Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2024-04-19 Abliva Abliva publishes rights issue outcome Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-19 Abliva Abliva offentliggör utfall i företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-08 Abliva BioStock: Abliva vill bli en nyckelspelare inom mitokondriell medicin Pressreleaser Visa Stäng
2024-04-08 Abliva BioStock: Abliva's mission to become mitochondrial medicine powerhouse Pressreleaser Visa Stäng
2024-03-27 Abliva Abliva offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission som till 100 procent omfattas av tecknings- och garantiåtaganden och upptagande till handel av nyemitterade aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-27 Abliva Abliva publishes prospectus in connection with rights issue covered to 100 per cent by subscription and guarantee undertakings and admission to trading of newly issued shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-26 Abliva Beslut vid extra bolagsstämma i Abliva AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-26 Abliva Resolutions at the Extraordinary General Meeting in Abliva AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-29 Abliva BioStock: Ablivas vd kommenterar den föreslagna kapitalanskaffningen Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-29 Abliva BioStock: Abliva's CEO comments on the proposed capital raise Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-27 Penser Future by Carnegie Penser Future by Carnegie: Abliva - Interimdata i sommar Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-23 Abliva Abliva AB Bokslutskommuniké januari – december 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 23 Feb 2024 | Abliva

Abliva AB Bokslutskommuniké januari – december 2023

40 patienter inkluderade i Steg 1 av FALCON-studien | Fast Track-status för KL1333 | Särläkemedelsklassificering för NV354 i både USA och Europa

2023 i sammandrag

Väsentliga händelser under 2023

KL1333

 • Den första patienten i den globala, potentiellt registreringsgrundande, kliniska fas 2-studien FALCON doserades i juni.
 • Fast Track-status erhölls i september från amerikanska Food and Drug Administration (FDA), vilket underlättar såväl den kliniska utvecklingen som vägen till marknad.
 • Målet att inkludera 40 patienter i Steg 1 av FALCON-studien uppnåddes i december. Interimsanalysen är fortsatt planerad till sommaren 2024.

NV354

 • Det amerikanska patent- och varumärkesverket beviljade ett substanspatent i februari.
 • Särläkemedelsklassificering beviljades i april i USA för behandling av mitokondriell sjukdom.
 • Särläkemedelssklassificering beviljades i december i Europa för behandling av Leighs syndrom.

Övrigt

 • Dag Nesse utsågs till Vice President of Clinical Operations i februari.
 • World Mitochondrial Disease Week (18 – 24 september) uppmärksammades genom att Abliva publicerade filmer med höjdpunkter från bolagets pågående aktiviteter. Filmerna finns tillgängliga på Ablivas hemsida www.abliva.com .
 • Abliva och Owl Therapeutics (San Antonio, Texas, USA) undertecknade i november ett licens- och samarbetsavtal för Ablivas NeuroSTAT®, för behandling av måttlig till svår traumatisk hjärnskada. Läs mer på sida 17.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Styrelsen för Abliva AB beslutade den 22 februari om en kapitalanskaffning om totalt cirka 88 miljoner kronor genom en fullt garanterad företrädesemission om cirka 46 miljoner kronor och en riktad emission av konvertibla skuldebrev om cirka 42 miljoner. Det konvertibla lånebeloppet ska betalas och omedelbart omvandlas till aktier i Bolaget efter tillkännagivandet av interimsdata från fas 2-studien med KL1333 under förutsättning att resultaten från studien är positiva, det vill säga icke futila. Transaktionen är villkorad av godkännande av en extra bolagsstämma avsedd att hållas den 26 mars 2024. För mer information se sidan 10.
 • Abliva kallade till extra bolagsstsämma tisdagen den 26 mars 2024 kl. 15.00 på Medicon Village, Scheeletorget 1, i Lund, med insläpp för registrering från kl. 14.30.

Finansiell information

Oktober-december 2023*

 • Nettoomsättning: 137 (0) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter: 0 (1 504) KSEK
 • Resultat före skatt: -25 258 (-17 576) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning: -0,02 (-0,04) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,02 (-0,04) SEK

Januari-december 2023*

 • Nettoomsättning: 137 (31) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter: 1 345 (1 716) KSEK
 • Resultat före skatt: -95 518 (-85 264) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning: -0,09 (-0,12) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,09 (-0,12) SEK

* APM Alternativa nyckeltal, se definitioner på sidan 20.

Fullständig rapport finns tillgänglig för nedladdning nedan samt på Ablivas hemsida www.abliva.com.

2024-02-23 Abliva Abliva AB Year-End Report January – December 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-22 Abliva Notice of Extraordinary General Meeting of Abliva AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-22 Abliva Kallelse till extra bolagsstämma i Abliva AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-22 Abliva The Board of Directors of Abliva resolves on a fully guaranteed rights issue of SEK 46 million and a directed issue of convertible bonds of SEK 42 million to prepare for the final stage of the FALCON study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-22 Abliva Styrelsen för Abliva beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om 46 MSEK och en riktad emission av konvertibler om 42 MSEK för att förbereda slutfasen av FALCON-studien med KL1333 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-21 Abliva BioStock: Abliva når mål för patientinkludering Pressreleaser Visa Stäng
2023-12-21 Abliva BioStock: Abliva reaches enrollment goal Pressreleaser Visa Stäng
2023-12-20 Abliva Abliva når mål för patientinkludering i Steg 1 av FALCON-studien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-20 Abliva Abliva Reaches Patient Enrollment Goal for Wave 1 of the FALCON Study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-15 Abliva BioStock: Abliva's CEO: "Orphan drug designation is great validation" Pressreleaser Visa Stäng
2023-12-15 Abliva BioStock: Ablivas vd: "Orphan drug designation is great validation" Pressreleaser Visa Stäng
2023-12-15 Penser Future by Carnegie Penser Future by Carnegie: Abliva - Huvudkonkurrent misslyckas Pressreleaser Visa Stäng
2023-12-14 Penser Future by Carnegie Penser Future by Carnegie: Abliva - 4 minutes by Penser Pressreleaser Visa Stäng
2023-12-14 Abliva Abliva erhåller särläkemedelsklassificering från EU-kommissionen för sin läkemedelskandidat NV354 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-14 Abliva Abliva Receives Orphan Designation from the European Commission for its Drug Candidate NV354 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-20 Penser Future Penser Future: Luft under vingarna - Abliva Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-17 Abliva Abliva AB Interim Report January – September 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-17 Abliva Abliva AB Delårsrapport januari – september 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-16 Abliva BioStock: Abliva signs global license deal for NeuroSTAT Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-16 Abliva BioStock: Abliva tecknar globalt licensavtal för NeuroSTAT Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-15 Penser Future Penser Future: Licensierar ut NeuroSTAT - Abliva Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-14 Abliva Abliva och Owl Therapeutics ingår licens- och samarbetsavtal för NeuroSTAT® vid traumatisk hjärnskada Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-14 Abliva Abliva and Owl Therapeutics enter into licensing and collaboration agreement for NeuroSTAT® in Traumatic Brain Injury Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-18 Abliva Abliva presenterar på BioStock Life Science Summit den 25 oktober Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-18 Abliva BioStock: Ablivas VP of Clinical Operations om uppnått screening-mål Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-18 Abliva BioStock: Abliva's VP of Clinical Operations on the screening achievement Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-11 Abliva Abliva Achieves Important Milestone in the Ongoing FALCON Study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-11 Abliva Abliva når viktig milstolpe i den pågående FALCON-studien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-19 Abliva BioStock:Abliva increases awareness of mitochondrial diseases Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-19 Abliva BioStock:Abliva ökar medvetenheten om mitkondriella sjukdomar Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-18 Abliva Abliva to Participate in World Mitochondrial Disease Week 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-18 Abliva Abliva uppmärksammar World Mitochondrial Disease Week 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-08 Abliva BioStock: Abliva receives FDA Fast Track designation Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-08 Abliva BioStock: Abliva erhåller FDA Fast Track-status Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-04 Abliva Abliva’s Lead Candidate KL1333 Receives FDA Fast Track Designation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-04 Abliva Ablivas huvudkandidat KL1333 får Fast Track-status från FDA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-21 Penser Future Penser Future: Patientrekrytering i fokus - Abliva Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-18 Abliva Abliva AB Delårsrapport januari-juni 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Abliva Abliva AB Interim Report January – June 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-30 Abliva BioStock: First patient dosed in Abliva's Falcon study Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-30 Abliva BioStock: Första patienten doserad i Ablivas Falcon-studie Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-30 Abliva BioStock: Första patienten doserad i Ablivas Falcon-studie Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-30 Abliva BioStock: First patient dosed in Abliva's Falcon study Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-29 Abliva Abliva presents at UMDF Mitochondrial Medicine 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-29 Abliva Abliva presenterar på UMDF Mitochondrial Medicine 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-28 Abliva Abliva announces first patient dosed in the FALCON study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-28 Abliva Abliva meddelar att första patienten doserats i FALCON-studien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-14 Abliva BioStock: Abliva's presence is felt at Euromit Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-14 Abliva BioStock: Ablivas CMO om presentation på Euromit Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-12 Abliva Abliva presenterar vetenskapliga data vid internationell konferens inom mitokondriell medicin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-12 Abliva Abliva presents scientific data at international conference on mitochondrial medicine Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 Penser Future Penser Future: Interview with Abliva - Erik Penser Bank - May 24th 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-24 Penser Future Penser Future: Tidsplan för FALCON-studien intakt - Abliva Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-23 Abliva Abliva AB Interim Report January – March 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-23 Abliva Abliva AB Delårsrapport januari-mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 Abliva Beslut vid årsstämma den 5 maj 2023 i Abliva AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 Abliva Resolutions from Annual General Meeting in Abliva AB (publ) on May 5, 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Abliva Ändring av valberedningens förslag till Ablivas årsstämma 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Abliva Amendment of the Nomination Committee's proposal for Abliva’s Annual General Meeting in 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 May 2024 | Årligutdelning
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024