  • till revisor utses ett revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

Punkt 11 – Arvoden till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen och revisorn

  • 220 000 kronor till styrelsens ordförande (föregående år: 180 000),  
  • 110 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget (föregående år: 90 000),
  • utöver styrelsearvodet, ingen ersättning för arbete i styrelsens utskott, samt
  • arvode till revisorn enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår

  • omval av styrelseledamöterna Peter von Ehrenheim, Kirsti Gjellan, Peter Nählstedt, Johan Sedihn samt Patrick Van de Velde, och
  • omval av Peter von Ehrenheim som styrelsens ordförande.

Punkt 13 – Revisor

Valberedningen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2023. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Leonard Daun fortsätter som huvudansvarig revisor, förutsatt att omval sker.

Punkt 14 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till tio procent av det utestående antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att bredda ägarkretsen, anskaffa rörelsekapital, genomföra förvärv av företag, verksamheter eller rörelser eller för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Punkt 15 – Riktad emission av aktier

Bakgrund

Genom beslut av styrelsen den 27 maj 2017, med stöd av ett bemyndigande från bolagsstämma, infördes ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för fyra ledande befattningshavare i bolaget (i det följande ”program 2017/2022:III”). På grund av ett administrativt förbiseende kom teckningsoptionerna under program 2017/2022:III inte att anmälas för registrering inom gällande tidsfrister hos Bolagsverket.

Program 2017/2022:III infördes innan bolaget blev publikt och omfattar 112 500 teckningsoptioner, som efter omräkning enligt dess villkor ger rätt att teckna 117 000 aktier i bolaget till en teckningskurs om 14,46 kronor per aktie. Teckningsoptionerna skulle, om de hade registrerats, ha kunnat utnyttjas för teckning av aktier under perioden 1 juli 2020 – 30 juni 2022.

Det kan i sammanhanget tilläggas att program 2017/2022:III är kommunicerat till aktieägarna och marknaden, bland annat i bolagets noteringsprospekt, emissionsprospekt och finansiella rapporter.

Mot ovanstående bakgrund och i syfte att bolaget ska kunna fullgöra dess förpliktelse gentemot deltagarna i program 2017/2022:III avseende teckning av aktier, föreslår styrelsen nu att försummelsen att registrera program 2017/2022:III repareras genom en riktad nyemission av aktier till deltagarna på motsvarande villkor som gällde i program 2017/2022:III. Genom nyemissionen uppstår en utspädning om cirka 0,34 procent av aktierna och rösterna i bolaget, motsvarande utspädningseffekten i program 2017/2022:III, om det hade utnyttjats.

Förslag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av aktier enligt följande:

1. Bolagets aktiekapital ska öka med högst 11 700 kronor genom nyemission av högst 117 000 aktier, motsvarande det antal aktier som program 2017/2022:III skulle berättigat till teckning av efter omräkning enligt villkoren.

2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de fyra personer som deltog i program 2017/2022:III. Syftet med nyemissionen, och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att bolaget ska kunna fullgöra dess förpliktelse gentemot deltagarna i program 2017/2022:III avseende teckning av aktier.

3. Teckningskursen uppgår till 14,46 kronor per aktie, motsvarande teckningskursen i program 2017/2022:III efter omräkning enligt villkoren.

4. De nya aktierna ska tecknas på separat teckningslista senast den 30 juni 2022.

5. Betalning för tecknade aktier ska ske kontant till ett anvisat konto senast den 30 juni 2022.

6. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

7. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket.

8. Överkurs ska föras till den fria överkursfonden.

9. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Särskilda majoritetskrav

Beslut enligt punkt 14 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Beslut enligt punkt 15 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 34 873 746. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar

Denna kallelse innehåller styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut. Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas på www.bio-works.com och hos bolaget på Virdings Allé 18 i Uppsala senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna kommer också att läggas fram på stämman.

Aktieägares rätt att få upplysningar

Vid årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

____________

Uppsala i april 2022

Bio-Works Technologies AB

Styrelsen

2022-03-31 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Bio-Works is now recertified according to ISO 9001:2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Bio-Works är nu re certifierade enligt ISO 9001:2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Ny order av WorkBeads - nästa generations proteinrening - till spanska 3P Biopharmaceuticals Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: New order of WorkBeads - the next generation of protein purification - to Spanish CDMO 3P Biopharmaceuticals Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-07 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Bio-Works signs distributor agreement with Brennan & Co for the Irish and Northern Irish markets Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-07 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Bio-Works tecknar distributörsavtal med Brennan & Co för den irländska och nordirländska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-18 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Bio-Works Technologies bokslutskommuniké 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-14 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Bio-Works rekryterar David Nelander som ny Chief Financial Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-29 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Bio-Works bekräftar ny order - levererar WorkBeads till ryska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-29 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Bio-Works confirms new order for delivery of WorkBeads to the Russian market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-21 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Bio-Works levererar tredje generationens proteinrening till Northern RNA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-03 Bio-Works Technologies Valberedning för Bio-Works Technologies AB inför årsstämman 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-25 Bio-Works Technologies Beslut från extra bolagsstämma i Bio-Works Technologies AB den 25 november 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-09 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BIO-WORKS TECHNOLOGIES AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-08 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB genomför en riktad nyemission om cirka 85 MSEK och kallar till extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-20 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Bio-Works bekräftar ny stor order från Reliance Life Sciences värd 2,8 miljoner SEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-12 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Bio-Works uppdatering Q3-2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-28 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Bio-Works confirms new order from Nemysis Limited worth 2.1 million SEK Pressreleaser Visa Stäng
2021-09-28 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Bio-Works bekräftar ny order från Nemysis Limited värd 2,1 miljoner SEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-10 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Amicogen Inc enters into agreement to divest its ownership in Bio-Works Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-03 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Bio-Works adds distributor coverage in Croatia and Slovenia in deal with BIA d.o.o. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-25 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Aptamer Group och Bio-Works Technologies inleder samarbete för att möjliggöra förbättrade lösningar för genterapitillverkning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-25 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Aptamer Group and Bio-Works Technologies partner to enable improved solutions for gene therapy manufacturing Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-20 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Bio-Works Technologies halvårsrapport jan-jun 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-13 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Bio-Works confirms two new orders from contract manufacturer Catalent Biologics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-13 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Bio-Works säkrar nya order från amerikansk kontraktstillverkare Catalent Biologics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-15 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Bio-Works signs distribution agreement with S. Amit Speciality Chemicals in Mumbai, India Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-21 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Kommuniké från Bio-Works Technologies årsstämma 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Bio-Works bekräftar ny order från Novo Nordisk A/S värd 1,29 miljoner SEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Bio-Works offentliggör idag årsredovisning för 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-23 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Bio-Works uppdatering Q1-2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-19 Bio-Works Technologies Kallelse Till Årsstämma 2021 i Bio-Works Technologies AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-23 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Bio-Works investerar 1,4 miljon SEK för att öka produktionskapaciteten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-16 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Bio-Works erhåller order värd 1,3 miljoner SEK från PolyPeptide Laboratories Inc Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-05 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Bio-Works erhåller order från Chr. Hansen A/S värd 2,4 miljoner SEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-19 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Bokslutskommuniké januari-december 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-17 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Bio-Works tecknar licenssavtal med Amicogen Inc vilket ger engångsintäkter om 5 miljoner USD samt löpande royalties Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-17 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Bio-Works signs licensing agreement with Amicogen Inc to establish local manufacturing of agarose resins in South Korea Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-15 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Bio-Works säkrar order från Novo Nordisk A/S värd 1,05 miljoner SEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-08 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Bio-Works säkrar en ny order värd 1,6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

19 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022