Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-07-15 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Groups styrelse har beslutat om överlåtelse av egna aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-15 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group's Board of Directors has resolved to transfer own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-14 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Interim report January-June 2022: A strong quarter with order intake, sales and earnings at record levels Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-14 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Delårsrapport januari-juni 2022: Starkt kvartal med orderingång, försäljning och resultat på rekordnivåer Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-01 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Inbjudan till presentation av delårsrapport januari−juni 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-01 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Invitation to presentation of interim report Jan-June 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-15 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group har avslutat överlåtelse av egna aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-15 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group has concluded transfer of own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-31 Beijer Electronics Group Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-31 Beijer Electronics Group Change in number of shares and votes in Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-24 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB's Annual Report 2021 now available in English-Language Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-11 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group's Board of Directors has decided to transfer own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-11 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Groups styrelse har beslutat om överlåtelse av egna aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-10 Beijer Electronics Group Beslut fattade på årsstämman i Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 10 May 2022 | Beijer Electronics Group

Beslut fattade på årsstämman i Beijer Electronics Group AB

Årsstämman fastställde den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning på 0,50 kronor per stamaktie och avstämningsdag för utdelningen är den 12 maj 2022. Stämman godkände ersättningsrapporten för 2021.

Stämman beslutade vidare:

 • att välja Bo Elisson till stämmans ordförande.
 • att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan suppleanter.
 • att arvoden utgår med 600 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 250 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter.
 • att arvode för utskottsarbete i styrelsens revisionsutskott oförändrat utgår med 90 000 kronor till utskottets ordförande och med 50 000 kronor till övriga.
 • att arvode för utskottsarbete i styrelsens ersättningsutskott oförändrat utgår med 50 000 kronor till utskottets ordförande och med 30 000 kronor till övriga.
 • att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.
 • att omvälja Bo Elisson, Ulrika Hagdahl, Johan Wester, Karin Gunnarsson och Lars Eklöf till styrelseledamöter.
 • att välja Jonas Hård till ny styrelseledamot. Jonas Hård, född 1971, kommer närmast från rollen som Chief Digital Officer för Autoliv Group. Jonas är ekonom  med en MBA vid Henley Business School och General Management Program vid Harvard Business School, med industriell erfarenhet från bland annat Electrolux och Nobia Group
 • att omvälja Bo Elisson till styrelsens ordförande.
 • att utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2023.
 • att anta valberedningsinstruktion i enlighet med valberedningens förslag.
 • att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma 2023, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 2 860 137 stamaktier.
 • att anta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för 2022 (LTI 2022/2025) som omfattar upp till 25 anställda inom Beijer Electronics Group-koncernen. Beslutet innefattade även beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier samt överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTI 2022/2025.
 • att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna stamaktier, högst 16 850 stamaktier, på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

  

Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Malmö den 10 maj 2022

Styrelsen
Beijer Electronics Group AB

   

2022-05-10 Beijer Electronics Group Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-03 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group presenterar på Redeye Investor AW - Malmö Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-29 Beijer Electronics Group Change in number of shares and votes in Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-29 Beijer Electronics Group Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB emitterar C-aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB issues class C shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Interim report January-March 2022: Order intake at new record level, earnings improvement continues Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Delårsrapport januari-mars 2022: Orderingång på ny rekordnivå och fortsatt resultatförbättring Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-22 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Inbjudan till presentation av delårsrapport januari−mars 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-22 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Invitation to presentation of interim report Jan-March 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Beijer Electronics Group Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Beijer Electronics Group Notice of the AGM of Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-29 Beijer Electronics Group Årsredovisning 2021 för Beijer Electronics Group AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-27 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Financial Statement 2021: Record order intake and sales Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-27 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Bokslutskommuniké 2021: Rekord i orderingång och försäljning Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-17 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Inbjudan till presentation av Bokslutskommuniké 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-17 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Invitation to presentation of Financial Statement 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-13 Beijer Electronics Group Jenny Sjödahl is appointed President and CEO of Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-13 Beijer Electronics Group Jenny Sjödahl utses till VD och koncernchef i Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-03 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Nomination Committee Board Proposals for 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-03 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Valberedningens förslag till styrelse för 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-20 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB (publ) flyttar upp till Nasdaq Stockholms Mid Cap-segment Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-20 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB (publ) moves up to Nasdaq Stockholm Mid Cap segment Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-25 Beijer Electronics Group Change of operating segment reporting in Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-25 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB genomför förändring i rörelsesegmentsrapporteringen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-26 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Delårsrapport januari-september 2021: Väsentlig resultatförbättring driven av fortsatt god efterfrågan Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-26 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Interim report January-September 2021: Substantial earnings improvement driven by continued good demand Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-11 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Inbjudan till presentation av delårsrapport januari-september 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-11 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Invitation to presentation of Interim report Jan-Sept 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-27 Beijer Electronics Group Nomination Committee Appointed in Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-27 Beijer Electronics Group Valberedning utsedd i Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group signerar större avtal genom affärsenheten Westermo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group's business entity Westermo wins multi-million Euro contract Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-18 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Groups styrelse har beslutat om överlåtelse av egna aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-18 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group's Board of Directors has decided to sell own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-14 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Delårsrapport januari-juni 2021: Stort lyft i orderingången ger stabil bas för högre försäljning och förbättrade resultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-14 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Interim report January-June 2021: Big boost to order intake sets a stable base for higher sales and improved earnings Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-07 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Invitation to presentation of Interim report January-June 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-07 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Inbjudan till presentation av delårsrapport januari-juni 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-11 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group has concluded transfer of own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-11 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group har avslutat överlåtelse av egna aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-08 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB's Annual Report 2020 now available in English-Language Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-31 Beijer Electronics Group Change in number of shares and votes in Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-31 Beijer Electronics Group Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Groups styrelse har beslutat om överlåtelse av egna aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group's Board of Directors has decided to transfer own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Beijer Electronics Group Beslut fattade på årsstämman i Beijer Electronics Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Beijer Electronics Group Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Beijer Electronics Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-30 Beijer Electronics Group Change in number of shares and votes in Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-30 Beijer Electronics Group Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-21 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB emitterar C-aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-21 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB issues class C shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-21 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Delårsrapport januari-mars 2021: God orderingång bäddar för högre försäljning och förbättrade resultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-21 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Interim report January-March 2021: Good order intake paves the way for higher sales and improved earnings Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-19 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Invitation to presentation of Interim report January-March 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-19 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Inbjudan till presentation av delårsrapport januari-mars 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-31 Beijer Electronics Group Årsredovisning 2020 för Beijer Electronics Group AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-29 Beijer Electronics Group Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-29 Beijer Electronics Group Notice Convening the AGM of Beijer Electronics Group (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-17 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group förvärvar det tyska bolaget ELTEC Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-17 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group acquires the German company ELTEC Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-09 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Nomination Committee Board Proposals for 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-09 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Valberedningens förslag till styrelse för 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-28 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Bokslutskommuniké 2020: Återhämtning i efterfrågan ger förutsättningar för bättre utfall 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-28 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Financial Statement 2020: Demand recovery creates potential for better performance in 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-20 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Invitation to presentation of Financial Statement 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-20 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Inbjudan till presentation av Bokslutskommuniké 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

25 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3