Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2019-09-18 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190918 Delårsrapport Q1 ArcAroma 1 maj 2019-31 juli 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-17 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190917 ArcAroma patentansöker ny behandlingskammare Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-16 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190916 Evaluation agreement on oliveCEPT® reached in China Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-12 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190912 Two new orders of oliveCEPT® ready for Greece Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-02 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190902 Industriellutvärdering med wineCEPT® Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-26 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190826 ArcAroma utser Mangold till likviditetsgarant Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-21 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190821 ArcAroma signs agreement with WISER to develop the Chinese market Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-06 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190806 Arcaroma tecknar avtal med Kiviks Musteri AB om juiceCEPT® Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-05 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190805 ArcAroma uppnår industriellt genombrott med juiceCEPT® Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-16 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190716 Arc Aroma Pure AB (publ) tecknar för 1,5 MSEK i OptiFreeze AB (publ) riktade nyemission Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-16 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190716 ArcAroma and Källby wastewater treatment plant starts evaluation of dynaCEPT® Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-01 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190701 Three orders of oliveCEPT® to Italy Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-14 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: Penser Access: Arc Aroma Pure - En intensiv sommar för oliveCEPT Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-12 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190612 Bokslutskommuniké 2018/2019 Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 12 Jun 2019 | Arc Aroma Pure

Arc Aroma Pure AB: 190612 Bokslutskommuniké 2018/2019

Bokslutskommuniké 2018/2019

ARCAROMA – FEBRUARI-APRIL 2019

Ökat marknadsintresse för juiceCEPT® och oliveCEPT®

Sammanfattning av fjärde kvartalet februari – april 2019 (Q4)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 6,0 (3,1) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till –2,7 (-3,1) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,2 (-5,7) MSEK.
 • Totalresultatet uppgick till -3,2 (-13,3) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,33 (-1,48) SEK.

Sammanfattning av hela året maj 2018 – april 2019

 • Rörelsens intäkter uppgick till 14,0 (15,3) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -15,3 (12,6) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till –16,3 (11,5) MSEK.
 • Totalresultatet uppgick till -8,7 (3,9) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,93 (0,44) SEK.

Med ”Bolaget” och ”Arc Aroma Pure” avses Arc Aroma Pure AB med organisationsnummer 556586 – 1985.

  

Väsentliga händelser under perioden Q4

 • Arc Aroma Pure AB har enligt beslut på extra bolagsstämma genomfört en Företrädesemission. Denna emission blev övertecknad med ca 10% och tillförde Bolaget 42,3 MSEK före emissionskostnader.
 • Århus Vand inleder utvärdering av dynaCEPT®, med avsikt att ge en ökad biogasproduktion, mindre restmängd slam för en förbättrad process ekonomi.
 • ArcAroma stärker närvaron i Medelhavsområdet och inom affärsområdet Food  med rekrytering av Vassilis Smoilis, som har en gedigen erfarenhet från Alfa Laval av marknadsföring och försäljning.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • juiceCEPT® är klar för marknaden efter genomförd utvärdering i industriell miljö hos två kunder. Kundernas målsättningar för ökad volymextraktion och hållbarhet är uppnådda.
 • Distributörsavtal med OLIOtech för marknadsbearbetning av oliveCEPT® på den grekiska marknaden, som är den tredje största i Europa.

 

Finansiell översikt

Koncern

  Feb-Apr
2018/2019
Feb-Apr
2017/2018
Helår
2018/2019
Helår
2017/2018
Rörelsens intäkter, MSEK 6,0   3,1 14,0 15,3
EBITDA, MSEK -2,7 -3,1 -15,3 12,6
Resultat efter finansnetto, MSEK -3,2 -5,7 -16,3 11,5
Totalresultat, MSEK -3,2 -13,3 -8,7 3,9
Resultat per aktie -0,33 -1,48 -0,93 0,44
           

  Moderbolag

  Feb-Apr
2018/2019
Feb-Apr
2017/2018
Helår
2018/2019
Helår
2017/2018
Rörelsens intäkter, MSEK 6,1   3,1 14,1 15,3
EBITDA, MSEK -2,1 -3,0 -13,9 -12,6
Resultat efter finansnetto, MSEK -3,5 -5,5 -15,9 -13,8
Totalresultat, MSEK -4,1 -5,8 -16,4 -14,0
Resultat per aktie -0,42 -0,65 -1,74 -1,58
           

