Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2020-05-15 ArcAroma ArcAroma AB: 200515 Komplettering Kallelse till årsstämma i ArcAroma AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-15 ArcAroma ArcAroma AB: 200515 Kallelse till årsstämma i ArcAroma AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-07 ArcAroma ArcAroma AB: 200507 Delårsrapport Q1 Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 7 May 2020 | ArcAroma

ArcAroma AB: 200507 Delårsrapport Q1

Delårsrapport Q1 ARCAROMA – 1 januari 2020 – 31 mars 2020

Redo för försäljningsoffensiv när marknaderna normaliseras


Sammanfattning av första kvartalet januari-mars 2020*

 • Rörelsens intäkter uppgick till 3,1 (6,0) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -5,8 (-2,7) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -9,0 (-3,2) MSEK.
 • Totalresultatet uppgick till -9,8 (-3,2) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,72 (-0,33) SEK.

 *Jämförelsesiffror inom parentes avser februari – april 2019  

Med ”Bolaget”, ”ArcAroma” avses ArcAroma AB med organisationsnummer 556586 – 1985.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Processverifiering av oliveCEPT® hos en kund i Grekland visade på en extraktionsökning om ca. 10% i kombination med en halverad extraktionstid. Detta ger en fördelaktig kundnytta både i termer av ekonomi och produktkvalité.
 • ArcAroma genomförde en riktad nyemission av aktier om ca 20 MSEK. Emissionen omfattade 1 021 448 B-aktier, motsvarande cirka 8,23 procent av kapitalet, genomfördes till en begränsad grupp investerare med stöd av bemyndigande till styrelsen från årsstämman i oktober 2019. Teckningskursen uppgick till 19,58 SEK per aktie.
 • ArcAroma stärkte kompetensen inom FoodTech genom rekrytering av Pierluigi Decio som Business Development Director för medelhavsområdet. Fokus framöver kommer att bli på marknadsaktiviteter och applikationsområden inom FoodTech.
 • juiceCEPT®-enheten som levererats till Kiviks musteri överträffade den utlovade produktionsökningen genom att uppnå 4,8% ökat produktionsutfall.
 • ArcAromas första oliveCEPT®-enhet i Marocko såldes till producenten Atlas Olive Oils, som installerade enheten i september 2019. Vid slutet av olivoljesäsongen 2019–2020 konstaterades att oliveCEPT® väsentligt hade förbättrat produktionsnivån hos Atlas Olive Oils.
 • Mats Narfeldt har rekryterats som ny CFO till ArcAroma AB. Mats kommer med sin breda erfarenhet att vara ett stöd i bolagets fortsatta utveckling och tillväxt. Han kommer att bidra såväl i optimeringen av interna processer och digitalisering som i affärsrelaterade frågor och projekt. Mats ersatte Lars Josefsson som gått i pension.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • På grund av COVID-19 pandemin och dess negativa påverkan på affärsmöjligheterna beslutade ArcAroma att från den 6 april varsla all personal i Sverige om korttidspermittering. ArcAroma avvaktar med nya utvecklingsprojekt tills att en kontinuerlig försäljning har uppnåtts.
 • Baserat på spridningen av COVID-19, med nuvarande läge i samhället och bolagets ambition att så många som möjligt skall ha möjlighet att delta på årsstämman, har ArcAromas styrelse tagit beslut att skjuta upp årsstämman till den 17 juni 2020.
 • ArcAroma lanserar #WeAreArcAroma – en video-serie intervjuer med medarbetarna på företaget.
 • EU har preliminärt godkänt en patentansökan avseende behandling med CEPT® före biogasproduktion. När formellt godkännande därefter erhålls, kommer EU-patentet att valideras i de europeiska länder som har kommersiellt intresse för denna industriella applikation.

