Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-04-06 Attana Kallelse till ordinarie årsstämma i Attana AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 6 Apr 2021 | Attana

Kallelse till ordinarie årsstämma i Attana AB

PLATS              Bolagets kontor, Greta Arwidssons väg 21, 114 19 Stockholm

DATUM            2021-05-07

TID                  15.00

KALLADE         Aktieägarna i Attana AB

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.
Val av ordförande vid stämman;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Prövande om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
7. Beslut om
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
b. disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
9. Val av styrelse och revisor;
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
a. beslut om valberedning inför årsstämman 2021

 

Årsredovisning finns på Bolagets webbplats; https://www.attana.com/investors/#financial-information (https://www.attana.com/investors/#corporate-governance) senast fredagen den 16 april.  

 

ANMÄLAN OM DELTAGANDE PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga på stämman skall dels senast den 29 april 2021 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken dels anmäla sig själv samt eventuellt ombud till Bolagets e-post; ir@attana.comeller skriftligen till Bolagets adress; Attana AB, Greta Arwidssons väg 21, 114 19 STOCKHOLM. Sådan anmälan skall vara bolaget tillhanda senast den 3 maj 2021.

 

2021-03-31

Attana AB

Styrelsen

 

För mer information, besök https://www.attana.com/investors/#corporate-governance

2021-03-30 Attana Attana Diagnostics - Expanded project scope with Linnaeus University and regulatory progress Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-30 Attana Attana Diagnostics - Utvidgad projektomfattning med Linnéuniversitetet och regulatoriska framsteg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-10 Attana Attana: Approval and initiation of clinical phase I/II study for the new COVID-19 vaccine developed by the team of Prof. Salanti Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-10 Attana Attana: Godkännande för att inleda kliniska fas I/II-studier för COVID-19-vaccinet utvecklat av Prof. Salanti Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-24 Attana Bokslutskommuniké för Attana AB för perioden 1 januari-31 december 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-11 Attana Attana implements organizational changes and accelerates the development of Attana Diagnostics with COVID-19 tests leading the way Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-11 Attana Attana genomför organisatoriska förändringar och accelererar utvecklingen av det diagnostiska affärsområdet med COVID-19-tester i spetsen Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-14 Attana Attana omnämnt i Pharma Publications med AVA™ som en ledande lösning på förbättrad SARS-CoV-2 testning och immunitetsprofilering Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-14 Attana Attana features in Pharma Publications with AVA™ as a leading-edge solution for improved SARS-CoV-2 testing and immunity profiling Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-13 Attana Attana: Nytt COVID-19 vaccin utvecklat av Prof. Salantis team gör stora framsteg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-07 Attana Attana deltar vid Biotech Showcase™ 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-07 Attana Attana will participate at Biotech Showcase™ 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-22 Attana Attana offentliggör utfall i företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-16 Attana Attana har slutfört en anläggningsregistrering och listning av medicinsk utrustning hos FDA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-16 Attana Attana completes FDA Medical Device Class 1 listing and facility registration Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-09 Attana Retrospektiv studie på Attanas track record publicerad i IBI visar banbrytande resultat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-09 Attana Retrospective study on Attana's track record published in IBI shows extraordinary results Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-04 Attana Attana receives contract research order from global pharma company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-04 Attana Attana får kontraktforskningsorder från globalt pharmabolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-01 Attana Kompletering, nu med korrekt bilaga. Attana offentliggör prospekt inför förestående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-01 Attana Kompletering: Attana offentliggör prospekt inför förestående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-01 Attana Attana offentliggör prospekt inför förestående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-30 Attana Penser access: Attana - Tar in nytt kapital Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-26 Attana Kvartalsrapport för perioden 1 juli - 30 september 2020 i Attana AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-09 Attana Extra bolagsstämman i Attana beslutar om företrädesemission om cirka 63,3 MSEK samt bemyndigande för en övertilldelningsemission om ytterligare 13 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-29 Attana Attana har erhållit en instrumentorder från globalt pharmabolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-29 Attana Attana receives an instrument order from global pharma company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-21 Attana Kallelse till EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Attana AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-21 Attana Notice to attend EXTRAORDINARY GENERAL MEETING in Attana AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-21 Attana Attana föreslår en företrädesemission om cirka 63,3 MSEK samt bemyndigande för en övertilldelningsemission om ytterligare 13 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-28 Attana Attana has submitted a new patent application Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-28 Attana Attana har lämnat in en ny patentansökan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-24 Attana Attana and ExpreS[2]ion Biotech have signed a Development & Supply Agreement Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-24 Attana Attana och ExpreS[2]ion Biotech har tecknat utvecklings och leveransavtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-17 Attana Attana CEO Teodor Aastrup presents the company's most recent progress at Erik Pensers Company Day ("Bolagsdag") September 24[th] Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-17 Attana Attanas VD Teodor Aastrup presenterar bolagets senaste framsteg på Erik Pensers Bolagsdag den 24e september Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-19 Attana Penser Access: Attana - Sjösätter ny teknikplattform Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-18 Attana Halvårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2020 i Attana AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-07 Attana Attana AB lånar  2 MSEK för marknads- och säljaktiviteter relaterade till "Attana Virus Analytics" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-24 Attana Attana lanserar Attana Cell 250 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-19 Attana Attana introduces Attana Virus Analytics to support global COVID-19 testing efforts Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-19 Attana Attana introducerar Attana Virus Analytics för att bistå globala testinsatser kring COVID-19 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-10 Attana Attana selected as one of seven companies listed at the Nordic Growth Market to present at the NMG "The Break Of A New Dawn" on Wednesday June 17[th] Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-10 Attana Attana är som ett av sju bolag inbjudna till NGMs "The Break Of A New Dawn" den 17 juni Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-07 Attana Attana expands global business development team Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-07 Attana Attana förstärker sitt affärsutvecklings- och säljteam Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-04 Attana Information om Attanas presentation vid Småbolagsdagen måndagen den 8 juni 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-26 Attana Attana deltar vid Småbolagsdagen måndagen den 8 juni 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-11 Attana Penser Access: Attana - COVID-19 påverkar både positivt och negativt Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-08 Attana Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Attana AB, 556931-4106, fredagen den 8 maj 2020 i bolagets lokaler i Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-08 Attana Kvartalsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2020 i Attana AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-29 Attana Attana AB: Årsredovisning 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-24 Attana Attana AB: Årsredovisning 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-21 Attana Attana AB stärker den operativa kassan för att färdigställa patentansökningar och säkerställa god kassalikviditet genom upptagande av lån om 2 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-15 Attana Attana presenterar på Erik Penser Banks Forskningsbolagsdagen torsdagen den 16 april 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-08 Attana Attana: KALLELSE TILL ORDINARIE STÄMMA I ATTANA AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 Attana Prof. Nicholls grupp vid Linneuniversitetet använder deras Attana Cell™ 200 instrument för ett nystartat Covid-19 projekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 Attana The team of Prof. Nicholls at the Linnaeus University employ their Attana Cell™ 200 instruments in their Covid-19 research Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-28 Attana Attana's collaboration with Prof. Salanti to develop a vaccine against COVID-19 elucidated by Life Science Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-28 Attana Attanas samarbete med Prof Salanti för utveckling av COVID-19 vaccin uppmärksammat av Life Science Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-16 Attana Attana AB will support and collaborate with Prof. Salanti in developing a vaccine against Coronavirus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-16 Attana Attana AB kommer supportera och samarbeta med Prof. Salantis team vid utveckling av Coronavirusvaccin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-28 Attana Attanas kund InDex Pharmaceuticals publicerar data om cobitolimods verkningsmekanism Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-28 Attana Attana's customer InDex Pharmaceuticals publishes mechanism of action data for their drug candidate cobitolimod Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-27 Attana Ny publikation - Attanas teknik har använts för utveckling av antibakteriella beläggningar till framtida kirurgiska implantat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-27 Attana New publication - Attana's technology employed in the development of antibacterial coatings for future surgical implants Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-26 Attana Penser Access: Attana - Hot och möjligheter från Coronaviruset Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-24 Attana Bokslutskommuniké för Attana AB för perioden 1 januari-31 december 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 Attana Attana lägger grunden för expansion i Nordamerika Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-05 Attana Attana deltar vid "11th Drug Discovery Innovation Programme", DDIP 2020, Munchen 23-24 april, 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-05 Attana Attana participates at the 11th Drug Discovery Innovation Programme, DDIP 2020, Munich April 23-24, 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-31 Attana En ny publikation där Attanas teknik möjliggör studier av jonvätskors tribologiska egenskaper Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-31 Attana New publication enabled by Attana technology to understand surface composition and kinetics of ion liquids at surfaces Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-24 Attana Attana utbildar säljare från HVD Life Sciences Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-16 Attana How dying cells prevent dangerous immune reactions. New receptor for treatment of autoimmune disease validated by German Cancer Research Centre using Attana Technology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-16 Attana Döende celler förhindrar farlig immunreaktion. German Cancer Research Centre och Attanas teknik validerar ny receptor för behandlign av autoimmuna sjukdommar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-18 Attana Penser Access: Attana - Effektivisera läkemedelsutveckling Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-13 Attana Information om Attanas deltagande vid Drug Discovery Innovation Programme, DDIP 2019, Barcelona 28-29 november 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-13 Attana Attana AB samarbetar med Erik Penser Bank Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-01 Attana New publication - Attana's technology employed to understand how the human secretome can induce cardiac regeneration and repair post myocardial infarction Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-29 Attana Kvartalsrapport för perioden 1 juli - 30 september 2019 i Attana AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-12 Attana Attana deltar vid "The First Congress of Clinical Biochemists and Laboratory Specialists of Serbia" konferensen, KKBLM, Belgrade, 27-29 november, 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-08 Attana Attana AB flyttar Q3-rapporten till fredagen den 29 november 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-31 Attana Attana presenterar vid Stora Aktiedagen Göteborg 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-25 Attana Attana deltar vid Drug Discovery Innovation Programme, DDIP 2019, Barcelona 28-29 november 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-24 Attana Attana: Succesfull treatment of dogs with cancer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-24 Attana Attana: Framgångsrik behandling av cancersjuka hundar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-23 Attana Information regarding Attana's presentation at National University of Singapore's Life Sciences day in Singapore September 20th Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-23 Attana Information om Attanas deltagande vid National Univeristy of Singapores Life Sciences-dag i Singapore 20 September Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-13 Attana Attana inbjudna att presentera vid National Univeristy of Singapores Life Sciences-dag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-13 Attana Attana invited to present at National University of Singapore's Life Sciences day Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-10 Attana Tilldelningen av aktier utan företräde i Attana slutförd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-06 Attana Företrädesemissionen i Attana AB tecknades till 235% Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-20 Attana Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2019 i Attana AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-19 Attana Attana AB offentliggör memorandum inför företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-09 Attana Protokoll från extra bolagsstämma i Attana AB 2019-08-09 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-18 Attana Kallelse till extra bolagsstämma i Attana AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-18 Attana Styrelsen i Attana AB kallar till extra bolagstämma och föreslår företrädesemission om 14,6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-13 Attana 2 MSEK order från Linnéuniversitetet - köper sitt andra Attana Cell™ 200 instrument Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-13 Attana 2 MSEK order from Linnaeus University - purchases their second Attana Cell™ 200 instrument Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 Attana Continues success for Attana's customer Dr. Mads Daugaard who has received a prestigious award to continue his research against childhood cancer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 Attana Attana: Fortsatt framgång för cancerforskaren Mads Daugaard Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-22 Attana Ny Attana publikation - Ökad träffsäkerhet hos nya läkemedel genom applicering av Attanas teknik för att förstå och optimera komplexa interaktioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-22 Attana New Attana publication - Increased target specificity for new drugs by applying Attana's technology to understand and optimize multivalent drug interactions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-14 Attana Attana: "For me, as a molecular cell biologist, it is very exciting to now be able to analyse and understand such complex tissues in detail" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-14 Attana Attana: "För mig, som en molekulär cellbiolog, är det mycket spännande att nu kunna analysera och i detalj förstå så komplexa system som vävnad" Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-06 Attana Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2019 i Attana AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-03 Attana New publication - Attana's technology was used to optimize affinity and efficacy of an antibody fragment for treatment of inflammatory diseases Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-03 Attana Ny publikation - Attanas teknik användes för att optimera affiniteten och efficacy för ett antikroppsfragment för behandling av inflammatoriska sjukdomar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 Attana Attana deltar vid Småbolagsdagen den 3 juni 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-12 Attana Ny publikation - Attanas teknik användes för att utveckla en specifik antikropp för behandling av inflammatoriska sjukdomar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-12 Attana New publication - Attana's technology was used to develop a specific antibody fragment for treatment of inflammatory diseases Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-05 Attana Protokoll från årsstämma i Attana AB 2019-04-05 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-28 Attana Attana AB: Uppdaterad årsredovisning 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-22 Attana Attana AB: Årsredovisning 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-20 Attana New publication - Attana's technology was used to develop an antibody for matching donor and patient for transplantations Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-20 Attana Ny publikation - Attanas teknik användes för att utveckla en antikropp för matchning av donator och patient vid transplantationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-07 Attana Attana: KALLELSE TILL ORDINARIE STÄMMA I ATTANA AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-25 Attana Attana AB Bokslutskommuniké, 1 januari-31 december 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-22 Attana Attana AB tidigarelägger årstämman till 5 april Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-11 Attana Attana AB erhåller lån från Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-25 Attana Attana har erhållit ett utbildningsuppdrag från ett ledande amerikanskt forskningsinstitut. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

25 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
8 May 2020 | Årsstämma 2019
8 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
11 May 2020 | Årligutdelning
27 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
27 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
25 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
7 May 2021 | Årsstämma 2020
7 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
10 May 2021 | Årligutdelning
17 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
26 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
24 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner