Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-07-22 Medicover Medicover: Delårsrapport april-juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 22 Jul 2022 | Medicover

Medicover: Delårsrapport april-juni 2022

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 362,2 MEUR (348,9 MEUR), en ökning med 3,8 procent, organisk tillväxt var -5,0 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 15,2 MEUR (46,2 MEUR), rörelsemarginalen var 4,2 procent (13,3 procent).
 • Nettoresultatet uppgick till 2,9 MEUR (33,5 MEUR), en vinstmarginal på 0,8 procent (9,6 procent).
 • EBITDA uppgick till 53,0 MEUR (71,8 MEUR), en minskning med 26,1 procent. EBITDA-marginalen var 14,6 procent (20,6 procent).
 • EBITDAaL uppgick till 31,5 MEUR (58,2 MEUR), EBITDAaL-marginalen var 8,7 procent (16,7 procent).
 • Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27,8 MEUR (38,1 MEUR).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var 0,011 EUR (0,203 EUR).

Första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 743,9 MEUR (666,1 MEUR), en ökning med 11,7 procent, organisk tillväxt var 3,9 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 37,7 MEUR (87,8 MEUR), rörelsemarginalen var 5,1 procent (13,2 procent).
 • Nettoresultatet uppgick till 15,2 MEUR (59,8 MEUR), en vinstmarginal på 2,0 procent (9,0 procent).
 • EBITDA uppgick till 115,6 MEUR (137,3 MEUR), en minskning med 15,7 procent. EBITDA-marginalen var 15,5 procent (20,6 procent).
 • EBITDAaL uppgick till 74,4 MEUR (111,1 MEUR), EBITDAaL-marginalen var 10,0 procent (16,7 procent).
 • Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 73,6 MEUR (95,8 MEUR).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var 0,093 EUR (0,377 EUR).

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Miljoner euro, Kv 2 Kv 2 För 6M 6M För R12* Helår
MEUR 2022 2021 -ändring  2022  2021 -ändring 2021

Nettoomsättning 362,2 348,9 4% 743,9 666,1 12% 1 455, 1 377,
2 4
Rörelseresultat 15,2 46,2 -67% 37,7 87,8 -57% 109,3 159,4
(EBIT)
Rörelsemarginal 4,2% 13,3% 5,1% 13,2% 7,5% 11,6%
Nettoresultat 2,9 33,5 -91% 15,2 59,8 -75% 62,0 106,6
Vinstmarginal 0,8% 9,6% 2,0% 9,0% 4,3% 7,7%
Vinst per aktie 0,011 0,203 -95% 0,093 0,377 -75% 0,402 0,686
före/efter
utspädning, EUR
EBITDA 53,0 71,8 -26% 115,6 137,3 -16% 248,7 270,4
EBITDA-marginal 14,6% 20,6% 15,5% 20,6% 17,1% 19,6%
Justerad EBITDA 56,2 74,1 -24% 123,7 141,0 -12% 263,2 280,5
Justerad EBITDA 15,5% 21,2% 16,6% 21,2% 18,1% 20,4%
-marginal
EBITDAaL 31,5 58,2 -46% 74,4 111,1 -33% 174,1 210,8
EBITDAaL 8,7% 16,7% 10,0% 16,7% 12,0% 15,3%
marginal
Justerad 34,7 60,5 -43% 82,5 114,8 -28% 188,6 220,9
EBITDAaL
Justerad 9,6% 17,4% 11,1% 17,2% 13,0% 16,0%
EBITDAaL
-marginal
EBITA 19,8 48,6 -59% 51,8 92,7 -44% 130,3 171,2
EBITA-marginal 5,5% 13,9% 7,0% 13,9% 9,0% 12,4%

För definitioner och avstämningar av alternativa nyckeltal, se www.medicover.com/sv/finansiell-information.

*R12 – rullande tolv månader (1 juli 2021-30 juni 2022).

vd-ord

Det andra kvartalet har varit ett svårt kvartal med flera negativa makrotrender och specifika utmaningar som påverkade våra marknader. Vi rapporterade en omsättningstillväxt på 3,8 procent. Trots detta var underliggande organisk tillväxt (exklusive covid-19) starka 13,7 procent, och exklusive Ukraina uppgick organisk tillväxt till 20,6 procent – ett kvitto på styrkan och diversifieringen i vår verksamhet.