                                                                                      

Finansiell översikt

Koncern

    Januari-mars
2020
3 mån
Februari-april
2019
3 mån
Maj-december
2019
8 mån
Rörelsens intäkter, MSEK   3,1   6,0 9,4
EBITDA, MSEK   -5,8 -2,7 -13,2
Resultat efter finansnetto, MSEK   -9,0 -3,2 -20,7
Totalresultat, MSEK   -9,8 -3,2 -14,6
Resultat per aktie   -0,72 -0,33 -1,82
           

Moderbolag

    Januari-mars
2020
3 mån
Februari-april
2019
3 mån
Maj-december
2019
8 mån
Rörelsens intäkter, MSEK   3,0   6,1 10,5
EBITDA, MSEK   -6,1 -2,1 -10,6
Resultat efter finansnetto, MSEK   -8,9 -3,5 -18,0
Totalresultat, MSEK   -8,9 -4,1 -19,9
Resultat per aktie   -0,71 -0,42 -1,75

VD har ordet

”Redo för försäljningsoffensiv när marknaderna normaliseras”

För ArcAroma inleddes året med hög aktivitet och ett betydande intresse från kunderna inom samtliga applikationsområden för affärsområdet FoodTech. Vi förde affärsförhandlingar med flera presumtiva kunder avseende oliveCEPT® och juiceCEPT®. Från mitten av mars, då Corona-pandemin till fullo slog mot våra kunders verksamheter, har investeringar låg prioritet. Resultatet är att den potentiella orderingångens intäkter pausas och skjuts på framtiden. Även utvecklingsprojekt för nya applikationer som Cerealiq (havremjölk) och dynaCEPT® har påverkats.

Vår fasta övertygelse är emellertid att detta är tillfälliga effekter och vi ser ljust på framtiden för bolaget och bedömer att den underliggande efterfrågan är fortsatt stark, kanske till och med ännu större nu när Europas länder stimulerar sina ekonomier. I den mån marknaden öppnas upp för resande under sommaren är jag  övertygad om att kassaflödespåverkande intäkter på cirka 15 MSEK från vår orderbacklog på 23 MSEK kommer att realiseras under 2020.

Vår taktik för att möta osäkerheten och parera effekterna av Corona-krisen vilar på tre ben:

För det första har vi snabbt vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna. ArcAromas svenska medarbetare är korttidspermitterade med 60 procent men den nivån kan snabbt växlas ned igen när våra marknader normaliseras. Vi har även reducerat en stor del av våra externa kostnader för bl.a. utvecklingsarbete som dock relativt snabbt kan växlas upp till normal nivå. Sammantaget innebär besparingsåtgärder och statligt stöd att kostnadsmassan minskas med cirka 1,7 MSEK motsvarande 55 procent per månad jämfört med det första kvartalet. Med det sagt vill jag även påminna om att bolagets finansiella ställning är robust. Genom den riktade nyemissionen på cirka 20 miljoner kronor som genomfördes i februari har vi säkrat bolagets likviditetsbehov för mer än tolv månader framåt, givet ett pessimistiskt scenario för verksamhetens intäkter.

För det andra utnyttjar vi tiden till att förbereda oss för ett normalläge efter Corona-krisen. Vi har valt att behålla vår egen säljorganisation i Sverige, Grekland, Italien och Kina intakt och fortsätter att underhålla samtliga dialoger med kunder och presumtiva kunder i Europa och i Kina. Även om vi i nuläget inte kan göra avslut på distans, beroende på att kunderna i nuläget avvaktar med större investeringar, så har vi erforderliga resurser och beredskap för att inleda förhandlingar och göra avslut när marknaderna återgår till det normala.

Vi bedömer att Corona-pandemin inte nämnvärt kommer att påverka olivoljesäsongen negativt, däremot väntas efterfrågan på oliveCEPT® bli något lägre än vad vi tidigare bedömde. Order kommer bokas normalt i juni-oktober och leveranser görs i augusti-november. Vi har under våren som tredje insats förstärkt vår säljorganisation för bearbetning av Medelhavsländerna genom att rekrytera en person med bas i Milano som har mångårig erfarenhet av branschen. Vi har också stärkt vårt lokala nätverk i Italien med agenter i Toscana, Puglia, Kalabrien och Sicilien – de regioner som står för 85 procent av landets olivoljeproduktion. 

Den ökade processprestandan för oliveCEPT® har förbättrat extraktionen ur råvaran med 8-10 procent och vi får positiva omdömen från olivoljetillverkarna. Vi tror att EU:s stöd till innovativa investeringar i jordbrukssektorn kan gynna vår försäljning: oliveCEPT® är en investering i ”rätt” storlek med attraktiv förräntning som också backas upp av validerade processdata. Denna stödform rullas nu ut i Grekland medan Italien och Spanien står på tur.

JuiceCEPT®+ är validerad av kund för förlängd hållbarhet och har tagits mycket väl emot av premiumtillverkarna av juice. Affärerna bromsas kortsiktigt av det faktum att premiumjuice med kort hållbarhet säljer sämre i dessa tider. Vi ser däremot just nu en stor potential på den kinesiska äppeljuicemarknaden. Vårt kinesiska bolag har intensifierat bearbetning av detta kundsegment. Testerna på Kiviks musteri den gångna säsongen visade på fem procent ökad extraktion av äpplen, vilket är ett starkt försäljningsargument. För mer detaljerad information om bolagets applikationer och marknader hänvisar vi till den nyligen publicerade årsredovisningen 2019.

Sist men inte minst så gör vi vad vi kan för att skydda våra medarbetare mot smittan. Vi ser alla fram emot en normaliserad arbetssituation.  Vi har arbetat fram ett nytt kommunikationskoncept för sociala medier – #WeAreArcAroma – för att skapa en bättre känsla för bolaget, såväl internt som externt.  Vi är redo att gå på offensiven.

Johan Möllerström
VD, ArcAroma AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, VD,  johan.mollerstrom@arcaroma.com , (+46) 768 – 86 81 78, Peter Ahlgren, Styrelseordförande,  peter.ahlgren@arcaroma.com

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail:  certifiedadviser@penser.se .

Denna information är sådan information som ArcAroma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappershandel.

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2020 klockan 08:30 CET.

Hela Delårsrapport Q1 finns som bilaga.