Rörelsens intäkter
Koncern
Rörelsens intäkter under kvartalet uppgick till 6,0 MSEK (3,1 MSEK) och för helåret 14,0 MSEK (15,3 MSEK). Av detta utgjorde aktiverade utvecklingsutgifter 2,4 MSEK (2,8 MSEK), under kvartalet och 8,5 MSEK (14,3 MSEK) för helåret. Intäkter från installerade maskiner har i kvartalet redovisats i  koncernen med 3,4 MSEK (0 MSEK) och för helåret med 4,4 MSEK (0 MSEK).
Redovisningen av intäkter under helåret avser både sålda och uthyrda maskiner.  Samtliga elva maskiner som installerats under helåret har varit pilot-maskiner där vi tillsammans med kund har verifierat önskade prestanda. Intäkterna från pilot-maskinerna har inte varit på marknadsmässiga villkor.  
Fyra installerade maskiner i Spanien har under perioden utvärderats av kunderna tillsammans med oberoende externa laboratorier. Dessa bekräftar att önskade process data har uppnåtts. Vi har goda förhoppningar att kunderna kommer att bekräfta order på dessa fyra maskiner. De under 2018/19 sju uthyrda maskinerna förväntas skapa marknadsmässiga intäkter under de kommande åren.

Resultat
Koncern
Resultat efter finansiella poster uppgick under kvartalet till  -3,2 MSEK (-5,7 MSEK) och för helåret till -16,3 MSEK (11,5 MSEK). I resultatet för föregående år ingår en vinst på 26,4 MSEK i samband med omklassificeringen av innehavet av andelar i Optifreeze till Finansiella placeringar. Under kvartalet har värderingen av innehavet i OptiFreeze AB i samband med värdering till börskurs per bokslutsdatum den 30 april 2019 ej inneburit någon resultateffekt eftersom börskursen var oförändrad jämfört med utgången av föregående kvartal. För helåret innebär värderingen av innehavet i OptiFreeze AB till aktuell börskurs per bokslutsdatum  en resultateffekt på 7,5 MSEK (-7,6 MSEK), som redovisas under övrigt totalresultat.

Resultat per aktie
Resultat per aktie beräknas genom att dividera resultatet med ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under perioden.

Finansiering
Koncern och moderbolag
Under kvartalet genomfördes en nyemission som resulterade i att det egna kapitalet ökade med 36,8 MSEK, netto efter emissionskostnader. Innan nyemissionen blev genomförd erhöll Bolaget ett brygglån på 7,5 MSEK, vilket reglerades i samband med likvid från den erhållna nyemissionen. Likviditeten erhöll därmed i samband med emissionen ett nettotillskott på 29,3 MSEK. Tidigare under räkenskapsåret har lån på sammanlagt 20,6 MSEK reglerats i form av genomförda kvittningsemissioner.

Moderbolaget
Det som ovan nämnts under rubriken Rörelsens intäkter avseende aktiverade utvecklingsutgifter gäller även moderbolaget eftersom all utveckling av teknologin ligger i moderbolaget. Övrig omsättning utgör i huvudsak internfakturering till dotterbolaget AAP oliveCEPT AB. Under kvartalet har nedskrivning av innehavet i dotterbolaget i Kina gjorts med 1 MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick under kvartalet till – 3,5 MSEK (-5,5 MSEK) och för helåret till – 15,9 MSEK ( -13,8 MSEK). I resultatet under kvartalet för föregående år ingår en negativ resultateffekt på 2,2 MSEK som avser en post i samband med en genomförd kvittningsemission. Denna redovisades som en finansiell intäkt i en tidigare delårsrapport under förra räkenskapsåret men efter ändrad tolkning av IFRS i samband med bokslutsarbetet ändrades posten till att istället redovisas mot eget kapital.

Organisation och personal

Vi utvärderar kontinuerligt relationen mellan konsulttjänster och anställd personal. Det finns en plan över vilka kompetenser som Bolaget behöver för framtiden. Under våren rekryterades Vassilis Smoilis med ansvar för Food inom Medelhavsområdet. Under året har Jörgen Rosander anställts som affärsutvecklare för juiceCEPT®. Rekryteringar har även gjorts på teknikutvecklingssidan av Hanshenric Carenborn och av Christopher Cinadr som teknikprojektledare med ansvar som uppstartstekniker och eftermarknad.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Ett antal risker kan få en påverkan på bolagets verksamhet. En mer detaljerad bedömning av dessa finns beskriven i Årsredovisningen för 2017/2018, som finns tillgänglig på bolagets web-sida. Inga väsentliga förändringar av dessa kan det bedömas föreligga under räkenskapsåret 2018/2019.

Aktieägarinformation

Aktien
Arc Aroma Pure-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier.
Certified Adviser är Erik Penser Bank.
Aktiekapitalet utgjordes per den 30 april 2019 av
A-aktier 908 000 och, B-aktier 10 481 541 totalt 11 389 541.
Vid utgången av föregående räkenskapsår utgjordes aktiekapitalet av
A-aktier 908 000 och, B-aktier 8 174 127, totalt 9 082 127.

Årsstämma 2019
Arc Aroma Pure AB:s årsstämma kommer att hållas den 17 oktober 2019, kl. 15:00 på Råbylunds Gård (www.rabylundsgard.se), Prästavägen 12, 224 78 Lund. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till Johan Möllerström, CEO, på email: johan.mollerstrom@arcaroma.com eller på adress: Arc Aroma Pure AB, Att: Johan Möllerström, Skiffervägen 12, 224 78 Lund. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast den 28 augusti 2019.

Utdelning
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018/2019.

Finansiell kalender
Delårsrapport kvartal 1 2019/2020                                               18 september 2019
Årsredovisning 2018/2019                                                            23 september 2019*)
Årsstämma                                                                                   17 oktober 2019
Delårsrapport kvartal 2 2019/2020                                               12 december 2019

*) Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig                    
på bolagets web-plats samt på bolagets adress

 

VD HAR ORDET  

”Vi står nu väl rustade finansiellt och strategiskt för att fortsätta kommersialiseringen av CEPT- plattformen inom tre applikationer.”

 
Vi genomförde en lyckad företrädesemission med övertilldelning, där vi utnyttjade delar av övertilldelningsoptionen och tog in 42,3 mkr före emissionskostnader. Vi står nu väl rustade finansiellt för att fortsätta kommersialiseringen av vår plattform inom våra fokusområden oliveCEPT®, juiceCEPT® och dynaCEPT®. Målsättningen är att på månadsbasis uppnå ett positivt kassaflöde i slutet av första halvåret 2020.

 Vi har byggt upp ett nätverk av distributörer i Medelhavsregionen som omfattar Spanien, Italien, Kreta, Grekland och Marocko. För affärsområdet Food har vi rekryterat Vassilis Smoilis för att utveckla olivCEPTaffärerna. Vassilis har 23 års erfarenhet från Alfa Laval med fokus på food processing i Medelhavsregionen, vilket är helt rätt för våra expansionsplaner. Under säsongen levererade vi tio maskiner till Medelhavet men olivskörden blev sämre än på många år. I en del regioner försvann uppåt 90 procent av den beräknade skörden. Vi har intäkter från säsongen men de påverkades betydligt eftersom intäkterna i de flesta fallen var baserade på  genererad produktionsvolym. Periodens intäkter avspeglar långt ifrån den nivå som vi räknar med för de under perioden installerade oliveCEPT® maskinerna.
 
Det positiva i sammanhanget är att prognosen för årets olivskörd ser betydligt bättre ut och att alla våra kunder från föregående säsong vill fortsätta att samarbeta med oss. Just nu pågår förhandlingar med respektive kund om affärsvillkoren framöver. Efterfrågan från olivmarknaden ökar stadigt och vi fortsätter att komplettera distributörsnätverket. Nyligen är en ny distributör på det grekiska fastlandet på plats, vilket betyder att vi nu täcker världens tredje största olivoljemarknad fullt ut.

 Vi ser att stora utrustningsleverantörer i olivoljeindustrin, såsom större dekantertillverkare och växande antal olivoljeproducenter allt mer eftersträvar att fokusera på kvalitetsolivolja med hög polyfenolhalt, vilket är ett nytt synsätt i marknaden och gynnar vår teknologi. Kvalitetsolivoljan betraktas allt mer som en hälsoprodukt som kan motivera ett betydligt högre försäljningspris vilket ger en betydande  intäktsökning  per liter producerad olivolja för producenterna. Vi vill ta en marknadsledande position av denna marknad genom att vara en garant för höjd produktkvalitet med bland annat en bekräftad ökad polyfenolhalt och ökad extraktion av den producerade olivoljan.