Rörelsemarginalen för kvartalet har däremot minskat avsevärt jämfört med samma kvartal föregående år, vilket huvudsakligen beror på minskad covid-19-testning och påverkan av kriget i Ukraina, men även flera andra faktorer som påverkar oss parallellt.

För det första – kriget i Ukraina som utöver de indirekta konsekvenserna har en direkt påverkan på vår verksamhet i landet. Som framgår av vår kommentar längre fram i denna rapport ser vi – samtidigt som vi gläds åt och förvånas över hur snabbt verksamheten utanför den omedelbara konfliktzonen återhämtar sig i Ukraina – att landet och dess ekonomi påverkas av osäkerheten som råder på grund av den pågående ryska aggressionen.

För det andra – de accelererande kostnaderna för vår verksamhet till följd av inflation, särskilt löneinflation. Vi ser fortsatt kundacceptans för nödvändiga prishöjningar. Det dröjer dock 3-9 månader till att prisökningarna får synlig effekt på resultatet.

För det tredje – en period av mycket omfattande expansion med flera verksamheter i utvecklingsfas, särskilt i den indiska sjukhusverksamheten och i gymverksamheten i Polen. Även här har vi fortsatt tillförsikt, stärkt av utvecklingen under kvartalet då dessa verksamheter utvecklas enligt plan.

För det fjärde – en markant nedgång av covid-19-testning på samtliga av våra marknader i början av andra kvartalet efter den senaste covid-19-vågen. Det återstår att se hur framtida varianter av covid-19 kommer att påverka världen och våra marknader. Vi bibehåller vår kapacitet och beredskap för en eventuellt ökad efterfrågan i framtiden. Den förväntade ökningen av rörelsemarginalerna för innevarande och nästa år är inte beroende av volymen av covid-19-testningen.

Trots att flera negativa faktorer påverkat verksamheten under kvartalet känns det betryggande att vi kan redovisa en justerad EBITDA-marginal inom ramen för våra fastställda finansiella mål, visserligen på den lägre nivån för kvartalet men på den högre nivån för första halvåret. Vi kommer att kunna hantera inflationsaspekterna när prisökningar slår igenom, vår expansion kommer att vidare mogna och någon eventuell form av lösning på konflikten i Ukraina under andra halvåret, skulle sammantaget stödja marginalförbättring.

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 3,8 procent till 362,2 MEUR (348,9 MEUR). Den organiska tillväxten var -5,0 procent. Organisk tillväxt för ordinarie verksamhet (exklusive covid-19) var 13,7 procent. Fee-For-Service och övriga tjänster (FFS) svarade för 59 procent av den totala nettoomsättningen.

EBITDA uppgick till 53,0 MEUR (71,8 MEUR), en minskning med 26,1 procent. EBITDA-marginalen var 14,6 procent (20,6 procent). Justerad EBITDA uppgick till 56,2 MEUR (74,1 MEUR), justerad EBITDA-marginal var 15,5 procent (21,2 procent).

Healthcare Services nettoomsättning ökade med 18,2 procent till 219,5 MEUR (185,7 MEUR), den organiska tillväxten var 4,3 procent. Organisk tillväxt för ordinarie verksamhet (exklusive covid-19) ökade med imponerande 30,4 procent. Antalet medlemmar i den integrerade vårdmodellen ökade med hela 13,3 procent till 1,6 miljoner (1,4 miljoner), med 29 000 nya medlemmar under kvartalet. FFS ökade med 18,1 procent under kvartalet och svarade för 55 procent av divisionens nettoomsättning.

Healthcare Services EBITDA minskade med 11,3 procent till 29,7 MEUR (33,4 MEUR), en EBITDA-marginal på 13,5 procent (18,0 procent), påverkad av en minskning av covid-19-tjänster, expansionstakten med flera stora projekt i tidigt skede/uppbyggnadsfas samt medicinsk efterfrågan och kostnadspress.

Diagnostic Services nettoomsättning minskade med 12,6 procent till 147,4 MEUR (168,7 MEUR), den organiska tillväxten var -15,5 procent. Organisk tillväxt för ordinarie verksamhet (exklusive nettoomsättning relaterad till covid-19 och Ukraina) ökade med 4,0 procent. Som nämnts minskade nivån på covid-19-testningen betydligt på samtliga av våra marknader i början av andra kvartalet. Antalet laboratorietester uppgick till 29,0 miljoner (32,5 miljoner), en minskning med 10,7 procent. Antalet blodprovscentraler som var verksamma uppgick till 843 (779). FFS minskade med 15,1 procent under kvartalet och svarade för 66 procent av divisionens nettoomsättning.

Diagnostic Services EBITDA uppgick till 28,9 MEUR (43,4 MEUR), en minskning med 33,2 procent. EBITDA-marginalen var 19,6 procent (25,7 procent). Ukraina har fortsatt en negativ påverkan, och även lägre bidrag från covid-19-tjänster bidrog till minskade marginaler.

Vi har fortsatt varit aktiva med vår förvärvsagenda och slutfört flera förvärv av dental-, laboratorie-, psykiatri- och gymverksamheter som ska bidra till framtida tillväxt.

Trots det ovanligt höga antalet osäkerhetsfaktorer vi står inför i år, är vi trygga att vi kommer att nå det finansiella målet om en justerad EBITDA-marginal på 15,5-16,5 procent för 2022. Vi arbetar kontinuerligt med de faktorer som är inom vår kontroll, såsom prishöjningar och ytterligare mognad i vår expansion.  

Slutligen vill jag tacka samtliga medarbetare och särskilt anställda i Ukraina som, trots de svåra omständigheterna, gör ett fantastiskt jobb och visar en enastående kämpaglöd och framtidstro. Tack!

Fredrik Rågmark
VD

För fullständig rapport se bifogad pdf. 

Denna rapport har inte granskats av företagets revisor.

Denna information är sådan information som Medicover AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2022 kl. 07.45 CEST. Delårsrapporten samt övrig information om Medicover finns tillgänglig på medicover.com ( https://medicover-annualreport2021.creo.se/ )

Finansiell kalender
Delårsrapport juli-september                                                 3 november

För ytterligare information kontakta:
Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-303 32 72
E-post: hanna.bjellquist@medicover.com (http://file:///C:/10.6.20.41/Finance/External%20reporting/Interim%20reports/2020/Q4%2020/SWE/hanna.bjellquist@medicover.com)

Telefonkonferens: En telefonkonferens för analytiker och investerare hålls idag kl. 09.30. För att lyssna in, vänligen logga in här ( https://edge.media-server.com/mmc/p/ihbvnpwd ). För att ställa frågor, vänligen registrera dig här ( https://register.vevent.com/register/BI363bfbf5cf6549a9ad2b53a858f35090 ).

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2021, så uppgick Medicovers omsättning till 1 377 MEUR och anställda till fler än 38 000. För mer information, besök www.medicover.com ( http://www.medicover.com/sv )