Bilaga

2020-04-17 ArcAroma ArcAroma AB: 200417 Publicering av Årsredovisning 20190501-20191231 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-15 ArcAroma ArcAroma AB: 200415 Godkänt patent i EU Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-15 ArcAroma ArcAroma AB: 200415 Approved patent in the EU Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-14 ArcAroma ArcAroma AB: 200414 ArcAroma Launches #WeAreArcAroma – A Behind The Scenes video series Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-14 ArcAroma ArcAroma AB: 200414 ArcAroma Lanserar #WeAreArcAroma – Bakom kulisserna video-serie Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-06 ArcAroma ArcAroma AB: 200406 ArcAroma senarelägger årsstämman med anledning av COVID-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-03 ArcAroma ArcAroma AB: 200403 ArcAroma minskar tillfälligt kostnadsbasen för att stå starkare när Europa öppnar upp igen Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-31 ArcAroma ArcAroma AB: 200331 ArcAroma informs about OptiFreeze´s sales prognosis Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-31 ArcAroma ArcAroma AB: 200331 ArcAroma informerar om OptiFreezes försäljningsprognos Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-30 ArcAroma ArcAroma AB: 200330 ArcAroma rekryterar ny CFO Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-16 ArcAroma ArcAroma AB: 200316 Bolagspresentation ArcAroma på Erik Penser Banks Bolagsdag Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-10 ArcAroma ArcAroma AB: 200310 ArcAromas oliveCEPT® förbättrar produktionen hos Atlas Olive Oils i Marocko Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-10 ArcAroma ArcAroma AB: 200310 ArcAroma’s oliveCEPT® improves production at Atlas Olive Oils in Morocco Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-05 ArcAroma ArcAroma AB: 200305 ArcAroma ökar Kiviks Musteris produktion med 4,8 % Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-05 ArcAroma ArcAroma AB: 200305 ArcAroma achieves 4.8% yield increase at Kiviks Musteri in Sweden Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-02 ArcAroma ArcAroma AB: 200302 ArcAroma stärker kompetensen inom FOODTECH Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-02 ArcAroma ArcAroma AB: 200302 ArcAroma strengthens the expertise in FOODTECH Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-13 ArcAroma ArcAroma AB: 200213 ArcAroma AB har genomfört en riktad nyemission om cirka 20 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-12 ArcAroma ArcAroma AB: 200212 ArcAroma AB avser att genomföra en riktad nyemission Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-12 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: Penser Access: ArcAroma Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-11 ArcAroma ArcAroma AB: 200211 Bokslutskommuniké 2019 (8 månader) Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-11 ArcAroma ArcAroma AB: 200211 Bokslutskommuniké 2019 (8 månader) Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-05 ArcAroma ArcAroma AB: 200205 oliveCEPT® ökar produktionen med 10 % hos Grekiska Agioi Apostolois Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-05 ArcAroma ArcAroma AB: 200205 oliveCEPT® proves 10 % yield increase at Agioi Apostoloi in Greece Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-27 ArcAroma ArcAroma AB: 191227 Godkänt patent i Japan Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-18 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: Penser Access: ArcAroma - Mot positivt kassaflöde H1'20 Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-12 ArcAroma ArcAroma AB: 191212 Delårsrapport Q2 ArcAroma 1 maj 2019 - 31 oktober 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-02 Arc Aroma Pure ArcAroma AB: 191202 Rättelse av pressmeddelande angående första demonstrationen av oliveCEPT® på franska olivoljemarknaden Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-02 Arc Aroma Pure ArcAroma AB: 191202 Correction of press release regarding first demonstrations of oliveCEPT® on the French olive oil market Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-02 Arc Aroma Pure ArcAroma AB: 191202 First demonstrations of oliveCEPT® on the French olive oil market Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-02 Arc Aroma Pure ArcAroma AB: 191202 Första demonstrationen av oliveCEPT® på franska olivoljemarknaden Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-28 Arc Aroma Pure ArcAroma AB: 191128 One oliveCEPT® unit sold to Campoenguera mill in Spain Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-28 Arc Aroma Pure ArcAroma AB: 191128 En oliveCEPT® såld till Campoenguera i Spanien Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-12 Arc Aroma Pure ArcAroma AB: 191112 ArcAroma inleder metodutveckling av CEPT® för havredryck Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-08 Arc Aroma Pure ArcAroma AB: 20191108 Namnbyte Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-30 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 191030 Marknadspotential juiceCEPT, Kina Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-17 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 191017 Arc Aroma Pure AB (publ): Kommuniké från ordinarie årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-11 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 191011 ArcAroma receives new order of oliveCEPT® in Spain Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-25 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190925 Breakthrough in Morocco – the first oliveCEPT® unit sold Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-23 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190923 Publicering av Årsredovisning 2018-2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-20 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: Penser Access: Arc Aroma Pure - Breddar intäktsbasen och upprepar mål Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-19 Arc Aroma Pure Rättelse: Arc Aroma Pure AB: 190919 Kallelse till årsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-19 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190919 Kallelse till årsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-18 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190918 Delårsrapport Q1 ArcAroma 1 maj 2019-31 juli 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-17 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190917 ArcAroma patentansöker ny behandlingskammare Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-16 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190916 Evaluation agreement on oliveCEPT® reached in China Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-12 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190912 Two new orders of oliveCEPT® ready for Greece Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-02 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190902 Industriellutvärdering med wineCEPT® Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-26 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190826 ArcAroma utser Mangold till likviditetsgarant Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-21 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190821 ArcAroma signs agreement with WISER to develop the Chinese market Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-06 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190806 Arcaroma tecknar avtal med Kiviks Musteri AB om juiceCEPT® Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-05 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190805 ArcAroma uppnår industriellt genombrott med juiceCEPT® Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-16 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190716 Arc Aroma Pure AB (publ) tecknar för 1,5 MSEK i OptiFreeze AB (publ) riktade nyemission Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-16 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190716 ArcAroma and Källby wastewater treatment plant starts evaluation of dynaCEPT® Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-01 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190701 Three orders of oliveCEPT® to Italy Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-14 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: Penser Access: Arc Aroma Pure - En intensiv sommar för oliveCEPT Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-12 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190612 Bokslutskommuniké 2018/2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-28 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190528 Growing the distributors network for oliveCEPT® in Greece Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-15 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190515 ArcAroma har juiceCEPT® klar för marknaden Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-05 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190405 Arc Aroma Pure AB (publ) offentliggör utfall – företrädesemissionen övertecknad Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-13 