Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-06-13 Nordic LEVEL Group Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 13 Jun 2022 | Nordic LEVEL Group

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB

ANMÄLAN OCH RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag den 28 juni 2022, och
  • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Nordic LEVEL Group AB, Gårdsvägen 6, 5 tr, 169 70 Solna, eller per telefon 08-620 82 00 eller per fax 08-620 82 99 eller per e-post: info@nordiclevelgroup.com,senast måndag den 4 juli 2022.

I anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer och, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och eventuella biträden. Antal biträden får högst vara två. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 28 juni 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 30 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som avser närvara genom ett eller flera ombud ska tillse att sådant ombud till stämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före stämman.

FULLMAKTSFORMULÄR

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, https://nordiclevelgroup.com/, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Utseende av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i Bolagets styrelse
9. Val av styrelseledamöter
10. Val av styrelseordförande
11. Fastställande av principer för nomineringsförfarande inför årsstämma och eventuella extrastämmor
12. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Bakgrund

Nomineringskommittén har för avsikt att föreslå följande nya styrelseledamöter:

1. Jörgen Lundgren (ordförande)

2. Peter Borsos

3. Samir Taha (vice ordförande)

Som redogjorts vid Bolagets årsstämma den 20 maj 2022 har Bolaget till Länsstyrelsen skickat in ansökningar om godkännande av styrelseledamot hos bevakningsföretag beträffande Jörgen Lundgren, Peter Borsos och Samir Taha. Länsstyrelsen har nu godkänt samtliga föreslagna ledamöters ansökningar. Mot ovan beskriven bakgrund presenteras nedan nomineringskommitténs förslag.

Punkt 8

Nomineringskommittén föreslår att för tiden intill nästa årsstämma ska styrelsen bestå av 5 ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 9

Nomineringskommittén föreslår följande nya styrelseledamöter:

1. Jörgen Lundgren (ordförande)

2. Peter Borsos

3. Samir Taha (vice ordförande)

Avgående styrelseledamöter

1. Gerth Svensson, invald 2015, född 1966

2. Ulf Engerby, invald 2015, född 1959

Punkt 10

Nomineringskommittén föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, Jörgen Lundgren att vara styrelsens ordförande.

Punkt 11

Förslag till nomineringsförfarande inför årsstämma och eventuella extrastämmor:

Nomineringsprocessen inför årsstämma ska tillgå så, att styrelseordföranden, eller av denne utsedd person, tidigt under årets fjärde kvartal kontaktar representanter för de fyra vid utgången av årets tredje kvartal största aktieägarna, som tillsammans och under styrelseordförandens, eller den person denne utsett, ledning skall konstituera valberedningens första möte och utse en ordförande i valberedningen / nomineringskommittén för det fortsatta arbetet. Ordförande i valberedningen / nomineringskommittén skall inte vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska sedan ta fram förslag till styrelsen i nedan angivna frågor att föreläggas årsstämman för beslut.

a) stämmoordförande

b) antal styrelseledamöter och suppleanter

c) val av styrelseordförande

d) val av styrelseledamöter och suppleanter

e) styrelsearvoden till ordförande och ledamöter

f) arvoden till revisorerna

g) i förekommande fall förslag till val av revisorer

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på adress enligt nedan.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor; Nordic LEVEL Group AB, Gårdsvägen 6, 5 tr, 169 70 Solna, samt på bolagets hemsida https://nordiclevelgroup.com/, senast från och med onsdag den 22 juni 2022. Dessa handlingar sänds även kostnadsfritt med post till aktieägare som så begär med angivande av postadress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga vid stämman.