2022-07-22 Medicover Medicover: Interim report April-June 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-13 Medicover Inbjudan till presentation av Medicovers rapport för andra kvartalet 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-13 Medicover Invitation to Medicover's results presentation for Q2 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-02 Medicover Medicover förvärvar MeinDentist i Tyskland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-02 Medicover Medicover acquire MeinDentist in Germany Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-02 Medicover Medicover: Healthcare Services fortsätter att investera för framtida tillväxt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-02 Medicover Medicover: Healthcare Services continue to invest for future growth Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-29 Medicover Antal aktier och röster i Medicover Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-29 Medicover Number of shares and votes in Medicover Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Medicover Kommuniké från årsstämma i Medicover AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Medicover Bulletin from annual general meeting in Medicover AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Medicover Medicover: Delårsrapport Januari-mars 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Medicover Medicover: Interim Report January-March 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-20 Medicover Inbjudan till presentation av Medicovers rapport för första kvartalet 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-20 Medicover Invitation to Medicover's results presentation for Q1 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Medicover Medicovers årsredovisning för 2021 är publicerad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Medicover Medicovers annual report for 2021 is published Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-22 Medicover Notice of annual general meeting of Medicover AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-22 Medicover Kallelse till årsstämma i Medicover AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-28 Medicover Antal aktier och röster i Medicover Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-28 Medicover Number of shares and votes in Medicover Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-11 Medicover Medicover: Bokslutskommuniké januari-december 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-11 Medicover Medicover: Year-end report January-December 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-04 Medicover Invitation to Medicover's results presentation for Q4 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-04 Medicover Inbjudan till presentation av Medicovers rapport för fjärde kvartalet 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-28 Medicover Medicover: The acquisition of CDT Medicus Group in Poland is completed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-28 Medicover Medicover: Förvärv av CDT Medicus i Polen är slutfört Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-18 Medicover Medicover: Förvärvet av NIPD Genetics är slutfört Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-18 Medicover Medicover: The acquisition of NIPD Genetics is completed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-30 Medicover Antal aktier och röster i Medicover Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-30 Medicover Number of shares and votes in Medicover Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-20 Medicover Medicover tar in 277 miljoner euro med schuldschein lån för socialfinansiering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-20 Medicover Medicover raises EUR 277 million with inaugural social financing schuldschein loan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-09 Medicover Medicover: Increased ownership in NIPD Genetics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-09 Medicover Medicover: Ökat ägande i NIPD Genetics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-30 Medicover Antal aktier och röster i Medicover Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-30 Medicover Number of shares and votes in Medicover Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-05 Medicover Medicover förvärvar CDT Medicus i Polen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-05 Medicover Medicover acquires CDT Medicus Group in Poland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-04 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Medicover AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-11-03 Medicover Medicover: Emission och återköp av c-aktier för incitamentsprogram Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-03 Medicover Medicover: Issue and repurchase of class C shares for incentive program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-03 Medicover Medicover: Delårsrapport juli-september 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-03 Medicover Medicover: Interim report July-September 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-27 Medicover Medicover's Q3 report 2021 and invitation to a conference call Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-27 Medicover Medicovers rapport för tredje kvartalet 2021 och inbjudan till telefonkonferens Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-14 Medicover Medicover's nomination committee for the annual general meeting 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-14 Medicover Medicovers valberedning inför årsstämman 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-16 Medicover Medicovers fertilitetsverksamhet expanderar till Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-16 Medicover Medicover is expanding its fertility network into Norway Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-03 Medicover Medicover acquire SellmerDiers sperm bank in Denmark Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-03 Medicover Medicover förvärvar spermiebanken SellmerDiers i Danmark Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-23 Medicover Medicover: Interim report April-June 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-23 Medicover Medicover: Delårsrapport april-juni 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-15 Medicover Medicovers rapport för andra kvartalet 2021 och inbjudan till telefonkonferens Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-15 Medicover Medicover's Q2 report 2021 and invitation to a conference call Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-07 Medicover Medicover Hospitals drives massive vaccination campaign at Hitex, Hyderabad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-07 Medicover Medicover Hospitals drives massive vaccination campaign at Hitex, Hyderabad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-01 Medicover Medicover: Staffan Ternström new COO Diagnostic Services Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-01 Medicover Medicover: Staffan Ternström ny COO för Diagnostic Services Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 Medicover Kommuniké från årsstämma i Medicover AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 Medicover Bulletin from annual general meeting in Medicover AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 Medicover Medicover: Interim report January-March 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 Medicover Medicover: Delårsrapport januari-mars 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-21 Medicover Medicover's Q1 report 2021 and invitation to a conference call Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-21 Medicover Medicovers rapport för första kvartalet 2021 och inbjudan till telefonkonferens Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-13 Medicover Medicover: Uppdatering första kvartalet - tredje våg av covid-19 driver starkt resultat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-13 Medicover Medicover: Trading update Q1 - Covid-19 third wave drives performance Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-31 Medicover Antal aktier och röster i Medicover Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-31 Medicover Number of shares and votes in Medicover Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-30 Medicover Medicovers annual report for 2020 is published Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-30 Medicover Medicovers årsredovisning för 2020 är publicerad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-24 Medicover Notice of annual general meeting of Medicover AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-24 Medicover Kallelse till årsstämma i Medicover AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-12 Medicover Medicover: Bokslutskommuniké januari-december 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-12 Medicover Medicover: Year-end report January-December 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-05 Medicover Inbjudan till media, investerare och analytiker för presentation av Medicovers bokslutskommuniké för 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-05 Medicover Invitation to media, investor and analyst call for Medicover's Q4 and year-end report 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-29 Medicover Medicover: Diagnostic Services COO Benedikt von Braunmühl has decided to leave the company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-29 Medicover Medicover: Benedikt von Braunmühl, COO Diagnostic Services lämnar bolaget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

3 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3