 Vår applikation juiceCEPT® har på kort tid gått från utvecklingsstadie till marknadslansering, vilket tydligt visar på den tekniska skalbarheten för nya applikationer. Med juiceCEPT® skapar vi ett erbjudande som är högst intressant för juicebranschen. För kallpressad färsk juice är hållbarheten alltid en kritisk faktor i distributions- och butiksleden. Med juiceCEPT® kan vi förlänga hållbarheten, generera högre extraktionsnivå och förbättra kvaliteten med fler bevarade näringsämnen. Producenterna kommer göra både besparingar och intäktsökningar. Det finns goda grunder för en fortsatt stark tillväxt bland hälsoprodukter och vi för i skrivande stund samtal med ett flertal juiceproducenter som tillverkar juice i premium segmentet.  Vår avancerade teknologi som med parameteroptimering för bästa möjliga processprestanda i industriell miljö gör att vi kan möta nya kundkrav på ett snabbt sätt. Fokus framöver är att  snabbt expandera våra affärer inom vårt nya fokusområde juiceCEPT®.
 
Under senaste kvartalet  i rapportperioden skrev vi ett utvärderingsavtal med Aarhus Vand gällande dynaCEPT®, vilket vi är mycket glada och stolta över. Aarhus Vand utvärderar dynaCEPT® som ett nytt teknologisteg för det planerade nya stora avloppsreningsverket som skall ses som ett av de modernaste i världen. Målet är att öka utvinningen av biogas från avloppsslam och minska mängden utrötat slam  vid en av deras anläggningar. Vi fortsätter att bearbeta flera avloppsreningsverk i Norden och vi är nära att skriva ytterligare ett par utvärderingsavtal. Jag är övertygad om att vi genom rätt referenser kan bygga ett förtroende i marknaden och övertyga fler aktörer att ta steget mot att välja vår nya teknologi för ökad biogasproduktion och mindre mängd utrötat slam.
 
På den kinesiska marknaden fortsätter vårt strategiska arbete och vi förhandlar fram ett samarbetsavtal med en ny partner för att skapa de bästa förutsättningarna inför lansering av utvalda applikationer baserat på vår teknikplattform CEPT®.
 
Vi känner en stor optimism för framtiden med ett utökat kunderbjudande i juiceCEPT®, en förbättrad marknadsposition för oliveCEPT® och ett viktigt referensavtal för dynaCEPT®  med Aarhus Vand. Med tre applikationsområden i kommersiell fas har vi skapat goda förutsättningar att öka försäljningen och förbättra kassaflödet under kommande räkenskapsår.
 
Johan Möllerström
VD, Arc Aroma Pure AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, VD, johan.mollerstrom@arcaroma.com , (+46) 768 – 86 81 78, Peter Ahlgren, Styrelseordförande, peter.ahlgren@arcaroma.com

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se .

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juni 2019 kl. 13:30

Ladda ner Bokslutskommuniké 2018/2019 här:

Bilaga

2019-05-28 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190528 Growing the distributors network for oliveCEPT® in Greece Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-15 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190515 ArcAroma har juiceCEPT® klar för marknaden Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-05 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190405 Arc Aroma Pure AB (publ) offentliggör utfall – företrädesemissionen övertecknad Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-13 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190313 Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ), 556586-1985, den 8 mars 2019, i bolagets lokaler på Skiffervägen 12, i Lund, Klockan 15.00 – 15.15 Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-13 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 190313 ArcAroma offentliggör prospekt samt bjuder in till investerarträffar Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-08 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190308 Kommuniké från extra bolagsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-07 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: Penser Access: Arc Aroma - 10 maskiner i drift runt om Medelhavet Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-07 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190307 ARCAROMA strengthens the presence in the Mediterranean region Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-06 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190306 Delårsrapport Q3 1 November 2018 – 31 januari 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-05 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190305 Aarhus Vand starts evaluation of dynaCEPT® Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-04 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190204 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ARC AROMA PURE AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-04 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190204 ArcAromas styrelse beslutar om företrädesemission om 38,5 MSEK samt föreslår bemyndigande för en övertilldelningsemission om 9,6 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-10 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190110 Third party assessment of oliveCEPT® completed in Morocco Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-18 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 181218 Pilotprojekt för juiceCEPT® bekräftar ökad extraktion Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-14 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 181214 Riktad kvittningsemission genomförs för ett lån om 6,8 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-13 Arc Aroma Pure Penser Access: Arc Aroma Pure - Kommersialiseringsarbetet fortlöper Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-12 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 181212 Delårsrapport Q2 2018/2019 Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-27 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 181127 ArcAroma inleder industriell pilot med juiceCEPT Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-22 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 181122 Tio oliveCEPT® levererade enligt plan Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-20 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 181120 Stärkt patentportfölj med ny patentfamilj Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-02 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 181102 oliveCEPT® delivery to Morocco Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-16 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 181016 Kommuniké från ordinarie årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-04 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 181004 New powerful CEPT® system ready for delivery Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-27 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180927 OptiCEPT® generator sold to OptiFreeze Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-24 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180924 Publicering av Årsredovisning Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-21 Arc Aroma Pure Penser Access: Arc Aroma Pure - En överraskande stark försäljning Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-19 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180919 Delårsrapport Q1 2018/2019 Rapporter Visa Stäng
2018-08-30 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 80330 New distributor and additional oliveCEPT® delivery to Italy Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-28 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180828 Viktigt kommersiellt patent beviljas i Sverige Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-23 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180823 Clarification regarding press release on order in Greece Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-23 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180823 Further sales of oliveCEPT® in Greece Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-22 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180822 Arc Aroma Pure AB (publ) genomför en riktad kvittningsemission för ett lån om 13,5 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-22 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180822 Utvärdering av bioCEPT® klar inför global lansering Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-09 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180809 oliveCEPT® delivery to Italy Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-08 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180808 New partner and delivery of three oliveCEPT® systems to Spain Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-24 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180724 Breakthrough for oliveCEPT® in Greece Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-19 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180719 ARCAROMA signs 30 MSEK MOU with AGRAWA Plus Holding Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-18 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180718 Continued growth of sales and distribution network for oliveCEPT® Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-21 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180621 Breakthrough for oliveCEPT® in Spain Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-14 Arc Aroma Pure Penser Access: Arc Aroma - Ett intressant kommande halvår Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-13 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180613 Bokslutskommuniké 2017/2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-12 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180612 dynaCEPT® kör med full kapacitet i Qingdao Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-30 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180530 ArcAroma publicerar nytt nyhetsbrev Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-21 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180521 ArcAroma inleder förstudie tillsammans med världsledande bioteknikbolag Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-17 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180517 CEPT® patent beviljas i Kanada Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-24 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180424 ARCAROMA signs sales and distribution agreement for oliveCEPT® Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-20 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180420 ARCAROMA stärker informationsflödet till den finansiella marknaden Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-11 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180411 ArcAroma attends the Biomass and Bioenergy Utilization Summit in Shanghai Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-26 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180326 Global market launch for ArcAroma and oliveCEPT® initiated in Chile Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-22 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180322 Third party assessment confirms the performance of oliveCEPT® Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-15 Arc Aroma Pure Penser Access: Arc Aroma - Från nyckelreferenser mot skarpa avslut Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-14 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180314 Delårsrapport Q3 2017/2018 Rapporter Visa Stäng