Stockholm i juni 2022

Nordic LEVEL Group AB

Styrelsen

2022-05-31 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Den tredje teckningsperioden för teckningsoptioner i Nordic LEVEL Group inleds den 1 juni Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-20 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group (publ.), noterat på Nasdaq First North Growth Market, rapporterar från årsstämma 2022-05-20 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-20 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Kvartalsrapport första kvartalet 2022, Nordic LEVEL Group Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-13 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nu är Corepart en del av Nordic LEVEL Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-10 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från bolagsstämma 2022-05-10 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-29 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB (publ,) - Årsredovisning 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-18 Nordic LEVEL Group Kallelse till årsstämma i Nordic LEVEL Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-14 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Rättelse: Nordic LEVEL Group senarelägger publicering av årsredovisningen för 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-12 Nordic LEVEL Group Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-12 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group senarelägger publicering av årsredovisningen för 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-08 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group slutför förvärvet av Corepart - en ledande innovatör i säkerhetsbranschen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Rättelse: Nordic LEVEL Group avtalar om säkerhetstjänster för Svenska Röda Korset Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group avtalar om säkerhetstjänster för Röda Korset Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-01 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group fortsätter tillväxtresan och fullbordar förvärvet av SES med etablering i Stockholm och Västerås Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-17 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group tilldelas viktigt avtal inom området bevakningstjänster Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-25 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-16 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group refinansierar kortfristiga lån med ett nytt långfristigt lån Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-11 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB kommer att redovisa en resultatförsämring i Q4 i jämförelse med Q3 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-03 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group tecknar avtal om att förvärva Corepart AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-31 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group förlänger ramavtal med Kriminalvården samt bekräftar tilldelade avtal om 44 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-17 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group blir strategisk säkerhetspartner till säkerhetsinriktad svensk myndighet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-14 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-05 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Inlösen av teckningsoptioner i LEVEL under december gav koncernen ett kapitaltillskott på ca 6,8 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-04 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Ann-Sofie Björklund tillträder som CFO för LEVEL Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-23 Confidence International Confidence International AB: Nordic LEVEL Group vinner affär med Framtidenkoncernen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-23 Confidence International Confidence International AB: Nordic LEVEL Group förvärvar Svensk Evenemangssäkerhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-17 Confidence International Confidence International AB: Kriminalvården meddelar Confidence tilldelningsbeslut om säkerhetsteknik till ett värde om ca. 44 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-16 Confidence International Confidence International AB: Omräkning av villkor för teckningsoptioner i Confidence Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-16 Confidence International Confidence International AB: Confidence företrädesemission övertecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-07 Confidence International Confidence International AB: Confidence CFO avgår Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-29 Confidence International Confidence International AB: Den andra teckningsperioden för teckningsoptioner i Confidence inleds den 1 december Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-29 Confidence International Confidence International AB: Företrädesemissionen i Confidence 100 procent garanterad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-22 Confidence International Confidence International AB: Confidence offentliggör Investment Memorandum med anledning av förestående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-19 Confidence International Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från bolagsstämma 2021-11-19 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-08 Confidence International Kvartalsrapport tredje kvartalet 2021, Confidence International AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-05 Confidence International Confidence International AB: Confidence uppvisar i Q3 preliminärt stark tillväxt men försämrat resultat och tidigarelägger publicering av kvartalsrapporten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-26 Confidence International Confidence International AB: Samir Taha anmäler eget utträde ur Confidence styrelse Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-18 Confidence International Kallelse till extra bolagsstämma i Confidence International AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-14 Confidence International Confidence International AB: Rättelse: Confidence kallar till extra stämma med förslag om namnändring och nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-13 Confidence International Confidence International AB: Confidence kallar till extra stämma med förslag om namnändring och nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-11 Confidence International Confidence International AB: Confidence förvärvar AC Säkerhet Nord AB och skapar en första etablering i Övre Norrland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-24 Confidence International Nordic LEVEL Security AB (LEVEL), helägt dotterbolag till Confidence International AB, tilldelas avtal i projekt slussen rörande säkerhetstjänster Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 Confidence International Confidence International AB: Confidence avtalar brandskydd för datacenter till värde 9,3 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-20 Confidence International Kvartalsrapport andra kvartalet 2021, Confidence International AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-12 Confidence International Confidence International AB: Storägare i Confidence löser in teckningsoptioner och koncernen tillförs ytterligare ca 3 MSEK i tillväxtkapital Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-22 Confidence International Confidence International AB: Confidence lägger om kortfristiga lån Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

6 Jul 2022 | Extrastämma 2022
19 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
18 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022