Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-09-08 BE Group BE Group AB: BE Groups rörelseresultat för tredje kvartalet 2021 förväntas uppgå till minst 200 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-08 BE Group BE Group AB: BE Group's operating result for the third quarter 2021 is expected to amount to at least SEK 200 M Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-13 BE Group BE Group AB: BE Group Q2 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 13 Jul 2021 | BE Group

BE Group AB: BE Group Q2 2021

Andra kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade till 1 403 MSEK (935)
  • Underliggande rörelseresultatet ökade till 133 MSEK (28)
  • Lagervinster och -förluster uppgick till 25 MSEK (-2) och jämförelsestörande poster till 0 MSEK (-5)
  • Rörelseresultatet ökade till 158 MSEK (21)
  • Resultat efter skatt ökade till 127 MSEK (18)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 81 MSEK (95)
  • Resultat per aktie ökade till 9,74 kr (1,34)

VDs kommentar

Efter förra årets nedgång i andra och tredje kvartalet började efterfrågan successivt öka i slutet av året. En ökning som fortsatt under 2021 och som i kombination med stigande stålpriser och ökade bruttomarginaler gör att BE Group i andra kvartalet levererar ett mycket starkt resultat. Den underliggande rörelsemarginalen uppgick till 9,5 procent och är den bästa sedan börsintroduktionen 2006.

Försäljningen under andra kvartalet gick upp med 50 procent och det underliggande rörelseresultatet landade på 133 MSEK (28). För halvåret gick försäljningen upp med 22 procent och det underliggande rörelseresultatet ökade till 201 MSEK (70).

Fortsatt stigande stålpriser medförde lagervinster på 25 MSEK, att jämföra med lagerförluster om -2 MSEK samma period föregående år och rörelseresultatet ökade till 158 MSEK (21). För halvåret uppgick lagervinsterna till 43 MSEK (-13) och rörelseresultatet till 244 MSEK (17). Det skall i sammanhanget noteras att rörelseresultatet under första halvåret 2020 belastades med jämförelsestörande poster om -40 MSEK avseende centralisering av lager och produktion till Norrköping samt omstruktureringsprojektet i Baltikum.

Fortsatt återhämtning
Marknaden fortsätter att återhämta sig och materialpriserna som steg snabbt och mycket i slutet av förra året har fortsatt stiga både under första och andra kvartalet. På huvudmarknaderna är återhämtningen tydlig inom både bygg- och tillverkningsindustrin.

I tonnage räknat ligger första halvåret i paritet med 2019 och 7 procent under 2018 så det finns absolut utrymme för ytterligare återhämtning. Fler och fler blir vaccinerade och förhoppningen är att pandemin börjar närma sig slutet, men dock kvarstår en viss osäkerhet om hur den kan komma att påverka utvecklingen framöver.

Stålprisutvecklingen
Stålpriserna kommer att fortsätta stiga under tredje kvartalet och möjligen även i fjärde kvartalet. Analysföretag har hela tiden flyttat fram sin prognos över när toppen skall vara nådd. Efterfrågan bedöms vara hög kommande år och en högre prisnivå supporteras av fortsatta skyddstullar. Omställningen till hållbar produktion av stål kommer också att kräva en mer hållbar prisbild för stålproducenterna.

Framtiden
Rekord är till för att firas, och det skall vi göra, men rekord är också till för att slås. Vi fortsätter oförtrutet att bygga ett stabilt och långsiktigt lönsamt bolag. Fokus är fortsatt att arbeta med mindre och återkommande förbättringar inom alla delar av bolaget. I vissa fall handlar det om att gräva där vi står och i vissa fall handlar det om att kratta varsamt. Huvudsyftet är oavsett att förbättra kundernas upplevelse av att göra affärer med oss. Det handlar bland annat om hållbarhet, kompetens, leveranssäkerhet, erbjudande och tillgänglighet, kort och gott en god kundupplevelse.

Peter Andersson, VD och koncernchef

Vid frågor, vänligen kontakta:
Peter Andersson, VD och koncernchef
tel: 0706-53 76 55, e-post: peter.andersson@begroup.com

Christoffer Franzén, CFO
tel: 0705-46 90 05, e-post: christoffer.franzen@begroup.com

Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2021 kl. 18.30.

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2020 omsatte koncernen 3,7 miljarder kr. BE Group har cirka 630 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

2021-07-13 BE Group BE Group AB: BE Group Q2 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-13 BE Group BE Group AB: BE Group tidigarelägger rapporten för andra kvartalet 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-13 BE Group BE Group AB: BE Group brings forward the report for the second quarter 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-20 BE Group BE Group AB: BE Groups årsstämma 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-20 BE Group BE Group AB: BE Group's Annual General Meeting 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-20 BE Group BE Group AB: BE Group Q1 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-20 BE Group BE Group AB: BE Group Q1 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-31 BE Group BE Group AB: BE Groups rörelseresultat för första kvartalet 2021 bedöms bli bättre än förväntat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-31 BE Group BE Group AB: BE Group's operating result for the first quarter 2021 is estimated to be better than expected Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-26 BE Group BE Group AB: BE Group publishes the Annual Report for 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-26 BE Group BE Group AB: BE Group publicerar årsredovisning för 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-16 BE Group BE Group AB: Annual General Meeting in BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-16 BE Group BE Group AB: Kallelse till årsstämma i BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-29 BE Group BE Group AB: Penser Access: BE Group - Väl hanterat 2020 inför ljusare tider Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-28 BE Group BE Group AB: BE Group Year-end report 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-28 BE Group BE Group AB: BE Group bokslutskommuniké 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-23 BE Group BE Group AB: Penser Access: BE Group - Fortsatt positivt resultat och kassaflöde trots utmanande marknadsförutsättningar Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-21 BE Group BE Group AB: BE Group Q3 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-21 BE Group BE Group AB: BE Group Q3 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-09 BE Group BE Group AB: BE Groups valberedning inför årsstämma 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-09 BE Group BE Group AB: BE Group's Nomination Committee for the Annual General Meeting 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-17 BE Group BE Group AB: Penser Access: BE Group - Fortsatt starkt kassaflöde Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-16 BE Group BE Group AB: BE Group Q2 2020 - Improved gross margin and underlying result in line with last year Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-16 BE Group BE Group AB: BE Group Q2 2020 - Stärkt bruttomarginal och underliggande resultat i paritet med föregående år Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-29 BE Group BE Group AB: BE Group's Annual General Meeting 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-29 BE Group BE Group AB: BE Groups årsstämma 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-14 BE Group BE Group AB: Penser Access: BE Group - Noll visibilitet efter väl hanterat Q1'20 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-09 BE Group BE Group AB: BE Group Q1 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-09 BE Group BE Group AB: BE Group Q1 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-06 BE Group BE Group AB: BE Group har ändrat rapportdatum för första kvartalet 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-06 BE Group BE Group AB: BE Group has changed date for the release of Q1 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-02 BE Group BE Group AB: BE Group publicerar årsredovisning för 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-02 BE Group BE Group AB: BE Group publishes the Annual Report for 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-24 BE Group Annual General Meeting in BE Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-24 BE Group Kallelse till årsstämma i BE Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-20 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-16 BE Group BE Group AB: BE Groups förslag om utdelning på 1,75 kr per aktie dras tillbaka Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-16 BE Group BE Group AB: BE Group's proposal of dividend of SEK 1.75 per share is withdrawn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-12 BE Group BE Group AB: BE Group inleder process för att centralisera lagerhållning och produktion till Norrköping och stänga lagret i Malmö Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-12 BE Group BE Group AB: BE Group initiates process to centralize warehouse and production operations to Norrköping and the closure of the warehouse in Malmö Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-03 BE Group BE Group AB: Penser Access: BE Group - Väl hanterad inbromsning i Q4'19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-30 BE Group BE Group AB: BE Group Year-End Report 2019 - The Board of Directors proposes dividend of SEK 1.75 per share Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-30 BE Group BE Group AB: BE Group Bokslutskommuniké 2019 - Styrelsen föreslår utdelning på 1,75 kr per aktie Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-28 BE Group Ny CFO för BE Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-28 BE Group New CFO at BE Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-06 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-25 BE Group BE Group AB: Penser Access: BE Group - Inbromsningen fortsatte i Q3 Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-24 BE Group BE Group AB: BE Group Q3 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-24 BE Group BE Group AB: BE Group Q3 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-10 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-10 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-26 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-25 BE Group BE Group AB: Daniel Fäldt lämnar BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-25 BE Group BE Group AB: Daniel Fäldt is leaving BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-18 BE Group BE Group AB: Extra bolagsstämma i BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-18 BE Group BE Group AB: Extraordinary General Meeting of BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-26 BE Group BE Group AB: Extraordinary General Meeting in BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-26 BE Group BE Group AB: Kallelse till extrastämma i BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-23 BE Group BE Group AB: BE Group byter ordförande i samband med att Peter Andersson tillträder som ny VD den 1 oktober 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-23 BE Group BE Group AB: BE Group changes Chairman of the Board in conjunction with Peter Andersson taking office as CEO on October 1, 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-19 BE Group BE Group AB: Penser Access: BE Group - Fokus på lönsamhet före volym Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-18 BE Group BE Group AB: BE Group satsar stort i Norrköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-18 BE Group BE Group AB: Significant investments by BE Group in Norrköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-18 BE Group BE Group AB: BE Group Q2 2019 - Förbättrat resultat och kassaflöde Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-18 BE Group BE Group AB: BE Group Q2 2019 - Improved result and cash flow Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-04 BE Group BE Group AB: Peter Andersson ny VD och koncernchef för BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-04 BE Group BE Group AB: Peter Andersson new President and CEO of BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-10 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-09 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-26 BE Group BE Group AB: Penser Access: BE Group - Starkt kassaflöde med stabila utsikter Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-25 BE Group BE Group AB: BE Group's Annual General Meeting 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 BE Group BE Group AB: BE Groups årsstämma 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 BE Group BE Group AB: BE Group Q1 2019 - Improved cash flow Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 BE Group BE Group AB: BE Group Q1 2019 - Starkare kassaflöde Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-13 BE Group BE Group AB: Anders Martinsson ends his assignment as President and CEO of BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-13 BE Group BE Group AB: Anders Martinsson slutar som VD och koncernchef på BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-27 BE Group BE Group AB publishes the Annual Report for 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-27 BE Group BE Group AB publicerar årsredovisning för 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-25 BE Group Kallelse till årsstämma i BE Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-25 BE Group Annual General Meeting in BE Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-08 BE Group BE Group AB: Penser Access: BE Group - Utdelning och lönsamhetsförbättringar Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-31 BE Group BE Group Year-End Report 2018 - Improved result and cash flow during the fourth quarter, the Board of Directors proposes dividend of SEK 1.75 per share Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-31 BE Group BE Group Bokslutskommuniké 2018 - Starkare resultat och kassaflöde under fjärde kvartalet, styrelsen föreslår utdelning på 1,75 kr per aktie Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-25 BE Group The Nomination Committee for BE Group's Annual General Meeting 2019 has been appointed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-25 BE Group Valberedning till BE Groups årsstämma 2019 utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-24 BE Group Penser Access: BE Group - Försäljningslyft från ståltullar Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-23 BE Group BE Group Q3 2018 - Good growth and continued improved profitability Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-23 BE Group BE Group Q3 2018 - God tillväxt och fortsatt förbättrad lönsamhet Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-20 BE Group Penser Access: BE Group - Starkt kassaflöde, försäljning och rörelseresultat Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-19 BE Group BE Group Q2 2018 - Förbättrat underliggande rörelseresultat och kassaflöde Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-19 BE Group BE Group Q2 2018 - Improved underlying operating result and cash flow Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 BE Group Penser Access: BE Group - Starkaste kvartalet sedan 2008 Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-26 BE Group BE Group's Annual General Meeting 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 BE Group BE Groups årsstämma 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 BE Group BE Group Q1 2018 - En stark inledning på det nya året Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 BE Group BE Group Q1 2018 - A strong start to the new year Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 BE Group BE Group publishes the Annual Report for 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 BE Group BE Group publicerar årsredovisning för 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-26 BE Group Annual General Meeting in BE Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-26 BE Group Kallelse till årsstämma i BE Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-09 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-02 BE Group Penser Access: BE Group - Fortsatt stabil utveckling i kärnsegmenten Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-01 BE Group BE Group Bokslutskommuniké 2017 - Fortsatt förbättrat underliggande rörelseresultat och kassaflöde Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-01 BE Group BE Group Year-end Report 2017 - Continued improvement of underlying operating result and cash flow Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-23 BE Group BE Group AB has changed date for the release of Q4 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-23 BE Group BE Group AB har ändrat rapportdatum för Q4 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-26 BE Group Penser Access: BE Group - Ännu ett kliv mot ett lönsammare BE Group Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-24 BE Group BE Group Q3 2017 - Kraftigt förbättrat underliggande rörelseresultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-24 BE Group BE Group Q3 2017 - Strongly improved underlying operating result Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-22 BE Group BE Group AB's Nomination Committee for the Annual General Meeting 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-22 BE Group BE Group AB:s valberedning inför årsstämman 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-25 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-24 BE Group Penser Access: BE Group - Oväntat svaghet tillfällig Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-20 BE Group BE Group Q2 2017 - Continued and stable underlying operating result Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-20 BE Group BE Group Q2 2017 - Fortsatt stabilt underliggande rörelseresultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-26 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-30 BE Group BE Group to phase out loss making production unit in Eskilstuna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-30 BE Group BE Group avvecklar förlustverksamhet i Eskilstuna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-02 BE Group Penser Access: BE Group - Momentum och hävstång Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-27 BE Group BE Groups årsstämma 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-27 BE Group BE Group's Annual General Meeting 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-27 BE Group BE Group - Försäljning av fastighet i Tjeckien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-27 BE Group BE Group - Sale of property in the Czech Republic Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-27 BE Group BE Group Q1 2017 - Kraftigt förbättrat rörelseresultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-27 BE Group BE Group Q1 2017 - Significantly improved operating result Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-06 BE Group BE Group publishes the Annual Report for 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-29 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-17 BE Group BE Group publicerar årsredovisning för 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-16 BE Group KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BE GROUP Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-16 BE Group ANNUAL GENERAL MEETING IN BE GROUP AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-20 BE Group Penser Access: BE Group - Q4 når inte riktigt hela vägen Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-03 BE Group BE Group Q4 2016 - Volume growth on main markets and improved operating result Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-03 BE Group BE Group Q4 2016 - Volymtillväxt på huvudmarknaderna och förbättrat rörelseresultat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-22 BE Group New CFO appointed at BE Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-22 BE Group Ny CFO för BE Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-12 BE Group Andreas Karlsson is leaving BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-12 BE Group Andreas Karlsson lämnar BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-31 BE Group Penser Access: BE Group - Svarta siffror men svagt kassaflöde Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-25 BE Group BE Group Q3 2016 - Kraftigt förbättrat rörelseresultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-25 BE Group BE Group Q3 2016 - Strongly improved operating result Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-02 BE Group Penser Access: BE Group - Medvind från stålpriser och bättre struktur Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-20 BE Group BE Group Q2 2016 - förbättrat resultat och fortsatt starkt kassaflöde Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-20 BE Group BE Group Q2 2016 - improved earnings and continued strong cash flow Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-31 BE Group Change in the number of shares and votes in BE Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-31 BE Group Ändring av antalet aktier och röster i BE Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-18 BE Group New Group Sourcing Director at BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-18 BE Group Ny inköpsdirektör på BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-12 BE Group EP Access: BE Group - Struktur och lönsamhet förbättras i tuff marknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-11 BE Group Record date for the reverse share split of the company's shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-11 BE Group Avstämningsdag för sammanläggningen av bolagets aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-28 BE Group BE Groups årsstämma 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-28 BE Group BE Group's Annual General Meeting 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-22 BE Group BE Group Q1 2016 - starkt kassaflöde Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-22 BE Group BE Group Q1 2016 - strong cash flow Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-07 BE Group BE Group publishes the Annual Report for 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-07 BE Group BE Group publicerar årsredovisning för 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-05 BE Group BE Group genomför struktur- och organisationsförändring Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-05 BE Group BE Group makes changes in structure and organization Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-30 BE Group BE Group closes loss-makers in Czech Republic and Slovakia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-30 BE Group BE Group avvecklar förlustkällor i Tjeckien och Slovakien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-29 BE Group ANNUAL GENERAL MEETING IN BE GROUP AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-29 BE Group KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BE GROUP Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-19 BE Group EP Access: BE Group - Viss stabilisering i väntan på bättre marknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-10 BE Group BE Group bokslutskommuniké 2015 - ökat tonnage trots utmanande marknad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-10 BE Group BE Group year-end report 2015 - increased tonnage despite challenging market Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-27 BE Group BE Group: EP Access - Växer bra på hemmamarknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-22 BE Group BE Group Q3 2015 - ökat tonnage i Sverige och Finland trots utmanande marknad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-22 BE Group BE Group Q3 2015 - increased tonnage in Sweden and Finland, despite challenging market Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-31 BE Group Ändring av antal aktier och röster i BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-31 BE Group Change in the number of shares and votes in BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-20 BE Group BE Group: EP Access - Händelsefull höst att vänta Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-17 BE Group BE Group Q2 2015 - continued positive development Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-17 BE Group BE Group Q2 2015 - fortsatt positiv utveckling Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-09 BE Group BE Group's rights issue of MSEK 260 oversubscribed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-09 BE Group BE Groups nyemission om 260 Mkr övertecknades Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-15 BE Group Offentliggörande av prospekt avseende nyemissionen i BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-15 BE Group Publication of prospectus in connection with rights issue in BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-07 BE Group BE Group's Annual General Meeting 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-07 BE Group BE Groups årsstämma 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-06 BE Group The Board of BE Group resolves on terms for the rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-06 BE Group Styrelsen i BE Group fastställer villkor för företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-28 BE Group BE Group Q1 2015 - increased sales and rising daily shipments Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-28 BE Group BE Group Q1 2015 - ökad omsättning och stigande dagliga utleveranser Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-07 BE Group Kallelse till årsstämma i BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

2 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
26 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
26 Apr 2018 | Årsstämma 2017
19 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
23 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
31 Jan 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
25 Apr 2019 | Årsstämma 2018
26 Apr 2019 | Årligutdelning
18 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
18 Sep 2019 | Extrastämma 2019
24 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
30 Jan 2020 | Bokslutskommuniké 2019
9 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
29 Apr 2020 | Årsstämma 2019
29 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
30 Apr 2020 | Årligutdelning
16 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
21 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
28 Jan 2021 | Bokslutskommuniké 2020
20 Apr 2021 | Årsstämma 2020
20 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
21 Apr 2021 | Årligutdelning
13 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
15 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
21 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner