Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2024-05-15 Arcoma Kommuniké från årsstämma i Arcoma Aktiebolag den 15 maj 2024 Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 15 May 2024 | Arcoma

Kommuniké från årsstämma i Arcoma Aktiebolag den 15 maj 2024

PRESSRELEASE

2024-05-15

Kommuniké från årsstämma i Arcoma Aktiebolag den 15 maj 2024

Idag, den 15 maj 2024, hölls årsstämma i Arcoma Aktiebolag. Nedan följer en
sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig
majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i
enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse, innebärande att
ingen vinstutdelning lämnas för 2023 samt att disponibla medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Val och arvodering av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Lars Kvarnhem,
Jan Wahlström och Mats Thorén som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Lars Kvarnhem omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen
ska utgå med sammantaget 600 000 kronor, att fördelas med 400 000 kronor till
styrelseordföranden och med 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Årsstämman beslutade slutligen i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Torbjörn
Carlsnäs som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och
godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med
eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till 1 318 556 aktier, vilket motsvarar 10 procent av samtliga aktier i bolaget per dagen för kallelsen.

Beslut om ändring i bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen genom att (i) införa en ny § 7 i bolagets bolagsordning i enlighet med nedanstående lydelse, samt (ii) ändrar § 11 med anledning av att lagen som det hänvisas till har bytt namn.

§ 7 Ort för bolagsstämma, insamling av fullmakter, poströstning, och digital bolagsstämma

Bolagsstämma får hållas, förutom där bolaget har sitt säte, i Stockholm. Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen. Dessutom får styrelsen besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

Som en följd av införandet av den nya paragrafen numreras de existerande paragraferna 7-10 i bolagsordningen om.

Växjö den 15 maj 2024
Arcoma Aktiebolag (publ)

Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).
För mer information om bolaget besök www.arcoma.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Leire, VD, mattias.leire@arcoma.se , 0766-66 54 88
Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 15 maj 2024 kl. 15.00

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/

Bilaga


2024-04-26 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Arcoma - Tillväxtmomentum drivet av fortsatt hög aktivitet i Nordamerika Pressreleaser Visa Stäng
2024-04-25 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Intervju med Arcoma - Carnegie Investment Bank - 25 april 2024 Pressreleaser Visa Stäng
2024-04-25 Arcoma Kvartalsrapport Q1 2024 – Ett mycket starkt första kvartal där nettoomsättningen ökar med 24%, och EBITDA marginal når 14% (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2024-04-09 Arcoma Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2024-04-04 Arcoma Årsredovisning 2023 är nu publicerad Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-01 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Arcoma Group - 4 minutes by Penser Pressreleaser Visa Stäng
2024-01-30 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Intervju med Arcoma - Carnegie Investment Bank - 30 jan 2024 Pressreleaser Visa Stäng
2024-01-30 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Arcoma - Rekordstarkt Q4 skapar starkt momentum in i 2024 Pressreleaser Visa Stäng
2024-01-29 Arcoma Bokslutskommuniké 2023 – REKORDSTARKT KVARTAL, NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKAR MED 24%, EBITDA ÖKAR MED 134% (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2024-01-25 Arcoma Arcoma AB tidigarelägger publicering av delårsrapport för oktober-december 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-12-20 Arcoma Arcoma välkomnar ny ägarstruktur efter Sunstone Life Science Ventures försäljning av aktier Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-30 Arcoma Arcoma byter likviditetsgarant och Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-17 Arcoma Valberedning utsedd inför årsstämma 2024 i Arcoma AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-27 Penser Access Penser Access: Tillväxt och marginal i Q3 understryker skalbarhet - Acroma Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-26 Penser Access Penser Access: Intervju med Arcoma - Erik Penser Bank - 26 oktober 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-26 Arcoma Kvartalsrapport Q3 2023 – Stark tillväxt och lönsamhet – Nettoomsättningen ökar med 24%, EBITDA ökar med 37% (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-18 Penser Access Penser Access: God tillväxt i normaliserat marknadsklimat - Arcoma Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-17 Arcoma Kvartalsrapport Q2 2023 – Fortsatt tillväxt – Omsättningen ökar med 24% (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-05 Arcoma Tarik Cengiz utses till ny Global Sales Director och Jesper Lindroos blir ny COO. Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-12 Arcoma Arcoma signs distribution agreement with Canon Korea Inc. Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3