2018-03-02 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180302 ArcAromas styrelse blir mer marknadsorienterad Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-27 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180227 oliveCEPT® klart för kommersialisering Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-17 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180117 Arc Aroma Pure AB (publ) genomför en riktad kvittningsemission för ett lån om 17,5 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-05 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180105 Arc Aroma Pures optionsprogram fulltecknat Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-21 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 161221 Arc Aroma Pures partner OptiFreeze har mottagit bekräftelse för industriellt testavtal Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-14 Arc Aroma Pure Penser Access: Arc Aroma Pure - Kommersialisering runt hörnet Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-13 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 171213 Delårsrapport Q2 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-12-04 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 171204 Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-01 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 171201 OptiFreeze avtal om optiCEPT® levereras till Tyskland Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-28 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 171128 Tre oliveCEPT® driftsatta i Italien med positiva resultat Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-17 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 171117 Arc Aroma Pure presenterar vid European Biosolids and Organic Resources Conference den 21 november Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-14 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 171114 dynaCEPT® lanseras globalt mot reningsverk via nystartat bolag Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-18 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 171017 Kommuniké från ordinarie årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-28 Arc Aroma Pure Penser Access: Arc Aroma Pure - Fokus på nyckelreferenser och leveranser Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-26 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170926 Delårsrapport Q1 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-09-22 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB :170922 Tre oliveCEPT® till Italien för olivsäsongen 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-18 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 2017-09-18 Publicering av Årsredovisning Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-18 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : Kallelse till årsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-14 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170914 AAP presenterar vid 2nd World Congress on Electroporation Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-07 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170907 AAP deltar i OptiFreeze emission Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-15 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170815 Avtalsförhandling pågår mellan Arc Aroma Pure och Alfa Laval Copenhagen A/S Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-24 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: Positiva resultat för oliveCEPT® inför kommersialisering Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-22 Arc Aroma Pure Penser Access: Arc Aroma Pure - Kommersialisering inom räckhåll Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-16 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170616 Positiva resultat vid industriell utvärdering av oliveCEPT® Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-14 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170614 Bokslutskommuniké Q4 2016/17 Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-12 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170512 bioCEPT® i Kina levererar Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-28 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170428 bioCEPT®-installationer genomförda i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-25 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170425 Styrelsemedlemmar har förvärvat aktier i Arc Aroma Pure Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-21 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170421 AAP levererar testanläggning för oliveCEPT® till Argentina Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-07 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : Överlåtelse av aktier i OptiFreeze AB (publ) till dess tillträdande VD och nytillträdda styrelsemedlemmar Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-30 Arc Aroma Pure Penser Access: Arc Aroma Pure - Samarbetsavtalet nästa stora trigger Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-20 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170320 Delårsrapport 2016-05-01 - 2017-01-31 Rapporter Visa Stäng
2017-02-27 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170227 Arc Aroma Pure och global aktör har konceptvaliderat ny och förbättrad produktion av livsmedelsolja Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-15 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170215 Arc Aroma Pure anställer kinesisk ingenjör för utveckling av biogasmarknaden i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-09 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170209 Johan Möllerström nytillträdd VD, kommenterar ambitionen att sälja minst tio system under året Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-22 Arc Aroma Pure Penser Access: Arc Aroma Pure - En spännande framtid Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-16 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 161216 Delårsrapport Q1-Q2 2016/2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-14 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 161214 Rapporttider Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-12 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 161212 Första nyutvecklade CEPT®-generatorn V6 levererad till OptiFreeze Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-09 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 161109 Positiva resultat från pilotprojektet oliveCEPT(TM) i Italien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-01 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 161101 Förtydligande rörande aktieöverlåtelser Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-28 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 16-10-28 Johan Möllerström, tillträdande VD, förvärvar aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-26 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 161026 Ny patentansökan inlämnad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-12 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 161012 Kommuniké från ordinarie årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-11 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 161011 Martin Linde fullföljer aktieköp i Arc Aroma Pure AB Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-30 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160930 Ny VD i Arc Aroma Pure AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-22 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160922 Delårsrapport 2016-05-01 - 2016-07-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-22 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160922 Genombrott för CEPT®-utrustning i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-20 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160920 Offentliggörande av årsredovisning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-19 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160919 oliveCEPT®-anläggningar har levererats till Italien Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-16 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160916 Förstärker organisationen med Supply Chain Manager Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-13 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160913 Kallelse till ordinarie årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-09 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160909 VD fortsätter att förvärva aktier i Arc Aroma Pure AB Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-06 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160906 CEPT®-utrustning levereras till OX2 Produktion i pilotprojekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-02 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160902 överlåter del av aktieinnehavet i OptiFreeze till två institutionella investerare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-30 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160830 CEPT®-generator såld till OptiFreeze Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-09 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 160809 CETP®-plattformen får patentskydd i Sydkorea Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-10 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: Avtal tecknat med global aktör avseende oliveCEPT(TM) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-08 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB Lyckad kvalitetsrevision enligt ISO 9001:2008 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-06 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB ansöker om listbyte till Nasdaq First North Premier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

20 Mar 2017 | Kvartalsrapport 2016-Q3
14 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2016
26 Sep 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
17 Oct 2017 | Årsstämma 2016
18 Oct 2017 | Årligutdelning 2017-Q2
18 Oct 2017 | Årligutdelning 2017-Q2
13 Dec 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
13 Dec 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
13 Jun 2018 | Bokslutskommuniké 2017
19 Sep 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
16 Oct 2018 | Årsstämma 2017
17 Oct 2018 | Årligutdelning
12 Dec 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
8 Mar 2019 | Extrastämma 2019
13 Mar 2019 | Kvartalsrapport 2018-Q3
12 Jun 2019 | Bokslutskommuniké 2019
18 Sep 2019 | Kvartalsrapport 2020-Q1
15 Oct 2019 | Årsstämma 2019
17 Oct 2019 | Årsstämma 2019
18 Oct 2019 | Årligutdelning
12 Dec 2019 | Kvartalsrapport 2020-Q2

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner