Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2024-04-15 Beyond Frames Change in the number of shares and votes in Beyond Frames Entertainment AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-21 Beyond Frames Beyond Frames: Mixed Reality Tower Defense Invades Your Tabletop April 11 when `Toy Monsters' Launches on Meta Quest Store Pressreleaser Visa Stäng
2024-03-01 Beyond Frames Beyond Frames signs a development funding agreement of approximately $2.5 million USD for Cortopia's undisclosed project attached to a major IP Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-28 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Beyond Frames - Stark försäljning av Ghosts of Tabor bakom tillväxt Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-23 Redeye Redeye: Beyond Frames - “Ghost of Tabor” paves the way Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-22 Beyond Frames Beyond Frames Entertainment AB (publ) Year-End report Q4 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-20 Beyond Frames Beyond Frames: Ghosts of Tabor Relaunches on Main Meta Quest Store as Top Seller Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-08 Beyond Frames Beyond Frames: VR Extraction Shooter `Ghosts of Tabor' Reports for Duty on Meta Quest Store Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-25 Beyond Frames Resolutions at the Extraordinary General Meeting in Beyond Frames Entertainment AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-25 Beyond Frames Kommuniké från extra bolagsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-24 Beyond Frames Beyond Frames: Ready for Action: VR Extraction Shooter `Ghosts of Tabor' graduates to Meta Quest Store on February 8 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-22 Beyond Frames Kallelse till extra bolagsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 22 Dec 2023 | Beyond Frames

Kallelse till extra bolagsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)

Syftet med den extra bolagsstämman är att stärka styrelsen genom nyval av ledamöter och att i samband med detta öka den totala ersättningen till styrelsen, men inte ersättningen per individ. Utöver det föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att ge ut teckningsoptioner som täcker tidigare utgivna kvalificerade personaloptioner. Syftet med det senare är att minska administrationen vid utgivandet av aktier som härrör från avtal om kvalificerade personaloptioner. Utgivandet av de kvalificerade personaloptionerna är sedan tidigare beslutat vid bolagsstämma och det nu föreslagna beslutet utökar alltså inte det antal optioner som bolaget kan ge ut.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget den 16 januari 2024, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast dagen den 18 januari 2024.

Anmälan ska göras via e-post till ir@beyondframes.com.Vid anmälan ska anges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier som företräds samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 16 januari 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som

önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 16 januari 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Ändring av antal styrelseledamöter.
7. Justering av styrelsearvode.
8. Nyval av styrelseledamöter.
9. Utgivande av teckningsoptioner.

Beslutsförslag

Punkt 1: Val av ordförande och sekreterare vid stämman.

Valberedningen föreslår att Mikael Söderström väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 6: Ändring av antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av maximalt sex ordinarie ledamöter.

Punkt 7: Justering av styrelsearvode

Valberedningen föreslår att, med hänsyn till punkt 6, justera det totala styrelsearvodet till slutet av nästa årsstämma till 270 000 kr.

Punkt 8: Nyval av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att Fredrik Burvall och Catherine Ehrensvärd väljs in i styrelsen.

Punkt 9: Utgivande av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att ge ut teckningsoptioner enligt Appendix 1.1 och 1.2.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 17 159 709 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast två veckor före stämman och tillsändes utan kostnad för den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.beyondframes.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Om de två föreslagna styrelseledamöterna:

Fredrik Burvall Född: 1972

Nuvarande styrelseuppdrag: Ordförande för M.O.B.A. Network AB (Publ), styrelseledamot i Gambling.com Group, Movs Technology Group AB.

Tidigare uppdrag i urval: Ordförande för Cherry Spelglädje AB, Speqta AB (Publ), VD för Cherry AB (Publ). Styrelseledamot i Bell Maritime Gaming AB, Yggdrasil Holding Ltd och Cherry Holding Ltd.

Oberoende i förhållande till företaget och dess ledning: Ja Oberoende i förhållande till företagets huvudägare: Ja Innehav: 0 aktier

Catherine Ehrensvärd Född: 1967

Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Wonderful Times Group AB (Publ), BHOOF AB, Tosterups Gård AB, Sparbanken Syd och Init Cemu Holding AB.

Tidigare uppdrag i urval: VD för Anolytech AB, Chef för BA i Ramböll Telecom.

Oberoende i förhållande till företaget och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till företagets huvudägare: Nej Innehav: 750 000 aktier

December 2023

Styrelsen

2023-12-22 Beyond Frames Notice of Extraordinary General Meeting in Beyond Frames Entertainment AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-15 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Interview with Beyond Frames - Carnegie Investment Bank - Dec 15th 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-12-06 Beyond Frames Beyond Frames extends its partnership with Combat Waffle Studios for two new upcoming titles Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-01 Beyond Frames Beyond Frames' publishing title Ghosts of Tabor wins Game of the Year Award Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-29 Penser Access Penser Access: Exponering mot VR - Beyond Frames Entertainment Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-24 Redeye Redeye: Beyond Frames - Momentum continues Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-23 Beyond Frames Beyond Frames Interim report Q3 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-16 Beyond Frames Beyond Frames secures license agreement for one of the world's highest-grossing media franchises Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-30 Beyond Frames Nomination Committee appointed in Beyond Frames Entertainment AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-12 Beyond Frames Beyond Frames and YetUnknown Games to collaborate on mixed reality and hand-tracking game "Toy Monsters" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-05 Beyond Frames Beyond Frames: Outta Hand Lands on Meta Quest Top Sales List Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-13 Beyond Frames Beyond Frames: Outta Hand jumps onto the Meta Quest Store September 28, 2023, pre-order today! Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-25 Redeye Redeye: Beyond Frames - Back to profitability Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-24 Beyond Frames Beyond Frames Half Year report Q2 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-09 Beyond Frames Beyond Frames: Extraction VR shooter Ghosts of Tabor surpasses 3 MUSD in gross revenues on Meta Quest App Lab Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-25 Beyond Frames Beyond Frames maintains its 38% shareholding in minority-owned Odd Raven Studios AB in a strategically directed share issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-21 Beyond Frames Kommuniké från årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-14 Beyond Frames Beyond Frames: Arm-swinging and floor-bashing VR platformer Outta Hand hits the Meta Quest Store autumn 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-30 Beyond Frames Beyond Frames: Cortopia secures 28 million SEK for an external publishing deal for a new game based on a VR-hit sequel Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 Beyond Frames Beyond Frames: Interim report Q1 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 Beyond Frames Beyond Frames: Årsredovisning och revisionsberättelse avseende 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 Beyond Frames Kallelse till årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-17 Beyond Frames Flaggningsmeddelande Beyond Frames Entertainment AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 Beyond Frames Beyond Frames Entertainment AB (publ) ändrar språk för informationsgivning till engelska Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Beyond Frames Beyond Frames tecknar förlagsavtal angående ett plattforms-äventyr för VR Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 May 2024 | Årligutdelning
23 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
20 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024