Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2020-05-15 ArcAroma ArcAroma AB: 200515 Komplettering Kallelse till årsstämma i ArcAroma AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-15 ArcAroma ArcAroma AB: 200515 Kallelse till årsstämma i ArcAroma AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-07 ArcAroma ArcAroma AB: 200507 Delårsrapport Q1 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-17 ArcAroma ArcAroma AB: 200417 Publicering av Årsredovisning 20190501-20191231 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-15 ArcAroma ArcAroma AB: 200415 Godkänt patent i EU Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-15 ArcAroma ArcAroma AB: 200415 Approved patent in the EU Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-14 ArcAroma ArcAroma AB: 200414 ArcAroma Launches #WeAreArcAroma – A Behind The Scenes video series Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-14 ArcAroma ArcAroma AB: 200414 ArcAroma Lanserar #WeAreArcAroma – Bakom kulisserna video-serie Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-06 ArcAroma ArcAroma AB: 200406 ArcAroma senarelägger årsstämman med anledning av COVID-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-03 ArcAroma ArcAroma AB: 200403 ArcAroma minskar tillfälligt kostnadsbasen för att stå starkare när Europa öppnar upp igen Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-31 ArcAroma ArcAroma AB: 200331 ArcAroma informs about OptiFreeze´s sales prognosis Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-31 ArcAroma ArcAroma AB: 200331 ArcAroma informerar om OptiFreezes försäljningsprognos Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-30 ArcAroma ArcAroma AB: 200330 ArcAroma rekryterar ny CFO Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-16 ArcAroma ArcAroma AB: 200316 Bolagspresentation ArcAroma på Erik Penser Banks Bolagsdag Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-10 ArcAroma ArcAroma AB: 200310 ArcAromas oliveCEPT® förbättrar produktionen hos Atlas Olive Oils i Marocko Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-10 ArcAroma ArcAroma AB: 200310 ArcAroma’s oliveCEPT® improves production at Atlas Olive Oils in Morocco Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-05 ArcAroma ArcAroma AB: 200305 ArcAroma ökar Kiviks Musteris produktion med 4,8 % Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-05 ArcAroma ArcAroma AB: 200305 ArcAroma achieves 4.8% yield increase at Kiviks Musteri in Sweden Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-02 ArcAroma ArcAroma AB: 200302 ArcAroma stärker kompetensen inom FOODTECH Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-02 ArcAroma ArcAroma AB: 200302 ArcAroma strengthens the expertise in FOODTECH Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-13 ArcAroma ArcAroma AB: 200213 ArcAroma AB har genomfört en riktad nyemission om cirka 20 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-12 ArcAroma ArcAroma AB: 200212 ArcAroma AB avser att genomföra en riktad nyemission Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-12 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: Penser Access: ArcAroma Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-11 ArcAroma ArcAroma AB: 200211 Bokslutskommuniké 2019 (8 månader) Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-11 ArcAroma ArcAroma AB: 200211 Bokslutskommuniké 2019 (8 månader) Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-05 ArcAroma ArcAroma AB: 200205 oliveCEPT® ökar produktionen med 10 % hos Grekiska Agioi Apostolois Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-05 ArcAroma ArcAroma AB: 200205 oliveCEPT® proves 10 % yield increase at Agioi Apostoloi in Greece Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-27 ArcAroma ArcAroma AB: 191227 Godkänt patent i Japan Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-18 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: Penser Access: ArcAroma - Mot positivt kassaflöde H1'20 Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-12 ArcAroma ArcAroma AB: 191212 Delårsrapport Q2 ArcAroma 1 maj 2019 - 31 oktober 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-02 Arc Aroma Pure ArcAroma AB: 191202 Rättelse av pressmeddelande angående första demonstrationen av oliveCEPT® på franska olivoljemarknaden Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-02 Arc Aroma Pure ArcAroma AB: 191202 Correction of press release regarding first demonstrations of oliveCEPT® on the French olive oil market Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-02 Arc Aroma Pure ArcAroma AB: 191202 First demonstrations of oliveCEPT® on the French olive oil market Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-02 Arc Aroma Pure ArcAroma AB: 191202 Första demonstrationen av oliveCEPT® på franska olivoljemarknaden Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-28 Arc Aroma Pure ArcAroma AB: 191128 One oliveCEPT® unit sold to Campoenguera mill in Spain Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-28 Arc Aroma Pure ArcAroma AB: 191128 En oliveCEPT® såld till Campoenguera i Spanien Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-12 Arc Aroma Pure ArcAroma AB: 191112 ArcAroma inleder metodutveckling av CEPT® för havredryck Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-08 Arc Aroma Pure ArcAroma AB: 20191108 Namnbyte Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-30 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 191030 Marknadspotential juiceCEPT, Kina Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-17 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 191017 Arc Aroma Pure AB (publ): Kommuniké från ordinarie årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 17 Oct 2019 | ArcAroma

Arc Aroma Pure AB: 191017 Arc Aroma Pure AB (publ): Kommuniké från ordinarie årsstämma

Pressmeddelande

Lund 2019-10-17

Arc Aroma Pure AB (publ): Kommuniké från ordinarie årsstämma

Idag, den 17 oktober 2019, hölls årsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ) i Lund. Ett trettiotal aktieägare, ombud, gäster och funktionärer var närvarande vid stämman, som leddes av stämmans ordförande Peter Ahlgren. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning, samt resultatdisposition

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade även att disponera över moderbolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018-05-01 – 2019-04-30.

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Valberedning, arvoden och styrelse

Vid stämman beslutades, enligt valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter, inga styrelsesuppleanter. Styrelsearvode skall ej utgå till aktiva i bolaget. Vidare föreslås att externa ledamöter ersätts med 1,5 prisbasbelopp och Extern styrelseordförande ersätts med 3 prisbasbelopp. Stämman beslutade att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman beslutade att omvälja Peter Ahlgren, Mats Jacobson, Per-Ola Rosenqvist samt Torbjörn Clementz som styrelseledamöter samt omval av Peter Ahlgren till styrelseordförande.

Stämman beslutade om omval av KPMG till bolagets revisorer och David Olow som huvudansvarig revisor.

Vid stämman togs även beslut om att valberedningen uppdrog åt ordföranden att, baserat på ägandet i slutet av september 2019, sammankalla en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Om någon av dessa ägare avstår från att utse en ledamot så skall nästa större ägare erbjudas möjligheten att utse ledamot. Förfarandet skall fortgå till dess att valberedningen består av tre ledamöter. Nuvarande valberedning ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas, får valberedningen kontakta den ägare som utsett denna ledamot för att utse en annan representant. Om denne ägare avstår från att utse en annan representant skall nästa större ägare erbjudas att utse en ledamot.  Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

Stämman beslutade att fastställa valberedningens principer för utseende av valberedningen samt förslag avseende instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor till företagsledningen och andra ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och ge både kort- och långsiktiga incitament.

De kortsiktiga incitamenten ska bestå av dels fast lön, dels rörlig lön som baseras på bolagets resultat och eventuella individuella mål. Den rörliga delen kan uppgå till högst 75% av fast lön för VD och 50 % av fast lön för övriga ledande befattningshavare.

Beslut om ändring av firmanamn, räkenskapsår samt därav ändringar i Bolagsordningen tillsammans med ändring av beskrivningen av verksamheten i Bolagsordningen.

Stämman beslutade att ändra bolagets namn till ArcAroma AB (publ) samt att ändra bolagets räkenskapsår till kalenderår, vilket kommer att innebära att innevarande räkenskapsår blir förkortat från den 1 maj 2019 till den 31 december 2019.  Stämman beslutade att fastställa ny Bolagsordning enligt dessa ändringar samt att samtidigt ändra beskrivningen av bolagets verksamhet i Bolagsordningen enligt det av styrelsen följande framlagda förslaget: Bolagets verksamhet skall vara utveckling, tillverkning, försäljning, service och eftermarknad av utrustning för processoptimering av pumpbara biologiska produkter. Bolagets målsättning är att verka för mer hållbara och effektivare processer.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner, dock att styrelsens utnyttjande av bemyndigandet inte får innebära att den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet överstiger tio (10) procent av det registrerade aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.
För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till den emissionskurs som svarar mot aktiens bedömda marknadsvärde, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. 
Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, inom beslutad ram.