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190313 Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ), 556586-1985, den 8 mars 2019, i bolagets lokaler på Skiffervägen 12, i Lund, Klockan 15.00 – 15.15 Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-13 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190313 ArcAroma offentliggör prospekt samt bjuder in till investerarträffar Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-08 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190308 Kommuniké från extra bolagsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-07 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: Penser Access: Arc Aroma - 10 maskiner i drift runt om Medelhavet Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-07 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190307 ARCAROMA strengthens the presence in the Mediterranean region Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-06 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190306 Delårsrapport Q3 1 November 2018 – 31 januari 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-05 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190305 Aarhus Vand starts evaluation of dynaCEPT® Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-04 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190204 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ARC AROMA PURE AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-04 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190204 ArcAromas styrelse beslutar om företrädesemission om 38,5 MSEK samt föreslår bemyndigande för en övertilldelningsemission om 9,6 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-27 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 181127 ArcAroma inleder industriell pilot med juiceCEPT Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-22 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 181122 Tio oliveCEPT® levererade enligt plan Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-20 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 181120 Stärkt patentportfölj med ny patentfamilj Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-02 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 181102 oliveCEPT® delivery to Morocco Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-16 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 181016 Kommuniké från ordinarie årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-04 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 181004 New powerful CEPT® system ready for delivery Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-27 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180927 OptiCEPT® generator sold to OptiFreeze Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-24 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180924 Publicering av Årsredovisning Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-21 Arc Aroma Pure Penser Access: Arc Aroma Pure - En överraskande stark försäljning Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-19 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180919 Delårsrapport Q1 2018/2019 Rapporter Visa Stäng
2018-08-30 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 80330 New distributor and additional oliveCEPT® delivery to Italy Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-28 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180828 Viktigt kommersiellt patent beviljas i Sverige Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-23 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180823 Clarification regarding press release on order in Greece Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-23 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180823 Further sales of oliveCEPT® in Greece Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-22 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180822 Arc Aroma Pure AB (publ) genomför en riktad kvittningsemission för ett lån om 13,5 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-22 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180822 Utvärdering av bioCEPT® klar inför global lansering Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-09 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180809 oliveCEPT® delivery to Italy Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-08 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180808 New partner and delivery of three oliveCEPT® systems to Spain Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-24 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180724 Breakthrough for oliveCEPT® in Greece Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-19 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180719 ARCAROMA signs 30 MSEK MOU with AGRAWA Plus Holding Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-18 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180718 Continued growth of sales and distribution network for oliveCEPT® Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-21 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180621 Breakthrough for oliveCEPT® in Spain Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-14 Arc Aroma Pure Penser Access: Arc Aroma - Ett intressant kommande halvår Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-13 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180613 Bokslutskommuniké 2017/2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-12 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180612 dynaCEPT® kör med full kapacitet i Qingdao Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-30 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180530 ArcAroma publicerar nytt nyhetsbrev Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-21 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180521 ArcAroma inleder förstudie tillsammans med världsledande bioteknikbolag Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-17 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180517 CEPT® patent beviljas i Kanada Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-24 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180424 ARCAROMA signs sales and distribution agreement for oliveCEPT® Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-20 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180420 ARCAROMA stärker informationsflödet till den finansiella marknaden Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-11 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180411 ArcAroma attends the Biomass and Bioenergy Utilization Summit in Shanghai Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-26 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180326 Global market launch for ArcAroma and oliveCEPT® initiated in Chile Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-22 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180322 Third party assessment confirms the performance of oliveCEPT® Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-15 Arc Aroma Pure Penser Access: Arc Aroma - Från nyckelreferenser mot skarpa avslut Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-14 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180314 Delårsrapport Q3 2017/2018 Rapporter Visa Stäng
2018-03-02 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180302 ArcAromas styrelse blir mer marknadsorienterad Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-27 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180227 oliveCEPT® klart för kommersialisering Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-17 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180117 Arc Aroma Pure AB (publ) genomför en riktad kvittningsemission för ett lån om 17,5 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-05 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180105 Arc Aroma Pures optionsprogram fulltecknat Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-21 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 161221 Arc Aroma Pures partner OptiFreeze har mottagit bekräftelse för industriellt testavtal Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-14 Arc Aroma Pure Penser Access: Arc Aroma Pure - Kommersialisering runt hörnet Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-13 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 171213 Delårsrapport Q2 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-12-04 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 171204 Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-01 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 171201 OptiFreeze avtal om optiCEPT® levereras till Tyskland Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-28 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 171128 Tre oliveCEPT® driftsatta i Italien med positiva resultat Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-17 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 171117 Arc Aroma Pure presenterar vid European Biosolids and Organic Resources Conference den 21 november Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-14 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 171114 dynaCEPT® lanseras globalt mot reningsverk via nystartat bolag Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-18 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 171017 Kommuniké från ordinarie årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-28 Arc Aroma Pure Penser Access: Arc Aroma Pure - Fokus på nyckelreferenser och leveranser Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-26 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170926 Delårsrapport Q1 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-09-22 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB :170922 Tre oliveCEPT® till Italien för olivsäsongen 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-18 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 2017-09-18 Publicering av Årsredovisning Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-18 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : Kallelse till årsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-14 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170914 AAP presenterar vid 2nd World Congress on Electroporation Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-07 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170907 AAP deltar i OptiFreeze emission Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-15 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170815 Avtalsförhandling pågår mellan Arc Aroma Pure och Alfa Laval Copenhagen A/S Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-24 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: Positiva resultat för oliveCEPT® inför kommersialisering Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-22 Arc Aroma Pure Penser Access: Arc Aroma Pure - Kommersialisering inom räckhåll Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-16 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170616 Positiva resultat vid industriell utvärdering av oliveCEPT® Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-14 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170614 Bokslutskommuniké Q4 2016/17 Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-12 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170512 bioCEPT® i Kina levererar Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-28 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170428 bioCEPT®-installationer genomförda i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-25 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170425 Styrelsemedlemmar har förvärvat aktier i Arc Aroma Pure Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-21 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170421 AAP levererar testanläggning för oliveCEPT® till Argentina Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-07 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : Överlåtelse av aktier i OptiFreeze AB (publ) till dess tillträdande VD och nytillträdda styrelsemedlemmar Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-30 Arc Aroma Pure Penser Access: Arc Aroma Pure - Samarbetsavtalet nästa stora trigger Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-20 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170320 Delårsrapport 2016-05-01 - 2017-01-31 Rapporter Visa Stäng
2017-02-27 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170227 Arc Aroma Pure och global aktör har konceptvaliderat ny och förbättrad produktion av livsmedelsolja Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-15 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170215 Arc Aroma Pure anställer kinesisk ingenjör för utveckling av biogasmarknaden i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-09 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170209 Johan Möllerström nytillträdd VD, kommenterar ambitionen att sälja minst tio system under året Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-22 Arc Aroma Pure Penser Access: Arc Aroma Pure - En spännande framtid Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-16 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 161216 Delårsrapport Q1-Q2 2016/2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-14 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 161214 Rapporttider Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-12 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 161212 Första nyutvecklade CEPT®-generatorn V6 levererad till OptiFreeze Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-09 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 161109 Positiva resultat från pilotprojektet oliveCEPT(TM) i Italien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-01 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 161101 Förtydligande rörande aktieöverlåtelser Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-28 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 16-10-28 Johan Möllerström, tillträdande VD, förvärvar aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-26 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 161026 Ny patentansökan inlämnad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-12 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 161012 Kommuniké från ordinarie årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-11 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 161011 Martin Linde fullföljer aktieköp i Arc Aroma Pure AB Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-30 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160930 Ny VD i Arc Aroma Pure AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-22 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160922 Delårsrapport 2016-05-01 - 2016-07-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-22 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160922 Genombrott för CEPT®-utrustning i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-20 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160920 Offentliggörande av årsredovisning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-19 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160919 oliveCEPT®-anläggningar har levererats till Italien Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-16 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160916 Förstärker organisationen med Supply Chain Manager Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-13 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160913 Kallelse till ordinarie årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-09 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160909 VD fortsätter att förvärva aktier i Arc Aroma Pure AB Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-06 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160906 CEPT®-utrustning levereras till OX2 Produktion i pilotprojekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-02 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160902 överlåter del av aktieinnehavet i OptiFreeze till två institutionella investerare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-30 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160830 CEPT®-generator såld till OptiFreeze Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-09 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 160809 CETP®-plattformen får patentskydd i Sydkorea Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-10 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: Avtal tecknat med global aktör avseende oliveCEPT(TM) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-08 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB Lyckad kvalitetsrevision enligt ISO 9001:2008 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-06 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB ansöker om listbyte till Nasdaq First North Premier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

20 Mar 2017 | Kvartalsrapport 2016-Q3
14 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2016
26 Sep 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
17 Oct 2017 | Årsstämma 2016
18 Oct 2017 | Årligutdelning 2017-Q2
18 Oct 2017 | Årligutdelning 2017-Q2
13 Dec 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
13 Dec 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
13 Jun 2018 | Bokslutskommuniké 2017
19 Sep 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
16 Oct 2018 | Årsstämma 2017
17 Oct 2018 | Årligutdelning
12 Dec 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
8 Mar 2019 | Extrastämma 2019
13 Mar 2019 | Kvartalsrapport 2018-Q3
12 Jun 2019 | Bokslutskommuniké 2019
18 Sep 2019 | Kvartalsrapport 2020-Q1
15 Oct 2019 | Årsstämma 2019
17 Oct 2019 | Årsstämma 2019
18 Oct 2019 | Årligutdelning
11 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
7 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
28 May 2020 | Årsstämma 2019
29 May 2020 | Årligutdelning
17 Jun 2020 | Årsstämma 2019
18 Jun 2020 | Årligutdelning
11 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
19 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner