Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-07-22 Attana Attana increases focus on customer-centric operations Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-22 Attana Attana ökar fokus på kundcentrerad verksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Attana Attana förlänger forskningssamarbetsavtalet med ett av USA:s främsta universitetssjukhus inom biomedicinsk forskning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Attana Attana extends collaborative research agreement with leading US academic medical center for biomedical research Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-10 Attana Information about Attana's presentation at Småbolagsdagarna on June 14 at 20.00 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-10 Attana Information om Attanas presentation på Småbolagsdagarna den 14 juni kl. 20.00 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-18 Attana Attana now offers self sampling for expanded diagnostic testing capabilities with an updated CE IVD-marking Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-18 Attana Attana erbjuder självprovtagning för utökade diagnostiska testmöjligheter i en uppdaterad CE IVD-märkning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-06 Attana Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Attana AB, 556931-4106, fredagen den 6 maj 2022 i bolagets lokaler i Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 6 May 2022 | Attana

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Attana AB, 556931-4106, fredagen den 6 maj 2022 i bolagets lokaler i Stockholm

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman

Arne Nabseth valdes till ordförande.

Anders Ulrikson valdes till protokollförare.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Fastställdes enligt bilaga.

3. Val av en eller två justeringsmän

Teodor Aastrup valdes att jämte ordförande justera protokollet.

4. Prövande om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Sammankallad i enlighet med bolagsordningen.

5. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen föredrogs och framlades.

7. Beslut om
a. Fastställande av resultat- och balansräkningen

Fastställdes.

1.
b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Förlusten balanseras i ny räkning.

1.
c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Ingen av styrelsens ledamöter deltog i omröstningen.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Beslutades att revisorn arvoderas enligt godkänd löpande räkning.

Beslutades att styrelsearvode för externa ledamöter uppgår till två och ett halvt basbelopp vardera och till ordförande fem basbelopp.

9. Val av styrelse och revisor

Styrelse:

Arne Nabseth valdes till ledamot.

Ingemar Kihlström valdes till ledamot.

Lena Jendeberg valdes till ledamot.

Per Aniansson valdes till ledamot.

Teodor Aastrup valdes till ledamot.

Revisor:

Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB med Petter Gustafsson som huvudansvarig revisor valdes till revisor för kommande räkenskapsår.

10. Styrelsens förslag till bemyndigande

Beslutades att godkänna styrelsens förslag.

11. Annat ärende som ska tas upp på stämman
a. Beslutades att valberedningen till årsstämman 2023 består av de tre största aktieägarna införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 1 januari 2023 samt styrelsens ordförande.

12. Årsstämmans avslutande

Arne Nabseth avslutade årsstämman och det konstaterades att alla beslut fattades enhälligt.

2022-05-06 Attana Kvartalsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2022 i Attana AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-05 Attana Attana plans to move production of consumables to AroCell Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-05 Attana Attana planerar flytt av produktionen av förbrukningsvaror till AroCell Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-08 Attana Attana AB: Årsredovisning 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-08 Attana Kallelse till ordinarie årsstämma i Attana AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-29 Attana Updated track record demonstrates significantly increased success rate for drug candidates validated by Attana Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-29 Attana Uppdaterat track record visar på väsentligt ökad framgång för läkemedelskandidater validerade av Attana Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-15 Attana Ny studie som använt Attanas teknologi för att utveckla syntetiska antikroppar har publicerats Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-15 Attana New publication using Attana Technology for developing synthetic antibodies Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-08 Attana Information about Attana's presentation at Erik Penser Bank's Company Day on Mars 10 at 13.40 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-08 Attana Information om Attanas presentation på Erik Penser Banks Bolagsdag den 10 september kl. 13.40 Pressreleaser Visa Stäng
2022-02-27 Attana Attana is invited to present at Erik Penser Bank's Company Day on the 10[th] of March Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-27 Attana Attana är inbjuden att presentera på Erik Penser Banks Bolagsdag den 10e mars kl. 13.40 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-24 Attana Bokslutskommuniké för Attana AB för perioden 1 januari-31 december 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-18 Attana Attana has submitted a new patent application Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-18 Attana Attana har lämnat in en ny patentansökan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-17 Attana Attana receives a Cell™ 250 instrument order from a European Life Science company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-17 Attana Attana erhåller order för ett Cell™ 250 instrument från ett europeiskt Life Science bolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-09 Attana Attana och AroCell inleder diskussion för samarbete Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-09 Attana Attana and AroCell initiates discussion for collaboration Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-04 Attana Attana has signed a collaborative research agreement with a leading US academic medical center for biomedical research Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-04 Attana Attana har tecknat ett forskningssamarbetsavtal med ett av USA:s främsta universitetssjukhus inom biomedicinsk forskning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-30 Attana Attana: Uppdaterad agenda med ny diagnostikdata inför presentation på Stora Aktiedagen den 1 december kl. 10.30 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-30 Attana Attana: Updated agenda for Stora Aktiedagen on December 1 at 10.30 now including review of new diagnostic data Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-26 Attana Information about Attana's presentation at Stora Aktiedagen on December 1 at 10.30 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-26 Attana Information om Attanas presentation på Stora Aktiedagen den 1 december kl. 10.30 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-25 Attana Kvartalsrapport för perioden 1 juli - 30 september 2021 i Attana AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-18 Attana Attana and Triolab sign distribution agreement for all Attana products on the Swedish market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-18 Attana Attana och Triolab tecknar distributionsavtal för samtliga Attanas produkter på den svenska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-17 Attana Attana: Ny vetenskaplig artikel påvisar produktionspotential och effektivitet för det nya cVLP/S1-baserade COVID-19-vaccinet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-17 Attana Attana: New research article demonstrates production and efficacy potential for novel cVLP/S1-based COVID-19 vaccine Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-03 Attana Attana and Linnaeus University commence the second phase of testing with Region Kalmar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-03 Attana Attana och Linnéuniversitetet inleder andra fasen av diagnostiska tester tillsammans med Region Kalmar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-16 Attana Halvårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2021 i Attana AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-29 Attana Attana erhåller CE-IVD-märkning för sina första produkter inom klinisk diagnostik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-29 Attana Attana has obtained CE-IVD Marking for its first products within clinical diagnostics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-10 Attana Attana and Triolab sign MOU on distribution of Attana's diagnostic offer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-10 Attana Attana och Triolab tecknar intentionsavtal kring distribution av Attanas diagnostikerbjudande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-04 Attana Information om Attanas presentation på Småbolagsdagarna den 7 juni kl. 16.30 Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-01 Attana Information om Attanas presentation på Erik Penser Banks Bolagsdag den 3 juni kl. 16.20 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-25 Attana A recently published study on novel malaria vaccines features Attana's technology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-25 Attana Attanas teknologi medverkar i en nyligen publicerad studie om vaccin mot placental malaria Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-18 Attana Per Aniansson utsedd till ny ledamot i Attanas styrelse Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-18 Attana Per Aniansson appointed new member of Attana's Board Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-07 Attana Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Attana AB, 556931-4106, fredagen den 7 maj 2021 i bolagets lokaler i Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Attana Kvartalsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2021 i Attana AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 Attana Attana stärker det operationella teamet med fyra nya medarbetare varav en Chief Research Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 Attana Attana strengthens the operational team with four new employees, including a Chief Research Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-16 Attana Attana AB: Årsredovisning 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-06 Attana Kallelse till ordinarie årsstämma i Attana AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-30 Attana Attana Diagnostics - Expanded project scope with Linnaeus University and regulatory progress Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-30 Attana Attana Diagnostics - Utvidgad projektomfattning med Linnéuniversitetet och regulatoriska framsteg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-10 Attana Attana: Approval and initiation of clinical phase I/II study for the new COVID-19 vaccine developed by the team of Prof. Salanti Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-10 Attana Attana: Godkännande för att inleda kliniska fas I/II-studier för COVID-19-vaccinet utvecklat av Prof. Salanti Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-24 Attana Bokslutskommuniké för Attana AB för perioden 1 januari-31 december 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-11 Attana Attana implements organizational changes and accelerates the development of Attana Diagnostics with COVID-19 tests leading the way Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-11 Attana Attana genomför organisatoriska förändringar och accelererar utvecklingen av det diagnostiska affärsområdet med COVID-19-tester i spetsen Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-14 Attana Attana omnämnt i Pharma Publications med AVA™ som en ledande lösning på förbättrad SARS-CoV-2 testning och immunitetsprofilering Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-14 Attana Attana features in Pharma Publications with AVA™ as a leading-edge solution for improved SARS-CoV-2 testing and immunity profiling Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-13 Attana Attana: Nytt COVID-19 vaccin utvecklat av Prof. Salantis team gör stora framsteg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-07 Attana Attana deltar vid Biotech Showcase™ 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-07 Attana Attana will participate at Biotech Showcase™ 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-22 Attana Attana offentliggör utfall i företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-16 Attana Attana har slutfört en anläggningsregistrering och listning av medicinsk utrustning hos FDA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-16 Attana Attana completes FDA Medical Device Class 1 listing and facility registration Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-09 Attana Retrospektiv studie på Attanas track record publicerad i IBI visar banbrytande resultat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-09 Attana Retrospective study on Attana's track record published in IBI shows extraordinary results Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-04 Attana Attana receives contract research order from global pharma company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-04 Attana Attana får kontraktforskningsorder från globalt pharmabolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-01 Attana Kompletering, nu med korrekt bilaga. Attana offentliggör prospekt inför förestående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-01 Attana Kompletering: Attana offentliggör prospekt inför förestående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-01 Attana Attana offentliggör prospekt inför förestående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-30 Attana Penser access: Attana - Tar in nytt kapital Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-26 Attana Kvartalsrapport för perioden 1 juli - 30 september 2020 i Attana AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-09 Attana Extra bolagsstämman i Attana beslutar om företrädesemission om cirka 63,3 MSEK samt bemyndigande för en övertilldelningsemission om ytterligare 13 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-29 Attana Attana har erhållit en instrumentorder från globalt pharmabolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-29 Attana Attana receives an instrument order from global pharma company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-21 Attana Kallelse till EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Attana AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-21 Attana Notice to attend EXTRAORDINARY GENERAL MEETING in Attana AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-21 Attana Attana föreslår en företrädesemission om cirka 63,3 MSEK samt bemyndigande för en övertilldelningsemission om ytterligare 13 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-28 Attana Attana has submitted a new patent application Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-28 Attana Attana har lämnat in en ny patentansökan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-24 Attana Attana and ExpreS[2]ion Biotech have signed a Development & Supply Agreement Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-24 Attana Attana och ExpreS[2]ion Biotech har tecknat utvecklings och leveransavtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-17 Attana Attana CEO Teodor Aastrup presents the company's most recent progress at Erik Pensers Company Day ("Bolagsdag") September 24[th] Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-17 Attana Attanas VD Teodor Aastrup presenterar bolagets senaste framsteg på Erik Pensers Bolagsdag den 24e september Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-19 Attana Penser Access: Attana - Sjösätter ny teknikplattform Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-18 Attana Halvårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2020 i Attana AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-07 Attana Attana AB lånar  2 MSEK för marknads- och säljaktiviteter relaterade till "Attana Virus Analytics" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-24 Attana Attana lanserar Attana Cell 250 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-19 Attana Attana introduces Attana Virus Analytics to support global COVID-19 testing efforts Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-19 Attana Attana introducerar Attana Virus Analytics för att bistå globala testinsatser kring COVID-19 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-10 Attana Attana selected as one of seven companies listed at the Nordic Growth Market to present at the NMG "The Break Of A New Dawn" on Wednesday June 17[th] Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-10 Attana Attana är som ett av sju bolag inbjudna till NGMs "The Break Of A New Dawn" den 17 juni Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-07 Attana Attana expands global business development team Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-07 Attana Attana förstärker sitt affärsutvecklings- och säljteam Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-04 Attana Information om Attanas presentation vid Småbolagsdagen måndagen den 8 juni 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-26 Attana Attana deltar vid Småbolagsdagen måndagen den 8 juni 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-11 Attana Penser Access: Attana - COVID-19 påverkar både positivt och negativt Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-08 Attana Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Attana AB, 556931-4106, fredagen den 8 maj 2020 i bolagets lokaler i Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-08 Attana Kvartalsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2020 i Attana AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-29 Attana Attana AB: Årsredovisning 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-24 Attana Attana AB: Årsredovisning 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-21 Attana Attana AB stärker den operativa kassan för att färdigställa patentansökningar och säkerställa god kassalikviditet genom upptagande av lån om 2 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-15 Attana Attana presenterar på Erik Penser Banks Forskningsbolagsdagen torsdagen den 16 april 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-08 Attana Attana: KALLELSE TILL ORDINARIE STÄMMA I ATTANA AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 Attana Prof. Nicholls grupp vid Linneuniversitetet använder deras Attana Cell™ 200 instrument för ett nystartat Covid-19 projekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 Attana The team of Prof. Nicholls at the Linnaeus University employ their Attana Cell™ 200 instruments in their Covid-19 research Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-28 Attana Attana's collaboration with Prof. Salanti to develop a vaccine against COVID-19 elucidated by Life Science Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-28 Attana Attanas samarbete med Prof Salanti för utveckling av COVID-19 vaccin uppmärksammat av Life Science Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-16 Attana Attana AB will support and collaborate with Prof. Salanti in developing a vaccine against Coronavirus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-16 Attana Attana AB kommer supportera och samarbeta med Prof. Salantis team vid utveckling av Coronavirusvaccin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-28 Attana Attanas kund InDex Pharmaceuticals publicerar data om cobitolimods verkningsmekanism Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-28 Attana Attana's customer InDex Pharmaceuticals publishes mechanism of action data for their drug candidate cobitolimod Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-27 Attana Ny publikation - Attanas teknik har använts för utveckling av antibakteriella beläggningar till framtida kirurgiska implantat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-27 Attana New publication - Attana's technology employed in the development of antibacterial coatings for future surgical implants Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-26 Attana Penser Access: Attana - Hot och möjligheter från Coronaviruset Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-24 Attana Bokslutskommuniké för Attana AB för perioden 1 januari-31 december 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 Attana Attana lägger grunden för expansion i Nordamerika Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-05 Attana Attana deltar vid "11th Drug Discovery Innovation Programme", DDIP 2020, Munchen 23-24 april, 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-05 Attana Attana participates at the 11th Drug Discovery Innovation Programme, DDIP 2020, Munich April 23-24, 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-31 Attana En ny publikation där Attanas teknik möjliggör studier av jonvätskors tribologiska egenskaper Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-31 Attana New publication enabled by Attana technology to understand surface composition and kinetics of ion liquids at surfaces Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-24 Attana Attana utbildar säljare från HVD Life Sciences Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-16 Attana How dying cells prevent dangerous immune reactions. New receptor for treatment of autoimmune disease validated by German Cancer Research Centre using Attana Technology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-16 Attana Döende celler förhindrar farlig immunreaktion. German Cancer Research Centre och Attanas teknik validerar ny receptor för behandlign av autoimmuna sjukdommar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-18 Attana Penser Access: Attana - Effektivisera läkemedelsutveckling Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-13 Attana Information om Attanas deltagande vid Drug Discovery Innovation Programme, DDIP 2019, Barcelona 28-29 november 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-13 Attana Attana AB samarbetar med Erik Penser Bank Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-01 Attana New publication - Attana's technology employed to understand how the human secretome can induce cardiac regeneration and repair post myocardial infarction Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-29 Attana Kvartalsrapport för perioden 1 juli - 30 september 2019 i Attana AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-12 Attana Attana deltar vid "The First Congress of Clinical Biochemists and Laboratory Specialists of Serbia" konferensen, KKBLM, Belgrade, 27-29 november, 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-08 Attana Attana AB flyttar Q3-rapporten till fredagen den 29 november 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-31 Attana Attana presenterar vid Stora Aktiedagen Göteborg 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-25 Attana Attana deltar vid Drug Discovery Innovation Programme, DDIP 2019, Barcelona 28-29 november 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-24 Attana Attana: Succesfull treatment of dogs with cancer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-24 Attana Attana: Framgångsrik behandling av cancersjuka hundar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-23 Attana Information regarding Attana's presentation at National University of Singapore's Life Sciences day in Singapore September 20th Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-23 Attana Information om Attanas deltagande vid National Univeristy of Singapores Life Sciences-dag i Singapore 20 September Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-13 Attana Attana inbjudna att presentera vid National Univeristy of Singapores Life Sciences-dag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-13 Attana Attana invited to present at National University of Singapore's Life Sciences day Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-10 Attana Tilldelningen av aktier utan företräde i Attana slutförd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-06 Attana Företrädesemissionen i Attana AB tecknades till 235% Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-20 Attana Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2019 i Attana AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-19 Attana Attana AB offentliggör memorandum inför företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-09 Attana Protokoll från extra bolagsstämma i Attana AB 2019-08-09 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-18 Attana Kallelse till extra bolagsstämma i Attana AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-18 Attana Styrelsen i Attana AB kallar till extra bolagstämma och föreslår företrädesemission om 14,6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-13 Attana 2 MSEK order från Linnéuniversitetet - köper sitt andra Attana Cell™ 200 instrument Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-13 Attana 2 MSEK order from Linnaeus University - purchases their second Attana Cell™ 200 instrument Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 Attana Continues success for Attana's customer Dr. Mads Daugaard who has received a prestigious award to continue his research against childhood cancer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 Attana Attana: Fortsatt framgång för cancerforskaren Mads Daugaard Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-22 Attana Ny Attana publikation - Ökad träffsäkerhet hos nya läkemedel genom applicering av Attanas teknik för att förstå och optimera komplexa interaktioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-22 Attana New Attana publication - Increased target specificity for new drugs by applying Attana's technology to understand and optimize multivalent drug interactions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-14 Attana Attana: "For me, as a molecular cell biologist, it is very exciting to now be able to analyse and understand such complex tissues in detail" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-14 Attana Attana: "För mig, som en molekulär cellbiolog, är det mycket spännande att nu kunna analysera och i detalj förstå så komplexa system som vävnad" Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-06 Attana Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2019 i Attana AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-03 Attana New publication - Attana's technology was used to optimize affinity and efficacy of an antibody fragment for treatment of inflammatory diseases Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-03 Attana Ny publikation - Attanas teknik användes för att optimera affiniteten och efficacy för ett antikroppsfragment för behandling av inflammatoriska sjukdomar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 Attana Attana deltar vid Småbolagsdagen den 3 juni 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-12 Attana Ny publikation - Attanas teknik användes för att utveckla en specifik antikropp för behandling av inflammatoriska sjukdomar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-12 Attana New publication - Attana's technology was used to develop a specific antibody fragment for treatment of inflammatory diseases Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-05 Attana Protokoll från årsstämma i Attana AB 2019-04-05 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-28 Attana Attana AB: Uppdaterad årsredovisning 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-22 Attana Attana AB: Årsredovisning 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-20 Attana New publication - Attana's technology was used to develop an antibody for matching donor and patient for transplantations Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-20 Attana Ny publikation - Attanas teknik användes för att utveckla en antikropp för matchning av donator och patient vid transplantationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-07 Attana Attana: KALLELSE TILL ORDINARIE STÄMMA I ATTANA AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-25 Attana Attana AB Bokslutskommuniké, 1 januari-31 december 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-22 Attana Attana AB tidigarelägger årstämman till 5 april Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-11 Attana Attana AB erhåller lån från Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-25 Attana Attana har erhållit ett utbildningsuppdrag från ett ledande amerikanskt forskningsinstitut. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

19 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
25 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
5 May 2023 | Årsstämma 2022
5 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1