Styrelsen har rätt att ändra texten om det krävs av formella krav vid registreringen av bemyndigandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Ahlgren

Styrelseordförande

0708-15 09 91

peter.ahlgren@arcaroma.com   

Johan Möllerström

VD

0768-86 81 78

johan.mollerstrom@arcaroma.com

                                                                           

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

ArcAroma har utvecklat ett sätt att kontrollera och applicera elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en generator kombinerad med behandlingskammare, använder tekniken för livsmedelsutvinning, förlängd hållbarhet, avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Ökar extraktionsgraden av olivolja med förbättrad kvalitet, ökar extraktionsgraden av juice med förbättrad kvalitet, förlängd hållbarhet för kallpressade färska juicer, biogasproduktion och introduktion av nya råvaror som inte kan användas idag står i fokus. Företaget grundades 2008 och har sitt säte i Lund med kontor i Aten och Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00. www.arcaroma.com

2019-10-11 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 191011 ArcAroma receives new order of oliveCEPT® in Spain Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-25 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190925 Breakthrough in Morocco – the first oliveCEPT® unit sold Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-23 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190923 Publicering av Årsredovisning 2018-2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-20 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: Penser Access: Arc Aroma Pure - Breddar intäktsbasen och upprepar mål Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-19 Arc Aroma Pure Rättelse: Arc Aroma Pure AB: 190919 Kallelse till årsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-19 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190919 Kallelse till årsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-18 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190918 Delårsrapport Q1 ArcAroma 1 maj 2019-31 juli 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-17 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190917 ArcAroma patentansöker ny behandlingskammare Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-16 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190916 Evaluation agreement on oliveCEPT® reached in China Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-12 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190912 Two new orders of oliveCEPT® ready for Greece Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-02 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190902 Industriellutvärdering med wineCEPT® Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-26 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190826 ArcAroma utser Mangold till likviditetsgarant Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-21 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190821 ArcAroma signs agreement with WISER to develop the Chinese market Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-06 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190806 Arcaroma tecknar avtal med Kiviks Musteri AB om juiceCEPT® Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-05 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190805 ArcAroma uppnår industriellt genombrott med juiceCEPT® Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-16 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190716 Arc Aroma Pure AB (publ) tecknar för 1,5 MSEK i OptiFreeze AB (publ) riktade nyemission Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-16 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190716 ArcAroma and Källby wastewater treatment plant starts evaluation of dynaCEPT® Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-01 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190701 Three orders of oliveCEPT® to Italy Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-14 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: Penser Access: Arc Aroma Pure - En intensiv sommar för oliveCEPT Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-12 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190612 Bokslutskommuniké 2018/2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-28 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190528 Growing the distributors network for oliveCEPT® in Greece Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-15 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190515 ArcAroma har juiceCEPT® klar för marknaden Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-05 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190405 Arc Aroma Pure AB (publ) offentliggör utfall – företrädesemissionen övertecknad Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-13 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190313 Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ), 556586-1985, den 8 mars 2019, i bolagets lokaler på Skiffervägen 12, i Lund, Klockan 15.00 – 15.15 Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-13 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190313 ArcAroma offentliggör prospekt samt bjuder in till investerarträffar Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-08 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190308 Kommuniké från extra bolagsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-07 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: Penser Access: Arc Aroma - 10 maskiner i drift runt om Medelhavet Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-07 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190307 ARCAROMA strengthens the presence in the Mediterranean region Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-06 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190306 Delårsrapport Q3 1 November 2018 – 31 januari 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-05 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190305 Aarhus Vand starts evaluation of dynaCEPT® Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-04 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190204 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ARC AROMA PURE AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-04 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190204 ArcAromas styrelse beslutar om företrädesemission om 38,5 MSEK samt föreslår bemyndigande för en övertilldelningsemission om 9,6 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-27 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 181127 ArcAroma inleder industriell pilot med juiceCEPT Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-22 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 181122 Tio oliveCEPT® levererade enligt plan Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-20 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 181120 Stärkt patentportfölj med ny patentfamilj Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-02 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 181102 oliveCEPT® delivery to Morocco Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-16 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 181016 Kommuniké från ordinarie årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-04 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 181004 New powerful CEPT® system ready for delivery Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-27 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180927 OptiCEPT® generator sold to OptiFreeze Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-24 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180924 Publicering av Årsredovisning Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-21 Arc Aroma Pure Penser Access: Arc Aroma Pure - En överraskande stark försäljning Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-19 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180919 Delårsrapport Q1 2018/2019 Rapporter Visa Stäng
2018-08-30 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 80330 New distributor and additional oliveCEPT® delivery to Italy Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-28 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180828 Viktigt kommersiellt patent beviljas i Sverige Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-23 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180823 Clarification regarding press release on order in Greece Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-23 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180823 Further sales of oliveCEPT® in Greece Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-22 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180822 Arc Aroma Pure AB (publ) genomför en riktad kvittningsemission för ett lån om 13,5 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-22 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180822 Utvärdering av bioCEPT® klar inför global lansering Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-09 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180809 oliveCEPT® delivery to Italy Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-08 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180808 New partner and delivery of three oliveCEPT® systems to Spain Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-24 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180724 Breakthrough for oliveCEPT® in Greece Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-19 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180719 ARCAROMA signs 30 MSEK MOU with AGRAWA Plus Holding Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-18 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180718 Continued growth of sales and distribution network for oliveCEPT® Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-21 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180621 Breakthrough for oliveCEPT® in Spain Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-14 Arc Aroma Pure Penser Access: Arc Aroma - Ett intressant kommande halvår Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-13 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180613 Bokslutskommuniké 2017/2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-12 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180612 dynaCEPT® kör med full kapacitet i Qingdao Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-30 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180530 ArcAroma publicerar nytt nyhetsbrev Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-21 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180521 ArcAroma inleder förstudie tillsammans med världsledande bioteknikbolag Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-17 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180517 CEPT® patent beviljas i Kanada Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-24 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180424 ARCAROMA signs sales and distribution agreement for oliveCEPT® Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-20 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180420 ARCAROMA stärker informationsflödet till den finansiella marknaden Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-11 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180411 ArcAroma attends the Biomass and Bioenergy Utilization Summit in Shanghai Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-26 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180326 Global market launch for ArcAroma and oliveCEPT® initiated in Chile Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-22 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180322 Third party assessment confirms the performance of oliveCEPT® Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-15 Arc Aroma Pure Penser Access: Arc Aroma - Från nyckelreferenser mot skarpa avslut Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-14 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180314 Delårsrapport Q3 2017/2018 Rapporter Visa Stäng
2018-03-02 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180302 ArcAromas styrelse blir mer marknadsorienterad Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-27 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180227 oliveCEPT® klart för kommersialisering Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-17 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180117 Arc Aroma Pure AB (publ) genomför en riktad kvittningsemission för ett lån om 17,5 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-05 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180105 Arc Aroma Pures optionsprogram fulltecknat Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-21 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 161221 Arc Aroma Pures partner OptiFreeze har mottagit bekräftelse för industriellt testavtal Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-14 Arc Aroma Pure Penser Access: Arc Aroma Pure - Kommersialisering runt hörnet Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-13 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 171213 Delårsrapport Q2 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-12-04 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 171204 Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-01 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 171201 OptiFreeze avtal om optiCEPT® levereras till Tyskland Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-28 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 171128 Tre oliveCEPT® driftsatta i Italien med positiva resultat Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-17 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 171117 Arc Aroma Pure presenterar vid European Biosolids and Organic Resources Conference den 21 november Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-14 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 171114 dynaCEPT® lanseras globalt mot reningsverk via nystartat bolag Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-18 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 171017 Kommuniké från ordinarie årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-28 Arc Aroma Pure Penser Access: Arc Aroma Pure - Fokus på nyckelreferenser och leveranser Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-26 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170926 Delårsrapport Q1 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-09-22 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB :170922 Tre oliveCEPT® till Italien för olivsäsongen 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-18 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 2017-09-18 Publicering av Årsredovisning Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-18 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : Kallelse till årsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-14 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170914 AAP presenterar vid 2nd World Congress on Electroporation Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-07 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170907 AAP deltar i OptiFreeze emission Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-15 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170815 Avtalsförhandling pågår mellan Arc Aroma Pure och Alfa Laval Copenhagen A/S Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-24 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: Positiva resultat för oliveCEPT® inför kommersialisering Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-22 Arc Aroma Pure Penser Access: Arc Aroma Pure - Kommersialisering inom räckhåll Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-16 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170616 Positiva resultat vid industriell utvärdering av oliveCEPT® Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-14 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170614 Bokslutskommuniké Q4 2016/17 Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-12 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170512 bioCEPT® i Kina levererar Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-28 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170428 bioCEPT®-installationer genomförda i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-25 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170425 Styrelsemedlemmar har förvärvat aktier i Arc Aroma Pure Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-21 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170421 AAP levererar testanläggning för oliveCEPT® till Argentina Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-07 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : Överlåtelse av aktier i OptiFreeze AB (publ) till dess tillträdande VD och nytillträdda styrelsemedlemmar Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-30 Arc Aroma Pure Penser Access: Arc Aroma Pure - Samarbetsavtalet nästa stora trigger Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-20 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170320 Delårsrapport 2016-05-01 - 2017-01-31 Rapporter Visa Stäng
2017-02-27 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170227 Arc Aroma Pure och global aktör har konceptvaliderat ny och förbättrad produktion av livsmedelsolja Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-15 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170215 Arc Aroma Pure anställer kinesisk ingenjör för utveckling av biogasmarknaden i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-09 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170209 Johan Möllerström nytillträdd VD, kommenterar ambitionen att sälja minst tio system under året Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-22 Arc Aroma Pure Penser Access: Arc Aroma Pure - En spännande framtid Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-16 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 161216 Delårsrapport Q1-Q2 2016/2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-14 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 161214 Rapporttider Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-12 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 161212 Första nyutvecklade CEPT®-generatorn V6 levererad till OptiFreeze Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-09 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 161109 Positiva resultat från pilotprojektet oliveCEPT(TM) i Italien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-01 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 161101 Förtydligande rörande aktieöverlåtelser Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-28 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 16-10-28 Johan Möllerström, tillträdande VD, förvärvar aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-26 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 161026 Ny patentansökan inlämnad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-12 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 161012 Kommuniké från ordinarie årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-11 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 161011 Martin Linde fullföljer aktieköp i Arc Aroma Pure AB Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-30 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160930 Ny VD i Arc Aroma Pure AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-22 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160922 Delårsrapport 2016-05-01 - 2016-07-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-22 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160922 Genombrott för CEPT®-utrustning i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-20 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160920 Offentliggörande av årsredovisning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-19 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160919 oliveCEPT®-anläggningar har levererats till Italien Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-16 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160916 Förstärker organisationen med Supply Chain Manager Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-13 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160913 Kallelse till ordinarie årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-09 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160909 VD fortsätter att förvärva aktier i Arc Aroma Pure AB Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-06 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160906 CEPT®-utrustning levereras till OX2 Produktion i pilotprojekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-02 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160902 överlåter del av aktieinnehavet i OptiFreeze till två institutionella investerare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-30 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160830 CEPT®-generator såld till OptiFreeze Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-09 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 160809 CETP®-plattformen får patentskydd i Sydkorea Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-10 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: Avtal tecknat med global aktör avseende oliveCEPT(TM) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-08 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB Lyckad kvalitetsrevision enligt ISO 9001:2008 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-06 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB ansöker om listbyte till Nasdaq First North Premier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

20 Mar 2017 | Kvartalsrapport 2016-Q3
14 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2016
26 Sep 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
17 Oct 2017 | Årsstämma 2016
18 Oct 2017 | Årligutdelning 2017-Q2
18 Oct 2017 | Årligutdelning 2017-Q2
13 Dec 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
13 Dec 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
13 Jun 2018 | Bokslutskommuniké 2017
19 Sep 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
16 Oct 2018 | Årsstämma 2017
17 Oct 2018 | Årligutdelning
12 Dec 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
8 Mar 2019 | Extrastämma 2019
13 Mar 2019 | Kvartalsrapport 2018-Q3
12 Jun 2019 | Bokslutskommuniké 2019
18 Sep 2019 | Kvartalsrapport 2020-Q1
15 Oct 2019 | Årsstämma 2019
17 Oct 2019 | Årsstämma 2019
18 Oct 2019 | Årligutdelning
11 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
7 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
28 May 2020 | Årsstämma 2019
29 May 2020 | Årligutdelning
17 Jun 2020 | Årsstämma 2019
18 Jun 2020 | Årligutdelning
11 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
19 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner